Nr.69 - Deltagelse i partnerskab om regelforenkling

Sagsnr.: 17/5040

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Byrådet beslutter om Fredensborg Kommune skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive en af de to kommuner, der indgår partnerskab om regelforenkling.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg har løbende arbejdet med en frisat offentlig sektor. Kommunen deltager aktivt i projekter og indsatser, der kan medvirke til at reducere unødige regler og bureaukrati og sikre effektiv opgaveløsning. Fredensborg var Frikommune i første runde i perioden fra 2012-2015 og deltager frem mod 2020 også i ministeriets Frikommunenetværk. Kommunen deltager endvidere løbende i tværkommunale moderniserings- og effektiviseringsprojekter, senest omkring facility management.


De senere år har kommunen formået at effektivisere den kommunale organisation igennem strukturændringer og effektuering af kommunens eget omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget er udfaset, men der vil fortsat være en nysgerrighed på, om vi kan løse opgaverne bedre og mere effektivt til gavn for borgerne.


Baggrund

Den 24. januar modtog alle landets borgmestre og således også borgmesteren i Fredensborg Kommune en invitation til at søge om at indgå i et partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet om regelforenkling af egne kommunale regler og processer (se bilag 1).

 

Kommuner som ønsker at være partnerkommuner skal søge ministeriet herom senest den 31. marts 2017. På baggrund af ansøgningerne vil der blive udvalgt to kommuner.


Borgmesteren har ved et ministermøde den 10. marts drøftet Fredensborg Kommunes arbejde med udvikling og effektivisering, herunder frikommuneforsøgene, med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. På mødet fremhævede borgmesteren, at Fredensborg Kommune går ind i et eventuelt partnerskab med den forventning, at ministeriet er villige til også at kigge kritisk på de centrale regler, der måtte komme til syne i gennemgangen, og som med fordel kan justeres.


Såfremt Fredensborg Kommune ansøger om at deltage og bliver udvalgt fremgår det af invitationen, ”at kommunen i samarbejde med KORA vil deltage i en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen. Det vil forhåbentlig lede frem til en række ideer og forslag til administrative lettelser, som samtidig kan være til inspiration for alle kommuner”.


I et partnerskab vil det endvidere være centralt, at kommunen også kan give ministeriet et indblik i, hvorledes centrale regler og love skaber bureaukrati i det daglige arbejde med den kommunale velfærd. Det vil således afspejle sig i kommunens ansøgning, at en præmis for et partnerskab hviler på, at kommune og ministerium inspirerer hinanden gensidigt.


Valg af område

Ministeren lagde på mødet med borgmesteren vægt på, at en undersøgelse tager fat om de generelle indsatsområder, som går på tværs af de store borgerrettede omsorgsområder.


Administrationen anbefaler, at der af hensyn til den interne ressourceanvendelse på projektet udvælges to områder (Børn og ældre), som afsæt for analysen af omfanget af administrative procedurer og arbejdsgange. Det kan være administrative processer, der bunder i såvel egne regler, lokalpolitiske regler samt statslige regler. Det kan eksempelvis være regler om registrering og dokumentation, procedurer for aktindsigt, proceskrav ved ansættelsesprocedurer eller andet. Fælles er, at der er tale om administrative procedurer, som går på tværs af organisationen.


De store velfærdsområder er ligesom den øvrige kommunale administration underlagt procedurer, som går på tværs af hele kommunen. Det kan fx være arbejdet med årsplanen, input til budgetprocessen eller APV og trivselsundersøgelser. Der er ligeledes behov for tværgående at gennemgå disse regler og processer i samarbejdet med KORA.Principper for deltagelse i projektet

Administrationen anbefaler, at valget om at indgå i et partnerskab om regelforenkling skal følge principper som sikrer, at kommunen får gavn af at deltage.


1. Partnerskabet har et gensidigt formål, som bygger på, at kommunen og ministeriet i fællesskab gennemgår de regler og processer – både centralt og på kommunalt niveau, som med fordel kan justeres eller tilrettelægges på en anden måde. Hovedvægten vil være på kommunernes egne administrative krav.


2. Analysen foretages på to repræsentative kernevelfærdsområder. Projektet har til formål at gøre kommunen klogere på, hvordan vi bedst muligt indretter den kommunale opgaveløsning, lige fra de politiske og administrative beslutningsprocesser til medarbejdernes daglige arbejdsprocesser.


3. Kommunen afsætter ressourcer i organisationen til at gennemføre analyserne i samarbejde med KORA og ministeriet. Administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke de mere konkrete arbejdsprocesser omkring analysen, men det forventes, at der lokalt skal afsættes tid til at indgå i møder og være behjælpelig med at tilvejebringe data og materiale til KORA. Endvidere vil der også være behov for at afsætte ressourcer til at følge op på analysen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet. 

Indstilling

  1. At kommunen, med afsæt i drøftelsen på byrådsmødet den 27. februar, ansøger om at deltage i partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet i et regelforenklingsprojekt.

  1. At ansøgningen går på de generelle tværgående og sektorspecifikke regler og procedurer på børne- og ældreområdet skal indgå i analysen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler administrationens indstillinger.