Nr.71 - Orientering om ventilationssagen - Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen) i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har på et møde den 28. februar med repræsentanter fra 3B, Teknologisk Institut og fra Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget en foreløbig orientering om indholdet af de undersøgelsesrapporter, som Teknologisk Institut er blevet bedt om at udarbejde.

 

De endelige rapporter blev forelagt for 3B’s organisationsbestyrelse på et møde den 9. marts og den 13. marts drøftedes organisationsbestyrelsens konklusioner så med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Styrelsen for Patientsikkerhed, Teknologisk Institut, 3B og Kommunen.

 

Med baggrund i disse drøftelser vil Boligforeningen sammenfatte konklusionerne fra de tekniske undersøgelser og de lægelige bemærkninger hertil. Beboerne vil blive orienteret herom på et allerede indkaldt beboermøde onsdag den 22. marts 2017, hvor Boligforeningen samtidig vil redegøre for de initiativer, som vil blive gennemført. Kommunens Tilsyn vil deltage i mødet.

 

Økonomiudvalget vil herefter på sit møde i april modtage en orientering om rapporternes indhold og de initiativer, som Boligforeningen 3B vil gennemføre på foranledning af de foretagne undersøgelser og administrationens eventuelle bemærkninger hertil.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.