Nr.70 - Personalepolitisk beretning 2013-2016

Sagsnr.: 17/1732

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om relevante personalepolitiske nøgletal i den personalepolitiske beretning for 2013-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Personalepolitisk beretning for 2013-2016


Fredensborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft et stærkt fokus på, hvordan vi skaber en god arbejdsplads for de medarbejdere, som hver dag servicerer og arbejder for borgerne i Fredensborg Kommune. I denne beretning fremlægges de centrale personalepolitiske nøgletal for Fredensborg Kommune. 


Følgende nøgletal er beskrevet i beretningen (Bilag 1):


  • Personalesammensætningen i kommunen, herunder udviklingen i antal ansatte, medarbejdergrupper og aldersfordeling og lønniveau
  • Rekruttering af nye medarbejdere
  • Sygefravær, herunder udvikling i sygefravær fra 2013-2016 og sammenligning med omegnskommunerne.
  • Arbejdsmiljø, herunder opgørelse af arbejdsulykker, arbejdstilsynets grønne smileys og erfaringer med forebyggelsespakkerne og arbejdsmiljøakademiet for kommunens arbejdsmiljørepræsentanter.

Hovedkonklusioner i personalepolitisk beretning


Personalesammensætning:

Udviklingen viser, at kommunens personalesammensætning er kendetegnet ved at være en mangfoldig sammensætning af fagligheder. Næsten en tredjedel af den samlede arbejdsstyrke er mellem 50 og 59 år. Udviklingen de seneste år viser også, at der er blevet færre ansatte, hvilket også afspejles i, at kommunens samlede lønudgifter er faldet over de seneste år.


Rekruttering:

Fredensborg Kommune har i gennemsnit slået 235 stillinger op hvert år siden 2014. Der kommer gennemsnitligt 30-33 ansøgere pr. stilling. Ansøgerantallet er dog varierende alt efter hvilken type stilling, der er tale om. Stillinger som fx sosu-hjælper er generelt mindre søgte end fx administrative stillinger.

Opgørelse over lønniveau fordelt på branche viser, at Fredensborg kommune matcher det gennemsnitlige lønniveau sammenlignet med omegnskommunerne og hele landet.


Sygefravær:

Sammenlignet med omegnskommunerne og landsgennemsnittet ligger sygefraværet i Fredensborg Kommune på det laveste niveau. I 2016 var sygefraværet i Fredensborg Kommune således på 4,26%. Fredensborg Kommune har de seneste år arbejdet systematisk og målrettet for at mindske sygefraværet gennem blandt andet strategien mere nærvær – mindre fravær, som blandt andet har sat fokus på en tidlig indsats overfor længerevarende sygefravær.


Arbejdsmiljø:

Fredensborg Kommune gennemførte trivselsundersøgelser i 2013 og 2015. Trivselsundersøgelserne viser gode resultater. Endvidere at der er en lille fremgang på positive parametre fra 2013 til 2015. Fredensborg Kommune har i de seneste år iværksat flere tiltag for at styrke arbejdsmiljøet for kommunens ansatte. Blandt anden gennem forebyggelsespakkerne, som er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. I alt har kommunen fået bevilliget pakker for ca. 5,8 mio. kr. Fredensborg Kommune har endvidere arbejdet med at styrke det lokale arbejdsmiljøarbejde og samarbejdet mellem ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. I den forbindelse er der blevet uddannet omkring 40 arbejdsmiljørepræsentanter på tre uddannelsesmoduler, der omhandlede stress-spotter uddannelse, forebyggelse og håndering af ulykker, samt arbejdet med at skabe trivsel.Beretningen i en ny digital form

Som en del af kommunens kommunikation om Fredensborg Kommune, som arbejdsplads vil denne beretning blive digitalt præsenteret på kommunens hjemmeside. Den digitale platform gør det muligt at kombinere nøgletallene med historier og billeder fra medarbejdernes hverdag, hvilket er et vigtigt redskab i konkurrencen om at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere nu og fremover.


Som eksempel på den visuelle form (bilag 2) suppleres de personalepolitiske nøgletal på personalesammensætning med en visuel præsentation af forskellige medarbejdere i kommunen. Denne præsentation skal fremhæve mangfoldigheden blandt kommunens ansatte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Som en del af kommunens kommunikation om Fredensborg Kommune, som arbejdsplads vil denne beretning blive digitalt præsenteret på kommunens hjemmeside. Den digitale platform gør det muligt at kombinere nøgletallene med historier og billeder fra medarbejdernes hverdag.


For at udbrede erfaringerne og ideen om en digital og visuel personalepolitisk beretning, tager Fredensborg Kommune initiativ til at indgå et samarbejde med nyhedsmagasinet Danske Kommuner om en artikel, som omhandler den måde, hvorpå Fredensborg Kommune præsenterer den personalepolitiske beretning i en digital og visuel udgave fremover.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget orienteres om personalepolitisk beretning for 2013-2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.