Nr.172 - Cafedrift Nivå Havn

Sagsnr.: 17/14108

 

Beslutningstema

Frank Lenander har den 14. juni 2017 ansøgt kommunen om tilladelse til etablering af cafe i Nivå Strandpark 21, Nivå, på Nivå Havn. 


Sagen omhandler alene spørgsmålet, om kommunen kan godkende etablering af en cafe i henhold til den indgåede lejekontrakt mellem kommunen og Frank Lenander.

Sagsfremstilling og økonomi

Frank Lenander har en lejekontrakt med Fredensborg Kommune om leje af et areal på 362 m2 på Nivå Havn. På arealet har lejer opført bygninger, der efter lejekontrakten skal anvendes til serviceformål ”provianthandel, kiosk og værksted”. Det står videre i kontraktbestemmelsen, at ”Bygningernes anvendelse, varesortiment og serviceydelser skal til enhver tid godkendes af kommunen”.


Frank Lenander har ikke været opmærksom på bestemmelsen i lejekontrakten og har allerede indgået aftale med Susanne Wedell Pedersen og Gitte Faurholt om leje af arealerne til en cafe, som allerede er indrettet.


I forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling har politiet anmodet om dokumentation for, at grundens ejer – kommunen – også har godkendt indretning af cafe på stedet. De to lejere retter derfor henvendelse til kommunen den 13. juni 2017, hvorefter kommunen den 14. juni 2017 anmoder Frank Lenander om at indsende en formel ansøgning om godkendelse af cafedrift.


Frank Lenander ansøger den 14. juni 2017 om tilladelse til etablering af cafe, jf. lejekontrakten.


Det anføres i ansøgningen, at han ikke troede at det var nødvendigt med en formel ansøgning, da der i bygningen før har været salg af øl, vin proviant, kioskvarer, færdiglavet madvarer, ligesom der før har været givet alkoholbevilling. I dag er der i bygningen også en is & grillbar. Man har absolut indtryk af, at alle på havnen har glædet sig til åbning af cafeen, dels for at kunne købe et større udvalg af madvarer, og dels for at kunne komme på cafe på havnen til vinter. De andre restauranter er også positive, da de ved, at jo bedre udbuddet er, jo flere kommer ned på havnen. Da en stor del af omsætningen ligger i sommermånederne vil det være et stort problem, hvis sagen først kan blive behandlet og godkendt af kommunen i efteråret.


Frank Lenander sender efterfølgende en skitse med cafeens placering, ligesom han vedhæfter et menukort. Der vil blive serveret sandwich, salater, kager og lidt lune retter. Dertil kaffe, the, sodavand, øl og vin. Cafeen påtænkes at have åbent fra kl. 11-20. Fra maj til september alle dage. I vinterhalvåret weekendåbent eller efter behov.


I forhold til spørgsmålet om tidligere alkoholbevilling oplyses, at der tidligere har været givet lejlighedstilladelser fra politiet i forbindelse med arrangementer, Sct. Hans og lignende.


Frank Lenander vil vende tilbage med dokumentation på, at de to øvrige restauratører på havnen er positive over for cafeen.


På baggrund af oplysningerne om åbningstid og sortiment, samt under forudsætning af at de to øvrige restauratører er positive over for cafeen, anbefaler administrationen det ansøgte. 


Såfremt man politisk er indstillet på at godkende, at der etableres en cafe på stedet, anbefales det, at der opstilles følgende vilkår/forudsætninger for en godkendelse:

-       At sortimentet og åbningstider er som oplyst i ansøgningen

-       At servering af øl og vin forudsætter meddelelse af en alkoholbevilling

-       At kommunen ikke påtager sig noget ansvar for anvendelsen af det lejede

-       At det påhviler lejerne/fremlejerne at indhente og opretholde alle fornødne tilladelser fra myndighederne til drift af en cafe

-       At cafedriften ikke må medføre lugt-, støj- eller lysgener eller på anden måde være til gene for andre ud over det, der kan forventes ved den pågældende virksomhedsform

-       At musik kun må afspilles indendørs og kun for lukkede døre og vinduer, således at der ikke opstår gener for havnens øvrige brugere

-       At al stationær skiltning kræver godkendelse fra kommunen


Sagen skal afgøres af Økonomiudvalget efter indhentede udtalelser fra henholdsvis Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Fritids- og Idrætsudvalget.


Da sagen er hastende, har formanden for driftsbestyrelsen og fagudvalget indvilliget i, at indstillingen fra henholdsvis driftsbestyrelsen og fagudvalget indhentes på skriftligt grundlag pr. e-mail. Dette forudsætter dog, at alle medlemmerne er enige om, at sagen afgøres på denne måde og ikke på et møde. Det bemærkes, at Frank Lenander er medlem af Driftsbestyrelsen for Nivå havn og ikke kan deltage i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At det ansøgte godkendes på de nævnte vilkår

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2017

Økonomiudvalget besluttede, at der gives en midlertidig tilladelse på 3 mdr. under forudsætning af, at formalia bringes i orden.

Bilag

Skitse.pdf