Nr.123 - Økonomisk Orientering - April 2017

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30. april 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet


Status for drift og anlæg

Tabel 1 er udvidet så den indeholder tal for såvel forbruget i mio. kr. samt forbrugsprocenten på såvel drift som anlæg.

Drift

Ved udgangen af april 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 758 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 30,8 pct. På samme tidspunkt i 2016 var der afholdt nettodriftsudgifter for 738 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 30,2 pct.
Der vil blive givet en uddybende status for driftsbudgettet i forbindelse med budgetrevisionen per 30. april 2017.

Anlæg

Ved udgangen af april er der realiseret anlægsudgifter for 19,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 1,1 mio. kr. svarende til et nettoforbrug på 18 mio. kr.
Nettoanlægsforbruget er således dobbelt så højt som på samme tidspunkt sidste år, hvor det var 9 mio. kr. Anlægsforbruget var dog særligt lavt i 2016 og ikke repræsentativt, da det samlede nettoforbrug for året var 27,7 mio. kr.
For årene 2012-16 var det gennemsnitlige nettoanlægsforbrug med udgangen af april 18 mio. kr. ud af et gennemsnitligt oprindeligt budget på 80,5 mio. kr. Det oprindelige budget for indeværende år var 77,4 mio. kr.


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

2016

2017

 

Forbrug april

Korr. Budget

Forbrugs-pct. april

Forbrug april

Korr. Budget

Forbrugs-pct. april

Drift

738

2.441

30,2

758

2.464

30,8

Anlæg

9

31

29,9

18

135

13,2


Kommunens gennemsnitlige likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af april 172,3 mio. kr.
Primo året var likviditeten 129 mio. kr. Likviditeten er hermed øget med 10,8 mio. i gennemsnit over årets første fire måneder


Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

April 2016

December 2016

April 2017

Likviditet

61,3

129,0

172,3


Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30. april 2017

 

Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Sammenlignet med økonomisk orientering for marts er anlægsreserven reduceret med 2,5 mio. kr. De 2,5 mio. kr. er ved Byrådets møde 24. april 2017 prioriteret til Kystbeskyttelse. Finansieringen til resten af kystbeskyttelsesprojektet indgår i budgetforhandlingerne vedr. budget 2018-2021

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

12,6

16,5

16,8

16,8

Anlægsreserven

3,1

8,7

12

10

 

Folketal
Kommunens folketal var pr. 1. maj 40.432 borgere. Folketallet er dermed faldet med 51 borgere siden 3. april. Faldet på 51 borger dækker over et fødselsunderskud på 5 borgere og en nettofraflytning på 46 borgere.

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

april 2017

maj 2017

Folketal

40.080

40.445

40.483

40.432

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 3. april til 1. maj

 

Ændring

Tilflytning

176

Fraflytning

-222

Fødsel

23

Dødsfald

-28

Befolkningstilvækst

-51

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.