Nr.66 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 16/23538

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger foretaget i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal orienteres én gang årligt om afskrivninger, hvor enten kravet er under 20.000 kr. eller der ikke er midler i et dødsbo.

Afskrivningerne vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, og sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Økonomiudvalget godkendte 24. januar 2017 afskrivningerne over 20.000 kr. foretaget i 2016.

 

Udviklingen fra 2015 til 2016

Afskrivningsbeløbet af dødsbo er betydelig større i 2016, og det skyldes at der har været flere dødsbosager, hvor der har ikke været midler til at dække restancen.

Center for Borgerservice gennemførte i 2015 en større oprydning i gamle sager, hvor der ikke var mulighed for dækning af restancerne hvilket betød større forældelsesafskrivninger end i et almindeligt år som 2016.

Det faldende afskrivningsbeløb på SKAT, skyldes at SKAT’s inddrivelsessystem i 2016 stort set har stået stille og derfor har SKAT ikke afskrevet så mange krav som i 2015.

 

Nedenstående tabel viser de ovenfor angivne afskrivninger foretaget i 2015 og 2016 på kommunens tilgodehavender og restancer.

Kategori (1.000 kr.)

2015

2016

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

53

372

70

669

Dødsbo

152

496

197

1.539

Forældelse

89

522

60

80

Øvrige, forskellige afskrivningsårsager

341

303

293

167

Administrative afskrivninger

138

327

51

63

Fogedretten, gældssanering

4

183

1

6

SKAT, diverse afskrivninger

48

278

16

159

SKAT, forældelse

75

806

6

44

Udbetaling Danmark, boligstøtte og pension

17

30

72

72

I alt

917

3.317

766

*2.799

*1,49 mio. kr. er afskrevet over balancen og kr. 1,3 mio. kr. er afskrevet over debitormellemregning i Opus debitor.

 

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. 
Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik…”, men borger har således ikke har haft betalingsevne til at betale restancen inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

 

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

 

Dødsbo
Hvis borger f.eks. har fået boligindskudslån, mad eller andre betalingsydelser på plejecenter og dør inden at have betalt for dette, da får kommunen som kreditor et krav i dødsboet. Hvis det viser sig efter opgørelse af dødsboet, at boet er uden midler, bliver kommunen som kreditor nødt til at afskrive kravet.

 

Forældelse

Dette kan f.eks. være efterregulering af friplads-tilskud til daginstitutioner, hvor reglerne er tilsvarende som under punktet ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp” eller civilretslige krav under 10.000 kr., hvor det vurderes uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.

 

Gældssanering

Når Fogedretten træffer beslutning om en borgers gældssanering, mister kommunen som kreditor sit krav overfor borger.

 

Øvrige

Smårestancer, hvor borger f.eks. ikke har betalt for rottebekæmpelse, og hvor opkrævningen vurderer, at omkostningerne ved opkrævningen bliver for store i forhold til kravets størrelse.

 

Administrative afskrivninger

Sager, kommunen administrerer borgernes økonomi. F.eks. hvis en borger ikke havde penge på administrationskontoen på opkrævningstidspunktet, blev den manglende indbetaling ikke registreret korrekt og kommunen kunne derfor ikke iværksætte tiltag til opkrævning.

 

Skat, diverse

Sager, hvor kommunen har sendt kravet til inddrivelse, men SKAT har ikke formået at inddrive restancen. Dette gælder f.eks. sager om ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp”, hvor betalingsevne er til stede eller forældelsesfristens er udløbet, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

 

Skat, forældelse

SKAT har ikke inddrevet indenfor forældelsesfristens udløb, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

 

Udbetaling Danmark – boligstøtte og pension

Udbetaling Danmark håndterer boligstøtten og pension for kommunerne. Hvis borger har modtaget for meget udbetalt og dette ikke sidenhen kan opkræves, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om afskrivning og kommunen må derfor afskrive sin andel af denne afskrivning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.