Nr.62 - Initiativer for højere valgdeltagelse, valgplakatforhold m.m. vedrørende kommunalvalget

Sagsnr.: 16/15359

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Til drøftelse og beslutning om en række initiativer til formål at fastholde eller øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 21. november 2017.


Samtidig drøftes notat om regler for ophængning af valgplakater samt forslag til ”10 gyldne råd for valgstyrere og tilforordnede” m.m.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 31. oktober 2016 en række forhold angående kommunalvalget den 21. november 2017.


Byrådet besluttede herunder også, at initiativer til formål at fastholde eller gerne øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017 skal behandles i den politiske arbejdsgruppe og herefter på møde i Byrådet.


Den politiske arbejdsgruppe har drøftet sagen ved sit møde den 25. januar 2017.


På den baggrund vedrører sagsfremstillingen følgende:


 1. Forslag til initiativer for at fastholde eller fremme valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2017.
 2. Nye regler for ophængning af valgplakater på vejareal m.m.
 3. Forslag til ti gyldne råd til valgstyrere og tilforordnede
 4. Øvrige forhold

1.    Forslag til initiativer for at fastholde eller fremme valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2017.


En analyse af valgdeltagelsen i kommunen ved


Folketingsvalget2015:

At Fredensborg Kommune havde en høj stemmeprocent. Kommunens stemmeprocent var på 87,6 (på landsplan 85,9%), men


At især de unge 22-29 årige undlader at stemme i Fredensborg Kommune – (kun 69,5% stemte – på landsplan 79,1%).


At herunder er det særligt de unge mænd, som undlader at stemme.


At indvandrere og efterkommere har meget lav valgdeltagelse. Fredensborg er den kommune i Danmark, hvor færrest efterkommere af ikke-vestlige indvandrere stemmer. Stemmeprocenten var på 34,4 % i Fredensborg (på landsplan 49,6%)


De samme tendenser, som nævnt ovenfor var også gældende ved Kommunalvalget i 2013, hvor stemmeprocenten var 74,56 (på landsplan 71,99). Valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2013 viste også, at det lykkedes med en fælles indsats overalt i landet at styrke valgdeltagelsen, så stemmeprocenten på landsplan sted med 6,1 % i forhold til valget i 2009.


På den baggrund er der følgende forslag til initiativer i kommunen, idet bemærkes at de fleste at initiativerne er gengangere fra sidste kommunalvalg, samt at mange af initiativerne ikke retter sig specifikt til en bestemt vælgergruppe, men retter sig til samtlige vælgere i kommunen.


Der er vælgende forslag:

Udsendelse af brev til samtlige vælgere (nyt initiativ)

Det foreslås, at der udsendes breve til samtlige ca. 30.500 vælgere via deres e-boks med opfordring til at bruge deres stemme ved kommunalvalget og samtidig give informationer om muligheden for at brevstemme m.m.


Brevet udsendes via KMDs valgmodul, som er klar 14 dage før valget. Brevet udsendes til vælgernes e-boks og for de vælgere som er fritaget for e-boks, fremsendes brevet i papirform.


Der vil blive givet mulighed for at få oversat brevet til engelsk – eventuelt via link til kommunens hjemmeside eller lignende.


Ved udsendelse af brevet en måned før valget vil KMD skulle oprette et særligt valgmodul og prisen vil blive 120.000 kr., hvorfor der ses bort fra denne mulighed.


Forventet udgift for udsendelse af brev ca. 14 dage før valget til samtlige vælgere beløber sig til ca. 20.000 kr.Gøre de unge ”valgparate

Kommunens skoler har i januar 2017 deltaget i ”Skolevalget”, som er nationalt.


Herudover opfordres skolerne til, ligesom ved sidste kommunalvalg, at have kommunalvalget på skoleskemaet i tiden op til valget, samt at der i øvrigt i undervisningen i de ældste klasser i folkeskolen sættes fokus på det kommunale selvstyre og kommunalvalget. Dette kan eventuelt ske ved inddragelse af de lokale politikere.


På selve valgdagen kan skoleklasserne aftale at komme på besøg på et valgsted og se, hvordan det rigtige valg forløber.


Endvidere foreslås, at Byrådet retter henvendelse til de omkringliggende gymnasier o.lign. med opfordring til, at de sætter kommunalvalget på dagsordenen i skoleundervisningen.


To kommunale vælgermøder

Det foreslås, at der afholdes et traditionelt vælgermøde i Rådhuskælderen. Vælgermødet foreslås afholdt i lighed med det seneste kommunalvalg som en paneldebat med en ordstyrer – f.eks. en kendt politisk analytiker og journalist. Vælgermødet kan være torsdag den 9. november kl. 19.00.


Herudover foreslås det, at der afholdes et vælgermøde med fokus på den vælgergruppe, som er kendetegnet ved lav valgdeltagelse. (unge og efterkommere). Ved sidste kommunalvalg søgte vi midler fra en særlig statslig integrationspulje ”Alles valg 2013” til afholdelse af dette vælgermøde, hvilket vil blive undersøgt og hvis om muligt søgt igen.


Det undersøges endvidere om muligheden for at ansøge Regionsrådet om midler fra en særlig pulje som de forventer at afsætte til kommunale initiativer særligt for denne vælgergruppe.


Forventet udgift til afholdelse af det traditionelle vælgermøde forventes at beløbe sig til ca. 30.000 kr.


Udgiften til det alternative vælgermøde forventes at beløbe sig til 10.000 kr. hvis ikke det kan finansieres fra særlig statslig eller regional pulje.


Informationskampagne

Der iværksættes en informationskampagne (sofavælgerkampagne), hvor vælgerne gøres opmærksomme på vigtigheden af at afgive stemme og på muligheden for at brevstemme forud for valget m.m. Vi vil benytte kommunens hjemmeside, facebook-sider, plakater, annoncer m.m. Sofavælgerkampagnen blev også benyttet ved sidste kommunalvalg og kan genoptrykkes uden særlige omkostninger.


Samtidig har KL en landsdækkende gratis kampagne, som det foreslås, at kommunen tilslutter sig.


På kommunens hjemmeside vil der op til valget blive lagt alle nødvendige oplysninger om valgsteder, brevstemme, kandidatlister etc. På hjemmesiden vil hvert parti få mulighed for at linke videre til egne hjemmesider.


På samme måde vil kommunens facebook-sider også blive en vigtig informationskilde for at nå ud til borgerne.

Der er lavet en overordnet facebook-side for hele kommunen, som vil blive benyttet ved valget, udover de allerede eksisterende facebooksider som retter sig mod hver af kommunens fem unikke steder.


I den lokale presse vil der blive indrykket annoncer om kandidatlister, valgsteder, mulighed for at brevstemme osv.


Udgiften til kommunens egen Sofavælgerkampagne, facebook-sider m.m. vil beløbe sig til ca. 5.000 kr.


Til annoncering i den lokale presse m.m. forventes en udgift på ca. 35.000 kr.


Brevstemme på Rådhuset og bibliotekerne


Rådhuset

Der vil være mulighed for at brevstemme på Rådhuset i hele brevstemmeperioden. Herudover vil der være udvidet åbningstid på Rådhuset de sidste to uger inden valget, samt to lørdage og der vil holdes ekstraordinært åbent den sidste fredag inden valget.


Bibliotekerne

Der vil samtidig være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i deres borgerbetjente åbningstid i brevstemmeperioden.


De sidste to uger op til valget vil den borgerbetjente åbningstid på bibliotekerne udvides, så åbningstiden vil være til kl. 19.00 på nærmere angivne dage. Ved den udvidede åbningstid de sidste uger op til valget vil niveauet for åbningstiderne om aftenen på bibliotekerne være i lighed med sidste kommunalvalg.


Borgerbetjente åbningstider på bibliotekerne foreslås således de sidste to uger op til valget:


Fredensborg Bibliotek og Humlebæk Bibliotek:

Mandag og onsdag    kl. 12-19

Tirsdag og torsdag    kl. 12-17

Lørdag                    kl. 10-13


Nivå Bibliotek:

Mandag og onsdag    kl. 12-17

Tirsdag og torsdag    kl. 12-19

Lørdag                    kl. 10-13Samtidig vil der blive indført mulighed for tidsbestilling for brevstemmer, så borgerne har mulighed for på forhånd at reservere en tid på samme måde som er gældende på Rådhuset.


Udgiften til udvidet åbningstid forventes at beløbe sig til 20.000 kr.

 

Brevstemme i eget hjem

Vi vil som hidtil og i overensstemmelse med lovgivningen give mulighed for, at ældre og handicappede kan brevstemme i deres eget hjem. Dette formidles ud til borgerne via pressen og kommunens hjemmeside, men også i samarbejde med kommunens hjemmepleje.


Der vil også blive tilbudt særlige aftaler for at brevstemme for NGGs elever, elever på Krogerup Højskole, beboere på Blå Kors i Humlebæk, samt beboere på Misbrugscenter Alfa i Fredensborg i lighed med tidligere valg.


Valghyggedag på plejecentrene

På plejecentrene arrangeres en dag i samarbejde med plejecentret, hvor der er valghygge med kaffe og kage, og hvor alle beboerne får muligheden for at stemme på plejecentret. Dette sker med forudgående opslag og annoncering i deres husavis o.lign.


Samarbejde med erhvervslivet

På Erhvervsrådsmøde i 2017 foreslås, at der bliver optaget et punkt på dagsordenen om muligheder for at samarbejde med erhvervslivet om arrangementer i byerne i de sidste uger op til valget. Her tænkes på særlige aktiviteter og initiativer, som kan skærpe opmærksomheden omkring valget.


Samarbejde med boligforeninger/grundejerforeninger

Det foreslås, at kommunen i samarbejde med de boligforeninger, grundejerforeninger o.lign., som ønsker det, via opslag m.m. giver informationer i boligområderne om kommunalvalget og om åbningstiderne for brevstemmeafgivning.


Initiativer for vælgere med anden etnisk herkomst

Det foreslås, at kommunen i samarbejde med fædregruppen, Kokkedal På Vej, Nivå Nu m.fl. laver arrangementer og informationer til de særlige målgrupper, som har lavest valgdeltagelse i kommunen.


Endvidere foreslås det i lighed med sidste kommunalvalg, at der uddeles pjecer i de bebyggelser, hvor der bor mange beboere med anden etnisk herkomst. Pjecen ”Det er dit valg” er udarbejdet af Rådet for Etniske Minoriteter og beskriver borgernes muligheder og rettigheder i forhold til at få indflydelse, når der tages lokale beslutninger. Pjecen er på 5 forskellige sprog. Pjecen fås gratis af Rådet for Etniske Minoriteter.

Gratis kørsel til valgstedet for gangbesværede m.fl. på valgdagen

Som hidtil vil der blive tilbudt gratis bustransport til gangbesværede til og fra valgstedet.


Gratis kaffe og kage på valgstederne

For at gøre valghandlingen til en hyggelig og festlig begivenhed vil der på valgstederne blive serveret gratis kaffe og lidt ”sødt” til kaffen, samt være lidt godt til børnene også.


Førstegangsvælgerne, som møder op for at stemme, belønnes med et stykke chokolade el.lign.


Samlet udgift til gratis kørsel for gangbesværede samt gratis kaffe og kage på valgstederne forventes at beløbe sig til ca. 40.000 kr.


2.    Regler for ophængning af valgplakater på vejarealer.

Vedlagt følger notat om regler for ophængning af valgplakater på vejareal. Der er netop vedtaget en ændring til loven så valgplakaterne kan hænges op fra lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00.


Borgmesteren vil indkalde vælgerforeningsformændene til et møde efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister. På mødet vil formændene blive orienteret om reglerne for ophængning af plakater, ligesom man skal drøfte fælles principper for ophængning af plakaterne.3.    Ti gyldne råd til valgstyrere og tilforordnede.

Der vedhæftes et notat med forslag til ”Ti gyldne råd til valgstyrere og tilforordnede” til drøftelse. De ti gyldne råd er et forslag til at tydeliggøre rollerne på valgdagen for valgstyrerformanden, valgstyrere og de tilforordnede for at undgå tvivl om rollefordelingen m.m.


Der er vedtaget en ændring af valglovene med virkning fra 1. juli 2017, som indebærer, at:


”Tilkendegiver vælgeren udtrykkeligt og utvetydigt et ønske herom, og er vælgerens ønske begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan den personlige bistand ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv.”


Dette er baggrunden for pkt. 4, 2. afsnit i ”De ti gyldne råd”.


4.    Øvrige forhold

Information til partierne

Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst at de i løbet af foråret vil udsende vejledning, opdatere blanketter til kandidatlister m.m.


Kommunen vil efterfølgende og inden sommerferien sende en orientering til alle de partier som vi er bekendt med opstiller til valget. Her vil der blive orienteret om kandidat- og stillerlister, frister, indleveringssted, valgplakatregler, udpegning af tilforordnede m.m.


Humlebæk-hallen

Humlebæk-hallen er som hidtil valgsted ved Kommunalvalget. Hvis det skulle vise sig at vejret bliver ekstremt og eksperter vurderer at vi ikke kan benytte hallen ved valget, vil valghandlingen blive flyttet til biblioteket på Humlebæk Skole, Gl. Strandvej 132. som vurderes at være egnet som valgsted.


Handicaptilgængelighed på valgstederne

Valgstederne vil inden valget blive gennemgået sammen med kommunens tilgængelighedskoordinator for eventuelle forbedringer af adgangsforholdene på valgstederne m.m.

Bevilling

Den samlede udgift til initiativer for at fastholde eller gerne øge valgdeltagelsen forventes at beløbe sig til 160.000 kr., som kan indeholdes i det afsatte budget til valg.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At det indstilles at følgende initiativer iværksættes ved Kommunalvalget i 2017:


 1. Udsendelse af brev til samtlige vælgere
 2. Gøre de unge valgparate
 3. Afholde to kommunale vælgermøder
 4. Iværksætte informationskampagne (sofavælgerkampagne)
 5. Brevstemme på Rådhuset og på bibliotekerne med udvidet åbningstid de sidste uger op til valget
 6. Brevstemme i vælgernes eget hjem (lovbestemt) og på nærmere aftalte institutioner
 7. Valghyggedag på plejecentrene ved brevstemmeafgivningen
 8. Samarbejde med erhvervslivet
 9. Samarbejde med boligforeninger/grundejerforeninger o.lign.
 10. Initiativer for særlige vælgergrupper med lav valgdeltagelse i samarbejde med Nivå Nu, Kokkedal på Vej m.fl.
 11. Gratis kørsel for gangbesværede på valgdagen
 12. Gratis kaffe og kage på valgdagen
 13. Det indstilles at ”notat om regler for ophængning af valgplakater” og ”notat om Ti gyldne råd til valgstyrere og tilforordnede” tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.


Bestyrelsen i Norfors har henvendt sig i forhold til i hvilket tidsrum og på hvilke dage der hensigtsmæssigt kan omdeles valgmateriale ved vore genbrugspladser. Omdelingen foregår udenfor genbrugspladserne. Økonomiudvalget anbefaler, at tidsrummet følger reglerne for ophængning af valgplakater.