Nr.132 - Nyudpegning til "Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat"

Sagsnr.: 17/10826

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege nyt medlem til bestyrelsen for ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådets møde den 5. september 2016 tog Byrådet til efterretning, at Venstres byrådsgruppe udpegede Carsten Bo Nielsen til bestyrelsen for legatet ”Fredensborg Spare- og Lånekasse af 18. april 1902”.


Denne nyudpegning beroede på, at det hidtidige medlem var afgået ved døden.


Ved samme lejlighed burde have været fremlagt en tilsvarende sag om nyudpegning til bestyrelsen for ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”, idet afdøde tillige var udpeget som medlem af denne bestyrelse.


Anmodningen om nyudpegning fra advokat Linde, Fredensborg – som administrerer de to legater – angik alene ”Spare- og Lånekasselegatet” og administrationen overså i den forbindelse, at afdøde også var medlem af bestyrelsen i ”Holger Sode-legatet”.


For at få en formel korrekt udpegning således, at der kan foretages legatuddeling og påtagnes regnskab af en fuldtallig gyldig bestyrelse fremlægges denne sag om nyudpegning for Byrådet.


Nyudpegningen har virkning for resten af indeværende byrådsperiode.


Det følger af den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1, at ”Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.”

 

Det tilkommer således Venstres byrådsgruppe, at udpege nyt bestyrelsesmedlem til ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fundatsens § 3.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet tager det af Venstre nyudpegede medlem af bestyrelsen for ”Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler administrationens indstilling. Venstre udpeger Carsten Bo Nielsen som nyt medlem af bestyrelsen for ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”.