Nr.125 - Godkendelse af regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 17/9226

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 28. marts 2017 behandlet regnskabet for 2016.


Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender det til deltagerkommunernes endelige godkendelse.


Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Ankestyrelsen, det kommunale Tilsyn.


I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionen er anført dette:


Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2016 ender med et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

Driftsregnskabets resultat udviser et merforbrug på ca. 933.000 kr. vedrørende brandopgaver. Den væsentligste årsag til, at regnskabet viser et merforbrug, er afholdelse af harmoniseringsudgifter i forbindelse med implementeringen i nyt Nordsjællands Brandvæsen.

Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på ca. 678.000 kr. Den væsentligste årsag er medarbejderomsætning i Hjælpemiddelcentralen i Fredensborg og merforbrug i Kørselstjenesten.

 

Brand

Det samlede driftsresultat på brand viser et merforbrug på ca. 933.000 kr., hvilket sammenholdt med forventningerne til et år med ændring af ejerforhold, organisationstilpasning samt fortsat sammenlægning og harmonisering er meget tilfredsstillende.

 

Ejerkommunernes ambition om at opnå en besparelse ved at indgå i et fælles beredskab er uændret trods Helsingør kommunes udtræden af fællesskabet i 2016.

 

Der blev i 2015 taget initiativer til at opnå den forventede besparelse ved bl.a. personalereduktion og indgåelse af nye huslejekontrakter på markedsvilkår.

Besparelserne ved personalereduktion indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen forventes først opnået med udgangen af 2018.

 

Andre større initiativer der blev igangsat i 2015 var sammenlægning af vagtcentralerne og ny risikobaseret dimensionering.

Begge initiativer blev på grund af processen med ændrede ejerforhold væsentlig forsinkede i 2016.

 

Arbejdet med harmonisering af de tidligere tre beredskaber til ét samlet beredskab er dog fortsat, hvilket investeringer i primært sammenlægning af vagtcentraler og digitaliseringen på det operative område for samlet 2,3 mio. kr. er et udtryk for.

 

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2016 var således et merforbrug, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion og dels at der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

Ved harmonisering af lejekontrakterne forventes besparelsen tilsvarende indfriet i 2016 og frem. Der er indgået nye huslejekontrakter med to af ejerkommunerne, men der udestår stadig en endelig aftale med de to øvrige. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2016.

 

På grund af Helsingør kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor der fortsat udestår investeringer som forventes afholdt i 2017, herunder investeringer i materiel og køretøjer samt kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

Det samlede merforbrug fremstår relativt lavt i forhold til det forventede, idet Helsingør kommune på baggrund af en boopgørelse med en fordeling af aktiverne mellem beredskaberne har afregnet med Nordsjællands Brandvæsen.

 

Dertil har Helsingør kommune på baggrund af en refusionsopgørelse betalt for de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse etableringen af det fælles beredskab. Forpligtelser, der forløber over flere år, men som Helsingør betalte samlet i forbindelse med udtræden pr. 1. juni 2016.

 

Service

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 678.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab, har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

 

Der har i 2016 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Serviceområdet udgør over halvdelen af Nordsjællands Brandvæsens budget, hvilket afspejles i at ca. 73 årsværk ud af de samlede ca. 105 årsværk er tilknyttet serviceområdet.

 

Der har i 2016 været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

 

Kørselstjenesten

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger.

Kørselstjenesten har hidtil været organiseret i mindre enheder med udgangspunkt i en kommunalgeografisk struktur. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten med udgangen af 2016 blevet samlet på en fælles lokation.

 

Der er i 2016 oprettet et fælles kørselskontor og implementeret et nyt

kørselsadministrationssystem til styring af den samlede kørselstjeneste.

Det betyder at der i 2016 har været særlige udgifter forbundet med implementering af den nye og mere professionelle måde at administrere kørsel på, hvilket også afspejler sig i et merforbrug på det samlede regnskab for kørselstjenesten på ca. 853.000 kr. Det er forventningen, at der med ændringerne og investeringen vil kunne opnås en gevinst, idet der er nedlagt stationslederstillinger, der er indgået en ny aftale om vilkår for medarbejdere i kørselstjenesten og endelig forventes en bedre ressourceudnyttelse med

en mere effektiv planlægning og udførelse af kørsler fremover.

Ved at samle kørselstjenesten vil området være mere robust overfor eventuelle ændringer i ejerkommunernes bestilling af kørsler hos Nordsjællands Brandvæsen.

 

Ændringer vil dog fortsat påvirke den indtægtsstyrede virksomhed, i særdeleshed ved et fald i antallet af kørsler. Der er behov for en vis stabilitet, da udgiftssiden primært er bundet af lønomkostninger med overenskomstmæssige forpligtelser, som er omkostningstungt at ændre med kort varsel.

 

Hjælpemiddeldepoterne

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

 

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.

 

Der pågår aktuelt en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2017.

 

I 2016 ender resultatet for hjælpemiddelcentralen i Fredensborg med et merforbrug på ca. 378.000 kr. Merforbruget skyldes primært omkostninger forbundet med medarbejderomsætning, samt forskydning i indhentning af sygerefusion, hvorfor det forventes tilvejebragt i 2017. Dertil kommer øgede administrative udgifter på hjælpemiddelcentralen.

 

Regnskab, revisionsprotokollat og ledelseserklæring er bilagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen og styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler administrationens indstilling.