Nr.139 - Revision af Fingerplanen, spor 1

Sagsnr.: 16/13231

 

Beslutningstema

Orientering om forslag til revision af Fingerplanen, spor 1 samt stillingtagen til høringssvar.

Sagsfremstilling og økonomi

Erhvervsstyrelsen har udsendt forslag til revision af Fingerplanen, spor 1 i offentlig høring. Høringssvar skal indsendes senest den 29. maj 2017.


Fingerplanen revideres i to spor:

·     Det igangværende spor 1 som har fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen

·     Et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

 

Revisionens spor 1 er gennemført med afsæt i forslag fra kommuner. I april 2016 blev de 34 kommuner i hovedstadsområdet inviteret til at indsende forslag til afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på og kan bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet under hensyntagen til natur og miljø, derunder grønne kiler.


Fredensborg Kommune indsendte fire konkrete ændringsønsker, som I de forløbne år har været fremsat og/eller politisk besluttede:

1.Ændring af kystkilen mellem Kokkedal og Nivå

2.Mulighed for naturbørnehave i kystkilen ved Nivå (ved Lergravene)

3.Mulighed for udvikling af Karlebo landsby (to konkrete ønsker)

4.Mulighed for byafrunding ved Fredensborg (ved Endrupvej)


Grundet en kort tidsfrist i foråret 2016 var der ikke mulighed for fagudvalgsbehandling af Fredensborg Kommunes ønsker. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om revisionen den 3. maj 2016, og brevet til Erhvervsstyrelsen blev afsendt af borgmesteren.


Hvad Fredensborg Kommune fik med

I forslaget til revision af Fingerplanen, spor 1 er mulighed for udvikling af Karlebo landsby og byafrunding ved Endrupvej i Fredensborg (jf. punkt 3 og 4 ovenfor) medtaget betinget. De ønskede muligheder er beskrevet i bilag 1.


At ændringsforslagene er medtaget betinget betyder, at de konkrete udbygningsønsker skal forhandles og aftales med Erhvervsstyrelsen. Det er afgørende for en aftale, at Fredensborg Kommune kan godtgøre, at den ønskede udbygning er af lokal karakter og/eller en afrunding af et bysamfund. Hvad der forstås ved afrunding afhænger bl.a. af bysamfundets fremtidige rolle, dets størrelse, om det er en stationsby eller landsby osv. Afrunding indebærer, at der sigtes mod en endelig byafgrænsning, og at byvækst er beskeden i forhold til den eksisterende bebyggelse og tager hensyn til landskabet.


Det skal desuden bemærkes, at en eventuel videre planlægning for de nævnte muligheder også skal inddrage spørgsmålet om rækkefølgen af byudvikling i Fredensborg og landområdet.


Hvad Fredensborg Kommune ikke fik med

Fredensborg Kommunes ønsker til ændret afgrænsning af kystkilen mellem Kokkedal og Nivå, og til ændrede bestemmelser for kystkilerne (jf. punkt 1 og 2 ovenfor) er ikke med i revisionens spor 1. Det skyldes at kystkilernes afgrænsning og indhold er et principielt spørgsmål, som tages op i revisionens spor 2.


Andre forhold af betydning for Fredensborg Kommune

Forslaget til Fingerplanens revision, spor 1 indeholder arealmæssige justeringer for en lang række af kommunerne i hovedstadsområdet. Der er efter administrationens vurdering ingen af disse justeringer, der berører Fredensborg Kommunes interesser.


Fingerplanens arealudlæg og bestemmelser om større, regionale trafikanlæg er ikke ændret i revisionens spor 1. Disse spørgsmål kan tages op i revisionens spor 2.


Fingerplanens afgrænsning og bestemmelser for kystkilerne er ligeledes ikke ændret i revisionens spor 1. Spørgsmål og ønsker hertil er som nævnt henvist til spor 2.


Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at muligheden for byafrunding ved Fredensborg, som er medtaget betinget, burde medtages uden betingelser. Det konkret ønskede areal ved Endrupvej er på tre sider omgivet af bymæssig bebyggelse og på den fjerde side afgrænset af en dobbeltsporet hovedsti. Arealet er desuden af meget beskeden størrelse set i forhold til Fredensborg by.


Administrationen anbefaler på grundkag af ovenstående, at Fredensborg Kommune afgiver høringssvar til Erhvervsstyrelsen, der kvitterer for mulighederne for udvikling af Karlebo landsby og foreslår, at arealet ved Endrupvej kan inddrages ubetinget i byområdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommune afgiver høringssvar til Erhvervsstyrelsen, der kvitterer for mulighederne for udvikling af Karlebo landsby og foreslår, at arealet ved Endrupvej kan inddrages ubetinget i byområdet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-05-2017

Anbefaler administrationens indstilling. C tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.