Nr.129 - Gunderødvej 46 - rammer for udbud

Sagsnr.: 17/11642

 

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag om ændrede rammer for salgsudbud af det gamle idrætsanlæg, Gunderødvej 46 i Karlebo. Borgmesteren har bedt om at sagen forelægges Økonomiudvalget på ny med forslag om, at tennisbanerne flyttes til det nuværende idrætsanlæg, Karlebovej 10.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har den 23. maj 2016 godkendt bl.a. disse

planmæssige rammer for salg af Gunderødvej 46:

  1. At området disponeres således, at der sikres plads til Karlebo Tennisklub på den sydlige del af arealet samt at Karlebo Udeskole placeres hensigtsmæssigt ift. de nye boliger, evt. som en del af boligernes fællesareal.

  2. At der opføres de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger i forhold til tennisanlægget. Såfremt der opsættes en støjskærm mod tennisanlægget, skal den dækkes af beplantning. 

På sit møde den 12. december 2016 har Økonomiudvalget godkendt

At dér i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Gunderødvej 46 i Karlebo udarbejdes et kommuneplantillæg som indeholder følgende:

  1. Arealet matr. nr. 10aq Asminderød By, Asminderød overføres fra byzone til landzone, og arealet Gunderødvej 46 eksklusiv tennisareal medtages i rækkefølgeangivelsen for udbygning fastlagt i Kommuneplan 2013 med tilsvarende udbygningstakt som Lindelyvej, Kongevejen 29, Fredensborg Syd 1. etape samt Gammel Asminderød Skole.  

Endelig har Økonomiudvalget på sit møde den 18. april 2017 godkendt,

  1. At der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området bliver udarbejdet et kommuneplantillæg, som giver mulighed for at fremrykke tidspunktet for udbygning af arealet fra 2021 til 2017.
  2. At de planmæssige rammer for udbud og salg fastlagt i sag af den 23.
    maj 2016 fastholdes.

Det bemærkes, at der bl.a. i forbindelse med forhøringen om kommuneplantillægget fremkom forslag om at samle fritidsaktiviteterne i Karlebo på det nuværende idrætsanlæg Karlebovej 10. Forslaget indebærer at de to tennisbaner på Gunderødvej46 nedlægges og flyttes til grusbanen på Karlebovej 10. Borgmesteren har bedt om, at dette forslag forelægges Økonomiudvalget.

Forslaget, der forudsætter en nærmere dialog med tennisklubben og brugerne af det nuværende idrætsanlæg, vil som udgangspunkt betyde:

Det areal på Gunderødvej 46, der kan udbydes til salg bliver ca. 4.000 m2 større, hvilket indebærer, at der kan etableres flere huse eller alternativt, at grundene til de enkelte huse bliver større.

De forudsatte støjproblemer vil kunne minimeres, og der vil formentligt ikke være behov for at opføre en støjvold eller lignende.

Administrationen bemærker, at en gennemførelse af forslaget vil nødvendiggøre, at de planmæssige rammer pkt. 1 og 2 og rækkefølgebestemmelsen i pkt. 3 jf. ovenfor, tilrettes.

Inden dette sker, er der behov for at forslaget bliver gennemanalyseret, og at der bliver indhentet tilbud eller kvalificeret overslag på, hvad det vil koste at flytte tennisbanerne.

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre hermed, og at et mere detaljeret forslag med pristilbud forelægges Økonomiudvalget på ny sammen med de nødvendige korrektioner i rammebestemmelserne for salgsudbuddet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssig betydning på nuværende tidspunkt.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At administrationen udarbejder konkret forslag til, hvordan og til hvilken pris tennisbanerne fra Gunderødvej 46 kan flyttes til Karlebovej 10.

  1. At forslaget forelægges Økonomiudvalget sammen med forslag til nødvendige korrektioner af de tidligere besluttede rammevilkår for salgsudbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Godkender administrationens indstillinger. Økonomiudvalget forventer, at tennisanlægget færdiggøres.