Nr.170 - Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 - 147 og 101 - 123

Sagsnr.: 16/3997

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til salgsstrategi for ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og 101 – 123.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har senest på sit møde den 24. april 2017 behandlet spørgsmålet om salgsstrategi for ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og 101 – 123, jf. vedlagte protokoludskrift.

 

Efter at der hidtil har været arbejdet på at gennemføre et salg til det almene boligselskab Lejerbo, besluttede Byrådet, at administrationen skulle undersøge mulighederne for at sælge bebyggelserne til en privat køber, og at beboerne snarest skulle orienteres herom.

 

Administrationen sendte derfor den 25. april 2017 et orienteringsbrev til beboerne. I brevet omtales Byrådets beslutning, idet det pointeredes, at der i denne fase kun er tale om undersøgelser. Beboerne orienteredes endvidere om, at de i tilfælde af salg ville kunne blive boende i deres lejligheder, men at de måtte forvente lejestigninger. Grundliggende vil en privat ejer dog ikke have bedre muligheder for at forhøje lejen end kommunen selv. I brevet blev beboerne endelig inviteret til et orienteringsmøde, der blev afholdt den 24. maj 2017.

 

På beboermødet orienteredes beboerne yderligere om deres rettigheder, og hvordan en proces vil foregå, såfremt det besluttes at gennemføre et salg til en privat køber.

 

Beboerne udtrykte på mødet bekymring for et sådan salg. Bekymringen gik navnlig på en ny ejers formodede ønske om at gennemføre vedligeholdelses- og forbedringsarbejder med betydelige lejeforhøjelser til følge. Flere beboere bemærkede endvidere, at de ikke ville have råd til selv at købe den ejendom, de bor i, på andelsbasis. Beboerne klagede samtidigt over ejendommenes generelle vedligeholdelsestilstand.

 

Administrationen lovede beboerne at holde dem orienteret om sagens videre udvikling.

 

For at klarlægge vilkårene for et salg til en privat køber, har administrationen desuden indhentet et notat fra advokatfirmaet LETT. Følgende fremgår af notatet:

 

-      Ved et salg til en privat køber bør bebyggelserne Toftegårdsvænget 125 – 147 og Toftegårdsvænget 101 – 123 betragtes som to ejendomme, der skal udbydes til salg hver for sig, dog således at den samme person kan byde på begge ejendomme.

-      Beboerne i de to bebyggelser skal derefter have tilbud om at overtage deres bebyggelse (fx Toftegårdsvænget 125 – 147) på andelsbasis og på samme vilkår, som den private køber har tilbudt. De har 10 uger til at beslutte sig og til at bringe de nødvendige formaliteter i orden.

-      Hvis beboerne ikke ønsker at overtage deres ejendom på andelsbasis, kan salget til den private køber gennemføres.

-      For at gennemføre et salg til en privat køber, vil kommunen (Byrådet) skulle træffe beslutning om, at der ikke længere er behov for at opretholde bebyggelsen Toftegårdsvænget 125 – 147 som kommunale, almene ældreboliger, se nærmere nedenfor. Det er principielt ikke nødvendigt at træffe en sådan beslutning, før der er vished for, at en privat køber vil købe ejendommen.

 

Et salg til en privat køber adskiller sig fra et salg til et alment boligselskab derved, at kommunen ved et salg til en privat køber ikke vil kunne opretholde anvisningen af boligerne til ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning”. En privat køber vil ønske selv at bestemme, hvem der skal leje boligerne.

 

Kommunen anviser i dag – efter visitation – boligerne såvel i Toftegårdsvænget 125 – 147 (”de almene”) som Toftegårdsvænget 101 – 123 (”de private”) til ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning”. Det bemærkes, at gennemsnitsalderen for beboerne i bebyggelserne er 73 år. 

 

Administrativt bemærkes, at det vil være en udfordring at skaffe boliger til denne gruppe personer, såfremt kommunen ikke længere kan anvise boligerne i Toftegårdsvænget. Af den årsag bør kommunens behov for at opretholde anvisningen vurderes politisk allerede i sammenhæng med en stillingtagen til, om ejendommene skal søges solgt til et alment boligselskab eller til en privat køber. Såfremt kommunen sælger til privat, kan det overvejes at reservere en del af salgsprovenuet til kommunalt grundkapitalindskud til etablering af nye almene boliger efter ældreboliglovgivningen.

 

Nærværende sag forelægges derfor indledningsvist for Social- og Seniorudvalget, således at dette udvalg kan afgive indstilling til Økonomiudvalget angående behovet for at opretholde anvisningen til de 24 boliger i bebyggelserne.

 

Følgende fordele og ulemper kan tages i betragtning i forbindelse med fastlæggelsen af en salgsstrategi…

 

Ved salg til en privat køber:

-      Kommunen vil kunne opnå et positivt salgsprovenu (der henvises til lukket bilag angående provenuets anslåede størrelse)

-      Kommunen vil ikke længere kunne anvise boliger i bebyggelsen til ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning”.

-      Kommunen vil skulle gennemføre en kompliceret salgsproces med offentligt udbud og tilbud til lejerne om overtagelse på andelsbasis.

 

 

Ved salg til et alment boligselskab:

-      Kommunen vil fortsat kunne anvise ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning” til boligerne.

-      Kommunen vil umiddelbart kunne sælge til et alment boligselskab uden offentligt udbud og uden tilbud til lejerne om overtagelse på andelsbasis.

-      Kommunen vil ikke opnå et positivt salgsprovenu.


Sagsbehandling siden den 12. juni 2017


Økonomiudvalget har på mødet den 12. juni 2017 spurgt om boligerne vil kunne sælges til en privat køber, således at kommunen fortsat har anvisningsret til boligerne.


Administrationen vurderer ikke, at man i forbindelse med et salg til private kan stille krav om at bevare anvisningsretten til boligerne. Det er administrationens vurdering, at kommunen efter et salg af boligerne til en privat køber alene kan opnå anvisningsret til boligerne efter reglerne i lov om kommunal anvisningsret. Anvendelsen af lov om kommunal anvisningsret forudsætter at kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1, eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Disse regler giver mulighed for at afvise boligsøgende til områder, der allerede har en høj andel af borgere uden for arbejdsmarkedet.


Efter lov om kommunal anvisningsret kan kommunalbestyrelsen indgå aftale med ejere af private udlejningsejendomme i kommunen om, for en periode på 6 år, at få anvisningsret til hvert 4. ledige lejemål mod at betale en godtgørelse herfor. Tilbud om at indgå aftale om anvisningsret skal gives til alle private udlejere i kommunen, men det er frivilligt om disse vil modtage tilbuddet. Det følger heraf, at selvom Fredensborg Kommune fremsatte et tilbud om at indgå anvisningsaftaler med private udlejere, er man ikke sikker på, at få en sådan aftale med ejeren af boligerne på Toftegårdsvænget.


Hertil kommer, at det er en forudsætning for at ommærke boligerne og få mulighed for at sælge til en privat køber, at kommunen vurderer, at der ikke er behov for boligerne som almene ældreboliger. En sådan beslutning harmonerer dårligt med et ønske om at bevare anvisningsretten til boligerne.


Endeligt bemærker administrationen, at erfaringerne med udbud af Humlebæk Center 40-41 viser, at mange og usædvanlige vilkår for salg af en ejendom påvirker såvel antallet af interesserede købere samt størrelsen af de tilbud, der indkommer under udbudsprocessen.

Bevilling

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom samt almenboligloven og lejeloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Såfremt oplysningerne om de indhentede salgsvurderingspriser udgår af sagsfremstillingen, vil sagen kunne åbnes.  

Indstilling

  1. At der tages stilling til om ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og Toftegårdsvænget 101 – 123 skal søges solgt til en privat køber eller til et alment boligselskab (Lejerbo).

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Med henvisning til den aktuelle venteliste til visiterede ældreboliger på aktuelt 20 personer anbefaler udvalget at byrådet genovervejer beslutningen om at sælge Toftegårdsvænget til private. Udvalget anbefaler, at der sælges til alment boligselskab, som almene ældreboliger.

Alternativt at der ved salg til private reserveres midler til opførelse af nye ældreboliger til erstatning.


Venstre stemmer imod, idet de fortsat ønsker at det sælges til højestbydende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Sagen blev udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 19. juni 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2017

Økonomiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med et salg af ejendommene til private.


Administrationen anmodes om, at der på Økonomiudvalgets møde i august gives en særskilt orientering om behovet for ældreboliger

Bilag