Nr.142 - Anvendelse af restbevilling fra fejlkoblingsprojektet

Sagsnr.: 11/25622

 

Beslutningstema

Beslutning om anvendelse af restbevillingen for fejlkoblingsprojektet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede sidst sagen om opsporing af fejlkoblinger på mødet den 7. februar 2017. Udvalget fik herunder forelagt resultaterne af fejlkoblingsprojektet, projektets økonomi samt administrationens vurdering af, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt for nuværende at videreføre det kommunale projekt med yderligere opsporinger af 1000 ejendomme. Baggrunden er, at det vurderes, at projektet har dækket de områder, hvor der har været størst sandsynlighed for fejlkoblinger, som vedrører udledning af urenset spildevand til vandløb og søer. Der foreligger nu et stort arbejde i at følge op med myndighedsbehandling af de 250 fundne fejlkoblinger.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 7. februar 2017, at anbefale Fredensborg Forsyning A/S bestyrelse, at drøfte projektets resultater og videreførelse af projektet inden udvalget træffer endelig beslutning om brug af resten af anlægsbevillingen. Derudover ønskede udvalget en uddybende orientering om den fremadrettede indsats med henblik på at forebygge nye fejlkoblinger.

 

Forsyningens bestyrelse har efterfølgende behandlet sagen på deres møde den 21. februar 2017. Bestyrelsen besluttede, at undersøgelse af uvedkommende vand i kloaksystemet fremover sker i forbindelse med Fredensborg Forsynings realisering af kommunens klimatilpasningsplan samt den løbende TV-inspektion af Forsyningens kloaksystem. Fredensborg Forsyning har oplyst, at de i den forbindelse vil stå for projektledelse og opsporingsarbejdet, mens kommunen udfører myndighedsarbejdet med at følge op på de fejlkoblinger Forsyningen finder ved opsporingen.

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at Forsyningens beslutning om at opspore fejlkoblinger i klimatilpasningsplanens risikoområder giver god mening, idet det hindrer uvedkommende vand optager kapaciteten i Forsyningens ledningssystem. Endvidere vurderes det hensigtsmæssigt, at Forsyningen selv opsporer fejlkoblinger i forbindelse med den løbende TV-inspektion, og at der således ikke længere udføres en systematisk opsporing i større stil, idet områder med størst sandsynlighed for fejlkoblinger er undersøgt i projektet.

 

Administrationens indsats vil være fokuseret på myndighedsarbejde og løbende tilsynsarbejde med henblik på at forebygge nye fejlkoblinger (se særskilt orienteringssag om dette).

  

Projektets økonomi og det videre forløb

Såfremt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler at følge Forsyningens og administrationens anbefalinger vil der være et overskud på det afsatte anlægsbudget, når opfølgningen på det igangværende opsporingsarbejde er færdigt. Der er pt. ca. 2,7 mio. kr. tilbage af anlægsbevillingen.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefalede den 7. februar 2017, at der afsættes 0,3 mio. kr. af restbevillingen til skønnede merudgifter ved etablering af rundkørsel i Humlebæk. Byrådet har i sag om fremrykning af budget til etablering af rundkørsel i Humlebæk behandlet 27. februar 2017 godkendt denne ændrede disponering.

 

Administrationen forventer at anvende ca. 1,3 mio. kr. over 3 år til udbedring af fejlkoblinger. Beløbet til udbedring af fejlkoblinger dækker supplerende analyser, projektledelse og evt. sagsomkostninger til retssager, jf. Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 7. februar 2017.

 

Såfremt dette besluttes kan et restbeløb på 1,16 mio. kr., dermed overføres til kommunekassen.

 

Økonomiudvalget træffer beslutning om bevillingsændringer.

 

Anvendelse af restbevilling (1.000 kr.)

 

Poster/år

2017

2018

2019

Ialt

Udbedring af fejlkoblinger

433

433

434

 

Merudgift rundkørsel i Humlebæk

300

 

 

 

Til kommunekassen

1.160

 

 

 

I alt

1.893

433

434

2.760

Bevilling

Beslutning i sagen har følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

At restbevillingen ved BR 30-4 periodiseres mellem årene 2017-2019.

At 0,3 mio. kr. af anlægsmidlerne til fejlkobling afsættes til etablering af rundkørsel i Humlebæk.

At 1,16 mio. kr. overføres til kommunekassen.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 30 – jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt angår fejlkoblingsprojektets videre forløb.

Økonomiudvalget for så vidt angår ændringer i bevillingsforhold.

Indstilling

  1. At der af de bevilligede anlægsmidler afsættes 1,3 mio. kr. til opfølgning og udbedring af fejlkoblinger i årene 2017-2019,
  2. At der af de bevilligede anlægsmidler afsættes 0,3 mio. kr. til projektet vedr. etablering af rundkørsel i Humlebæk,
  3. At restbeløbet på 1,16 mio. kr. overføres til kommunekassen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-05-2017

 

Den administrative indstilling pkt 1 anbefales at indgå i budgetrevisionen med den i tabel 1 beskrevne fordeling.

 

Indstillingens pkt. 2 er besluttet af Byrådet under behandling af sag om Fremrykning af budget til etablering af rundkørsel i Humlebæk den 27. februar 2017.

 

Indstillingens pkt. 3 anbefales med den bemærkning, at de uforbrugte midler ønskes overført til politikområde 3 til udvalgets disponering på vej og trafikområdet.

 

Punktet overføres til Økonomiudvalgets beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Godkender Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling. For så vidt angår indstillingens punkt 3 anbefaler Økonomiudvalget, at restbeløbet overføres til kommunekassen.