Nr.124 - Opfølgning på byrådets budgetseminariet i april

Sagsnr.: 17/10928

 

Beslutningstema

Beslutninger fra første budgetseminar for budget 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminariet den 28. april 2017 startede Byrådet dette års budgetdrøftelser. Afsættet var oplæg fra udvalgsformænd om perspektiver og udfordringer på politikområderne samt administrationens første budgetvurdering med en række anbefalinger for den videre proces frem mod 2. budgetseminar til august:


1.  Byrådets strategiske overvejelser for udviklingen af de kommunale velfærdsydelser

2.  En strategisk drøftelse af det fremadrettede spor for Fremtidens Fredensborg, hvor fokus rettes mod de fysiske rammer for den borgernære velfærd

3.  At der arbejdes indenfor rammerne af et uændret niveau for driftsbudgettet

4.  At såfremt Byrådet ønsker råderum til nye politiske initiativer på driftsbudgettet, så skal der findes modsvarende besparelser på driftsbudgettet

5.  At administrationen arbejder videre med budgetkataloget - der allerede er igangsat i organisationen, så det indeholder forslag til budgetforbedringer på minimum 40 mio. kr. årligt inden for servicerammen

6.  At drifts- og anlægsreserverne reduceres til samlet 20 mio. kr.

7.  At demografireguleringen indarbejdes i budgettet


Budgetmaterialet er efter budgetseminariet sendt i høring i Handicapråd, Seniorråd samt Fritidsforum, ligesom materialet er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene vil indgå som en del af materialet til augustseminariet.


Økonomiudvalget besluttede på deres møde i januar 2017 at programlægge et borgermøde i forbindelse med opfølgningen på budgetseminariet i april. Formålet med borgermødet er at invitere borgerne til en dialog om perspektiverne for næste års budget, herunder de kommende investeringer i kommunens fysiske udvikling, jf. Fremtidens Fredensborg Kommune. Inputtet fra borgermødet vil kunne indgå i det videre budgetarbejde. Den endelige økonomiske ramme for budget 2018-2021 vil ikke være kendt før efter sommerferien. Borgermødet kunne være tirsdag den 20. juni 2017 eller torsdag den 17. august, hvor budgetkataloget er offentliggjort og rammerne er kendte.

 

Partierne vil i lighed med budgetprocessen for 2016 have mulighed for at stille spørgsmål til materialet samt at arrangere et møde med økonomi.

 

På budgetseminaret i april blev endvidere aftalt, at partierne som sædvanligt kan fremsende spørgsmål til budget 2018-2021 frem til 20. maj kl. 12. Spørgsmål vil løbende blive offentliggjort på Byrådets portal. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmaterialet til augustseminaret.


Ud fra Byrådets drøftelser foreslås budgetseminariet i august som i 2016 at blive et arbejdsseminar, hvor der tages hul på de egentlige politiske drøftelser.


Materialet til budgetseminariet i august vil udover det sædvanlige materiale indeholde et udvidet nøgletalskatalog og et budgetkatalog med forslag til politisk prioritering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At de administrative anbefalinger i budgetvurderingen fra april er afsæt for administrationens 2. budgetvurdering.
  2. Om der afholdes borgermøde 20. juni 2017 eller den 17. august kl. 19.
  3. At budgetmaterialet - herunder budgetkatalog, offentliggøres for både politikere og borgere en uge inden budgetseminariet i august.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Godkender administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget at holde borgermøde den 20. juni 2017 kl.17-19 på rådhuset.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.