Nr.155 - Evaluering af børneattester

Sagsnr.: 16/9734

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om praksis efter Økonomiudvalgets beslutning d. 12. december 2016 om ansættelse af personer uden fyldestgørende børneattester på børn- og ungeområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede d. 12. december 2016 at en person uden en fyldestgørende børneattest kan ansættes/beskæftiges på børne- og ungeområdet i overensstemmelse med en nærmere angivet procedure. Økonomiudvalget anmodede samtidig om en evaluering af ordningen i sommeren 2017.


Administrationen har på den baggrund fulgt op på praksis og kan oplyse, at der i perioden fra december 2016 og frem til i dag har været 2 kvinder uden fyldestgørende børneattest i praktik på børne- og ungeområdet:

  • Den ene startede i praktik i maj måned i Børnehusene Fredensborg 2 dage om ugen i 2 timer pr. dag. Praktikken løber frem til og med juni måned.
  • Den anden startede i praktik i marts måned på Kokkedal Skole 2 dage om ugen. Praktikken udløber 1. juni, idet der pt. pågår en dialog mellem jobcenteret og skolen om at forlænge hendes praktik i yderligere 13 uger.

I begge praktikker har den nærmere angivet procedure været fulgt og ledelsen på stederne vurderer, at proceduren fungerer og kan følges i praksis uden problemer. Begge steder har valgt at etablere en mentorordning således, at praktikanten ikke har været alene med børnene. Det bemærkes i øvrigt, at forældrene er blevet orienteret begge steder om praktikken uden at dette har fremkaldt nogen negativ reaktion. Tværtimod har Områdebestyrelsen drøftet, at der kan opleves en værdi ved, at praktikanter tilknyttes en lokal institution, idet vurderingen er, at praktikken åbner døre ind i lokalsamfundet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Børneattestloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.