Nr.61 - Restancer hos borgere og virksomheder

Sagsnr.: 17/4290

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på inddrivelse af restancer hos borgere og virksomheder

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget efterspurgte på økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2017 en status på inddrivelse af kommunens tilgodehavender (restancer). Desuden ønskede man oplyst, hvordan administrationen sikrer den bedst mulige inddrivelse samt reglerne for de enkelte krav. Centerchef for Borgerservice og Digitalisering, Henrik Vendelbo deltager på mødet.

 

Myndighed og praksis

SKAT har siden 1.november 2005 været restanceinddrivelsesmyndighed i Danmark. Baggrunden for dette var bl.a. at Rigsrevisionen i 2003 fandt ”at det er muligt at effektivisere den offentlige inddrivelse af restancer, og at der bl.a. er behov for bedre koordinering på området”. Det er desværre ikke helt gået sådan.


Restancernes størrelse i Fredensborg Kommune:


Restanceart:

Beløb i kr.

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

15.247.788

Boligstøtte og Børneydelser (Udbetaling Danmark)

4.154.412

Indskudslån, bolig

5.584.411

Daginstitution, Økonomisk friplads, musikskole

2.691.773

Istandsættelsesudgifter ved kommunal anvisning

2.458.215

Ejendomsskat (efter 1. rate 2017)

2.623.822

Rykkergebyrer

66.405

Diverse sociale ydelser

629.973

Mellemkommunale regninger

429.499

Nivå Havn, leje af bådpladser mv. 

116.851

For meget udbetalt, fx dagpenge, pension

2.694.108

For meget udbetalt løn

973.118

I alt

37.670.375Det skal bemærkes, at der for både kontanthjælp, boligstøtte og indskudslån er op til 50 % statsrefusion hvilket betyder, at staten også har andel i ovenstående tilgodehavender.


Kommunerne har ingen inddrivelsesmæssige beføjelser, hverken til lønindeholdelse, udlæg i aktiver eller andre inddrivelsesskridt. Dette gælder således også i fx Allerød Kommune, som der ofte henvises til i pressen.

 

Det eneste kommunerne kan er, at udsende krav, udsende rykkerskrivelser og herefter appellere til borgerne om at betale – fx ved telefonisk kontakt.

 

Administrationen arbejder allerede efter en model, hvor det løbende vurderes, om der skal ske personlig kontakt til restanter inden fremsendelse af krav til SKAT. Senest har der været særlig indsats vedrørende manglende betaling af ejendomsskatter 2016. Hér blev en restancemasse på ca. 3,3 mio. kr. nedbragt til ca. 600.000 ved særlig ”telefon-kampagne”. Tidligere var de 3,3 mio. blevet oversendt til inddrivelse hos SKAT. 

 

Af bilag 1 fremgår de enkelte restancearters størrelser og regler for kompetence til inddrivelse mv. Heraf fremgår også restancer af ejendomsskatter. Inddrivelse af denne restanceart skal kommunen selv stå for fremadrettet, jf. sag i Økonomiudvalget den 20. februar 2017.

 

Forældelse og bortfald af krav

Der blev på økonomiudvalgsmødet 24. januar ligeledes spurgt ind til forældelse/bortfald af krav. Hér er det væsentligt at bemærke, at der er forskel på de almindelige forældelsesregler for krav (typisk 3 år) og bortfald af krav på det sociale område.

 

Tilbagebetalingskrav efter aktivloven (sociale krav) bortfalder efter 3 år, hvis det ikke har været muligt at fastsætte afdrag. Fastsættelse af afdrag kan kun ske, hvis borgeren har en indkomst over 113.400 kr. netto årligt.  Forældelse kan således ikke afbrydes som ved andre krav, hvor et udlæg eller skyldnerens anerkendelse af kravet kan medføre en ny 3-årig forældelsesfrist.


Krav, hvor der er en regel om 3 års forældelsesfrist forsøges inddrevet gennem SKAT, der således sørger for afbrydelse af forældelsen. Dette sker ved fx udlæg i aktiver (eller forgæves udlæg) eller skyldnerens anerkendelse af kravet ved fx henstand eller indgåelse af afdragsordning.   


Perspektiv


Det er foreløbig kun restancer af ejendomsskatter, der kan inddrives fra kommunal side. SKAT forventer i 2018/2019 at have implementeret nyt inddrivelsessystem. Der er derfor ikke planer om yderligere tilførsel af opgaver omkring inddrivelse til kommunerne. Indtil da er forældelse af restancerne, der er oversendt til SKAT, sat i stå via en lovændring.


Det er ikke umiddelbart vurderingen, at yderligere personaleressourcer vil medvirke til at opkræve markant flere penge i Fredensborg Kommune, men administrationen følger området tæt og vil fremlægge ny sag for Økonomiudvalget, hvis dette ændrer sig. Under alle omstændigheder vil der i starten af 2018 blive forelagt en sag, der beskriver status på restancerne samt en evaluering af opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.