Nr.154 - Digitalt nyhedsbrev til ældre

Sagsnr.: 17/8507

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Forslag fra Seniorrådet om digitalt nyhedsbrev til ældre.


Borgmesteren har efter beslutning i Social og Seniorudvalget ønsket sagen behandlet i Økonomiudvalget med henblik på at fremrykke beslutning om iværksættelse af et nyhedsbrev for kommunens ældre. Forslag fra borgmesteren til konkret udmøntning af nyhedsbrevet er vedlagt.

Sagsfremstilling og økonomi

Valgbestyrelsen for Seniorrådsvalget 2017 har drøftet muligheden for - her i 2017 - at Fredensborg Kommune etablerer et digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen til distribution via digital post:

 

”Valgbestyrelsen har udarbejdet vedlagte forslag og anmoder om, at Social- og Seniorudvalget tager stilling til forslaget så snart som muligt, så det kan blive samtænkt med to kommunale henvendelser til ældre borgere: Pensionistudflugt 2017 og Seniorrådsvalg 2017.

 

I 2017 er det vor vurdering, at nye udgifter til at realisere det foreslåede vil være meget begrænsede, da der alligevel skal foretages to henvendelser til de ældre borgere.

 

Fra 2018 antyder vi en mulighed for et nyhedsbrev via almindelige e-mail-adresser baseret på tilmelding.

 

Fra fx Egedal kommune ved vi, at et trykt nyhedsbrev til ældre spiller en betydelig rolle for informationsniveauet i ældrebefolkningen - og at ældre er glade for denne information.

 

Vi accepterer, at vi stille og roligt er på vej ind i stigende digitalisering - og vurderer, at en klikke-mulighed til kommunens hjemmeside i nyhedsbrevet yderligere vil bidrage til en hensigtsmæssig digital oplæring af ældre.”

 

Administrationen bemærker, at Seniorrådet har lagt et stort arbejde i et udkast til det 1. nyhedsbrev, der derfor alt efter politisk ambitionsniveau vil kunne gøres klar med relativt få administrative ressourcer.

 

Der vil imidlertid være øgede omkostninger til distribution og professionel opsætning af nyhedsbrevet. Endvidere vil beslutning om et løbende nyhedsbrev indebære et behov for at prioritere ressourcer til redaktion og til udsendelse, såfremt det skal distribueres med digital post.

 

Som beskrevet i Seniorrådets henvendelse vil omkostninger til særudtræk i forhold til forsendelseslister og grundtaksten til digital post være afholdt allerede hvis der alligevel skal sendes ud, f.eks. valgmateriale ud til seniorrådsvalg. Forsendelsesomkostningerne skønnes derfor første gang at kunne holdes under 20.000 kr. For selvstændig udsendelse vurderes forsendelsesomkostningerne alene at andrage 50.000-80.000 kr. Hertil kommer som nævnt omkostningerne ved selve den journalistiske produktion af nyhedsbrevet. En model hvor nyhedsbrevet fremadrettet alene distribueres til borgere der har tilmeldt sig nyhedsbrevet via kommunens hjemmeside vil være tæt på omkostningsfrit for så vidt angår forsendelse.

Bevilling

Der er ikke afsat bevilling til et nyhedsbrev. En beslutning om at lave et nyhedsbrev, jf. Seniorrådets anbefaling forudsætter, at der prioriteres ressourcer hertil. Delvis finansiering vil kunne ske ved besparelser på anden annoncering (f.eks. Ugenyt), medfinansiering fra Seniorrådet (der vil skulle ske en drøftelse med Seniorrådet), mv.

Kompetence

Social og Seniorudvalget.

Indstilling

At forslaget fra Seniorrådets valgbestyrelse om et digitalt nyhedsbrev drøftes.

At såfremt udvalget ønsker at udgive et nyhedsbrev, så anvises finansiering heraf.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-04-2017

Udvalget har sympati for forslaget, men sagen oversendes til budgetforhandlingerne, da udvalget ikke p.t. kan anvise finansiering til nyhedsbrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen overgår til budgetforhandlingerne.