Nr.158 - Forslag til lokalplan K106 for Kokkedal Industripark 3-7

Sagsnr.: 17/4193

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag til lokalplan K106 for erhverv og særligt pladskrævende ved Kokkedal Industripark 3 – 7.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan–, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 7. marts 2017 principperne for et lokalplanforslag for erhverv og særligt pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark i Kokkedal.


Lokalplanområdet og eksisterende forhold

Planområdet omfatter et areal på omkring 19.800 m2 ved Kokkedal Industripark  i Kokkedal. Området ligger i byzone. Området er beliggende centralt i et allerede eksisterende og udbygget erhvervsområde. Området er derfor afgrænset i alle retninger af andre virksomheder. De tætteste boligområder ligger mod øst og nord i en afstand af hhv. 170 og 140 m. Området har tidligere været anvendt af busvirksomheden Arriva, men er i dag ubenyttet, da Arriva ikke længere har behov for at udnytte pladsen.


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for erhverv og butikker til særligt pladskrævende varer på Kokkedal Industripark 3 – 7 matr. 4cf Brønsholm By, Karlebo.


Der fastlægges i lokalplanforslaget bestemmelser for bebyggelsesprocent, maksimal antal etager, maksimal højde, skiltning samt konkret placering af anvendelserne på ejendommene, heriblandt placering af parkeringspladser.

 

Kommuneplan 2013 og Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde KE03_1


De eksisterende rammebestemmelser er følgende

•        Anvendelse: Lettere industri

•        Maks. bebyggelsesprocent: -

•        Maks. Højde: -

•        Miljøklasse: 3-4

•        Andet:


a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, såsom mindre industri-, værksteds- og lagervirksomhed, transport-, service- og forretningsvirksomhed (dog ikke med dagligvarer).

b) Endvidere til enkelte boliger (ejer, bestyrer, portner og lignende).

c) Området opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hovedtrækkene i områdetes vej- og stibetjening samt byggelinje i forhold til omgivende veje m.v. fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 17,

d) Området mod nord mod Egedalsvej og mod vest mod Usserød Kongevej afgrænses af et beplantningsbælte i en bredde af min 12,5 m.


Lokalplan K106 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelse og rækkefølgebestemmelse. Det har derfor været nødvendigt at ændre rammen ifm. Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2017 er allerede fremlagt politisk og sendes i offentlig høring forud for dette lokalplanforslag.


Ved endelig vedtagelse af kommuneplan 2017 forventes fastsat følgende nye rammebestemmelser for området:


•        Anvendelse: Lettere industri

•        Max bebyggelsesprocent: 75 % for området under ét

•        Maks. Højde: 2 etager

•        Miljøklasse: 4

•        Andet:

a)       Området anvendelse fastlægges til detailhandel med særligt pladskrævende varer på op til 14.500 m2, erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, lager-, transport-, og servicevirksomhed.

b)       Bebyggelse må opføres i en maksimal højde på 12,5 m


Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. I forbindelse med screeningen har kommunen særligt haft fokus på trafik og jordforurening i planområdet:


-        De nye aktiviteter i planområdet vil generere en øget trafikgennemstrømning i og omkring Kokkedal Industripark. Der er derfor udarbejdet en trafikredegørelse som sikrer, at vejnettet har kapacitet til de nye trafikstrømme


-        Området er jordforurenet og ligger herudover indenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Kommunen vil på den baggrund stille vilkår, som sikrer, at der ikke sker en øget risiko ift. grundvand og overfladevand samt at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt.


Borgerinddragelse

Vedtages de indstillede punkter, vil lokalplanforslaget blive sendt i otte ugers offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til planlægningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Byrådet.

Indstilling

  1. At Forslag til lokalplan K106 for erhverv og særligt pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark fremlægges i offentlig høring.
  2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-05-2017


Anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at butiksstørrelsen fastlægges på minimum 2.000 m2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at butiksstørrelsen fastlægges på minimum 1000 m2.