Nr.166 - Udbud af Humlebæk Center 40-41

Sagsnr.: 17/5720

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om resultat af udbudsforretning vedr. Humlebæk Center 40-41.


MT Højgaard deltager på Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling og økonomi

Udbudsproces vedr. det eksisterende bibliotek

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2017 vilkår for offentligt udbud af ejendommen Humlebæk Center 40-41. Ejendommen har efterfølgende været udbudt i offentligt udbud hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Der har været en betydelig interesse i de elektroniske medier for ejendommen, men da udbudsfristen udløb den 15. maj 2017 var der ikke indkommet nogen konditionsmæssige bud. Administrationen har rettet henvendelse til nogle af dem, der tidligere har ytret interesse for ejendommen for at spørge, hvorfor de ikke har afgivet tilbud. De har alle henvist til ejendommens størrelse, bebyggelsesmuligheder og udbudsvilkårene, bl.a. om nedrivning og retablering af den bagvedliggende daginstitution, som begrundelse for, at de alligevel ikke har ønsket at byde på ejendommen. Administrationen anbefaler på den baggrund, at ejendommen ikke udbydes på ny for nærværende.


Alternativ helhedsplan

I forbindelse med udbuddet har MT Højgaard fremsendt en alternativ bebyggelsesplan for hele den kommunalt ejede grund syd for Enebærhaven, der er udarbejdet i samarbejde med WERK arkitekter. MT Højgaard skriver i fremsendelsesbrevet at området ved Humlebæk Center i dag fremstår lettere usammenhængende og fragmenteret, og at et salg af Humlebæk Center 40-41 vil forstærke denne fragmentering. MT Højgaard har præsenteret en helhedsplan, som aktiverer centret, binder byen bedre sammen og forstærker byens identitet som kulturby. Med inddragelse af hele matriklen 1lz Krogerup, Humlebæk har de tegnet en bebyggelse med nyt bibliotek og daginstitution, hvor det nuværende bibliotek er beliggende. På den bagvedliggende del af grunden er der tegnet en boligbebyggelse. Dette bud på en helhedsplan betyder, at posthusgrunden frigives til salg.


Planen har været forelagt det bedømmelsesudvalg, som Økonomiudvalget har nedsat til vurdering af de indkomne tilbud på Humlebæk Center 40-41. Der var i udvalget enighed om, at planen er interessant, men at den indebærer en helt ny måde at anskue udviklingen i Humlebæk Bymidte på, og at der ved denne model skal arbejdes med en anden anvendelse af posthusgrunden, såfremt den ikke skal rumme et nyt bibliotek. Bedømmelsesudvalget besluttede, at indlede en uforpligtende dialog med MT Højgaard om forslaget, hvorfor MT Højgaard deltager på Økonomiudvalgsmødet i juni 2017.


En sammenhængende Humlebæk bymidte

For at skabe de bedste betingelser for en samlet udvikling af området vil administrationen rette henvendelse til de nye ejere af Humlebæk Center samt undersøge mulighederne for at tilknytte en ekstern rådgiver med speciale i byudvikling.


Økonomiudvalget vil på en kommende sag skulle tage stilling til den samlede planmæssige udvikling af bymidten.


Økonomi til rådgivning

Byrådet har i april 2017 godkendt, at der ydes en ekstraordinær bevilling på 0.6 mio. kr. som mellemfinansiering til brug for rådgiverydelser i forbindelse med at klargøre et egentligt udbud til developer til udvikling af posthusgrunden. Disse midler er bevilliget fra budgetposten vedr. vedligeholdelse af Humlebækhallen, der for nuværende ikke skal anvendes, da der afventes en større analyse af hvordan den nødvendige halkapacitet i Humlebæk bedst sikres. Administrationen anbefaler på baggrund af bedømmelsesudvalgets ønsker, at midlerne bibeholdes til rådgivningsydelser men i stedet anvendes til udvikling af en helhedsplan for Humlebæk Bymidte vest for stationen.    


Borgerinddragelse

Som også forudsat i sagen vedr. udvikling af posthusgrunden fra april 2017 var de skitserede næste skridt afhængige af et salg af det eksisterende bibliotek. Da situationen nu er en væsentlig anden end forventet vil en ny tids- og procesplan skulle udarbejdes. Byrådets beslutning om at igangsætte en borgerinddragelsesproces efter sommerferien, er dog stadig gældende og der planlægges et borgermøde vedr. den nye situation og de fremadrettede muligheder for udvikling af området. Dette vil blive afholdt torsdag den 28. september 2017 på Humlebæk bibliotek fra 17.00-19.00. Mødedatoen er fastsat under hensyntagen til den store mødeaktivitet der pågår i denne periode af året. Mødet er placeret så det kolliderer mindst muligt med anden mødeaktivitet, dog afholdes der Handicaprådsmøde i samme tidsrum.      


Nedrivning

Med ønsket om en helhedsplan sættes en ny proces for udvikling af Humlebæk bymidte i gang og beslutningen om hvordan området bedst kan udvikle sig afventer. I forlængelse heraf kan det overvejes hvorvidt den eksisterende bygning på posthusgrunden med fordel kan rives ned, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2017 om at ejendommen på grunden bedst udvikles ved et salg til investor der nedriver og bygger nyt. I sagen står der om bygningens stand: ”Bygningens bærende og primære konstruktioner vurderes at være i en rimelig stand. De sekundære bygningsdele er derimod i en noget mere svingende tilstand. Specielt indvendigt er bygningen meget slidt. Det er i 2015 vurderet, at en istandsættelse af bygningen vil beløbe sig til ca. 15. mio. kr.” Bygningen fremstår herudover visuelt i dårlig stand og vil over tid forfalde yderligere. Administrationen estimerer, at der tidligst om 2 år kan bygges nyt på grunden jf. en nyudviklet helhedsplan for området. En nærmere beskrevet proces herfor vil være indeholdt i den sag, som vil bliver fremlagt for økonomiudvalget senere i 2017.


Der er en række fordele og ulemper forbundet med en evt. nedrivning:


Fordelen ved at rive bygningen ned er, at der fjernes en uskøn og ikke brugbar bygning fra bybilledet. En tom bygning vil naturligt forfalde og vil over tid i udstrakt grad skæmme oplevelsen af Humlebæk som en imødekommende og attraktiv by. Særligt en bygning med en central placering er essentiel for det samlede indtryk af byen – både for borgere og besøgende der kommer til byen med tog. Der vil herudover være mindre driftsmæssige omkostninger, der kan spares.


Ulempen ved at rive bygningen ned, er den udgift, der forbundet hermed. Der vil være udgifter på ca. 3 mio. kr. til selve nedrivningen, hvortil kommer udgifter til håndtering af evt. farligt affald. Hertil kommer, at en tom byggegrund er momsbelagt ved salg, hvilket kan have betydning for den fremtidige købspris. En nedrivning udelukker ligeledes at ejendommen kan bruges til eventuelle borger-initiativer, som foreslået af en gruppe borgere i ”Kulturstationen”.


Administrationen anbefaler at udvalget tager stilling til hvorvidt administrationen skal arbejde videre med en plan for nedrivning eller om nedrivning skal afvente helhedsplanen og i forlængelse heraf en ny ejer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Sagen vil efter Økonomiudvalgsmødet kunne offentliggøres, såfremt fortrolige oplysninger udelades. Bilaget, Tilbudsbrev, bør forblive lukket af hensyn til den videre salgsproces. Bilaget, Alternativ helhedsplan, vil kunne offentliggøres efter Økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget

  1. Tager til efterretning at Humlebæk Center 40-41 har været udbudt til salg, og at Fredensborg Kommune har modtaget i alt et bud, hvilket ikke opfylder de konditionsmæssige betingelser.
  2. Godkender, at Humlebæk Center 40-41 ikke genudbydes.
  3. Godkender, at den tidligere bevilling til mellemfinansiering fastholdes og anvendes til rådgivning i forbindelse med udvikling af helhedsplan.
  4. Drøfter hvorvidt administrationen skal undersøge muligheden for at nedrive den eksisterende bygning på posthusgrunden nærmere. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Godkender administrationens indstillinger.


I forhold til indstillingens punkt 4 besluttede Økonomiudvalget at anmode administrationen om at undersøge muligheden for at nedrive den eksisterende bygning på posthusgrunden nærmere.Derudover besluttede Økonomiudvalget at tilføje indstillingens punkt 5, hvori administrationen anmodes om at undersøge om Kulturstationen kan låne det nuværende posthus og på hvilke vilkår, mens bygningen står tom.


Det planlagte borgermøde udskydes.


Økonomiudvalget orienteres mundtligt om det videre forløb på mødet i august. Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at der udsendes en pressemeddelelse om det videre forløb.

Bilag