Nr.136 - Ensartet design af gadenavnskilte i kommunen

Sagsnr.: 17/9510

 

Beslutningstema

Beslutning om ensartet design af gadenavnskilte i kommunen, samt finansiering heraf.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Borgmesteren har foreslået at der skabes ensartethed i design af gadenavnskilte i kommunen.


Gadenavnskilte er typisk opstillet ved start og slut af en vej, samt ved vejkryds.


Nuværende skilte

I Fredensborg kommune er gadenavnsskiltene enten hvide med rød skrift eller blå med hvid skrift. De to forskellige design skyldes at der blev benyttet forskelligt design i de to kommuner som blev sammenlagt i forbindelse med strukturreformen i 2007.


Siden sammenlægningen er nye gadenavnsskilte i Fredensborg kommune udformet som blå skilte med hvid skrift.  Det er dette design som fremgår af kommunens designmanual.


Nordsjællands Park og Vej (NSPV) der har ansvaret for drift og vedligehold af skilte, har ikke en optælling af hvor mange skilte der findes med henholdsvis blå baggrund med hvid skrift og hvide baggrundmed rød tekst. Da man siden kommunesammenlægningen har anvendt blå skilte med hvid skrift, når et skilt er blevet udskiftet, er der sandsynligvis flest af denne type.


Udskiftning af eksisterende skilte

NSPV oplyser at der er 437 veje/vejnavne i Fredensborg Kommune. Nogle veje har kun et skilt, andre veje har en del skilte som følge af deres udstrækning og/eller mange kryds.


NSPV har som overslag vurderet at der skal skiftes ca. 1000 skilte for at skabe et ensartet design. Nogle steder skal galgen (standeren) som skiltet hænger i, også skiftes. Det vil overslagsmæssigt koste ca. 1000 kr. pr. skilt at udskifte til et andet design. Hertil kommer udgifter til eventuel udskiftning af galger.


NSPV vurderer på baggrund af ovenstående at der kan skabes ensartet design af gadenavnsskiltene for en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Udskiftningen kan planlægges at foregå over 1-3 år. Der er ikke afsat midler til en sådan samlet udskiftning i hverken kommunens eller NSPVs budget. En samlet udskiftning forudsætter derfor en særskilt bevilling til dette.


Skiltene kan alternativt udskiftes til nyt design efterhånden som de bliver udtjent og alligevel skal udskiftes som en del af del løbende drift. Da gadenavnsskilte normalt har en meget lang levetid, vil denne model indebære at der først opnås ensartethed om mange år.


Administrationen foreslår at såfremt der ønskes et ensartet design i gadenavnsskilte og at dette ønskes indført inden for en overskuelig årrække, skal der afsættes særskilte midler hertil.

Bevilling

Der er ikke afsat bevilling til realisering af et ensartet design af gadenavnsskilte i kommunen. En realisering forudsætter bevilling på 1,5 mio.

Kompetence

Såfremt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler løsningen videresendes sagen til budgetforhandlingerne vedr. bevilling.

Indstilling

  1. At udvalget tager stilling til muligheden for at implementere et ensartet design af gadenavnskilte i kommunen, herunder finansiering af implementeringen. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-05-2017

Udvalget anbefaler en løbende udskiftning af skilte styret af udskiftningsbehovet.

Sagen oversendes til økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Sagen blev taget af, da der er truffet beslutning i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget.


Godkender Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.