Nr.141 - Forslag til lokalplan F116 og kommuneplantillæg nr. 17 for detail- og erhvervsområde ved Præstemosevej i Fredensborg

Sagsnr.: 16/35136

 

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag til lokalplan F116 for særligt pladskrævende ved Præstemosevej, Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan–, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 10. januar 2017 principperne for et lokalplanforslag for særligt pladskrævende varer, kontor og serviceerhverv ved Præstemosevej i Fredensborg.


Lokalplanområdet og eksisterende forhold

Planområdet omfatter et areal på omkring 7.700 m2 ved Kongevejen i Fredensborg. Området ligger i byzone. Mod øst afgrænses området af Kongevejen med bagvedliggende bolig- og erhvervsområde. Mod syd, nord og vest afgrænses området af et eksisterende udbygget erhvervsområde. Området har tidligere været anvendt af Sika Danmark A/S, men er i dag ubenyttet, da den nuværende ejer ikke selv har behov for at udnytte pladsen


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere butik til særligt pladskrævende varer samt kontor- og serviceerhverv, gør-det-selv vaskeanlæg og selvbetjenings-tankanlæg på Præstemosevej 4A, 4B, matr. nr. 7gy, 7gz, Asminderød By, Asminderød i Fredensborg.


Der fastlægges i lokalplanforslaget bestemmelser for bebyggelsesprocent, maksimal antal etager, maksimal højde, materialeudtryk, skiltning samt konkret placering af anvendelserne på ejendommene, heriblandt placering af parkeringspladser.


Ændringer

Siden Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets godkendelse af principperne for planlægningen den 10. januar 2017, har udvikler fremsendt ønske om ændringer til lokalplanforslaget. Udvikleren ønsker mulighed for også at etablere et selvbetjenings-tankanlæg på ejendommen. Administrationen anbefaler at ønsket imødekommes, dog med de forbehold som nævnes i afsnittet "Miljøvurdering".


Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 16

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde FE02


De eksisterende rammebestemmelser er følgende

•        Anvendelse: Erhvervsområde

•        Maks. bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte ejendom

•        Maks. Højde: 8,5 meter

•        Miljøklasse: 3

•        Andet:

a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv.

b) Det bebyggede areal for hver enkelt ejendom må ikke overstige 38 %.

c) I områdets nordlige del må opføres en bygning med en  samlet højde på 10 m og i den sydlige del en bygning med en højde på 9 m

d) I området må der ikke placeres virksomheder, som kan virke generende i forhold til omgivelserne


Lokalplan F116 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelse og rækkefølgebestemmelse. Det er derfor nødvendigt med et tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 fremlægges samtidig med denne lokalplan.Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 fastsættes følgende nye rammebestemmelser for området:


•        Anvendelse: Særligt pladskrævende varer, kontor og serviceerhverv

•        Max bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte ejendom

•        Maks. Højde: 8,5 m

•        Miljøklasse: 1 – 3

•        Andet: Områdets anvendelse fastsættes til detailhandel i form af særligt pladskrævende varer samt erhvervsformål i form af kontor og serviceerhverv, herunder vaskehal og tankanlæg


 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. I forbindelse med screeningen har kommunen særligt haft fokus på støj og jordforurening i planområdet:


  • De nye aktiviteter i planområdet vil generere noget støj, og tæt ved området findes boliger. Der er derfor udarbejdet en støjredegørelse som sikrer, at aktiviteterne i området kan overholde de gældende støjgrænser.

  • I planområdet er registreret jordforurening. Der vil derfor blive fastsat krav til jordhåndtering og afledning af spildevand på grunden, således at forureningen ikke kommer til at udgøre en fare for miljøet. Kravene bliver først fastsat i forbindelse med selve etableringen af de nye aktiviteter.

Borgerinddragelse

Vedtages de indstillede punkter, vil lokalplanforslaget blive sendt i otte ugers offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til planlægningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Forslag til lokalplan F116 for særligt pladskrævende ved Præstemosevej samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring.
  2. At planforslagene ikke medfører behov for miljøvurdering, idet lokalplantillægget kun medfører en mindre virkning på lokalt plan.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-05-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

For stemmer 7: A, V, B og C

 

Imod stemmer 1: O idet man er bekymret for de trafikale konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemte:7 Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Lars Simonsen (B), Lars Søndergaard (V), Ulla Hardy Hansen (C), Helle Abild Hansen (I)


Imod stemte: 4 Tinne Borch Jacobsen (V), Flemming Rømer (O), Hanne Berg og Henriette Brandt (Ø)Økonomiudvalget stemte efterfølgende om Plan-, Miljø og Klimaudvalget indstilling uden tankanlæg og vaskehal:


For 8: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Lars Simonsen (B), Lars Søndergaard (V), Ulla Hardy Hansen (C), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O).


Imod 2: Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø)


Tinne Borch Jacobsen (V) tog forbehold.