Nr.149 - Revisionsberetning for årsregnskab 2016

Sagsnr.: 16/28953

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Revisionsberetning og Regnskab 2016 fremlægges til godkendelse.


Revisionen deltager ved registreret revisor Michael Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek.

Sagsfremstilling og økonomi

BDO Kommunernes revision har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for 2016 samt påtegnet regnskabet uden forbehold og bemærkninger for fjerde år i træk.

 

Beretningen for regnskab 2016 indeholder den afsluttende revision for regnskabsår 2016 – herunder opfølgning på tidligere beretninger samt forvaltningsrevision.

 

Revisionens overordnede konklusion er, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

 

Revisionens vurdering af kommunens økonomi er, ”Kassekreditreglen er overholdt i regnskabsåret 2016. Kommunens økonomisk opfølgning pr. 30. april 2017 viser, at den gennemsnitlige likviditet er steget yderligere til 172 mio. kr. og er således godt over det politiske mål på 60 mio. kr. En målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 60 mio. kr. kræver en meget stram styring af betalingsflowet, set i forhold til kommunens størrelse.”

 

Opfølgningen på tidligere revisionsbemærkning i løbende beretning nr. 10 vedrørende regnskab 2016:

Ved vores revision af statsrefusionsopgørelsen på integrationsområdet, har vi konstateret væsentligt færre fejl end tidligere, hvorfor det er vores vurdering, at der allerede er sket en forbedring.

Vi har påset at der er foretaget nødvendige refusionsmæssige berigtigelser.

Forvaltningsrevision: 

Forvaltningsrevisionen i 2016 omhandler kommunens investeringsmodeller, hvor formålet er at afdække om Fredensborg kommune i styringen har taget relevante skridt i forhold til at sikre, at investeringscases bygger på et solidt grundlag, indeholder de relevante parametre og bliver fulgt i tilstrækkelig grad.

På baggrund af gennemgangen af Fredensborg Kommunes udvalgte investeringscases anbefaler BDO at fastholde den brugte model for investeringscases konsekvent samt at følge den praksis som kommunen har brugt; at basere investeringscasene på dokumenterede erfaringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside

Indstilling

1. At revisionens beretning tages til efterretning

2. At det endelige regnskab anbefales til Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.