Nr.126 - Fredensborg Golf Club - ansøgning om fritagelse for ejendomsskatter

Sagsnr.: 17/9783

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskatter fra Fredensborg Golf Club.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Golf Club, der er en forening organiseret efter folkeoplysningslovens regler, købte i 2013 golfbanen i Fredensborg af et konkursbo for en pris på 33,25 mio. kr., som blev finansieret dels ved medlemsindskud på 6 mio. kr. og dels ved lån i Nykredit på 18 mio. kr. og Finansiel Stabilitet for resten.


I 2016 tabte klubben en retssag, som var anlagt af nogle tidligere medlemmer, der krævede deres indskud i klubben tilbage. Flere tidligere medlemmer har i januar 2017 anlagt en yderligere retssag om dette mod klubben. Bestyrelsen måtte forudse, at den økonomiske situation ville forværres, såfremt disse medlemsindskud, der er indbetalt af tidligere medlemmer, skulle tilbagebetales.


Repræsentanter for Golfklubben havde foretræde på Økonomiudvalgsmødet den 20. februar 2017, hvor de redegjorde for klubbens økonomiske situation. Det blev aftalt, at administrationen skulle holde et møde med golfklubben. Mødet fandt sted den 20. april 2017. På mødet redegjorde golfklubben for den plan for en gældsordning, som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 19. april. I sagens bilag 1 er der redegjort for denne.


Fredensborg Golf Club har ansøgt Fredensborg kommune om hel eller delvis fritagelse for betaling af ejendomsskatter. Foreningen begrunder sin ansøgning med, at dette vil hjælpe på foreningens økonomiske situation. Golfklubbens ejendomsskat i 2017 udgør 407.208 kr.


Fredensborg Golf Club søgte også i 2013 om fritagelse for betaling af ejendomsskatter. Ansøgningen blev afslået, idet Fritids- og Erhvervsudvalget ikke inden for udvalgets rammer kunne finansiere fritagelsen.


Kommunen kan med hjemmel i ejendomsskatteloven § 8, stk. 1, yde helt eller delvis fritagelse for grundskyld til sportsanlæg, der ejes af idrætsforeninger og andre organisationer med samme formål. Det er byrådet, der træffer afgørelse herom. Fredensborg Kommune har ikke praksis for at imødekomme ansøgninger om fritagelse for ejendomsskatter efter ejendomsskattelovens § 8, stk. 1.


Såfremt byrådet ønsker at imødekomme ansøgningen fra Fredensborg Golf Club, bør konsekvenserne heraf ses i et videre perspektiv. Det må således vurderes, om en imødekommelse af ansøgningen vil skabe en praksis, som medfører, at andre golfklubber eller sportsklubber også vil have ret til at få fritagelse.


Der er tre golfklubber i Fredensborg Kommune. Udover Fredensborg Golf Club er det Nivå Golf og Simons Golf. Det er alene Fredensborg Golf Club, hvor den folkeoplysende forening også ejer baneanlægget. De andre klubber lejer baneanlægget af hhv. Nivå Golf A/S og Simons Golf A/S. Der kan som udgangspunkt ikke gives fritagelse for ejendomsskatter for sportsanlæg, der ejes af selskaber, og udlejes. Dog vil der kunne gives fritagelse, hvis anlægget udelukkende kan anvendes som sportsanlæg, hvis selskabet ikke har til formål at udbetale udbytte, og hvis der er fri medlemsoptagelse. Fritagelsen kan kun angå selve baneanlægget og ikke klubhus, herunder restaurant, mødelokaler og butiksareal. Det er administrationens vurdering at Nivå Golf formentlig vil opfylde disse kriterier, men at det ikke vil være tilfældet for Simons Golf A/S. Nivå Golf A/S betaler i 2017 246.904 kr. i ejendomsskat.


Fredensborg Golf Club og Nivå Golf er godkendt som folkeoplysende foreninger. Simon Golf er ikke godkendt som folkeoplysende forening og har ikke søgt om at blive det. I 2017 modtager golfklubberne følgende tilskud efter folkeoplysningsloven:


Fredensborg Golfklub

124.597 kr.

Nivå Golfklub

79.630 kr.

Simons Golf

Intet tilskud


Hvis man ser på omfanget af folkeoplysende foreninger i kommunen, der ejer sportsanlæg, findes der udover Fredensborg Golf Club, alene Fredensborg Roklub og Det Danske Spejderkorps, Humlebæk. Disse foreninger modtager lokaletilskud efter Fredensborg-reglerne, som bl.a. dækker udgifter til ejendomsskatter.


Til sammenligning følger her en oversigt over kontingenter for seniormedlemsskab i nordsjællandske golfklubber i 2017:


Fredensborg Golf Club

8.100 kr.

Intet indskud

Nivå Golfklub

7.995 kr.

Intet indskud

Furesø Golfklub (Birkerød)

8.450 kr.

Intet indskud

Hillerød Golfklub

7.700 kr.

Intet indskud

Helsingør Golfklub

7.380 kr.

Intet indskud

Rungsted Golfklub

10.750 kr.

Indskud 40.000

Bevilling

Hel eller delvis fritagelse for betaling af ejendomsskatter vil indebære, at kommunens indtægter reduceres tilsvarende.


Fredensborg Golf Club betaler i 2017 ekskl. rottebekæmpelse 407.208,14 kr. i ejendomsskat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1, litra b.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Administrationen vurderer, at sagen vil kunne åbnes efter byrådets behandling, dog således at oplysninger om Fredensborg Golf Clubs økonomiske forhold ikke offentliggøres. Klubben har udtrykkeligt i drøftelserne med kommunen oplyst, at man anser disse for fortrolige.

Indstilling

  1. At det indstilles, at Byrådet tager stilling til hvorvidt Fredensborg Golf Clubs ansøgning om fritagelse for ejendomsskat skal imødekommes helt eller delvist.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke gives fritagelse for ejendomsskat.

Bilag