12-06-2017 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Helle Abild Hansen (I)

Hanne Berg (F)

Lars Søndergaard (V)

Afbud

Hans Nissen (A)

Nr.148 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.149 - Revisionsberetning for årsregnskab 2016

Sagsnr.: 16/28953

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Revisionsberetning og Regnskab 2016 fremlægges til godkendelse.


Revisionen deltager ved registreret revisor Michael Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek.

Sagsfremstilling og økonomi

BDO Kommunernes revision har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for 2016 samt påtegnet regnskabet uden forbehold og bemærkninger for fjerde år i træk.

 

Beretningen for regnskab 2016 indeholder den afsluttende revision for regnskabsår 2016 – herunder opfølgning på tidligere beretninger samt forvaltningsrevision.

 

Revisionens overordnede konklusion er, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

 

Revisionens vurdering af kommunens økonomi er, ”Kassekreditreglen er overholdt i regnskabsåret 2016. Kommunens økonomisk opfølgning pr. 30. april 2017 viser, at den gennemsnitlige likviditet er steget yderligere til 172 mio. kr. og er således godt over det politiske mål på 60 mio. kr. En målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 60 mio. kr. kræver en meget stram styring af betalingsflowet, set i forhold til kommunens størrelse.”

 

Opfølgningen på tidligere revisionsbemærkning i løbende beretning nr. 10 vedrørende regnskab 2016:

Ved vores revision af statsrefusionsopgørelsen på integrationsområdet, har vi konstateret væsentligt færre fejl end tidligere, hvorfor det er vores vurdering, at der allerede er sket en forbedring.

Vi har påset at der er foretaget nødvendige refusionsmæssige berigtigelser.

Forvaltningsrevision: 

Forvaltningsrevisionen i 2016 omhandler kommunens investeringsmodeller, hvor formålet er at afdække om Fredensborg kommune i styringen har taget relevante skridt i forhold til at sikre, at investeringscases bygger på et solidt grundlag, indeholder de relevante parametre og bliver fulgt i tilstrækkelig grad.

På baggrund af gennemgangen af Fredensborg Kommunes udvalgte investeringscases anbefaler BDO at fastholde den brugte model for investeringscases konsekvent samt at følge den praksis som kommunen har brugt; at basere investeringscasene på dokumenterede erfaringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside

Indstilling

1. At revisionens beretning tages til efterretning

2. At det endelige regnskab anbefales til Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Nr.150 - Budgetrevision 30.04.2017

Sagsnr.: 17/5429

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.04.2017 viser forventningerne til resultat for årene 2017 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.04.2017 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter, overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Samlet giver budgetrevisionen et kassetræk over perioden 2017-2021 på godt 63 mio. kr. hvoraf 26,6 mio. kr. vedrører 2017. Administrationen indstiller, at merudgifterne i 2017 delvist finansieres ved de resterende drifts- og anlægsreserver samt inddragelse af overførsler fra 2016 på politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte.

 

Af tabel 1 ses det, at de samlede merudgifter på 26,6 mio. kr. fordeler sig med  merudgifter på 50,4 mio. kr. i 2017 på driftsområdet, mens der på anlægsområdet i 2017 samlet er mindreudgifter på 5,5 mio. kr. På finansieringsområdet er der mindreudgifter i 2017 på i alt 18,3 mio. kr.

 

Budgetrevisionen medtager de kendte udfordringer, primært vedrørende handicapområdet i 2017, som i store træk blev varslet ved budgetseminaret i april. Udfordringer fra 2018 og frem er ikke medtaget i denne budgetrevision. De medtages i budgetoplægget for 2018-2021.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.04.2017

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Drift

50.358

12.073

8.365

6.280

5.791

82.867

Anlæg

-5.451

1.413

9.781

0

0

5.743

Finansiering

-18.303

-5.000

-2.000

0

0

-25.303

I alt

26.604

8.486

16.146

6.280

5.791

63.307

Positive tillægsbevillinger (+) er merudgifter dvs. udtryk for kassetræk.

Negative tillægsbevillinger (-) er mindreudgifter dvs. udtryk for kassetilførsel.

 

Det samlede resultat

driftsområdet alene udgør merudgifterne i 2017 i alt 50,4 mio. kr. Merudgifterne på driftsområdet skyldes i stor udstrækning merudgifter på politikområde Handicap og Socialpsykiatri, der alene bidrager med 45 mio. kr. Heraf ”finansieres” 8 mio. kr. fra puljen afsat med budget 2017-20. Samlet over perioden 2017-2021 udgør merudgifterne alene på driftsområdet i alt 82,9 mio. kr.

 

anlægsområdet er der i 2017 mindreudgifter  på i alt 5,5 mio. kr. Samlet over perioden 2017-2021 er der merudgifter på i alt 5,7 mio. kr.

 

finansieringsområdet giver budgetrevisionen mindreudgifter på 18,3 mio. kr. Disse består dels af frigivelse af budgetpuljen på 8 mio. kr. i 2017 som overføres til handicapområdet samt indtægter i form af lånoptag til energi- og klimainvesteringer for både 2016 og 2017.

 

Effekten af budgetrevision 30.04.2017 på likvidteten fremgår af tabel 6 samt den efterfølgende likviditetsprognose.

 

Budgetrevisionens betydning på overholdelse af servicerammen

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er baseret på det vedtagne budget, hvorfor det er dette, som kommunens forventede regnskab skal holdes op imod.

 

Ved denne budgetrevision ansøges der om tillægsbevillinger inden for servicerammen i 2017 for i alt netto 42,4 mio. kr. Herudover indeholder det korrigerede budget overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 45,7 mio. kr. på driftsområdet.

 

Tabel 2. Servicerammen 2017 (i mio. kr.) ift. forventet regnskab 2017 

Vedtaget budget 2017

Korr. budget 2017

pr. 30.04.2017

Forventet regnskab 2017 ved budgetrevision 30.04.2017

Overskridelse af servicerammen*

1.821.119

1.859.265

1.906.179

59

* Ved foreslået finansiering

 

Holdes det forventede regnskab 2017 opgjort pr. 30.04.2017 op mod den vedtagne serviceramme 2017 vil servicerammen blive overskredet med ca. 85 mio. kr. Dog er der på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed i forhold til estimeringen af det forventede regnskabsresultat.

 

Samtidig er der en forventning om overførsler fra 2017 til 2018 på et niveau svarende til cirka 30 mio. kr., hvilket kan mindske overskridelsen af servicerammen til cirka 55 mio. kr.

 

Bevillingsmæssig håndtering af budgetrevisionen 30.04.2017

Budgettets robusthed er, i form af kassebeholdning samt drifts- og anlægsreserver, væsentligt bedre end i tidligere år og det er derfor ikke strengt nødvendigt med akutte initiativer. Administrationen anbefaler dog alligevel – med henvisning til de mulige sanktioner på servicerammen - at merudgifterne i 2017 delvist imødegås ved træk på de ikke forbrugte drifts- og anlægsreserver. I alt 15,7 mio. kr.

 

Endvidere anbefales, at 50 pct. af det overførte mindreforbrug på politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte inddrages til finansiering af merforbruget i 2017, som angivet i tabel 3. På den vis friholdes de eksterne institutioner i denne omgang. Administrationen bemærker, at finansieringen fra overførslerne på konto 6 / politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte er blevet mulig, idet besparelserne på politikområdet som en del af 2017 budgettet, er blevet indfaset hurtigere end forudsat.

 

Tabel 3. Bevillingsmæssig håndtering af 2017

1.000 kr.

2017

Driftsreserve pr. 30.04.2017

-12.582

Anlægsreserve pr. 30.04.2017

-3.133

Reserver i alt

-15.715

Overførsler politikområde 16

-6.801

Budgetrevision 30.04.2017

26.604

Manglende finansiering i 2017

4.088

 

Som det fremgår af tabel 3 er der manglende finansiering på 4,1 mio. kr.  

De resterende 4,1 mio. kr. foreslås finansieret ved et kassetræk i 2017 – alternativt ved yderligere besparelser.

 

Der gøres opmærksom på, at anvendelsen af reserverne i 2017 til finansiering af budgetrevisionen gør, at eventuelle fremadrettede merudgifter i 2017 vil skulle finansieres ved kompenserende besparelser - alternativt kassetræk.

Håndtering af merudgifterne i 2018-2021 på handicapområdet foreslås først indarbejdet i budgettet 2018 - 2021.

 

  

Drift 

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 fremgår af bilag 1 og 2.

 

·         Med budgetrevisionen lægges op til, at det kendte merforbrug på politikområde Handicap og Socialpsykiatri - som er delvis politisk behandlet i forbindelse med Masterplan 2017 på Social- og Seniorudvalget i marts – indarbejdes i budgettet. Merforbruget er på i alt 50,6 mio. kr. Heraf dækkes de 8 mio. kr. ved frigivelse af budgetpuljen og 5 mio. i besparelser via masterplantiltag. Det resterende beløb på 37,6 mio. kr. søges tillægsbevilget.

 

Forudsætningen for vurderingen af merforbruget er, at der ikke finder tilgang sted til området samt, at de eksisterende borgere ikke får nye udgiftskrævende behov. Den samlede vurdering af merforbruget dækker over, at udgifterne på børnehandicapområdet er 18,1 mio. kr. højere end budgettet. På voksenområdet er der tale om 26,7 mio. kr. og for institutionerne og deres takster samt hjælpemidler er der tale om 5,8 mio. kr.

 

I administrationens budgetvurdering i april 2017 fremgik det, at den resterende budgetudfordring i 2017 – efter frigivelse af budgetpulje samt besparelser i masterplanen - var estimeret til ca. 32 mio. kr. Ændringen ift. det nuværende estimerede merforbrug på 37,6 skyldes en tilgang på børnehandicapområdet og merudgifter ved Hjælpemiddeldepotet samt mindreudgifter på Lindegården og voksenområdet.

Den faktiske udvikling i udgifterne på handicapområdet fremgår af bilag 2, politikområde Handicap og Socialpsykiatri

 

Tabel 4. Udviklingen i budgetudfordringer på handicapområdet

Mio. kr.

2017

2018

2019

2020

2021

Budgetudfordring ved masterplan

32,2

29,2

24,6

20,0

15,0

Budgetudfordring ved budgetrevision 30.04.17

37,6

34,6

30,0

25,4

20,4

Udvikling i merudgifter siden masterplanen

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

 

·         På politikområde Kommunale Ejendomme fremgår det, at der pr. 1. januar 2017 er indgået en ny rengørings- og vinduespoleringskontrakt. I den forbindelse er rengøringsbudgettet for alle kommunens institutioner blevet harmoniseret til samme prisniveau som rengøringsleverandørens. Kendte og forventede merudgifter ved skiftet af rengøringsleverandør medtages først i en senere budgetrevision, når resultatet af udbuddet er kendt.

 

·         På politikområde Børn forventes indtægtsbudgettet korrigeret med  forældrebetalingen med ca. 3,2 mio. kr.  Dette skyldes en forskel mellem den tekniske fremskrivning af udgiftsbudgettet og den afledte beregning af indtægtsbudgettet.


Finansiering
I budget 2017 er der budgetlagt med låneoptag på 15 mio. kr. til kurstabet ved indfrielsen af rente-SWAPs i Schweizerfranc (CHF). Ved indfrielsen var den negative markedsværdi grundet kursændring på 19,2 mio. kr., som er låntaget.

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen en reduktion af budgettet for 2017 med 5,4 mio. kr. og en forøgelse med henholdsvis 1,4 mio. kr. og 9,8 mio. kr. i 2018 og 2019. Samlet over budgetperioden søges om en forøgelse af anlægsbudgettet på 5,7 mio. kr.

Af de 5,7 mio. kr. vedrører de 5,6 mio. kr. lånefinansierede klimatiltag. Da der sker en tilsvarende opskrivning af lånebudgettet på politikområde 17 finansiering er denne forøgelse neutral i forhold til kassen. De resterende 0,1 mio. kr. søges tilført fra kassen og vedrører en korrektion af budgettet til Diget nord for Nivå Havn for 67.000 kr. og et samlet merforbrug på en række regnskabsafsluttede anlægsprojekter på sammenlagt 76.000 kr.

Bevægelser mellem årene medfører at budgettet i 2017 reduceres med 11,2 mio. kr. som fordeles mellem 2018 med 1,4 mio. kr. og 2019 med 9,8 mio. kr.
 

Tabel 5. Ansøgte ændringer i anlægsbudgettet

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Forskydninger mellem år

-11.194

1.413

9.781

0

0

0

Mellem drift og anlæg

0

0

0

0

0

0

Finansieringsbehov, anlæg

5.600

0

0

0

0

5.600

Tillægsbevillinger fra kassen

143

0

0

0

0

143

I alt

-5.451

1.413

9.781

0

0

5.743

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2017.

 

For 2017 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 300.000 kr. som vedrører de fremrykkede midler til ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”.
 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Budgetrevisionens betydning for kommunens likvide aktiver fremgår af nedenstående tabel 6: 

 

Tabel 6. Samlet resultat siden vedtaget budget

 

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

Ændring af likvide aktiver ved budgetvedtagelse

-13.901

1.236

20.232

-3.741

-25.492

Tillægsbevillinger indtil 30.04.2017

98.034

-501

-3.170

1.430

1.430

Ændring af likvide aktiver

84.133

735

17.062

-2.311

-24.062

Budgetrevision 30.04.2017

4.088

8.486

16.146

6.280

5.791

Ændring i likvide aktiver ved indarbejdelse af budgetrevision 30.04.2017

88.221

9.221

33.208

3.969

-18.271

 

 + er forbrug af likvide midler, - er en forøgelse af likvide midler

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning ligger på 172,3 mio. kr. pr. 30.04.2017 Opmærksomheden skal henledes på, at kasseopbygningen på nuværende tidspunkt til dels skyldes det store mindreforbrug på blandt andet anlægsområdet, uforbrugte midler på driftsområdet samt hjemtagelse af lån på 13 mio. kr. til at finansiere en del af tilbagekøbet af belysning i 2018.

 

Med indarbejdelse af denne budgetrevision vil den gennemsnitlige likviditet falde med 4,1 mio. kr. i 2017. Den samlede udvikling i budgetperioden ses nedenfor.

 

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 blev udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet i 2017 er implementeringsplanen på anlægsområdet for budget 2017-2020 blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2016.

 

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering.

Bevilling

Det samlede resultat af budgetrevisionen fremgår nedenfor

 

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Drift

50.358

12.073

8.365

6.280

5.791

82.867

Anlæg

-5.451

1.413

9.781

0

0

5.743

Finansiering

-18.303

-5.000

-2.000

0

0

-25.303

Budgetrevision

26.604

8.486

16.146

6.280

5.791

63.307

Reserver

-15.715

0

0

0

0

-15.715

Overførsler

-6.801

0

0

0

0

-6.801

I alt

4.088

8.486

16.146

6.280

5.791

40.791

+ for merudgift/ - for mindreudgift.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.    At den samlede budgetrevision pr. 30.04.2017, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2017-2021 på driftsområdet på i alt 82,9 mio. kr., på anlægsområdet på 5,7 mio. kr. samt på finansieringsområdet på -25,3 mio. kr. godkendes som fremlagt (jf. tabel 1).

 

2.    At den bevillingsmæssige håndtering i 2017 af budgetrevisionen 30.04.2017 ved reserver og overførsler godkendes, samt at de resterende 4,1 mio. kr. i 2017 finansieres ved kassetræk.

 

3.    At der i 2017 frigives anlægsudgifter for 300.000 kr.

 

4.    At der på grund af ændringer i kursværdien af Schweizerfranc (CHF) på rente-SWAPs optages lån på i alt 19,2 mio. kr. 

 

5.    At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

 

6.    At det tages til efterretning, at der på nuværende tidspunkt kan forventes en overskridelse af servicerammen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.


For så vidt angår handicapområdet ønsker Økonomiudvalget, at der fortsat er en tæt opfølgning på området, og at dette belyses i budgetvurderingen i forbindelse med budgetseminaret i august.


I forhold til indstillingens punkt 4 for så vidt angår de 4, 2 mio. kr. ud af de 19, 2 mio. kr. besluttede Økonomiudvalget, at finansieringen heraf aftales ved budgetforhandlingerne i august.


Helle Abild Hansen (I) stemmer imod punkt 4, idet det ønskes, at de ekstra omkostninger dækkes uden låneomkostninger.

Nr.151 - Salg af fast ejendom

Sagsnr.: 15/6578

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Status på kommunens salg af fast ejendom samt katalog med ejendomme/arealer, der kan udvikles med henblik på salg forelægges til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

I nærværende sag gives 1) en status på ejendomme, hvor der er truffet politisk beslutning om iværksættelse af salg. Herefter redegøres der for 2) ejendomme, hvor salgsundersøgelser har været iværksat, men hvor der senere er truffet politisk beslutning om at indstille disse undersøgelser. Endelig fremlægges 3) katalog over ejendomme, der efter nærmere undersøgelser vil kunne udvikles med henblik på salg.


Indledningsvist bemærkes, at kommunen i perioden 2014 til og med 2016 har solgt følgende 11 ejendomme: Hegels Minde, Asminderød Skole, Mariehøj 5, Mariehøj 483, Niverødgården 2, Mariehøj 479, Matr. nr. 7a Dageløkke, Skovænget 2a, Endrupvej 34a, Endrupvej 16-20 og Teglgårdsvej 523, 3. th. Den samlede salgspris for disse ejendomme udgør 26.732.000 kr.


Ad 1) Ejendomme, hvor der pågår salgsbestræbelser:


Toftegårdsvænget 125 – 147 (12 almene kommunale ældreboliger)

Toftegårdsvænget 101 – 123 (12 såkaldte pensionistboliger)

Sagen er forelagt til politisk stillingtagen med hensyn til salgsstrategi.


Lindelyvej 14

Der er modtaget meddelelse om ophævelse af fredsskovspligten samt samtykke fra Statsforvaltningen til salg af ejendommen til Blindecenter Bredegård uden offentligt udbud. En konkret salgspris er i spil, men de endelige vilkår er endnu ikke forhandlet på plads. Der stiles efter et salg i efteråret 2017.


Karlebovej 23.

Det er besluttet at oprense grunden for forurening. Udgiften hertil er anslået til 100.000 kr. Grunden skal herefter indgå i en ny samlet lokalplan for Karlebo landsby. Der stiles efter et salg i løbet af 2018.


Gunderødvej 46 (det gamle idrætsanlæg i Karlebo)

De planmæssige rammer for udvikling af ejendommen er politisk vedtaget, senest med flytning af det nuværende tennisanlæg. Sag om salgsstrategi og økonomi for ejendommen inklusiv flytning af tennisbanerne forelægges Økonomiudvalget til august 2017, hvorefter et salgsudbud vil kunne finde sted. Tilbudsgiver vil skulle præstere et skitseprojekt for ejendommens udnyttelse.


Teglgårdsvej 155

Denne ubebyggede grund er i offentligt udbud fra 30. maj 2017 til 27. juni 2017. Eventuelle købstilbud forelægges politisk i august 2017. Tilbudsgiver vil skulle præstere et skitseprojekt for ejendommens udnyttelse.


Hammersvej 12 – 26

Det fremgår af budgetforliget for 2017 og overslagsår, at ejendommen ønskes solgt. Ejendommen er sendt til ejendomsmægler med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbud planlægges til efteråret 2017.


Boserupvej 101 B

Der har været gennemført offentligt udbud af ejendommen, uden at der fremkom noget bud. Humlebæk Lille Skole har dog vist interesse for at købe, men har brug for mere tid til at undersøge sine muligheder. Den videre salgsstrategi for ejendommen forelægges Økonomiudvalget til beslutning den 12. juni.


Høje Lønholt 2

Der pågår ikke pt. salgsbestræbelser vedrørende denne ubebyggede grund på ca. 300 m2. Et salg afventer ny lokalplan.


Dagløkkevej 56

Administrationen er i dialog med ejerne af nabobebyggelsen (Dagløkke Ege), der er interesseret i at købe grunden under visse forudsætninger. Når de igangværende drøftelser er afsluttet, vil særskilt sag blive forelagt til politisk stillingtagen.

 

Ad 2) Ejendomme, hvor salgsundersøgelser har været iværksat, men hvor der er truffet politisk beslutning om at indstille disse.

Økonomiudvalget fik 19. oktober 2015 forelagt et katalog over ejendomme, der kunne udvikles med henblik på salg.


Efter indstilling fra Plan-, Klima- og Miljøudvalget besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med:


Mindre arealer syd for Fredensborgvej

Teglgårdsvej 155

Det tidligere idrætsanlæg Gunderødvej 46


Økonomiudvalget besluttede endvidere, at arealerne ved Krummediget, Hans Rostgårdsvej og Humlebæk Syd indarbejdes i planstrategien Fremtidens Fredensborg. Ved den endelig godkendelse af planstrategien, Fremtidens Fredensborg den 18. april 2016 besluttede Byrådet, at områderne Hans Rostgårdsvej og Krummediget skal udgå af planstrategien under mulige udviklingsprojekter. Endvidere besluttedes, at der ikke for nuværende udbygges i Humlebæk Syd.


Vedrørende Teglgårdsvej 155 og Gunderødvej 46 henvises til redegørelsen ovenfor under ad 1).


Med hensyn til arealerne syd for Fredensborgvej bemærkes følgende:


Areal langs Fredensborgsvej i Humlebæk matr. nr. 1ck og 1di Nederste Torp By, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede (efter afholdelse af borgermøde) på sit møde den 29. august 2016 ikke at udvikle dette areal med henblik på salg.


Areal langs Fredensborgsvej i Humlebæk matr. nr. 1dh og 1dk Øverste Torp samt 4cø Nederste Torp By, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. april 2016 ikke at udvikle disse arealer med henblik på salg.


Areal langs Fredensborgvej i Humlebæk 4da Nederste Torp By, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede i møde den 24. januar 2017 ikke at udvikle dette areal med henblik på salg.


Konklusionen i forhold til Økonomiudvalgets beslutning i oktober 2015 er, at der arbejdes med salg af Teglgårdsvej 155 og Gunderødvej 46, mens der er truffet politiske beslutning om ikke at arbejde videre med salg af de ”mindre arealer langs Fredensborgvej”


På denne baggrund er det relevant på ny at se på kataloget over ejendomme, der kan udvikles med henblik på salg.

 

Ad 3) Katalog over ejendomme, der efter nærmere undersøgelser vil kunne udvikles med henblik på salg

Med det formål at give Økonomiudvalget så fuldstændigt et billede af, hvad kommunen har solgt, hvad der konkret arbejdes på at sælge, og hvilke muligheder der er for at udvikle yderligere arealer med henblik på salg, har administrationen udarbejdet et katalog, som i denne sammenhæng forelægges Økonomiudvalget til orientering. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget herefter sender kataloget til behandling og udtalelse i Plan- Miljø- og Klimaudvalget, inden Økonomiudvalget selv tager stilling til, hvilke ejendomme og arealer administrationen skal arbejde videre med.


I kataloget er medtaget 19 ejendomme/arealer, som administrationen nærmere har vurderet i forhold til udviklingsmuligheder.


I forhold til det katalog (over såkaldte kategori 4 ejendomme), som Økonomiudvalget blev forelagt i oktober 2015 er 11 ejendomme udgået og én ejendom kommet til. Der redegøres indledningsvist i kataloget nærmere for dette.


Af de 19 ejendomme, som kataloget omhandler, kan administrationen anbefale, at der med henblik på videre salgsundersøgelser primært udvælges blandt disse 5 ejendomme (nummeret henviser til nummeret i kataloget):


1

Ullerødvej/Holmegårdsvej – kan udvikles til bebyggelse med 1 villa

5

Hasselhøj – kan udvikles til bebyggelse med 2 dobbelthuse

12

Nederste Torp kan udvikles, såfremt der kan findes anden placering af eksisterende anvendelse

16

Cirkuspladsen kan udvikles til tæt-lav

18

Højvangen – kan udvikles til erhvervsformål, hvis ikke fredskovspligtigt


Administration kan ikke umiddelbart anbefale, at katalogets øvrige ejendomme udvikles med henblik på salg. Der henvises til de nærmere begrundelser herfor i beskrivelsen af de enkelte arealer i kataloget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At den i sagsfremstillingen givne redegørelse for salg af fast ejendom tages til efterretning.
 2. At kataloget med arealer og ejendomme, der kan udvikles med henblik på salg sendes til behandling og udtalelse i Plan-, Klima- og Miljøudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Nr.152 - Orientering om udmøntning af kompensation fra forliget med KMD

Sagsnr.: 16/12438

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udmøntning af kompensation fra forliget med KMD i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrud.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med KMD’s forsinkelse på udviklingen af kommunernes ny IT-infrastruktur (Støttesystemerne) blev der i marts 2017 udsendt en skrivelse til kommunerne om, at KOMBIT (på kommunernes vegne) og KMD havde indgået forlig.


Økonomiudvalget blev på mødet den 20. marts 2017 orienteret om forliget og forligets indhold.


Et af punkterne i forliget var blandt andet, at KMD skal betale kommunerne en kompensation på 100 mio. kr.


KOMBIT har med skrivelse af 23. maj 2017 meddelt kommunerne, at der nu er truffet beslutning om udmøntningen af de 100 mio. kr.


KOMBIT’s bestyrelse har på sit møde i maj 2017 drøftet forskellige modeller for udmøntning af kompensationen, og har efterfølgende truffet beslutning om, at de 100 mio. kr. skal indgå i den samlede økonomi for monopolbruddet. Argumentet for at lade kompensationen indgå i den samlede økonomi er, at monopolbruddet bliver belastet af en merudgift til den alternativ plan der er lagt, således de kommende fagløsninger (Sygedagpenge-, kontanthjælpsområder, og det tværgående sags- og partsoverblik) kan gå i drift ved hjælp af en ”midlertidig” infrastruktur, kaldet interimarkitektur.


Beslutningen betyder således at kompensationen tilgår kommunerne og Udbetaling Danmark som investeret kapital i arbejdet med at gennemføre monopolbruddet. Beslutningen i KOMBIT’s bestyrelse af forelagt KL’s bestyrelse.


KOMBIT meddeler endvidere i skrivelsen, at den alternative plan der er lagt for gennemførelse af det fælles kommunale monopolbrud belaster business casen på monopolbruddet, samlet set. KOMBIT har tidligere meddelt kommunerne at kommunerne samlet set kan spare 25 pct. på systembetalinger ved at overgå til de nye monopolbrudsløsninger. KOMBIT vil forventeligt i løbet af juni 2017 komme med en status på, hvorvidt de 25 pct. – samlet set på landsplan holder.


Så snart der foreligger et konkret overblik over monopolbrudsøkonomien, herunder omfanget af de samlede besparelser ved monopolbruddet, vil administrationen komme med en ny status. Det skal dog allerede nu bemærkes, at man fra administrationens side har en bekymring for de besparelser KOMBIT har meldt ud blandt andet fordi, det endnu ikke er kendt hvordan kommunens IT-løsninger på Udbetaling Danmarks områder håndteres. Her tænkes specifikt på udviklingen af den ny pensionsløsning som også er markant forsinket.       

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.153 - Henvendelse fra Region Hovedstaden om kommunal- og regionsvalg 2017.

Sagsnr.: 16/15359

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Region Hovedstaden har åbnet mulighed for at kommunerne kan ansøge om tilskud fra pulje til initiativer for at hæve valgdeltagelsen blandt de grupper, som erfaringsmæssigt stemmer mindst.


Til byrådets drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Region Hovedstaden har afsat en pulje på 425.000 kr. samlet for kommunerne til initiativer for at få en højere valgdeltagelse blandt de grupper, der jf. rapporten ”Hvem stemte og hvem blev hjemme?” som blev udarbejdet efter kommunal- og regionsvalget i 2013.


For at komme i betragtning til puljen, skal følgende være opfyldt:


-      Ansøgninger skal komme fra kommunale instanser eller disses samarbejdspartnere.

-      Ansøgninger skal være modtaget senest 30. juni 2017.

-      Der gives alene tilskud til aktiviteter, der har til formål at hæve valgdeltagelsen blandt grupper, der jf. rapporten ”Hvem stemte og hvem blev hjemme?” af valgforsker Kasper Møller Hansen m.fl. havde lavere valgdeltagelse end gennemsnittet i Region Hovedstaden ved valget i 2013.

-      Der ydes ikke tilskud til indsatser rette mod den brede gruppe unge i alderen 18-29 år, da der ydes en særlig indsats overfor disse grupper i den fælles kampagne, som regioner, kommuner og stat står bag.

-      Tilskud udregnes med udgangspunkt i data fra ovennævnte rapport, og under hensyn til gruppens og kommunens størrelse.

-      Der ydes masimalt tilskud på 200.000 kr. pr. kommune.

-      Der ydes maksimalt tilskud til halvdelen af de samlede omkostninger til et specifikt kommunikationsprojekt.Rapporten ”Hvem stemte og hvem blev hjemme?” kan ses på: www.kora.dk/media/2838365/hvem_stemte_og_hvem_blev_hjemme.pdf


Der vedlægges endvidere bilag som viser valgdeltagelsen i kommunens bysamfund ved kommunalvalget 2013.


Det foreslås, at Region Hovedstaden ansøges om tilskud på 10.000 kr. til et initiativ for at lave en målrettet indsats for at hæve valgdeltagelsen i Egedalsvænge i Kokkedal og Islandshøjparken i Nivå.

 

Egedalsvænge og Islandshøjparken var blandt de boligområder i kommunen som havde lavest valgdeltagelse ved sidste kommunalvalg.

 

Der tænkes blandt andet at give beboerne information om de nære opgaver for borgerne, som byrådet og regionsrådet træffer beslutninger om, samt at  give beboerne information om hvordan man helt konkret stemmer ved valget.

 

Informationen kan blandt andet gives ved et møde i henholdsvis Kokkedal og Nivå, hvor ildsjæle for området kan være med til at formidle informationen. Et møde med helt grundlæggende fakta om valg og byrådets opgaver eventuelt krydret med underholdende indslag m.m.

 

Møderne kan afholdes inden det kommunale vælgermøde den 9. november, således at beboerne kan opfordres til at deltage på vælgermødet for at møde de lokale politikere som der kan stemmes på.

 

Det samlede initiativ forventes at beløbe sig til 20.000 kr. hvoraf der kan søges om økonomisk støtte fra regionen på 50%, altså 10.000 kr.

Bevilling

Initiativet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Initiativet finansieres ved 10.000 kr. fra Region Hovedstadens pulje og 10.000 kr. som finansieres fra det afsatte beløb til afholdelse af kommunalvalget.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Økonomiudvalget anbefaler at støtte, at der søges om tilskud i Region Hovedstaden til det beskrevne projekt.


Flemming Rømer(O) tog forbehold.

Nr.154 - Digitalt nyhedsbrev til ældre

Sagsnr.: 17/8507

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Forslag fra Seniorrådet om digitalt nyhedsbrev til ældre.


Borgmesteren har efter beslutning i Social og Seniorudvalget ønsket sagen behandlet i Økonomiudvalget med henblik på at fremrykke beslutning om iværksættelse af et nyhedsbrev for kommunens ældre. Forslag fra borgmesteren til konkret udmøntning af nyhedsbrevet er vedlagt.

Sagsfremstilling og økonomi

Valgbestyrelsen for Seniorrådsvalget 2017 har drøftet muligheden for - her i 2017 - at Fredensborg Kommune etablerer et digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen til distribution via digital post:

 

”Valgbestyrelsen har udarbejdet vedlagte forslag og anmoder om, at Social- og Seniorudvalget tager stilling til forslaget så snart som muligt, så det kan blive samtænkt med to kommunale henvendelser til ældre borgere: Pensionistudflugt 2017 og Seniorrådsvalg 2017.

 

I 2017 er det vor vurdering, at nye udgifter til at realisere det foreslåede vil være meget begrænsede, da der alligevel skal foretages to henvendelser til de ældre borgere.

 

Fra 2018 antyder vi en mulighed for et nyhedsbrev via almindelige e-mail-adresser baseret på tilmelding.

 

Fra fx Egedal kommune ved vi, at et trykt nyhedsbrev til ældre spiller en betydelig rolle for informationsniveauet i ældrebefolkningen - og at ældre er glade for denne information.

 

Vi accepterer, at vi stille og roligt er på vej ind i stigende digitalisering - og vurderer, at en klikke-mulighed til kommunens hjemmeside i nyhedsbrevet yderligere vil bidrage til en hensigtsmæssig digital oplæring af ældre.”

 

Administrationen bemærker, at Seniorrådet har lagt et stort arbejde i et udkast til det 1. nyhedsbrev, der derfor alt efter politisk ambitionsniveau vil kunne gøres klar med relativt få administrative ressourcer.

 

Der vil imidlertid være øgede omkostninger til distribution og professionel opsætning af nyhedsbrevet. Endvidere vil beslutning om et løbende nyhedsbrev indebære et behov for at prioritere ressourcer til redaktion og til udsendelse, såfremt det skal distribueres med digital post.

 

Som beskrevet i Seniorrådets henvendelse vil omkostninger til særudtræk i forhold til forsendelseslister og grundtaksten til digital post være afholdt allerede hvis der alligevel skal sendes ud, f.eks. valgmateriale ud til seniorrådsvalg. Forsendelsesomkostningerne skønnes derfor første gang at kunne holdes under 20.000 kr. For selvstændig udsendelse vurderes forsendelsesomkostningerne alene at andrage 50.000-80.000 kr. Hertil kommer som nævnt omkostningerne ved selve den journalistiske produktion af nyhedsbrevet. En model hvor nyhedsbrevet fremadrettet alene distribueres til borgere der har tilmeldt sig nyhedsbrevet via kommunens hjemmeside vil være tæt på omkostningsfrit for så vidt angår forsendelse.

Bevilling

Der er ikke afsat bevilling til et nyhedsbrev. En beslutning om at lave et nyhedsbrev, jf. Seniorrådets anbefaling forudsætter, at der prioriteres ressourcer hertil. Delvis finansiering vil kunne ske ved besparelser på anden annoncering (f.eks. Ugenyt), medfinansiering fra Seniorrådet (der vil skulle ske en drøftelse med Seniorrådet), mv.

Kompetence

Social og Seniorudvalget.

Indstilling

At forslaget fra Seniorrådets valgbestyrelse om et digitalt nyhedsbrev drøftes.

At såfremt udvalget ønsker at udgive et nyhedsbrev, så anvises finansiering heraf.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-04-2017

Udvalget har sympati for forslaget, men sagen oversendes til budgetforhandlingerne, da udvalget ikke p.t. kan anvise finansiering til nyhedsbrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Nr.155 - Evaluering af børneattester

Sagsnr.: 16/9734

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om praksis efter Økonomiudvalgets beslutning d. 12. december 2016 om ansættelse af personer uden fyldestgørende børneattester på børn- og ungeområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede d. 12. december 2016 at en person uden en fyldestgørende børneattest kan ansættes/beskæftiges på børne- og ungeområdet i overensstemmelse med en nærmere angivet procedure. Økonomiudvalget anmodede samtidig om en evaluering af ordningen i sommeren 2017.


Administrationen har på den baggrund fulgt op på praksis og kan oplyse, at der i perioden fra december 2016 og frem til i dag har været 2 kvinder uden fyldestgørende børneattest i praktik på børne- og ungeområdet:

 • Den ene startede i praktik i maj måned i Børnehusene Fredensborg 2 dage om ugen i 2 timer pr. dag. Praktikken løber frem til og med juni måned.
 • Den anden startede i praktik i marts måned på Kokkedal Skole 2 dage om ugen. Praktikken udløber 1. juni, idet der pt. pågår en dialog mellem jobcenteret og skolen om at forlænge hendes praktik i yderligere 13 uger.

I begge praktikker har den nærmere angivet procedure været fulgt og ledelsen på stederne vurderer, at proceduren fungerer og kan følges i praksis uden problemer. Begge steder har valgt at etablere en mentorordning således, at praktikanten ikke har været alene med børnene. Det bemærkes i øvrigt, at forældrene er blevet orienteret begge steder om praktikken uden at dette har fremkaldt nogen negativ reaktion. Tværtimod har Områdebestyrelsen drøftet, at der kan opleves en værdi ved, at praktikanter tilknyttes en lokal institution, idet vurderingen er, at praktikken åbner døre ind i lokalsamfundet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Børneattestloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.156 - Fremtidens Fredensborg Kommune - avisindstik

Sagsnr.: 17/8032

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende det samlede avisindstik ”Fremtidens Fredensborg Kommune -2014 – 2017”.

Sagsfremstilling og økonomi

I slutningen af sidste byrådsperiode udgav Fredensborg Kommune et avisindstik med titlen ”Det nåede vi – 2010 – 2013”.


I lighed med den har en lignende udgivelse været behandlet på Byrådets møde den 24. april 2017. Publikationen vil denne gang have titlen ”Fremtidens Fredensborg Kommune - 2014 – 2017”.


Publikationen er på 8 sider i A3 format, hvor Byrådet og herunder de politiske udvalg samt Nordsjællands Park og Vej  og Fredensborg Forsyning med ord og billeder præsenterer resultater af deres arbejde gennem de seneste fire år


Bagsiden af publikationen har oversigt over Byrådets mange projekter og tiltag i årene 2014 – 2017.


Udvalgsformændene, borgmester samt formanden for Nordsjællands Park og Vej  og formand og næstformand for Fredensborg Forsyning har godkendt egne tekster.


Udgivelse af publikationen blev vedtaget på Byrådsmødet den 24. april og med udsendelse via Uge-Nyt slut august / primo september 2017.


Publikationen eftersendes slut uge 23.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. På byrådsmødet den 24. april 2017 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling, at udgifterne på anslået 100.000 kr. afholdes indenfor kommunikationsbudgettet i Center for Politik og Organisation.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Publikationen udgives via Uge-Nyt og publiceres på fredensborg.dk slut august / primo september.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget godkender publikationen ”Fremtidens Fredensborg Kommune 2014 – 2017”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Godkender administrationens indstilling med de faldne bemærkninger.


Liste V og Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet de ønsker, at avisen først sendes ud efter kommunalvalget.

Nr.157 - Niverød IV - godkendelse af lån og garanti til individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 17/12385

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra den almene boligafdeling, Niverød IV om låneoptagelse med kommunal garanti til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i brev af 10. maj 2017 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om tilladelse til at optage lån med kommunal garanti til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 9. marts 2017 vedtaget et forslag om at give mulighed for frivillig individuel udskiftning/renovering af køkken.

 

Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen indebærer,

 

-      At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr.

-      At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

-      At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

 

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet.

 

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr. vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 620 kr. pr. måned i gennemsnit.

 

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer a ca. 75.000 kr. pr. stk. Endelig har Byrådet den 31. august 2015 givet tilladelse omfattende ca. 15 køkkenmoderniseringer a ca. 100.000 kr.

 

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.

 

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Bevilling

Den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
 2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Nr.158 - Forslag til lokalplan K106 for Kokkedal Industripark 3-7

Sagsnr.: 17/4193

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag til lokalplan K106 for erhverv og særligt pladskrævende ved Kokkedal Industripark 3 – 7.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan–, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 7. marts 2017 principperne for et lokalplanforslag for erhverv og særligt pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark i Kokkedal.


Lokalplanområdet og eksisterende forhold

Planområdet omfatter et areal på omkring 19.800 m2 ved Kokkedal Industripark  i Kokkedal. Området ligger i byzone. Området er beliggende centralt i et allerede eksisterende og udbygget erhvervsområde. Området er derfor afgrænset i alle retninger af andre virksomheder. De tætteste boligområder ligger mod øst og nord i en afstand af hhv. 170 og 140 m. Området har tidligere været anvendt af busvirksomheden Arriva, men er i dag ubenyttet, da Arriva ikke længere har behov for at udnytte pladsen.


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for erhverv og butikker til særligt pladskrævende varer på Kokkedal Industripark 3 – 7 matr. 4cf Brønsholm By, Karlebo.


Der fastlægges i lokalplanforslaget bestemmelser for bebyggelsesprocent, maksimal antal etager, maksimal højde, skiltning samt konkret placering af anvendelserne på ejendommene, heriblandt placering af parkeringspladser.

 

Kommuneplan 2013 og Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde KE03_1


De eksisterende rammebestemmelser er følgende

•        Anvendelse: Lettere industri

•        Maks. bebyggelsesprocent: -

•        Maks. Højde: -

•        Miljøklasse: 3-4

•        Andet:


a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, såsom mindre industri-, værksteds- og lagervirksomhed, transport-, service- og forretningsvirksomhed (dog ikke med dagligvarer).

b) Endvidere til enkelte boliger (ejer, bestyrer, portner og lignende).

c) Området opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hovedtrækkene i områdetes vej- og stibetjening samt byggelinje i forhold til omgivende veje m.v. fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 17,

d) Området mod nord mod Egedalsvej og mod vest mod Usserød Kongevej afgrænses af et beplantningsbælte i en bredde af min 12,5 m.


Lokalplan K106 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelse og rækkefølgebestemmelse. Det har derfor været nødvendigt at ændre rammen ifm. Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2017 er allerede fremlagt politisk og sendes i offentlig høring forud for dette lokalplanforslag.


Ved endelig vedtagelse af kommuneplan 2017 forventes fastsat følgende nye rammebestemmelser for området:


•        Anvendelse: Lettere industri

•        Max bebyggelsesprocent: 75 % for området under ét

•        Maks. Højde: 2 etager

•        Miljøklasse: 4

•        Andet:

a)       Området anvendelse fastlægges til detailhandel med særligt pladskrævende varer på op til 14.500 m2, erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, lager-, transport-, og servicevirksomhed.

b)       Bebyggelse må opføres i en maksimal højde på 12,5 m


Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. I forbindelse med screeningen har kommunen særligt haft fokus på trafik og jordforurening i planområdet:


-        De nye aktiviteter i planområdet vil generere en øget trafikgennemstrømning i og omkring Kokkedal Industripark. Der er derfor udarbejdet en trafikredegørelse som sikrer, at vejnettet har kapacitet til de nye trafikstrømme


-        Området er jordforurenet og ligger herudover indenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Kommunen vil på den baggrund stille vilkår, som sikrer, at der ikke sker en øget risiko ift. grundvand og overfladevand samt at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt.


Borgerinddragelse

Vedtages de indstillede punkter, vil lokalplanforslaget blive sendt i otte ugers offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til planlægningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Byrådet.

Indstilling

 1. At Forslag til lokalplan K106 for erhverv og særligt pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark fremlægges i offentlig høring.
 2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-05-2017


Anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at butiksstørrelsen fastlægges på minimum 2.000 m2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at butiksstørrelsen fastlægges på minimum 1000 m2.

Nr.159 - Disponering af budget til renovering af flisebelægninger

Sagsnr.: 13/14518

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til disponering af beløb fra anlægsprojekt vedr. fliserenovering til gennemførelse af belysningskoncept til tunneler.

Sagsfremstilling og økonomi

Af budgettet for fliserenovering i Nivå og Kokkedal er der et anlægsbudget på 1,2 mio. kr. i 2017. Heraf er der afsat 1 mio. kr. til renovering af gangstier i sammenhæng med VIBO´s store renovering af udearealer i Islandshøjparken og Nivåhøj. Dette projekt er nu godt i gang med udførelsen og der forventes at det afsatte budget overholdes hvorfor der vil være et restbudget på ca. 200.000 kr. ud af budgettet på 1,2 mio. kr. i 2017.


Dette beløb foreslås anvendt til belysning i forbindelse med tunnelen under Nivåvej, der fører fra Islandshøjparken til Nivå Center.


Baggrunden for at anvende beløbet hertil er, at bl.a. tryghedsvandringen i dette område gjorde opmærksom på at belysning er en vigtig faktor for at skabe tryghed. Yderligere vil ny belysning i tunnelen understøtte intentionerne i VIBO´s renovering af udearealer samt den forestående omdannelse af Nivå Centeret.


Ideen er at udvikle et belysningskoncept for den type tunnel, som er meget udbredt i Nivå og Kokkedal. Konceptet realiseres i år og evalueres efter vinterperioden.

Bevilling

Restbudget på anlægsbevilling til flisebelagte stier foreslås anvendt til belysning i tunnel.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At beløbet på ca. 200.000 kr. ud af anlægsbevilling til genopretning af flisebelagte stier disponeres til udvikling af koncept for tunnelbelysning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-05-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler Plan-, Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.160 - Forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 17/11210

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af at tillæg nr. 8 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring. 

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til tillæg nr. 8 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 omfatter Kongevejen 29 i Fredensborg.

 

Tillægget giver mulighed for kloakering boligetableringen i området, hvor der i 1. etape kloakeres for 38 ejendomme. I 2. etape kloakeres der for et endnu ukendt antal ejendomme, som på nuværende tidspunkt er estimeret til omkring 46 ejendomme.

 

På arealet lå tidligere en landbrugsejendom ved navn ”Højvang” med beboelsesbygning samt tilhørende landbrugsbygning og udhuse. I dag er området ved at blive byggemodnet af firmaet HusCompagniet A/S.

 

Med tillægget omlægges området til separatkloakeret med særskilt afledning af spildevand og regnvand. Kloakeringsformen indebærer, at spildevand og regnvand (herunder også vejvand) afledes særskilte kloakledninger, idet store dele af området ikke er egnet til nedsivning.

 

Tillægget er udarbejdet med henblik på at få lovliggjort ændringerne af kloakeringsforholdene i forbindelse med overgang fra landbrugsejendom til boligområde og få det korrekte administrationsgrundlag for området.

 

Kloakering af området

Kloakeringen af området sker på privat foranledning, hvor det efterfølgende forventes at Fredensborg Forsyning A/S overtager kloakkerne, enten helt eller delvist. Alle spildevandsledninger frem til skel vil således være ejet af Fredensborg Forsyning A/S.

 

I 1. etape af boligetableringen i området etableres et regnvandsbassin, som har afløb til Grønholtåens Sidetilløb, hvilket også forventes at blive helt eller delvist overtaget af Fredensborg Forsyning A/S.

 

Afledning af regnvand
Områdets afledning af regnvand er indrettet således, at alt tag- og overfladevand (herunder også vejvand) afledes til et åbent regnvandsbassin, som er dimensioneret til at oversvømmelser ikke vil optræde hyppigere end hvert 5. år. Derudover sikres boligerne beliggende tættest ved regnvandsbassinet mod oversvømmelser ved at terrænet hæves.

 

Spildevandsrensning

Spildevandet fra området ledes til Fredensborg Renseanlæg, hvorfra det udledes til Grønholt Å og i sidste ende i Nivå Bugt.

 

Den videre proces

Den videre proces omkring tillægget er, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Herefter samles der op på kommentarer og de indsigelser, der måtte være kommet i høringsperioden. Det endelige tillæg til Spildevandsplan 2011-2020 forlægges derefter til politisk godkendelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
Spildevandsbekendtgørelsen - jf. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommunen annoncerer på kommunens hjemmeside, at forslag til tillæg 8 sendes i offentlig høring. Forslaget bliver desuden sendt til de berørte grundejere og relevante interesseorganisationer samt Naturstyrelsen. 

Indstilling

 1. At forslag til tillæg nr. 8 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-05-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler Plan-, Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.161 - Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 - 147 og 101 - 123

Sagsnr.: 16/3997

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til salgsstrategi for ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og 101 – 123.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har senest på sit møde den 24. april 2017 behandlet spørgsmålet om salgsstrategi for ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og 101 – 123, jf. vedlagte protokoludskrift.


Efter at der hidtil har været arbejdet på at gennemføre et salg til det almene boligselskab Lejerbo, besluttede Byrådet, at administrationen skulle undersøge mulighederne for at sælge bebyggelserne til en privat køber, og at beboerne snarest skulle orienteres herom.


Administrationen sendte derfor den 25. april 2017 et orienteringsbrev til beboerne. I brevet omtales Byrådets beslutning, idet det pointeredes, at der i denne fase kun er tale om undersøgelser. Beboerne orienteredes endvidere om, at de i tilfælde af salg ville kunne blive boende i deres lejligheder, men at de måtte forvente lejestigninger. Grundliggende vil en privat ejer dog ikke have bedre muligheder for at forhøje lejen end kommunen selv. I brevet blev beboerne endelig inviteret til et orienteringsmøde, der blev afholdt den 24. maj 2017.


På beboermødet orienteredes beboerne yderligere om deres rettigheder, og hvordan en proces vil foregå, såfremt det besluttes at gennemføre et salg til en privat køber.


Beboerne udtrykte på mødet bekymring for et sådan salg. Bekymringen gik navnlig på en ny ejers formodede ønske om at gennemføre vedligeholdelses- og forbedringsarbejder med betydelige lejeforhøjelser til følge. Flere beboere bemærkede endvidere, at de ikke ville have råd til selv at købe den ejendom, de bor i, på andelsbasis. Beboerne klagede samtidigt over ejendommenes generelle vedligeholdelsestilstand.


Administrationen lovede beboerne at holde dem orienteret om sagens videre udvikling.


For at klarlægge vilkårene for et salg til en privat køber, har administrationen desuden indhentet et notat fra advokatfirmaet LETT. Følgende fremgår af notatet:


-      Ved et salg til en privat køber bør bebyggelserne Toftegårdsvænget 125 – 147 og Toftegårdsvænget 101 – 123 betragtes som to ejendomme, der skal udbydes til salg hver for sig, dog således at den samme person kan byde på begge ejendomme.

-      Beboerne i de to bebyggelser skal derefter have tilbud om at overtage deres bebyggelse (fx Toftegårdsvænget 125 – 147) på andelsbasis og på samme vilkår, som den private køber har tilbudt. De har 10 uger til at beslutte sig og til at bringe de nødvendige formaliteter i orden.

-      Hvis beboerne ikke ønsker at overtage deres ejendom på andelsbasis, kan salget til den private køber gennemføres.

-      For at gennemføre et salg til en privat køber, vil kommunen (Byrådet) skulle træffe beslutning om, at der ikke længere er behov for at opretholde bebyggelsen Toftegårdsvænget 125 – 147 som kommunale, almene ældreboliger, se nærmere nedenfor. Det er principielt ikke nødvendigt at træffe en sådan beslutning, før der er vished for, at en privat køber vil købe ejendommen.


Et salg til en privat køber adskiller sig fra et salg til et alment boligselskab derved, at kommunen ved et salg til en privat køber ikke vil kunne opretholde anvisningen af boligerne til ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning”. En privat køber vil ønske selv at bestemme, hvem der skal leje boligerne.


Kommunen anviser i dag – efter visitation – boligerne såvel i Toftegårdsvænget 125 – 147 (”de almene”) som Toftegårdsvænget 101 – 123 (”de private”) til ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning”. Det bemærkes, at gennemsnitsalderen for beboerne i bebyggelserne er 73 år. 


Administrativt bemærkes, at det vil være en udfordring at skaffe boliger til denne gruppe personer, såfremt kommunen ikke længere kan anvise boligerne i Toftegårdsvænget. Af den årsag bør kommunens behov for at opretholde anvisningen vurderes politisk allerede i sammenhæng med en stillingtagen til, om ejendommene skal søges solgt til et alment boligselskab eller til en privat køber. Såfremt kommunen sælger til privat, kan det overvejes at reservere en del af salgsprovenuet til kommunalt grundkapitalindskud til etablering af nye almene boliger efter ældreboliglovgivningen.


Nærværende sag forelægges derfor indledningsvist for Social- og Seniorudvalget, således at dette udvalg kan afgive indstilling til Økonomiudvalget angående behovet for at opretholde anvisningen til de 24 boliger i bebyggelserne.


Følgende fordele og ulemper kan tages i betragtning i forbindelse med fastlæggelsen af en salgsstrategi…


Ved salg til en privat køber:

-      Kommunen vil kunne opnå et positivt salgsprovenu (der henvises til lukket bilag angående provenuets anslåede størrelse)

-      Kommunen vil ikke længere kunne anvise boliger i bebyggelsen til ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning”.

-      Kommunen vil skulle gennemføre en kompliceret salgsproces med offentligt udbud og tilbud til lejerne om overtagelse på andelsbasis.Ved salg til et alment boligselskab:

-      Kommunen vil fortsat kunne anvise ”ældre med funktionstab, men behov for bolig med særlig indretning” til boligerne.

-      Kommunen vil umiddelbart kunne sælge til et alment boligselskab uden offentligt udbud og uden tilbud til lejerne om overtagelse på andelsbasis.

-      Kommunen vil ikke opnå et positivt salgsprovenu.

Bevilling

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom samt almenboligloven og lejeloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Såfremt oplysningerne om de indhentede salgsvurderingspriser udgår af sagsfremstillingen, vil sagen kunne åbnes.  

Indstilling

 1. At der tages stilling til om ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og Toftegårdsvænget 101 – 123 skal søges solgt til en privat køber eller til et alment boligselskab (Lejerbo).

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Med henvisning til den aktuelle venteliste til visiterede ældreboliger på aktuelt 20 personer anbefaler udvalget at byrådet genovervejer beslutningen om at sælge Toftegårdsvænget til private. Udvalget anbefaler, at der sælges til alment boligselskab, som almene ældreboliger.

Alternativt at der ved salg til private reserveres midler til opførelse af nye ældreboliger til erstatning.


Venstre stemmer imod, idet de fortsat ønsker at det sælges til højestbydende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Sagen blev udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 19. juni 2017.

Bilag

Nr.162 - Forlængelse af aftale om turistbureauet i Fredensborg

Sagsnr.: 16/3412

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der træffes beslutning om forlængelse af aftale om turistbureauet.

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget besluttede den 24-08-2016, at der udarbejdes et tillæg til den nuværende aftale med henblik på en forlængelse af aftalen om turistbureauet i Fredensborg.

 

Beslutningen skete i forlængelse af at udvalget blev orienteret om evalueringen af turistbureauet. Evalueringen konkluderer overordnet, at den nuværende løsning, hvor turistbureauet er placeret på Fredensborg Store Kro er hensigtsmæssig. Placeringen sikrer en optimal turistbetjeningen for relativt få ressourcer. Turistbureauet er åbent døgnet og året rundt også uden for turistbureauets almindelige åbningstid, hvor hotellets personale betjener turisterne. VisitNordsjælland bemander bureauet med en medarbejder. Udover turistbetjeningen er medarbejderen med til at skabe en konstruktiv dialog om turismeindsatsen med aktørerne i byen og den øvrige kommune. Samarbejdet har skabt et godt partnerskab mellem Fredensborg Store Kro, VisitNordsjælland og Fredensborg Kommune, som giver synergi med turismeindsatsen.

Parterne følger op på evalueringens anbefalinger og vil arbejde for en løbende udvikling af turistbureauet.

 

Den oprindelige aftale om turistbureauet

Fredensborg Kommune, Fredensborg Store Kro og VisitNordsjælland indgik den pr. 1. april 2014 en aftale om helårsåbent turistbureau på Fredensborg Store Kro til erstatning for den tidligere pavillon. Aftalen indebærer, at Fredensborg Kommune som hjemstedskommune dækker husleje af lokalet, som det er tilfældet for de øvrige turistbureauer, som VisitNordsjælland driver. Bemandingen af turistbureauet varetages af VisitNordsjælland og finansieres af Fredensborg Kommune og Fredensborg Store Kro med hver 1/5 del og VisitNordsjælland med 3/5. VisitNordsjællands bidrag matcher deres udgift til bemandingen i den tidligere information, som kun var åben i sommerhalvåret.

Den nuværende aftale om turistbureauet udløber 31. marts 2017, med mindre parterne er blevet enige om en forlængelse.

 

Fortsættelse af samarbejdet

Parterne er blevet enige om et tillæg til aftalen med henblik på en forlængelse.

Den oprindelige aftales bestemmelser videreføres med undtagelse af rammer for aftalens ophør, idet aftalen forlænges uden aftalt tidsbegrænsning, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder til udløb den sidste hverdag i en måned.

 

Sagsbehandling siden den 20. marts 2017

Vurdering af mulige alternativer

 

Følgende placeringer er vurderet i forhold til en alternativ placering af turbureauet i eksisterende bygninger:

 • Den gamle Biograf
 • Fredensborg bibliotek
 • Lindehuset
 • Privat lejemål eksempelvis det tidligere Nordea-lokale.

 

I den strategiske helhedsplan for Fredensborg By indgår en flytning af ishuset ved slottet, som derfor ikke indgår i vurderingen.

 

Som anført ovenfor understøttes de personalemæssige synergier og sammenhængen med turisterhvervet af aftalen mellem Fredensborg Kommune, Fredensborg Store Kro og VisitNordsjælland om turistbureauet på Fredensborg Store Kro.

Mulige alternativer til den nuværende placering har fordele og ulemper, jf. bilaget. Alternativerne indeholder ikke den personalemæssige synergi eller sammenhæng med turisterhvervet, som den nuværende placering. Alternative placeringer rummer fordele som den nuværende placering i forhold til nærhed til turiststrømmen. Overvejelser om placering bør ikke udelukkende fokusere på nærhed til turistbusser, da grupperejsende ofte har et kort stop ved slottet, egen guide og ikke nødvendigvis har et behov for at blive guidet til attraktioner, overnatning eller spisesteder i byen og oplandet.

 

Alternativer til en placering på Fredensborg Store Kro har nogle økonomiske konsekvenser, som der fremgår af bilaget i forhold til bemandingen og drift. Tilskuddet fra Fredensborg Store Kro vil bortfalde, og der skal således sikres finansiering til den faste bemanding samt vikar til afløsning i fbm. ferie, sygdom, kurser mm.

Da der jf. kommunens ejendomsstrategi ikke bør bygges nyt forudsættes alternative placeringer i eksisterende lokaler, som er kommunale eller private. Bilaget oplister en række placeringer. Det skal bemærkes, at brugergrupper og andre interessenter ikke er inddraget og deres synspunkter indgår ikke i vurderingerne.

 

Omkostningerne til at flytte og indrette et turistbureau vurderes til 50.000 – 100.000 kr. Afhængig af om turistbureauet placeres i kommunale eller private lokaler vurderes de årlige driftsomkostninger at stige fra den nuværende 140.000 kr. til 303.000 kr. hhv. 353.000 kr. Da de nuværende personalemæssige synergier vil bortfalde vil åbningstiden på turistbureauet blive reduceret betydeligt.

De øgede udgifter kan ikke finansieres inden for det eksisterende budget.

 

Efter gennemgangen af mulige alternativer vurderes aftalen om turistbureauet på Fredensborg Store kro fortsat at være den mest optimale set i sammenhæng med personalemæssig synergi, placering og omkostninger.

 

Besluttes det at gå videre med et eller flere alternativer eller etablering af et besøgscenter, skal der udarbejdes beslutningsoplæg herunder inddragelse af interessenter, som en ny placering vil påvirke eller have betydning for, samt afsætte finansiering til dette.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At tillægget til aftalen om turistbureau i Fredensborg godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Sagen sendes tilbage til fagudvalgsbehandling med henblik en vurdering af mulige alternativer.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 07-06-2017

Fastholder udvalgets indstilling fra marts 2017 om aftalens forlængelse på nuværende vilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler Arbejdsmarkeds –og Erhvervsudvalgets indstilling.

Nr.163 - Orientering

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 19. juni 2017

Politidirektør Jens Christian Bûlow deltager på det lukkede byrådsmøde den 19. juni.

Gravearbejde ved Fredensborg Hallen

TV Lorrys valgarrangement 10. november 2017

Status på det nye plejecenter

Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Nr.164 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

165. Godkendelse af dagsorden - Lukket

166. Udbud af Humlebæk Center 40-41 - Lukket

167. Salgsstrategi vedrørendende Boserupvej 101B - Lukket

168. Rengøringsudbud - Resultat og tilvalg af optione - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

165. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

166. Udbud af Humlebæk Center 40-41

....... Godkender administrationens indstillinger.

....... Sagen blev åbnet efter behandling på mødet.


167. Salgsstrategi vedrørendende Boserupvej 101B – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

 

168. Rengøringsudbud - Resultat og tilvalg af optione – Lukket

....... Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling og besluttede, at sagen behandles på det kommende byrådsmøde