Nr.131 - Hegels Minde - godkendelse af skema C

Sagsnr.: 14/26218

 

Beslutningstema

Lejerbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning af Hegels Minde til 10 almene familieboliger.


Byrådet skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 24. juni 2013 at sælge Hegels Minde til det almene boligselskab Lejerbo. Købesummen blev fastsat til 2 mio. kr. i forventning om, at dette beløb ville svare til kommunens grundkapitallån på 10 % af den samlede anskaffelsessum for den eksisterende bygning og ombygningen af denne til almene familieboliger.


Byrådet godkendte skema A den 1. september 2014 og skema B den 27. april 2015, jf. vedlagte protokoludskrifter.


Kommunen har den 31. marts 2017 modtaget ansøgning om godkendelse af skema C. Skemaet nedenfor viser en sammenligning af anskaffelsessummen ved skema B og C.Skema B

1.000 kr.

Skema C

1.000 kr.

Forskel

1.000 kr.

Grundudgifter

2.034

2.219

185

Håndværkerudgifter

14.898

15.096

198

Omkostninger og gebyrer

3.439

3.056

-383

Anskaffelsessum i alt

20.371

20.371

0


Som det fremgår, svarer den samlede anskaffelsessum ifølge skema B til den endelige anskaffelsessum ifølge skema C.


Den samlede anskaffelsessum ifølge skema C finansieres således: 1.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån (10 %)

2.037

Realkreditlån (88 %)

17.926

Beboerindskud (2 %)

407

I alt (100 %)

20.370


Finansieringen svarer til det, Byrådet godkendte med skema B. Såvel kommunens grundkapitallån som kommunens garantistillelse er afgivet i henhold til tidligere bevillinger.


Byrådet godkendte i forbindelse med skema B en garantistillelse på netto 5.525.000 kr. (efter fradrag af Landsbyggefondens regaranti på 50 % af 11.050.000 kr.) Det kan oplyses, at størrelsen på den endelige nettogaranti blev 5.490.731 kr.


Lejerbo oplyser, at lejen pr. kvm. ifølge skema C udgør 1.135 kr., hvilket er 14 kr. pr. kvm. mere end ifølge skema B. Endvidere oplyses det, at byggeriet er gennemført i overensstemmelse med det godkendte projekt.


Indflytning i boligerne påbegyndtes 15. august 2016, hvor alle boliger var udlejet.


Revisors påtegning på det endelige byggeregnskab lyder således: ”Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. af 14. december 2011.”


Da oplysningerne ifølge skema C og det endelige byggeregnskab i det hele er i overensstemmelse med det skema B, som Byrådet har godkendt, anbefaler  administrationen at skema C godkendes.

Bevilling

Kommunens medfinansiering i form af grundkapitallån og garanti for realkreditlån er tidligere bevilget. Derfor intet at tilføje.  

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender skema C vedrørende ombygning af Hegels Minde til 10 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 20.371.000 kr.

Med skema C godkendelsen stadfæstes den kommunale medfinansiering, som Byrådet tidligere har godkendt, og hvorefter kommunen har ydet et grundkapitallån på 2.037.100 kr. og en nettogarantistillelse for det optagne realkreditlån på 5.490.731 kr.


  1. At den beregnede endelige husleje pr. 15. august 2016 godkendes med 1.135 kr. pr. kvm. pr. år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) undlod at stemme.