Nr.128 - Orientering om svar fra ministeriet vedr. ansøgning til partnerskab om regelforenkling

Sagsnr.: 17/5040

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på Fredensborg Kommunes ansøgning om deltagelse i partnerskab om regelforenkling.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 24. januar 2017 modtog alle landets borgmestre en invitation til at søge om at indgå i et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet samt en anden kommune. Som en del af partnerskabet kobles analyse og forskningsinstituttet KORA på partnerskabskommunerne til at yde bistand til at gennemgå kommunernes administration og procesregler for unødig bureaukrati.


Økonomiudvalget har på udvalgsmøde den 20. marts 2017 taget stilling til, at Fredensborg sender en ansøgning til ministeriet og at blive del af partnerskabet om regelforenkling. Byrådet har fulgt Økonomiudvalgets anbefalinger på byrådsmødet den 27. marts 2017.


Den 8. maj modtog Fredensborg Kommune brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvoraf det fremgår at Fredensborg Kommune ikke er valgt til at indgå i partnerskabet (se bilag 1).


I brevet fremgår det endvidere, at 19 kommuner har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive partnerskabskommune. Ministeriet har udpeget Greve Kommune og Horsens Kommune til at indgå i partnerskabet.


Kommunerne har ifølge ministeriets pressemeddelelse valgt at fokusere på følgende:

 

Greve Kommune vil gøre op med interne arbejdsgange og silotænkning. Kommunen vil også skabe bedre adgang til it-systemer og sikre, at de ansatte kan betjene dem.

 

Horsens søger hjælp til rehabiliteringsplaner, som kommunen ifølge lovgivningen skal lave for at tilkende en borger førtidspension, fleksjob, ressource- eller jobafklaringsforløb

 

Fremadrettede tiltag

Fredensborg kommune vil følge de to kommuners arbejde i partnerskabsperioden og afvente de erfaringer, som kommunerne gør sig.

 

Set i lyset af Fredensborg Kommunes fortsatte fokus på afbureaukratisering og regelforenkling er det administrationens indstilling, at Fredensborg Kommune tager kontakt til KORA med henblik på, at få en vurdering af udgifter til, at gennemføre et projekt svarende til det, Fredensborg Kommune har ansøgt om. Dette fremlægges herefter til drøftelse i Økonomiudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, herunder:


  1. At Økonomiudvalget godkender, at Fredensborg kommune vil følge de to kommuners arbejde i partnerskabsperioden og afvente de erfaringer, som kommunerne gør sig.
  2. At Økonomiudvalget godkender, at Fredensborg Kommune tager kontakt til KORA med henblik på, at få en vurdering af udgifterne til, , at gennemføre et projekt svarende til det, Fredensborg Kommune har ansøgt om. Dette fremlægges herefter til drøftelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Godkender administrationens indstillinger.