Nr.152 - Orientering om udmøntning af kompensation fra forliget med KMD

Sagsnr.: 16/12438

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udmøntning af kompensation fra forliget med KMD i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrud.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med KMD’s forsinkelse på udviklingen af kommunernes ny IT-infrastruktur (Støttesystemerne) blev der i marts 2017 udsendt en skrivelse til kommunerne om, at KOMBIT (på kommunernes vegne) og KMD havde indgået forlig.


Økonomiudvalget blev på mødet den 20. marts 2017 orienteret om forliget og forligets indhold.


Et af punkterne i forliget var blandt andet, at KMD skal betale kommunerne en kompensation på 100 mio. kr.


KOMBIT har med skrivelse af 23. maj 2017 meddelt kommunerne, at der nu er truffet beslutning om udmøntningen af de 100 mio. kr.


KOMBIT’s bestyrelse har på sit møde i maj 2017 drøftet forskellige modeller for udmøntning af kompensationen, og har efterfølgende truffet beslutning om, at de 100 mio. kr. skal indgå i den samlede økonomi for monopolbruddet. Argumentet for at lade kompensationen indgå i den samlede økonomi er, at monopolbruddet bliver belastet af en merudgift til den alternativ plan der er lagt, således de kommende fagløsninger (Sygedagpenge-, kontanthjælpsområder, og det tværgående sags- og partsoverblik) kan gå i drift ved hjælp af en ”midlertidig” infrastruktur, kaldet interimarkitektur.


Beslutningen betyder således at kompensationen tilgår kommunerne og Udbetaling Danmark som investeret kapital i arbejdet med at gennemføre monopolbruddet. Beslutningen i KOMBIT’s bestyrelse af forelagt KL’s bestyrelse.


KOMBIT meddeler endvidere i skrivelsen, at den alternative plan der er lagt for gennemførelse af det fælles kommunale monopolbrud belaster business casen på monopolbruddet, samlet set. KOMBIT har tidligere meddelt kommunerne at kommunerne samlet set kan spare 25 pct. på systembetalinger ved at overgå til de nye monopolbrudsløsninger. KOMBIT vil forventeligt i løbet af juni 2017 komme med en status på, hvorvidt de 25 pct. – samlet set på landsplan holder.


Så snart der foreligger et konkret overblik over monopolbrudsøkonomien, herunder omfanget af de samlede besparelser ved monopolbruddet, vil administrationen komme med en ny status. Det skal dog allerede nu bemærkes, at man fra administrationens side har en bekymring for de besparelser KOMBIT har meldt ud blandt andet fordi, det endnu ikke er kendt hvordan kommunens IT-løsninger på Udbetaling Danmarks områder håndteres. Her tænkes specifikt på udviklingen af den ny pensionsløsning som også er markant forsinket.       

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.