24-01-2017 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Helle Abild Hansen (I)

Tinne Borch Jakobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Afbud

Hanne Berg (F)

Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Hanne Berg (F), Tinne Borch Jakobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Dagsordenen blev godkendt.

Nr.2 - Økonomisk Orientering - December 2016

Sagsnr.: 16/12923

 
Hanne Berg (F), Tinne Borch Jakobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema


Økonomisk Orientering pr. 31 december 2016

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet

Status for drift og anlæg

Denne udgave af Økonomisk Orientering giver status for drifts- og anlægsbudgettet ved udgangen af december 2016. Orienteringen dækker således ikke forbrug vedr. 2016 bogført i 2017. Supplementsperioden lukker 20. januar 2017. Det endelige regnskab vil derfor afvige fra det der fremgår af nærværende orientering.  


Drift

Forbrugsprocenten er ved udgangen december 95,9 pct., hvilket er 2 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2015. Målt i kroner var forbruget 2.357 mio. kr. ved udgangen af december mod 2.381 på samme tidspunkt sidste år, den lavere forbrugsprocent skyldes dermed såvel et højere budget samt et lavere forbrug sammenlignet med 2015.


Anlæg

Ved udgangen af december 2016 er der realiseret anlægsudgifter for 47 mio. kr. og anlægsindtægter for 22 mio. kr. svarende til et nettoforbrug på 25 mio. kr. I forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016 søges om en reduktion af nettoanlægsbudgettet til 31,1 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne vedtages vil der i supplementsperioden på et budget på 6,1 mio. kr. Der forventes derfor kun en mindre overførsel af anlægsbudget i forbindelse med overførselssagen 2016 til 2017.


Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

december 2016

december 2016

Drift

97,9

95,9

Anlæg

91,3

34,4Kommunens likviditet

Kommunens likviditet var ved afslutningen af 2016 129 mio. kr.

Likviditeten er således vokset med 94 mio. kr. i løbet af 2016.

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

december 2015

januar 2016

december 2016

Likviditet

35

39,9

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. december 2016


Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Sammenlignet med økonomisk orientering for november 2016 er driftsreserven for 2017 reduceret med 350.000 kr. som ved byrådets møde 19. december 2016 er bevilliget til ”Lommepenge og fritidsjobindsats” i 2017.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

c

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

19,7

20

20

Anlægsreserven

0

9,7

10

10


Folketal

Kommunens folketal var per 2. januar 2017 var 40.445 borgere. Folketallet er dermed reduceret med 39 personer siden 30. november 2016. Reduktionen i folketallet dækker over en nettofraflytning på 35 borgere og et fødselsunderskud på 4 borgere. 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2015

januar 2016

december 2016

Januar 2017

Folketal

39.739

40.080

40.484

40.445


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 30. november 2016 til 2. januar 2017

 

Ændring

Tilflytning

235

Fraflytning

-270

Fødsel

21

Dødsfald

-25

Befolkningstilvækst

-39

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.3 - Budgetrevision 30.11.2016

Sagsnr.: 16/24652

 
Hanne Berg (F), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.11.2016 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2016 – 2020 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.11.2016 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter, overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

  

Siden sidste budgetrevision pr. 30.06.2016 er der sket en forbedring af resultatet for 2016 med 40,6 mio. kr. men en forværring af resultatet af 2017 på 50,8 mio. kr.


Som det fremgår af tabel 1 anmodes der på driftsområdet om et samlet kassetræk på 9,6 mio. kr. i 2016, mens der på finansieringsområdet foretages en kassetilførsel i 2016 på i alt 8,5 mio. kr. Anlægsområdet bidrager i 2016 med en samlet kassetilførsel på 41,6 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger mellem 2016 og 2017 på i alt 40,5 mio. kr. (se tabel 5).


Forskydningerne fra 2016 til 2017 på anlægsområdet er en væsentlig del af forklaringen på den fortsatte opbygning af kassebeholdningen. Jf. nedenfor vil der når anlægsbevillingerne anvendes i 2017 omvendt være et større træk på kassebeholdningen. Den højere kassebeholdning afspejler derfor i et vist omfang en ”opsparing” til allerede besluttede anlægsprojekter.


Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.11.2016

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Drift

9.579

5.603

1.603

783

1.233

18.801

Anlæg

-41.624

43.479

1.161

-100

-100

2.816

Finansiering

-8.513

1.680

1.950

2.500

2.050

-333

I alt

-40.558

50.762

4.714

3.183

3.183

21.284

Positive tillægsbevillinger (+) er merudgifter dvs. udtryk for kassetræk. Negative tillægsbevillinger (-) er mindreudgifter dvs. udtryk for kassetilførsel.


Det samlede resultat

I perioden 2016 til 2020 er der samlet merudgifter for 21,3 mio. kr.


Effekten af budgetrevision 30.11.2016 på likvidteten fremgår af tabel 6 samt den efterfølgende likviditetsprognose.


driftsområdet alene udgør merudgifterne 18,8 mio. kr. Merudgifterne på driftsområdet skyldes i stor udstrækning udfordringer i 2016 på områderne med Udsatte børn og unge samt på Handicap og Socialpsykiatri. De budgetmæssige udfordringer i 2017 til 2020 på disse to områder blev politisk fastlagt i budgetforlig 2017-2020, hvorfor det alene er 2016 udfordringerne, der skal håndteres i nærværende sag. Udfordringerne på de to områder er ligeledes behandlet i hhv. Børne og Skoleudvalget den 30. november 2016 samt i Social og Seniorudvalget den 6. december 2016.


anlægsområdet kan der i 2016 foretages en kassetilførsel på i alt 41,6 mio. kr., hvoraf 40,5 mio. kr. skyldes forskydninger i anlægsprojekter mellem 2016 og 2017 eksempelvis lånefinansierede klimatiltag samt klimatilpasning i Kokkedal. Til sammenligning blev der ved budgetrevisionen pr. 30.11.2015 overført 26,6 mio. kr. fra 2015 til 2016. Samlet over perioden søges der om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr.


finansieringsområdet kan der i 2016 foretages en kassetilførsel på 8,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. skyldes tilpasning af rentebudget samt 3,7 mio. kr. skyldes momsrefusioner vedr. 2014 og 2015.


Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er baseret på det vedtagne budget.


De seneste år har der været driftsoverførsler på mellem 30-40 mio. kr.

I 2016 blev der indarbejdet driftsoverførsler fra 2015 på 38 mio. kr. samt frigivet indefrosne driftsmidler for 24 mio. kr. I alt er driftsområdet således i 2016 blevet tilført samlet ca. 62 mio. kr. alene i form af overførsler.

 

Ved budgetrevisionen pr. 30.11.2016 er driftsområderne anmodet om at melde ind, hvor meget der forventes overført fra 2016 til 2017. De indmeldte forventede overførsler ligger alle indenfor servicerammen og udgør i alt 34,7 mio. kr. fordelt med 29,7 mio. kr. på 5 pct. overførsler og 5,0 mio. kr. på områderne med 100 pct. overførselsadgang. Disse niveauer svarer stort set til overførselsniveauet fra 2015 til 2016.

 

Samlet søges der for områderne indenfor servicerammen om tillægsbevillinger på i alt 17,7 mio. kr. mens der for områderne uden for servicerammen er mindreudgifter for i alt 8,1 mio. kr.

 

Holdes det forventede regnskab 2016 op imod den vedtagne serviceramme 2016 forventes servicerammen overskredet med ca. 2,1 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af vedtaget budget. Servicerammen overholdes således tilnærmelsesvist, hvilket vurderes tilfredsstillende.

 

Tabel 2. Servicerammen 2016 ift. forventet regnskab 2016

 

Vedtaget budget 2016

Forventet regnskab 2016

Udover servicerammen

Serviceramme

1.818.272

1.820.357

2.093


Bevillingsmæssig håndtering af budgetrevisionen 30.11.2016

Det samlede resultat af budgetrevisionen over budgetperioden fremgår af tabel 1, hvoraf det ses, at der samlet over budgetperioden er merudgifter på i alt 21,3 mio. kr.


Såfremt der tages højde for forskydninger mellem årene på såvel drift, anlægs- som finansieringsområderne ser resultatet ud, som angivet i nedenstående tabel 3.


Tabel 3. Samlet resultat over budgetrevision 30.11.2016

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Budgetrevisionen 30.11.2016

-40.558

50.762

4.714

3.183

3.183

21.284

Heraf

 

 

 

 

 

 

Forskydninger ml år, drift

-93

93

0

0

0

0

Forskydninger ml år, anlæg

-40.543

40.551

-8

0

0

0

Forskydninger ml år, Finansiering

-322

322

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsbehov drift

10.772

7.010

3.453

3.183

3.183

27.601

Finansieringsbehov anlæg

-981

3.028

1.269

0

0

3.316

Finansieringsbehov finansiering

-9.391

-242

0

0

0

-9.633

I alt finansieringsbehov

400

9.796

4.722

3.183

3.183

21.284


Som det fremgår af tabel 3 udgør de samlede merudgifter over budgetperioden i alt 21,3 mio. kr. 


Som det fremgår af tabel 3 udgør de samlede merudgifter i 2016, såfremt der ses bort fra forskydninger mellem årene i alt 400 t. kr. Dette merforbrug anbefales finansieret ved et kassetræk, da der på trods heraf i 2016 samlet med budgetrevisionen lægges 40,6 mio. kr. i kassen.


Forskydninger mellem årene har en kassepåvirkning i det enkelte år – men ses der over hele perioden er disse forskydninger budgetneutrale.

 

På driftsområdet blev der ved budgetforliget 2017-2020 afsat en bevillingsreserve på 20 mio. kr. årligt, mens der på anlægsområdet blev afsat en anlægsreserve på 10 mio. kr. årligt. Merudgifterne fra 2017 – 2020 anbefales finansieret ved træk på allerede afsatte reserver.


Status for reserverne såfremt ovenstående anbefaling indarbejdes fremgår af tabel 4.


Tabel 4. Status for kommunens bevillingsreserver efter indarbejdelse af budgetrevisionen 30.11.2016

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

19.650

20.000

20.000

20.000

Budgetrevision 30.11.2016

(drift og finansiering)

6.768

3.453

3.183

3.183

Status driftsreserve efter BR 30.11.2016

12.882

16.547

16.817

16.817

 

 

 

 

 

Anlægsreserven

9.661

10.000

10.000

10.000

Budgetrevision 30.11.2016

3.028

1.269

0

0

Status anlægsreserve efter BR 30.11.2016

6.633

8.731

10.000

10.000


Drift 

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 fremgår af bilag 1 og 2.

 

På Handicap og Socialpsykiatriområdet søges om en tillægsbevilling på 13,0 mio. kr. i 2016 til dækning af et forventet merforbrug. Hovedparten af merforbruget skyldes stigende udgifter på børnehandicapområdet. Der søges ved denne budgetrevision alene om en tillægsbevilling i 2016, idet der i starten af 2017 udarbejdes en masterplan på området, som vil danne grundlag for budgetrevisionen pr. 30.04.2017.

 

På området med udsatte børn og unge søges om en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. til dækning af et forventet merforbrug på det indsatstyrede område på 10,9 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på det rammestyrede område på 1,9 mio. kr. Merforbruget på det indsatsstyrede område skyldes primært en nettotilgang af børn/unge.

 

På Børneområdet forventes et mindreforbrug på fripladser, søskenderabat og kapacitetskontoen på 1 mio. kr. Dette foreslås lagt i kassen. 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 varslede staten en forventet regulering på det budgetgaranterede område som konsekvens af en positiv konjunkturudvikling. Fredensborg Kommune har som staten forventede haft et fald i antallet af ydelsesmodtagere, hvorfor det foreslås, at der lægges 6 mio. kr. i kassen ved denne budgetrevision. Disse 6 mio. kr. vil formodentlig indgå som en del af midtvejsreguleringen juli 2017, hvor de på dette tidspunkt vil skulle tages op af kassen.

 

På politikområde Pleje og Omsorg foreslås det, at der lægges 1,8 mio. kr. i kassen fra den kommunale medfinansiering på det indsatsstyrede område. Der udestår fortsat afregninger for 2016 men da disse først forventes afregnet i 2017 anbefales det, at mindreforbruget på 1,8 mio. kr. lægges i kassen i 2016. De manglende afregninger for 2016 forventes at kunne rummes indenfor 2017-budgettet.

 

I 2012 overtog Lejerbo en del af Plejecenter Lindegården, hvorefter Lejerbo skulle afholde udgifter til vand, renovation og ejendomsskat. Disse udgifter er imidlertid først opkrævet i 2016 og udgør over perioden i alt 1,1 mio. kr. Disse indtægter foreslås ligeledes lagt i kassen.

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen følgende ændringer:

 

Tabel 5. Ansøgte ændringer i anlægsbudgettet

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Forskydninger mellem år

-40.543

40.551

-8

0

0

0

Mellem drift og anlæg

-100

-100

-100

-100

-100

-500

Finansieringsbehov, anlæg

-981

3.028

1.269

0

0

3.316

I alt

-41.624

43.479

1.161

-100

-100

2.816

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i henholdsvis 2016 og 2017.


For 2016 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 1,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 885.000 kr.

For 2017 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 93,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 11.6 mio. kr. 

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Budgetrevisionens betydning for kommunens likvide aktiver, såfremt der som anbefalet (se tabel 3) peges på finansiering vil alene udgøre forskydningerne mellem årene og fremgår af nedenstående tabel 6: 

 

Tabel 6. Samlet resultat siden vedtaget budget

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Ændring af likvide aktiver ved budgetvedtagelse

-19.692

-13.901

1.236

20.232

-3.741

Tillægsbevillinger indtil 30.11.2016

-14.063

1.587

1.430

1.430

1.430

Ændring af likvide aktiver

-33.755

-12.314

2.666

21.662

-2.311

Budgetrevision 30.11.2016

-40.558

40.966

-8

0

0

Ændring i likvide aktiver ved indarbejdelse af budgetrevision 30.11.2016

-74.313

28.652

2.658

21.662

-2.311

 + er forbrug af likvide midler, - er en forøgelse af likvide midler


Kommunens kassebeholdning ligger på 122 mio. kr. Opmærksomheden skal henledes på, at den forholdsvis høje kassebeholdning på nuværende tidspunkt til dels skyldes det store mindreforbrug på blandt andet anlægsområdet, uforbrugte midler på driftsområdet samt hjemtagelse af lån på 13 mio. kr. til at finansiere en del af tilbagekøbet af belysning i 2018.


Likviditetsprognose


Likviditetsprognosen er udarbejdet under forudsætning af, at der findes finansiering til dækning af merudgifterne i budgetrevisionen 30.11.2016.

 

Udgangspunktet for prognosen er den faktiske kassebeholdning opgjort pr. januar 2017. Som det fremgår af tabel 6 er den forventede udvikling efter indarbejdelse af budgetrevisionen pr. 30.11.2016 for 2017 et kassetræk på 28,7 mio. kr. og for 2018 og 2019 ligeledes et kassetræk på henholdsvis 2,7 mio. kr. og 21,7 mio. kr. først i 2020 forventes en kasseopbygning på

-2,3 mio. kr.

 

I forhold til vedtagelsen af budget 2017 - 2020, viser prognosen for 2017 altså et kassetræk på 28,7 mio. kr., hvorimod 2017 vedtagelsen viste en opbygning på -13,9 mio. kr. Blandt de største forklaringer på denne ændring er at budgetrevisionen pr. 30.11.2016 med et kassetræk i 2017 på ca. 41 mio. kr.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

 

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Drift

9.579

5.603

1.603

783

1.233

Anlæg

-41.624

43.479

1.161

-100

-100

Finansiering

-8.513

1.680

1.950

2.500

2.050

Finansiering fra reserverne

 

-9.796

-4.722

-3.183

-3.183

I alt

-40.558

40.966

-8

0

0

+ for merudgift/ - for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At den samlede budgetrevision pr. 30.11.2016, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2016-2020 på driftsområdet på i alt 18,8 mio. kr., på anlægsområdet på 2,8 mio. kr. samt på finansieringsområdet på -0,3 mio. kr. godkendes som fremlagt.

 

 1. At der i 2016 frigives anlægsudgifter for 1,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 885.000 kr., og at der i 2017 frigives anlægsudgifter for 93,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 11,6 mio. kr.

 

 1. At merudgifterne finansieres ved træk på reserverne, jf. dagsordenspunktets tabel 4.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod indstillingens punkt 2.

Nr.4 - Proces for budget 2018

Sagsnr.: 16/32385

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Drøftelse og beslutning af forslag til proces for budget 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal i 2017 vedtage budgettet for perioden 2018-2021. Efteråret 2017 vil formentlig – som i tidligere valgår – være præget af en travl politisk kalender med mange møder og arrangementer. I lyset heraf og i forlængelse af tilkendegivelserne ved tidligere valg, taler dette for at fremrykke budgetprocessen.

 

For en fremrykket proces taler også, at byrådet allerede har vedtaget et ambitiøst anlægsprogram frem til og med 2022 med budgetvedtagelse for 2017 og at anlægsbudgettet derfor alt andet lige vil fylde mindre end ved f.eks. sidste års budgetvedtagelse.

 

Økonomiaftalens hovedlinjer kendes som regel med indgangen til juni. Kommunens økonomi har opnået en vis robusthed og vil dermed kunne tåle udsving af en vis størrelse f.eks. efter gennemregning af økonomiaftalens effekt for Fredensborg Kommune.

 

Administrationen fremlægger derfor to modeller for årets budgetproces. Budgetprocessen kan følge det traditionelle spor som i 2016. Alternativt kan der arbejdes efter en fremrykket proces, hvor et budgetforlig så vidt muligt søges indgået inden sommerferien.

 

På økonomiudvalgets møde i februar forelægger en mere detaljeret budgetproces med blandt andet program og indhold for aprilseminaret.

 

Den traditionelle budgetproces

Den traditionelle proces følger sporene fra tidligere år. Dvs. at byrådet på aprilseminaret på baggrund af en første vurdering af udfordringerne for budget 2018-2021 giver administrationen nogle overordnede pejlemærker, der skal arbejdes videre med frem mod administrationens 2. budgetvurdering i august. Herefter indledes de politiske forhandlinger som typisk afsluttes i 1. halvdel af september.

 

Fremrykket budgetproces

I den fremrykkede proces stiles efter, at der kan indgås et budgetforlig inden byrådet går på sommerferie. Formelt vedtages budgettet som sædvanligt ved en 1. og 2. behandling i september.

 

I den fremrykkede proces danner byrådets tilkendegivelser på aprilseminaret baggrund for et forligsudspil fra borgmesteren ultimo maj, som partierne så forhandler om i juni måned.

 

Udfordringen ved den fremrykkede model er, at det betyder at et budgetforlig skal indgås inden administrationen har haft mulighed for at regne på økonomiaftalen for 2018. Administrationens vurdering er dog, at der kan skabes et tilstrækkeligt grundlag til at kunne indgå et budgetforlig. Som en del af et budgetforlig kan det aftales, hvordan man håndterer eventuelt større ændringer i forudsætningerne som følge af budgetaftalen. Den nuværende kassebeholdning vil dog i vidt omfang kunne håndtere eventuelle afvigelser.

 

På hovedudvalgets temadag i november 2016 blev budgetprocessen drøftet, se bilag. Hovedudvalget informeres løbende om budgetprocessen og deltager på budgetseminarierne. Hovedudvalget har inviteret sig selv endnu mere ind i budgetprocessen. En større inddragelse vil kunne skabe et øget ejerskab til beslutninger i budgetprocessen, og i endnu højere grad bringe den faglige viden ude i enhederne i spil. På denne baggrund foreslås det, at enhederne indgår i en proces, hvor lederne og medarbejderne i samspil frembringer ideer til fornyelser, effektiviseringer mv., og at dette bringes ind i budgetprocessen i form af budgetforslag. Forslagene samles til et budgetkatalog, som giver effektiviserings- og moderniseringsforslag til det politiske niveau. Der er enighed om, at en større inddragelse og dermed indflydelse også forpligter i arbejdet med at fremkomme med nye forslag til både investeringer og effektiviseringer.

 

Budgetkataloget vil i den traditionelle budgetproces være en del af materialet til augustseminariet. Hvis den fremrykkede proces vælges, så vil budgetkataloget skulle være klart ultimo maj til inddragelse i forhandlingerne i juni.

 

Processen for udarbejdelse af budgetkatalog foreslås opdelt i to trin:

1.     Januar/februar udmeldes på ledercirklen: Alle enheder arbejder med gode ideer til at effektivisere og modernisere fagområdets arbejde.

2.     Ultimo april melder centrene ind med 6 ændringsforslag til centerchefen for Center for Økonomi, Løn og Indkøb, som bidrager til inspirationskatalog for modernisering- og effektiviseringsforslag til budgetprocessen.

 

I forbindelse med budgetprocessen for 2017-2020 har hvert parti haft mulighed for at aftale møde med Center for Økonomi, Løn og Indkøb for at afklare eventuelle spørgsmål til budgetmaterialet. Denne tilgang foreslås gentaget for den kommende budgetproces, idet dette giver partierne mulighed for at få svar på netop det, der optager dem. For hovedudvalget foreslås at fastholde et møde, hvor det er muligt at få information og stille spørgsmål.

 

I forbindelse med den kommende budgetproces for 2018-2021 opfordres udvalget ligeledes til på baggrund af budgetprocessen for 2017-2020 at komme med eventuelle input.

 

Der har tidligere være afholdt borgermøder i forbindelse med budgetprocessen. Økonomiudvalget bedes ligeledes drøfte om der i den kommende budgetproces skal afholdes et borgermøde i maj måned. På borgermødet vil borgerne have mulighed for at få information og stille spørgsmål til budget 2018-2021.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At de to forslag drøftes for at vedtage hvilken budgetproces administrationens skal arbejde videre med.

 1. At det drøftes om der skal holdes borgermøde i den kommende budgetproces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Økonomiudvalget besluttede at fastholde den hidtidige proces for budgetforhandling i efteråret.


Økonomiudvalget besluttede, at der skal afholdes et borgermøde, der programlægges i forbindelse med Økonomiudvalgets opfølgning på budgetseminaret i april.

Nr.5 - Regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 16/23538

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende afskrivninger i økonomisystemet over kr. 20.000.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring skal afskrivninger af restancer og tilgodehavender over kr. 20.000 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, forinden de afskrives.


Administrationen anmoder Økonomiudvalget om at godkende følgende afskrivningssager:

 1. Krav vedr. bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, som skal afskrives jævnfør treårsreglen (bortfald eller forældelse)*, 13 sager.
  Det samlede beløb til afskrivning udgør kr. 627.120,73 og afskrives over debitormellemregningskontoen i Opus debitor.
 2. Borger kan ikke betale løbende forældrebetaling pga. manglende betalingsevne. Én sag.
  Kravene er forældet, jævnfør treårsreglen (bortfald eller forældelse)*. Det samlede beløb til afskrivning udgør kr. 38.381,00 og afskrives over balancen.
 3. Borger er vendt tilbage til sit hjemland, repatriering, Én sag.
  Det er derfor ikke muligt at inddrive restancen på kr. 21.449,32 og beløbet afskrives over balancen.
 4. En indbetaling på kr. 28.332,85 fra Gribskov Kommune vedr. mellemkommunal refusion pension, blev ved en fejl bogført på en driftskonto. Fejlen blev konstateret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015, da mellemregningskontoen afstemmes. Beløbet på kr. 28.332,85 afskrives over balancen.
 5. Ved afstemning af mellemregningskonto for ATP-bidrag/tabt arbejdsfortjeneste konstateres saldo, som burde være bogført på driftskonto. Derfor er der ikke hjemtaget den mulige refusion.  Borgerne har modtaget korrekt tabt arbejdsfortjeneste og ATP’en er afregnet korrekt. Beløbet udgør kr. 337.006 og afskrives over balancen.
 6. Teknisk korrektion, én sag
  Der udarbejdes faktura, som senere skal krediteres. Dette gøres ved en fejl i to forskellige systemer, hvorved beløbet ikke udlignes korrekt. Beløbet kr. 41.734 afskrives over balancen.

* Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik…”, men borger har således ikke har haft betalingsevne til at betale restancen inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet afskrivningen sker over debitormellemregning og balancen. Det betyder regnskabsmæssigt at Fredensborg Kommunes tilgodehavende bliver kr. 1.094.023,90 mindre.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At beløbet på kr. 466.903,17 afskrives over balancen og kr. 627.120,73 afskrives over debitormellemregning i OPUS debitor.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Godkender administrationens indstillinger.

Nr.6 - Vederlag til formand og næstformand i Nordsjællands Park og Vej

Sagsnr.: 13/11667

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Anmodning til Statsforvaltningen om godkendelse af fast vederlag til formand og næstformand i Nordsjællands Park og Vej i den kommende byrådsperiode.

Sagsfremstilling og økonomi

Statsforvaltningen godkendte den 2. april 2014 et fast vederlag til formand på 70.000 kr. årligt og et fast vederlag til næstformand på 35.000 kr. årligt i det nyetablerede § 60-fællesskab ”Nordsjællands Park og Vej”.  Statsforvaltningen godkendte ikke anmodningen om faste vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Det fremgår af godkendelsen af vederlag til formand og næstformand, at godkendelsen er gældende frem til og med 2017, og at det kommunale fællesskab herefter på ny kan ansøge om godkendelse af fast vederlag.

 

Når Statsforvaltningen tager stilling til fastsættelse af faste vederlag, tager de udgangspunkt i principperne i cirk.skr. af 4. marts 1991.

 

Heraf fremgår, at honorering af hvervet som bestyrelsesmedlem, som udgangspunkt bør ske efter reglerne om mødediæter. Det betyder, at udgangspunktet er, at der kun kan betales mødediæter.  I tilfælde hvor mødeforberedelsen går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til selve mødevirksomheden, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i møder, forhandlinger, besigtigelser eller lignende, kan en fast vederlagsordning dog være berettiget. Det vil ofte være formanden og næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid.

 

Udover tidsforbruget indgår også, hvorvidt fællesskabet har en omsætning af en vis størrelse.

 

Et højt tidsforbrug begrunder ikke i sig selv godkendelse af et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed indgår også i vurderingen af, hvorvidt der er grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt om en diætordning.

 

Statsforvaltningen henviser i deres afgørelse af 2. april 2014, der er vedlagt som bilag, til eksempler fra praksis. Udkast til anmodning, som er udarbejdet sammen med Helsingør Kommune, er tillige vedlagt som bilag.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Det følger af § 3, stk. 6 i samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej (NSPV), at

 

”Deltagerkommunerne fastsætter et årligt honorar for formand og næstformand, der forelægges Statsforvaltningen til godkendelse”.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Statsforvaltningen anmodes om at godkende et fast årligt vederlag til formand og næstformand på henholdsvis 70.000 kr. og 35.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler administrationens indstilling. Økonomiudvalget foreslår, at formandskabet deles mellem Helsingør og Fredensborg Kommune i en valgperiode.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, i det det ønskes, at honorering skal ske efter regler om mødediæter.

Nr.7 - Opfølgning på forslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse

Sagsnr.: 16/30715

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Opfølgning på økonomiudvalgets behandling den 23. maj af forslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens leverandører har til enhver tid pligt til at overholde de krav, loven foreskriver i forbindelse med udførelsen af virksomhedens erhverv. Det gælder også de gældende skattemæssige krav og regler. Tilsidesætter en virksomhed at overholde gældende lovgivning, overtræder virksomheden reglerne og kan straffes for skattesvig. Virksomheder, der for at øge deres udbytte, foretager skattespekulation indenfor lovens rammer, begår således ikke noget ulovligt.


Fredensborg Kommunes indkøb og udbud er reguleret af tilbudsloven og udbudsloven, og er derigennem underlagt EU’s udbudsregler. Målet er at sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst.


I forhold til overvejelser om tiltag i forhold til virksomheder, der udøver skatteunddragelse, bør det overvejes, hvad Fredensborg Kommune får ud af yderligere tiltag - herunder hvor ofte det er relevant, samt hvor stort ressourcetræk, det medfører administrativt. Anbefalingen er, at der ikke træffes generelt gældende beslutninger, men at yderligere tiltag overvejes i den konkrete situation og anvendes i udbud, der vurderes som særligt kritiske.


Hvad har andre kommuner gjort?

Siden økonomiudvalgets drøftelser i maj 2016 har administrationen været i kontakt med Hvidovre og Albertslund kommuner. Administrationen har ligeledes orienteret sig i Københavns Kommunes økonomiudvalgs sag om skatteunddragelse, som blev behandlet i november 2016.

 

Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse besluttede den 21. juni 2016 ikke at indføre skattelykontrol, men vedtog i stedet at rette henvendelse til Skatteministeriet og Folketingets Skatteudvalg for, at disse tager initiativer, som sikrer, at kommunerne kan få fat på eller får kendskab til dem, der undgår at betale skat. Se endvidere bilag med kopi af Hvidovre Kommunes sag.

 

Københavns Kommune har ligeledes behandlet tiltag vedrørende skatteunddragelse på deres økonomiudvalgsmøde den 1. november 2016. På mødet besluttede økonomiudvalget bl.a., at der fremover skal implementeres en frivillig udelukkelsesgrund i kommunens udbud, og at der i kommunens kontrakter indskrives klausuler om, at kommunen vil have ret til at hæve kontrakten i de situationer, hvor der er konstateret overtrædelse af skattelovgivning, og skyldsspørgsmålet er fastslået ved endelig dom eller lignende.

 

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune besluttede at indføre kontrol af skattely-aktiviteter, og at forvaltningen vender tilbage med konkret udmøntning i forbindelse med bankforbindelser, stikprøver på kommunens leverandører, udbudskrav samt forslag til sanktioner overfor leverandører, der ikke overholder skattely-politik. Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse behandlede den 13. december forvaltningens bud på konkret udmøntning og kontroller i forbindelse med skattely. Kommunalbestyrelsen besluttede, at Albertslund Kommune fremover bl.a. i udbud udelukker leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse, og indarbejder klausuler i fremtidige kontrakter om væsentlig misligholdelse, så kontrakten kan ophæves, hvis leverandøren dømmes for skatteunddragelse. For flere detaljer se bilag.


Bemærkninger til andre kommuners tiltag og hvad Fredensborg Kommune gør i dag

 

Københavns og Albertslund Kommuners beslutninger medfører et ekstra ressourcetræk hos administration og virksomheder som følge af, at der med disse beslutninger skal foretages ekstra vurderinger af virksomhederne i form af egnethedsbedømmelse i udbud, afvejning af proportionalitet samt foretage udelukkelse med deraf følgende risiko for klagesager. Beslutningerne kan desuden medføre dyrere tilbud.

 

Hvis Fredensborg Kommune skal udelukke leverandører fra at byde på udbud, kan det ske ved at implementere en frivillig udelukkelsesgrund i kommunens udbud.


Fredensborg Kommune har i dag i langt de fleste af vores centralt indgåede kontrakter (indgået af team udbud) anført, at lovgivningen skal overholdes.

I kontrakter af mere kritisk karakter er det også specifikt angivet, at det er misligholdelse eller væsentlig misligholdelse, hvis ikke lovgivningen overholdes. I langt de fleste kontrakter er manglende overholdelse af lovgivningen ikke specifikt nævnt under mislighold eller væsentlig mislighold, men kommunen vil alt andet lige kunne betragte det som sådan, da hele kontrakten skal overholdes. Omvendt vil leverandøren kunne argumentere for, 1) at lovovertrædelsen ikke har nogen betydning for kontraktens genstand, og 2) at leverandøren allerede er straffet for lovovertrædelse og ikke skal dobbelt straffes ved også at få ophævet sine kontrakter.


Hvilke muligheder lovgivningen giver i forhold til udbud og kontrakt er beskrevet af vedlagte bilag og hvoraf det fremgår hvad de frivillige udelukkelsesgrunde, som der er henvist til i sagen, er.

 

Der er således allerede i dag regler samt lovgivning på området for udbud og kontraktindgåelse, således at der ikke vil være nogen stor effekt af at indføre yderligere tiltag. Administrationen anbefaler dermed at der ikke foretages yderligere tiltag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At der ikke foretages yderligere tiltag

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Sagen blev udsat med henblik på yderligere undersøgelser af den anvendte model i Albertslund, når denne foreligger.

Nr.8 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret eller part i.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om en løbende orientering, om de retssager kommunen er involveret eller part i.

Kommunen er i øjeblikket involveret eller part i følgende 5 retssager:

·         Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti. Sagen er anket til Østre Landsret. Behandling af sagen afventer dog domstolsbehandling af fastlæggelse af erstatningsbeløbet, hvor grundejer har indbragt taksationskommissionernes afgørelser for domstolene. 

·         Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om hel eller delvis underkendelse af ekspropriationen.

·         Konkursboet efter leverandør har stævnet kommunen for manglende betaling for udført arbejde – kommunen anser arbejdet for yderst mangelfuldt og har tilbageholdt betaling jf. kontrakten. Retten i Helsingør har i en skriftlig tilkendegivelse givet kommunen fuldt ud medhold. Konkursboet har bedt om en dom – dom afsiges 19. januar 2017, hvorefter det må afventes, om konkursboet anker.

·         Sag omhandlende fredning. Kommunen er stævnet med påstand om, at påbud om fjernelse af hegn kendes ugyldigt, idet det efter sagsøgers opfattelse ikke er et forhold omfattet af fredningen.

·         Sag om terrænregulering på en grund med et nyopført parcelhus. Grundejeren har indbragt kommunens påbud om ændring af terrænreguleringen for statsforvaltningen og har samtidig anlagt en retssag mod kommunen. Statsforvaltningen har hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen, og retssagen er nu udsat indtil kommunen har truffet en ny afgørelse i sagen.

 

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Nr.9 - Orientering om status i ventilationssagen - Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen) i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidste orientering af Økonomiudvalget den 12. december 2016 har kommunen via 3B modtaget foreløbig konklusion på de undersøgelser Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital har foretaget.


Det fremgår af orienteringen, at klinikken har fået henvist 101 patienter fra Egedalsvænge. 80 af dem har været til undersøgelse på klinikken, 11 indkaldte beboerne er udeblevet fra undersøgelserne, et antal småbørn har ikke fået oprettet selvstændig journal og endelig mangler 10 at blive indkaldt, idet de ikke har reageret på klinikkens første henvendelse.


Klinikken oplyser, at man har set patienter fra næsten alle opgange, dog flest fra opgange over nr. 30, uden at man kan angive nogen sikker forklaring herfor. Alle etager er repræsenteret.


De 80 personer, man har undersøgt på klinikken, har fået registret deres symptomer. Der er lavet objektiv undersøgelse og 24 er sat i gang med ”peak flow monitorering” (peak flow måling betyder, at man måler den maksimale hastighed, som du kan puste ud med. Peak flow siger først og fremmest noget om, hvor åbne luftvejene er).


Patienternes dominerende symptomer er hoste og vejrtrækningsbesvær. Herudover er der rapporter om hudkløe, næseblod, kløe i øjnene og hovedpine fra lige knap halvdelen af de berørte.


På baggrund af undersøgelserne har Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik tilrådet, at 21 beboere flytter midlertidigt. 2 beboere har selv taget initiativ til at flytte. 4 har fået råd om, at de kan blive boende uden risiko for varige helbredsskader. En række beboere mangler at indsende peak flow resultater.


Endelig, sammenfattende rapport fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik forventes at foreligge ultimo januar/primo februar 2017.


3B oplyser, at man er i dialog med de 21 beboere, som Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik har tilrådet at flytte. 15 af disse har 3B tilbudt anden bolig. Foreløbigt har 3 sagt ja til at flytte permanent og 2 til at flytte midlertidigt. Administrationen bemærker, at et par andre boligorganisationer i kommunen har stillet boliger til rådighed.


Teknologisk Instituts undersøgelser er fortsat hen over jul og nytår. Instituttets rapport om mikrobiologisk undersøgelse af affaldsskakte er tidligere fremlagt, jf. orienteringen herom på udvalgets møde i december.


Følgende yderligere undersøgelsesrapporter er under færdiggørelse:


-      Mikrobiologisk undersøgelse af ventilationsanlæg (tillæg til tidligere rapport)

-      Måling af støv i ventilationskanaler

-      Undersøgelse af luftkvalitet i lejligheder

-      Undersøgelse af asbest i indeklimaet

-      Måling af temperatur, luftfugtighed og co2


Endvidere skal der foretages nogle undersøgelse af de gipsplader, der er anvendt under renoveringen af bebyggelsen.Endelige rapporter forventes at foreligge i inden månedens udgang. Rapporterne skal vurderes af 3B’s rådgivere og vil blive forelagt på et beboermøde, der endnu ikke er berammet.


Foreløbige meldinger om rapporterne tyder på, at der ikke er identificeret nye og alarmerende fund. De endelige rapporter vil dog skulle granskes nøje eksempelvis også af Styrelsen for Patientsikkerhed, før der kan drages endelige konklusioner.


Administrationens task force holder forsat statusmøder internt og med 3B på ugentlig basis. Administrationen har ikke i perioden modtaget særskilte henvendelser fra beboerne via hotline eller via ”åbent hus” tilbuddet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.10 - Ansøgning om anbefaling af huslejestøtte til Humlebæk Seniorpark

Sagsnr.: 16/34737

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Domea ansøger på vegne af Humlebæk Seniorpark om kommunens anbefaling af en ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte.

Sagsfremstilling og økonomi

Afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen i Domea Fredensborg anmoder kommunen om at anbefale deres ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte på vegne af Humlebæk Boligselskab.


Domea skriver i sin ansøgning, at huslejeniveauet for ældreboligerne i Humlebæk Seniorpark er højt, og at der i de kommende år er udsigt til yderligere huslejestigninger på grund af lavt opsparingsniveau og investeringsefterslæb.


Af skemaet nedenfor fremgår huslejeudviklingen i afdelingen i de sidste år sammenlignet med Landsbyggefondens (LBF) statistik:


Afdeling

2012

2013

2014

2015

2016

Humlebæk Seniorpark, kr. pr. m2

1.292

1.328

1.357

1.380

1.431

Årlig stigning i %


2,8

2,2

1,7

3,7

LBF statistik, kr. pr. m2

1.171

1.194

1.214

1.238


I afdelingen har man for at holde huslejestigningerne på et lavt niveau arbejdet med skrabede vedligeholdelsesplaner og hensættelser. Afdelingens opsparing er ved indgangen til budgetår 2016/2017 kun på 75.000 kr., hvilket er utilstrækkeligt til at imødegå nødvendige investeringer i bl.a. ny maskinpark. Domea Fredensborg har en samlet egenkapital på 760.000 kr., hvilket svarer til 2.412 kr. pr. lejemål, hvor gennemsnittet ifølge Landsbyggefondens regnskabsdatabase er på 17.000 kr. pr. lejemål.


Afdelingen har på dette grundlag ansøgt Landsbyggefonden om huslejestøtte. For at komme i betragtning til sådan støtte er det nødvendigt, at der foreligger en anbefaling fra kommunen. Der er ingen selvstændig økonomi for kommunen i sagen.


Administrationen kan tilslutte sig boligselskabets argumenter om, at der er behov for huslejestøtte, for at afdelingen kan få råd til at foretage nødvendige investeringer og samtidigt holde lejebetalingen på et rimeligt niveau. Administrationen indstiller derfor, at der gives en sådan anbefaling, som er uden omkostninger for kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At kommunen anbefaler Humlebæk Seniorparks ansøgning om huslejestøtte over for Landsbyggefonden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget forudsætter, at boligselskabet fremadrettet sikrer, at der afsættes de nødvendige midler til vedligeholdelsesomkostninger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Nr.11 - Egeparken ansøger om anbefaling af ansøgning om huslejestøtte

Sagsnr.: 16/34764

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til Domea Fredensborgs anmodning på vegne af Egeparken om kommunens anbefaling af ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea Fredensborg anmoder på vegne af afdeling Egeparken om kommunens anbefaling af ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte.


Domea oplyser, at Egeparken gennem en årrække har oplevet huslejestigninger som følge af store udgifter til vedligeholdelse og forbedringsarbejder. På trods heraf har afdelingen endnu et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Dette fordi vedligeholdelsen og opsparingen hertil er holdt på et lavt niveau for at sikre en nogenlunde realistisk huslejeudvikling. Dette betyder fx, at den nuværende nettoopsparing kun netop svarer til det kommende års forbrug.


Huslejen i afdelingen, som er på 1.100 kr. pr. m2, forventes at stige de kommende år, såfremt der ikke opnås støtte udefra.


I Region Hovedstaden lå den gennemsnitlige husleje pr. m2 i 2013 på 815 kr. pr. m2 for boliger opført samtidigt med Egeparken.


Afdelingen oplever, at ventelisterne udtyndes, og at tilbud om en ledig bolig må udsendes til flere for at få udlejet boligerne. På det sidste har man oplevet egentlig tomgang.


Afdelingen hører under Domea Fredensborg, hvis egenkapital ikke er tilstrækkelig til at yde den nødvendige støtte, hvorfor afdelingen er på vej ind i en negativ spiral med ledige lejligheder, manglende opsparing til vedligeholdelse og huslejestigninger.


På dette grundlag ønsker afdelingen at ansøge Landsbyggefonden om huslejestøtte. Kommunens anbefaling herom er en forudsætning for at sådan støtte kan opnås.


Administrationen kan tilslutte sig boligselskabets argumenter om, at der er behov for huslejestøtte, for at afdelingen kan få råd til at foretage nødvendige investeringer og samtidigt holde lejebetalingen på et rimeligt niveau. Administrationen indstiller derfor, at der gives en sådan anbefaling, som er uden omkostninger for kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Egeparkens anmodning om kommunens anbefaling af huslejestøtte fra Landsbyggefonden imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget forudsætter, at boligselskabet fremadrettet sikrer, at der afsættes de nødvendige midler til vedligeholdelsesomkostninger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Nr.12 - Humlebæk Boligselskab ansøger om etablering af sideaktivitetsselskab

Sagsnr.: 16/34681

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Humlebæk Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af sideaktivitetsselskabet, Ejendomsservice Humlebæk-Fredensborg ApS. Byrådet skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab ønsker at oprette et sideaktivitetsselskab, der skal stå for udførelsen af grønne driftsopgaver for eksterne kunder, som er andre selskaber i ”Domea.dk familien” samt grundejerforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger, som ligger i geografisk nærhed af Humlebæk Boligselskabs afdelinger. Ansøgningen er bilagt vedtægter for selskabet, stiftelsesdokument, referater fra organisationsbestyrelsesmøder den 27/9 og 2/11 2016 samt notat af 26/9 2016 fra BDO revision omhandlende forudsætningerne for etablering og drift af et sideaktivitetsselskab. Det fremgår af notatet fra BDO, at den ansøgte aktivitet vil være lovlig.


Kommunens tilsyn med almenboligområdet omfatter også en boligorganisations etablering og drift af et sideaktivitetsselskab.


Det fremgår af lov om almene boliger § 6, stk. 2, at en boligorganisation kan udføre aktiviteter, som har naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. Da almene boligorganisationer har særlige skattefordele, kan sideaktiviteter, der udøves i konkurrence med private, kun foregå i regi af et skattepligtigt selskab. Herudover er der ganske stramme regler for sideaktivitetsselskabets virksomhed i øvrigt.


Humlebæk Boligselskab har på organisationsbestyrelsesmøde den 27. september 2016 besluttet at oprette et anpartsselskab, ”Ejendomsservice Humlebæk-Fredensborg ApS med det formål at udbyde og udføre ejendomsserviceopgaver for andre boligselskaber i Domea.dk familien samt grundejerforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger, som ligger i geografisk nærhed til Humlebæk Boligselskabs afdelinger.


Boligselskabet angiver som begrundelse for oprettelsen af anpartsselskabet, at boligselskab i 2014 etablerede samdrift mellem boligselskabets 14 afdelinger således, at planlægning og daglig ledelse af afdelingernes drift foretages centralt fra et servicecenter.


Selskabets 15 ansatte er tilknyttet servicecenteret, hvilket sikrer større fleksibilitet i opgavedelegeringen og mindre sårbarhed i forhold til sygdom og ferie. Før samdriften var boligselskabets afdelinger tilknyttet 6 ejendomskontorer, som hver især ledede driften af egne afdelinger med egen ejendomsmester og egne ansatte.


Boligselskabet har samlet, ved udgangen af 2015, opgjort en årlig besparelse på driftskontiene på 15 % i gennemsnit for afdelingerne grundet etableringen af samdrift. Endvidere har selskabet konstateret, at omorganiseringen har medført en overkapacitet på ledelses- og maskinkraft på ca. 50 %, som ved udførelse af grønne driftsopgaver for eksterne kunder, vil blive udnyttet og medvirke til yderligere driftsbesparelser for boligselskabets afdelinger og sikre eksterne kunder i nærområdet en effektiv grøn drift af deres arealer til konkurrencedygtige priser.


Ledelsen i boligselskabets servicecenter udgøres af 1 kundechef, 3 driftsledere og 1 servicekoordinator. Ledelsestid, som indgår i anpartsselskabet, udlejes fra servicecenteret. Medarbejdere til udførelse af solgte opgaver i anpartsselskabet, vil blive ansat efter behov eller indlejes fra servicecenteret.


Boligselskabet råder over en velassorteret maskinpark med overskydende kapacitet. Maskinkraft i anpartsselskabet, vil blive indkøbt eller indlejet fra boligselskabets maskinpark. 


Selskabets bestyrelse udgøres af formanden og næstformanden for organisationsbestyrelsen i Humlebæk Boligselskab samt yderligere 6 medlemmer af organisationsbestyrelsen, som er udpeget blandt selskabets beboere. Kundechefen i boligselskabet er sideaktivitetsselskabets direktør.


Humlebæk Boligselskab oplyser, at sideaktivitetsselskabet etableres som et anpartsselskab med en anpartskapital på 50.000 kr., svarende til lovens minimum.


Humlebæk Boligselskab har vedlagt sin ansøgning et notat fra BDO revision, der dels udtaler sig om sideaktivitetsselskabets lovlighed, des selskabets forretningsmæssige muligheder. BDO udtaler således, at driften af sideaktivitetsselskabet kan tilføre Humlebæk Boligselskab et løbende positivt afkast, såfremt der etableres en fast kundekreds og realiseres overskud, som kan anvendes i driften af Humlebæk Boligselskab og derved være med til at begrænse det samlede administrationsbidrag over for afdelingerne eller alternativt at konsolidere egenkapitalen i boligorganisationen.


Administrationen tilslutter sig BDO’s konklusioner og er således dels enig i at etablering og drift af et sideaktivitetsselskab med det angivne formål, vil være lovlig, dels enig i, at der er interessante forretningsmæssige perspektiver i selskabet.


Administrationen bemærker endvidere, at der pr. 1. januar 2017 er trådt en lovændring af almenboligloven i kraft, som netop pålægger boligorganisationerne at effektivisere deres drift. Det er administrationens vurdering, at Humlebæk Boligselskabs initiativ med at udnytte eksisterende medarbejder- og maskinressourcer i et sideaktivitetsselskab, som omtalt, er i tråd med lovændringen.


Administrationen kan anbefale ansøgningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 6 samt Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Humlebæk Boligselskabs ansøgning om at etablere et sideaktivitetsstelskab til udførelse af grønne driftsopgaver for eksterne kunder godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Økonomiudvalget anbefaler ikke at imødekomme ansøgningen.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.

Nr.13 - Infrastrukturprojekt - Nivåhøj I, II og III - skema B

Sagsnr.: 15/35651

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende infrastrukturprojekt for Nivåhøj I, II og II.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen VIBO har med mail af 5. januar 2017 fremsendt ansøgning til kommunen om godkendelse af skema B.


Byrådet har den 7. december 2015 godkendt skema A, jf. vedlagte bilag.


Infrastrukturprojektet skal være med til at skabe en bedre sammenhæng imellem boligområdet og den omkringliggende by.

 

Nivåhøj fremstår i dag meget lukket for udefrakommende og et ophold i kvarteret giver, hverken en fornemmelse af at være en del af en større by eller at være tæt på et stort naturområde. For at opnå dette skal boligområdet udvikles igennem renovering og udvikling af stisystemer, et nyt torv, en plads og aktivitetsområder samt bearbejdelse af beplantning og ny skiltning, der viser vej til tilbud i den omkringliggende by og til de tilbud og institutioner der ligger i boligområdet.

 

De mange nye aktiviteter vil naturligt skabe mere liv i boligområdet, som sammen med en bedre belysning, vil være med til at øge trygheden.

 

Derudover skal projektet åbne op for, at flere nivåborgere kommer i eller kører igennem Nivåhøj og dermed får et nyt og bedre kendskab til boligområdet, hvilket igen vil øge trygheden samt boligområdets ry udadtil.

 

En sammenligning af udgifterne ifølge skema A og skema B ser således ud:

 

 

Skema A – kr.

Skema B – kr.

Håndværkerudgifter

17.882.500

18.169.236

Byggeplads

894.125

607.004

Omkostninger og gebyr

3.755.375

3.755.375

I alt

22.532.000

22.531.615

 

Som det kan ses, er udgifterne ifølge skema B marginalt mindre end ifølge skema A.

 

Som oplyst i skema A sagen, finansieres infrastrukturprojektet af Landsbyggefondens infrastrukturpulje med undtagelse af 1.150.000 kr., som kommunen tidligere har bevilliget til renovering af de kommunale stier samt udtynding af bevoksning imod Lergravssøerne. Herudover har kommunen administrativt prioriteret 150.000 kr. fra driftsbudgettet til pleje af naturområderne. Bortset herfra er der ikke behov for kommunale tilskud eller lånegarantier. Byrådets godkendelse af skema B har derfor ingen selvstændige bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Infrastrukturprojektet indebærer heller ikke nogen låntagning eller udgifter for de tre boligafdelinger. Også huslejen forbliver uændret. Projektet forventes ikke at øge det samlede driftsbudget for afdelingerne, idet udgifterne til projektet finansieres i fællesskab af de tre afdelinger ud fra en allerede fastsat fordelingsnøgle til fælles drift af Nivåhøj.

 

Miljøforbedringsprojektet er udarbejdet i samarbejde med afdelingernes beboere og afdelingsbestyrelser og VIBO’s organisationsbestyrelse bakker op om ansøgningen.

 

Byrådets godkendelse af skema B er fortsat en betingelse Landsbyggefondens støttetilsagn og dermed for projektets gennemførelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema B vedrørende infrastrukturprojekt for Nivåhøj I, II og II godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.14 - Renovering af udearealer - Lillevang - skema C

Sagsnr.: 13/23384

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til skema C ansøgning vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang.

Sagsfremstilling og økonomi

DAB har på vegne af Asminderød Boligselskab afd. Lillevang den 29. november 2016 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afdelingens udearealer.


Lillevang afdelingen består af 75 rækkehuse i størrelsen 45 – 91 m2, 20 ungdomsboliger, hvoraf kommunen har anvisningsretten til 2 samt af 5 enkeltværelser.Projektet har omfattet belægninger, trapper, hække, indgangspartier, p-pladser, stiforbindelse, opholdspladser, kloakfotografering og belysning. Der er endvidere foretaget genopretning af alle flisearealer på stier og opholdspladser, der var meget slidte og ujævne. Der er etableret ny belysning, ligesom indgangspartierne er forbedret, hvilet giver beboerne en oplevelse af tryghed og en varmere ankomst til boligen. Også en supplerende beplantning og indretning af mindre opholdspladser er med til at skabe tryghed for beboerne i hverdagen.

 

Byrådet har på sit møde den 26. maj 2015 godkendt skema B, jf. vedlagte bilag, hvor følgende beslutning er protokolleret:

 1. Skema B vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang godkendes med en samlet anskaffelsessum på 7.734.708 kr.
 2. Kommunen godkender den i sagsfremstillingen angivne finansiering, herunder fordelingen på støttede og ustøttede lån.

En sammenligning af økonomien i skema B og skema C ser således ud:

 

Skema B
kr.

Skema C
kr.

Afvigelse
kr.

Støttede arbejder – miljø mv.

7.050.396

6.842.793

-207.603

Ustøttede arbejder – forbedringer

684.313

657.741

-26.572

I alt

7.734.709

7.500.534

-234.175

Som det ses, er de samlede udgifter ifølge skema C 234.175 kr. mindre end ifølge skema B.

Finansiering
De støttede arbejder på 6.842,793 kr. finansieres med et støttet realkreditlån. Det allerede optagne lån på 7.050.396 kr. svarende til skema B godkendelsen vil boligselskabet nedbringe med 207.603 kr., således at lånet størrelsesmæssigt kommer til at svare til udgiften til de støttede arbejder. Der har ikke været stillet krav om kommunal garantistillelse for det støttede lån.

De ustøttede arbejder på 657.741 finansieres med 157.741 af selskabets egne midler og med en kapitaltilførsel på 500.000 kr., hvoraf kommunen har godkendt og betalt sin femtedel på 125.000 kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen er bevillingsmæssigt behandlet i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema A.

For at renoveringen har kunnet gennemføres med en fastholdelse af lejen på 1.017 kr. pr. m2, har Landsbyggefonden tidligere godkendt, at afdelingen kan fritages for indbetalinger til dispositionsfonden på ca. 968.000 kr. pr. år, og at der kan bortfalde et boligorganisationstilskud på 450.000 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema C vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang godkendes med en samlet anskaffelsessum på 7.500.534 kr., hvoraf 6.842.793 kr. vedrører støttede arbejder mens 657.741 kr. vedrører ustøttede arbejder.

 1. At den endelig finansiering, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.15 - Kvalitetsstandarder 2017

Sagsnr.: 16/32264

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældre- og handicapområdet.

 

Handicaprådets høringssvar skal gerne foreligge til Byrådets behandling af Fredensborg Kommunes Kvalitetsstandarder for 2017, den 19. december.

 

På ældreområdet er der en kvalitetsstandard mindre end sidste år.

Årsagen til dette er at kvalitetsstandarderne vedrørende klippekortstimer og omsorgstimer samles til en kvalitetsstandard (omsorgsmæssige ydelser), idet det samlede beløb reduceres fra 1,8 mio. kr. til 1,1 mio. kr.

I revisionen af standarden er der lagt vægt på at ydelsen kan tildeles hjemmeboende borgere med særligt behov for støtte og at svage borgere uden netværk prioriteres.

I forbindelse med forlig om finanslov 2017, er der afsat midler til en klippekortsordning målrettet plejehjemsbeboere. Der fremlægges en ny sag for udvalget når puljebetingelserne er kendt.

 

I kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er målgruppen yderligere tydeliggjort, i forhold til den nye lovgivning.

 

I kvalitetsstandarden for ydelser i plejebolig er det præciseret at visitator visiterer til ”døren”, hvorefter personalet på det respektive plejecenter efterfølgende vil vurdere borgerens behov.

 

Kvalitetsstandarderne på handicapområdet gennemgik en større revision i forbindelse med handleplan 2015. Eftersom denne handleplan stadig følges tæt og vi forventer at det på sigt vil gøre en forskel og der fortsat er et stort krav om reduktion af udgifterne på handicapområdet, er der blot foretaget enkelte præciseringer og sproglige rettelser i kvalitetsstandarderne vedrørende handicapområdet.

 

Det skal dog nævnes at, i kvalitetsstandarden for Individuel Handicapkørsel er tilføjet, at det nu er muligt at bruge kørslen til læge, hospital, fysioterapeut etc.

 

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt på skrift til Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer.

Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse, hvilket Seniorrådet gjorde brug af. 

Mødet har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning, det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det.

Retsgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At SSU godkender kvalitetsstandarderne for 2017

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Indstillingen godkendes idet udvalget noterer sig at Seniorråd og Handicapråd er hørt og de mulige ændringer indarbejdet i standarderne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Nr.16 - Rammer for udbud og salg af 4da Nederste Torp By, Humlebæk

Sagsnr.: 16/6549

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til rammer for udbud og salg af matr. nr. 4 da Nederste Torp By, Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2016, at der skal arbejdes videre med rammer for udbud og salg af 3-4 villagrunde på matr. nr. 4 da Nederste Torp By i Humlebæk.

 

Området

Arealet er beliggende ud mod Fredensborgvej i Humlebæk, og udgør sammen med de øvrige ubebyggede kommunale arealer syd for Fredensborgvej en grøn bufferzone mellem villabebyggelsen og Fredensborgvej. Allé træerne langs Fredensborgvej er et særligt karakteristisk træk og skaber visuel sammenhæng på tværs og langs af Fredensborgvej. Øst for arealet ligger Humlebæk privatskole, og vest for arealet er der en sti, der via en tunnel giver mulighed for sikker passage for cyklister og gående under Fredensborgvej. Ved det syd-vestlige hjørne af arealet er der et lille sygevognshus og sprøjtehus, som er udpeget med høj bevaringsværdi. 

 

 

I forbindelse med udbud og salg skal følgende forhold tages i betragtning:

 • Den centrale del af området er udpeget med risiko for oversvømmelse, se bilag 1.
 • Støjen i området antages at overskride 58 dB, hvilket skyldes vejstøj fra Fredensborgvej og muligvis også støj fra den nærliggende skole. Det må således forventes, at etablering af boliger i området vil forudsætte en støjskærm.  
 • På arealet er der en brønd, der er forbundet med en brønd beliggende lige syd for Fredensborgvej, og der er ligeledes tilsluttet en drænledning til brønden. Brønden er ikke til hinder for byggeri på arealet, men brøndens eksistens og anvendelse samt rørføring bør forud for et salg tinglyses som en byrde på ejendommen, således at brøndens funktion opretholdes.
 • De tilstødende matrikler 4dl, 4q og 4y Nederste Torp By, Humlebæk er beliggende meget tæt op mod arealet, hvorfor det vil være nødvendigt at fastlægge en byggelinje mod disse matrikler.

 

Plangrundlag

Omtrent 2/3 dele af arealet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 32 for et område mellem Torpenvej og Ny Torpenvej. Arealet er beliggende i delområde 2, hvor der kun må opføres åben lav boligbebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Herudover stiller byplanvedtægten en række øvrige krav til bebyggelsen, udstykning samt byggelinjer mod vej og sti.

 

Arealet er omfattet af kommuneplanramme HB20, som fastlægger områdets anvendelse til åben lav boligområde. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 % for den enkelte ejendom og bebyggelsen må ifølge kommuneplanen maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.


Administrationen vurdering

Det er administrationens vurdering, at en udvikling af området til åben lav boligbebyggelse vil være i fin harmoni med det tilstødende villaområde samt i overordnet overensstemmelse med Byplanvedtægt nr. 32 og kommuneplanramme HB20.

 

I rammer for udbud og salg af ejendommen bør det være et krav, at området markeret med risiko for oversvømmelse friholdes fra bebyggelse jf. Kommuneplan 2013 samt at der etableres støjforanstaltninger, der sikrer at støjen på arealet ikke overskrider miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det er endvidere nødvendigt at fastlægge byggelinjer mod de tilstødende ejendomme, veje og stier. Desuden er det vigtigt, at fastholde Fredensborgvejs og områdets grønne karakter, hvorfor allé træerne bør bevares, og hegn være levende. 

 

Administrationen har indhentet et uforbindende overslag på etablering af en støjskærm på arealet, og det vurderes, at det vil koste omkring 5.000 kr. pr løbende m. Det vil sige omkring 750.000-1.000.000 kr., hvilket naturligvis vil påvirke kommunens salgsprovenu. 

 

Forslag til rammer for udbud

Anvendelse:

 • Området skal anvendes til åben lav boligbebyggelse i form af max 4 fritliggende enfamiliehuse.

Bebyggelse:

 • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastlægges til max 30 %.
 • Der fastlægges en byggelinje på 10 m mod Fredensborgvej og en byggelinje på 5 m mod Boserupvej og sti samt en byggelinje på 5 m mod matr. nr. 4dl, 4q og 4y Nederste Torp By, Humlebæk. 
 • Arealet markeret med risiko for oversvømmelse på kortbilag 2 skal friholdes for bebyggelse.
 • Bebyggelse skal opføres i max 1 etage med udnyttet tagetage.
 • Facader og tage skal udføres i ikke-reflekterende materialer, og der må ikke anvendes materialer, der indeholder zink eller kobber.

 

Matrikulære forhold:

 • Der fastlægges en min. grundstørrelse på 700 m2 pr. énfamiliehus eksklusiv andel i fælles privat vej og ”oversvømmelsesområde”

 

Trafik og støj:

 • Der stilles krav om 2 parkeringspladser pr. bolig.
 • Vejadgang til ejendommen skal etableres over ejendommens sydlige skel mod Boserupvej.
 • Der skal etableres de nødvendige støjforanstaltninger på arealet, som sikrer at støjen ikke overskrider miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.


Beplantning og terræn:

 • Allé træerne langs Fredensborgvej skal bevares.
 • Hegn mod vej og sti skal være enten levende hegn eller en støjskærm dækket af stedsegrønne klatreplanter.

Sagsbehandling siden den 12. december 2016

På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2016 blev der i sagsbehandlingen af nærværende sag spurgt til behov for etablering af en rundkørsel i krydset mellem Fredensborgvej og Boserupvej.

Økonomiudvalget anmodede administrationen om et bud på, hvad en salgspris kunne blive.

Vejbetjening af matr. nr. 4d Nederste Torp By, Humlebæk

På Økonomiudvalgets møde den 12. december 2016 blev der i sagsbehandlingen af sag nr. 296 omkring rammer for udbud og salg af matr. nr. 4da Nederste Torp By, Humlebæk spurgt til behov for etablering af en rundkørsel i krydset mellem Fredensborgvej og Boserupvej.


Vejbetjening af evt. fremtidige boliger på selve arealet udløser ikke behov for en rundkørsel, da eventuelle boliger vil blive vejbetjent over det sydlige matrikelskel mod Boserupvej. Se nedenstående kort.I forhold til en eventuel fremtidig udbygning af den sydlige del af Humlebæk, så kan det være relevant at reservere areal til en rundkørsel. I forbindelse med projektet for et nyt pleje- og rehabiliteringscentre i den sydlige del af Humlebæk er der blevet udarbejdet en trafikanalyse. Trafikanalysen konkluderer, at trafikken til/fra pleje- og rehabiliteringscentret ikke vil give anledning til afviklingsproblemer på Boserupvej eller i krydset Boserupvej/Fredensborgvej. Såfremt Humlebæk syd udbygges vil trafikken på Boserupvej øges betydeligt, men den vil fortsat være lille og fuldt acceptabel på en stamvej. Der vil dog være behov for en gradvis udbygning af krydset Boserupvej/Fredensborgvej, hvilket i trafikanalysen beskrives som en yderligere kanalisering og evt. med signal-regulering. Såfremt det ønskes, at fastholde en mulighed for, at en eventuel fremtidig udbygning af krydset skal ske gennem etablering af en rundkørsel bør der reserveres et areal på matr. nr. 4da Nederste Torp By, Humlebæk.   Hvor meget areal der i givet fald skal reserveres til en rundkørsel kan ikke fastslås på nuværende tidpunkt, men vil bero på nærmere undersøgelser.


Administrationen har ikke indhentet en mæglervurdering, men har dog haft en dialog med mægleren bl.a. om en anslået pris for den støjafskærmning, der vurderes at være behov for.


Med udgangspunkt i at der kan bygges 3 – 4 parcelhuse på grunden, men også i at der skal foretages byggemodning, udstykning, støjafskærmning og skabes adgangsforhold, er det administrationens forventning, at der kan opnås et nettoprovenu til kommunen på 2 – 3 mio. kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stadie.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At matr. nr. 4da Nederste Torp By, Humlebæk sættes til salg i offentligt udbud med de ovenstående planmæssige rammer for udbud og salg. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales, idet det præciseres at henvisning til en Ny Torpenvej stammer fra Byplanvedtægtens benævnelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Sagen blev udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Økonomiudvalget stemte om forslaget fra Plan-, Miljø, - og Klimaudvalget:


For stemte: 3 Lars Simonsen (B), Helle  Abild Hansen (I) , Flemming Rømer (O)


Imod stemte: 7 Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Thomas Lykke Pedersen (A) ,  Ulla Hardy Hansen (C )Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V) , Henriette Brandt Pedersen (Ø)


Forslaget faldt dermed.

Bilag

Bilag 1

Nr.17 - Rammer for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41

Sagsnr.: 16/12591

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til rammer for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41 i Humlebæk samt forhøring af tillæg til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen har været på dagsorden i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. oktober 2016 og den 5. december 2016. Sagen er begge gange blevet udskudt, da Humlebæk Center er blevet købet af et ejendoms- og udviklingsselskab. Ejendoms- og udviklingsselskabet har oplyst at de agter at videreføre centeret, og at de på længere sigt, har intentioner om at udvikle centeret – eksempelvis med flere boliger og nyt byggeri.

 

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2016, at gennemføre en forhøring af et Tillæg til Kommuneplan 2013, som har til formål at inddrage Humlebæk Center 40-41 i kommuneplanrammeområdet HC 01 for Humlebæk Center og Station. Det skyldes, at arealet ifølge de nuværende rammer i Kommuneplan 2013 udelukkende kan benyttes til deres nuværende anvendelse som bibliotek og institution.

Forslaget til ændring af kommuneplanrammerne for arealet har til hensigt at styrke den overordnede vision for Humlebæk Bymidte, så området samlet set får mere liv og handel. Den forslåede ændring af kommuneplanrammerne vil skabe mulighed for at opføre ny bebyggelse til såkaldte centerfunktioner, herunder butikker, liberale erhverv (fx lægehus, kontorer og lignende), boliger og restauranter mv. Bebyggelse må jf. kommuneplanrammen maksimalt være på 4 etager og have en bebyggelsesprocent på højst 50 % for rammeområdet under ét.

Forhøring og borgermøde

Forslaget til ændring af kommuneplanrammerne var udsendt i forhøring fra den 3. august til den 31. august, hvor naboer og øvrige interessenter havde mulighed for at kommer med holdninger og idéer til planlægning og udvikling af arealet jf. Planlovens § 23c. I høringsperioden indkom der 10 høringssvar og 6 kommentarer på facebook.

Den 25. august 2016 blev der afholdt borgermøde på biblioteket i Humlebæk, hvor borgere og interessenter i Humlebæk ligeledes havde mulighed for at komme med idéer og input til udvikling af arealet. Det skønnes, at omkring 75 borgere deltog i borgermødet.

Hovedbudskaberne på borgermødet og i høringssvarene er følgende:

 • Humlebæk bibliotek skal bevares og gerne udvikles, da Humlebæk Bibliotek skaber liv og sammenhængskraft i Humlebæk Bymidte.
 • Der bør udarbejdes en helhedsplan for Humlebæk, inden at Humlebæk Center 40-41 udvikles, for at sikre en samlet strategi for området. En helhedsplan bør give mulighed for fortætning og have kultur som primær drivkraft for liv i bymidten.
 • Der ønskes ikke detailhandel på arealet Humlebæk Center 40-41.
 • Ny bebyggelse bør ikke opføres i 4 etager, da det vil skabe store skyggegener i forhold til Enebærhaven og bryde med bebyggelsesstrukturen i Humlebæk Bymidte.

Referat af borgermødet, kommentarer fra facebook, behandling af høringssvar og høringssvarerne er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.


Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en helhedsplan for Humlebæk Bymidte bør udvikles i samarbejde med ny investor i den privatejede del Humlebæk Centeret. Helhedsplanen bør tage udgangspunkt i en kommende investors perspektiver for centeret sammenholdt med Byrådets strategiske og politiske visioner for Humlebæk Bymidte. Dialog med det nye ejendoms- og udviklingsselskab er igangsat, hvilket sikrer at udvikling og salg af Humlebæk Center 40-41 er afstemt fremtidige intentioner med Humlebæk Centeret.

Med salget af Humlebæk Center 40-41 og flytning af Humlebæk Bibliotek til posthusgrunden forsøges det gradvist, at igangsætte en omdannelse af Humlebæk Bymidte, som netop tager afsæt i, at Humlebæk Bibliotek er en central drivkraft for sammenhold og oplevelser i bymidten.

Det er administrationens vurdering, at rammerne for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41 ikke bør muliggøre detailhandel. Det skyldes primært at adgangsforholdene til arealet er komplicerede, at intern trafikafvikling er vanskelig, at arealet er relativt begrænset, samt at detailhandel kan medføre støjbelastning af de nærliggende boliger og daginstitution. Ligeledes kan planlægning for detailhandel på arealet foregribe en helhedsplan for Humlebæk Center, samt bidrage til lukning af eksisterende dagligvarebutikker i Humlebæk Centeret. Sekundært kan der være en procesmæssig risiko i og med at planlovens regler for ændring af bymidteafgrænsning forventes ændret med den nye planlov.

Det vurderes endvidere, at bebyggelse på Humlebæk Center 40-41 af hensyn til Enebærhaven bør opføres i maksimalt 3-4 etager. Dels af hensyn til indsigelserne fra borgerne, dels i lyset af det faktum at Enebærhaven er beliggende lavere end arealet Humlebæk Center 40-41 og at Humlebæk Center 40-41 er en ret lille grund. Det bør dog være et krav, at bebyggelsen opføres i mindst 2 etager og koncentreres på arealets østlige del, for at understøtte oplevelsen af en bymidte med en større bebyggelsesmæssig tæthed.

Med hensyn til fremtidig omdannelse af den privatejede del af Humlebæk Center er det administrationens vurdering, at der her bør åbnes for planlægning af byggeri i betydelig større højde end 4 etager. Dels med det formål at synliggøre bymidten, og dels med det formål at udnytte udsigtsmuligheder over Øresund og den fredede Kelleris-kile.

 

Rammer for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41

På baggrund af dialog med de nye ejere om byudviklingen i det centrale Humlebæk anbefaler administrationen at fortsætte processen med udbud og salg af Humlebæk Center 40-41 med de planmæssige rammer, der fremgår af sagsfremstillingen.

 

Administrationen anbefaler, at udbyde Humlebæk Center 40-41 til salg med nedenstående planmæssige rammer:

a) Området skal anvendes til boliger, liberale erhverv eller publikumsorienteret service.

b) Bebyggelsesprocenten er max 60 % for arealet.

c) Bebyggelse skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 3 etager med mulighed for taghaver/tagterrasser.

d) Bebyggelse skal koncentreres mod øst på ejendommen.

e) Ny bebyggelse skal opføres i respekt for stedet og bidrage til et arkitektonisk løft af Humlebæk Bymidte.

f) Den nordlige stiadgang på arealet skal fastholdes, således at den eksisterende adgang for renovation til Enebærhaven samt Søstjernen kan bibeholdes.

g) Der skal etableres parkeringspladser på ejendommen svarende til de parkeringsnormer, der er fastlagt i Kommuneplan 2013. Det vil sige 1,5 p-pladser pr. tæt-lav eller etagebolig og 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for liberalt erhverv og publikumsorienteret service.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At endelig beslutning om ændring af kommuneplanrammerne for Humlebæk Center 40-41 træffes i forbindelse med en ny lokalplan for arealet.
 2. At udbyde Humlebæk Center til salg med følgende planmæssige rammer:

a)    Området skal anvendes til boliger, liberale erhverv eller publikumsorienteret service.

b)    Bebyggelsesprocenten er max 60 % for arealet.

c)    Bebyggelse skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 3 etager med mulighed for taghaver/tagterrasser.

d)    Bebyggelse skal koncentreres mod øst på ejendommen.

e)    Ny bebyggelse skal opføres i respekt for stedet og bidrage til et arkitektonisk løft af Humlebæk Bymidte.

f)    Den nordlige stiadgang på arealet skal fastholdes, således at den eksisterende adgang for renovation til Enebærhaven samt Søstjernen kan bibeholdes.

g)    Der skal etableres parkeringspladser på ejendommen svarende til de parkeringsnormer, der er fastlagt i Kommuneplan 2013. Det vil sige 1,5 p-pladser pr. tæt-lav eller etagebolig og 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for liberalt erhverv og publikumsorienteret service.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 10-01-2017

Der var afstemning om, hvorvidt ”detailhandel/dagligvarer” tilføjes i i

anvendelsesbestemmelserne -  indstillingens afsnit a.

 

For stemte 2: Rasmus Østrup Møller og Carsten Nielsen (A)

Imod stemte 7: V, C, B, F, O og Ergin Özer (A)

 

Forslaget faldt hermed.

 

Der var afstemning vedr. antallet af parkeringspladser jf. indstillingens

punkt g, således at der stilles krav om 2 pladser pr. tæt-lav eller

etagebolig.

 

For stemte 4: O, V, Carsten Nielsen (A)

Imod stemte 2: B og C

Undlod at stemme 3: F, Ergin Özer og Rasmus Østrup Møller (A)

 

Forslaget blev hermed godkendt.

 

Den administrative indstilling anbefales herefter men den ændring, at der jf. punkt g) stilles krav om 2 p-pladser på tæt-lav eller etagebolig.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Der var afstemning om, hvorvidt ”detailhandel/dagligvarer” tilføjes i i

anvendelsesbestemmelserne -  indstillingens afsnit a.

 

For stemte: 1 Hans Nissen (A)      

Imod stemte: 9 Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Liste B, Liste C, Liste I, Liste V, Liste O, Liste Ø.

 

Forslaget faldt hermed.

 

Der blev stemt om antallet af parkeringspladser jf. indstillingens

punkt g, således at der stilles krav om 2 pladser pr. tæt-lav eller

etagebolig.

 

For stemte: 8 Liste A, Liste C, Liste I, Liste V, Liste O

Imod stemte 2: Liste B og Liste ØForslaget blev hermed godkendt.

 

Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling godkendes herefter men den ændring, at der jf. punkt g) stilles krav om 2 p-pladser på tæt-lav eller etagebolig.

Nr.18 - Trafikaftale om modulvogntog gennem Fredensborg

Sagsnr.: 16/24749

 
Hanne Berg (F)

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 13. december 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: ”Udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv.”

 

En del af aftalen omfatter modulvogntog på A6 igennem Fredensborg.

Aftaleteksten lyder:

”Modulvogntog – Helsingør – Hillerød (Rute 6)

 

Med Trafikaftale 2014 – Udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 blev parterne enige om at udbrede forsøgsvejnettet til modulvogntog, og afsatte 75,0 mio. kr. til prioritering af en række strækninger.

 

Parterne er enige om, at modulvogntog er en energi- og omkostningseffektiv transportform og ønsker fortsat at udbrede denne transportform i hele landet.

 

Parterne konstaterer, at der lokalt i Fredensborg er et ønske om, at rute 6 mellem Helsingør og Hillerød, der går gennem Fredensborg, ikke omfattes af modulvogntogsnettet.

 

Fredensborg Kommune har i den forbindelse peget på en alternativ rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen. Ruten er forbundet med merudgifter i forhold til den oprindelige rute og vil endvidere også berøre Hillerød og Hørsholm Kommune.

 

Parterne er enige om at imødekomme Fredensborg Kommunes ønske om en ændret rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen. Staten bidrager som hidtil forudsat med 0,5 mio. kr.”

 

To alternative ruter

Fredensborg kommune har over for Vejdirektoratet foreslået to alternative ruter som begge benytter Isterødvejen i stedet for A6 gennem Fredensborg. Begge alternativer forudsætter kørsel med modulvogntog ad Helsingørmotorvejen (E47) og Isterødvejen (E19). I det første alternativ føres modulvogntogene fra Isterødvejen ad Overdrevsvejen (rute 6), i det andet alternativ føres modulvogntogene ad Isterødvejen nord om Hillerød (rute 19). Begge alternativer forventes at kunne rummes inden for aftaleteksten.

 

Vejdirektoratet har i efteråret 2016 gennemført beregninger af ruten ad Overdrevsvejen. Beregningerne tyder på at der er store udgifter forbundet ved at skulle ombygge rampeanlægget ved Overdrevsvejen til modulvogntog. Der er så vidt administrationen er vidende om ikke gennemført beregninger af alternativet nord om Hillerød.

 

Næste skridt

Administrationen foreslår at der igangsættes følgende aktiviteter:

 

-      Der gennemføres beregninger og vurdering af de reelle omkostninger ved de to alternativer. Beregningerne gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet og eventuelt ekstern konsulent.

 

-      Der laves en afklaring omkring de juridiske forhold vedrørende ansvar for kryds mellem statsveje og kommuneveje, muligheden for at kommunen finansierer anlæg i andre kommuner og på statsveje, den formelle sagsgang i forhold til at ansøge om benyttelse af Isterødvejen til Modulvogntog, samt mulighederne for eventuelt mageskifte med staten vedrørende.

 

-      Der gennemføres sonderende samtaler med nabokommunerne Hørsholm og Hillerød, som er vejbestyrelser for dele af Isterødvejen, samt med Helsingør kommune såfremt spørgsmålet om mageskifte bliver relevant.

 

Byrådet besluttede den 21. november i sag om ”Analyse af brændstofforbrug, køretid m.m. ad alternativ rute for modulvogntog”, sag nr. 171, at der igangsættes en analyse af køretid, brændstofforbrug, økonomi og rejsetid som beskrevet i sagen. På grund af de konkrete politiske forhandlinger besluttede borgmesteren at opsætte analysen. Administrationen anbefaler med udgangspunkt i den nye trafikaftale at analysen ikke gennemføres. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At de beskrevne aktiviteter igangsættes med henblik på at forberede Isterødvejen for kørsel med modulvogntog.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 10-01-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.19 - Evaluering af driftsaftale med Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Sagsnr.: 16/32791

 

Beslutningstema

Aftalen mellem foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og Fredensborg Kommune om drift af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio fremlægges til evaluering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsaftalen blev godkendt af Byrådet den 29. september 2014 og trådte i kraft den 1. oktober 2014. Af driftsaftalen fremgår det, at driftsaftalen skulle evalueres efter et år dvs. den 1. oktober 2015. Kulturudvalget besluttede dog at udskyde evalueringen af driftsaftalen til januar 2016. På Byrådets møde den 25. januar 2016 blev en præciseret driftsaftale godkendt og forlænget ét år til januar 2017, hvorfor driftsaftalen nu igen skal evalueres.

 

Den forrige sag om evaluering af driftsaftale for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Driftsaftalen (bilag 2) og vedtægterne (bilag 3) er ligeledes vedhæftet sagen som bilag.

 

Driftsaftalen

Ved evaluering af driftsaftalen den 25. januar 2016 blev enkelte punkter præciseret overfor Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Det blev specificeret i forhold til afholdelsen af Esrum Sø Rundt, at Fredensborg Gl. Bio skulle være ryddet og klargjort til afholdelse af Esrum Sø Rundt fra fredag kl. 18.00 den pågældende weekend.

 

Det blev ligeledes præciseret, at selvom Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio varetager den indholdsmæssige drift af Fredensborg Gl. Bio, agerer foreningen som stedfortræder for kommunen og skal derfor leve op til de samme grundlæggende principper som en offentlig instans. Dette betyder blandt andet, at foreningen ikke kan nægte personer adgang til huset. Denne specificering blev tilføjet aftalen efter en klage hvor en forening ifølge klagen var nægtet behandling af deres henvendelser angående lokalereservation af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. 

 

Administrationens bemærkninger

Efter driftsaftalens begyndelse i oktober 2014 og et år frem var perioden præget af en del udfordringer vedrørende driften samt de ressourcer, som administrationen måtte bruge på Kulturhuset. Fra sidste evaluering og frem til i dag har driften af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio været yderst stabil, og det har været et år uden de store udfordringer. Det er administrationens vurdering, at foreningen lever op til driftsaftalen, og at de indskærpede forhold er blevet efterlevet af foreningen.

 

Administrationen har kontaktet Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio angående denne evaluering og givet foreningen mulighed for at præsentere egne kommentarer til det sidste års drift. Foreningen har dog ikke fundet anledning til at kommentere på evalueringen samt årets afholdte aktiviteter.

 

På Kulturudvalgsmødet den 8. februar 2017 vil forslag til driftsmodeller for Egedal Byens Hus blive præsenteret. I denne forbindelse skal Kulturudvalget diskutere, om man vil harmonisere driften af kulturhusene herunder Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Driftsmodellen vil træde i kraft fra 2018. Administrationen indstiller på denne bagrund, at driftsaftalen forlænges med ét år til den 1. januar 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet. 

Indstilling

 1. At det anbefales overfor Byrådet, at ”Aftale mellem Fredensborg Kommune og Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio om drift af Fredensborg Bio” forlænges med ét år til den 1. januar 2018.

Nr.19 - Evaluering af driftsaftale med Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Sagsnr.: 16/32791

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Aftalen mellem foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og Fredensborg Kommune om drift af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio fremlægges til evaluering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsaftalen blev godkendt af Byrådet den 29. september 2014 og trådte i kraft den 1. oktober 2014. Af driftsaftalen fremgår det, at driftsaftalen skulle evalueres efter et år dvs. den 1. oktober 2015. Kulturudvalget besluttede dog at udskyde evalueringen af driftsaftalen til januar 2016. På Byrådets møde den 25. januar 2016 blev en præciseret driftsaftale godkendt og forlænget ét år til januar 2017, hvorfor driftsaftalen nu igen skal evalueres.

 

Den forrige sag om evaluering af driftsaftale for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Driftsaftalen (bilag 2) og vedtægterne (bilag 3) er ligeledes vedhæftet sagen som bilag.

 

Driftsaftalen

Ved evaluering af driftsaftalen den 25. januar 2016 blev enkelte punkter præciseret overfor Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Det blev specificeret i forhold til afholdelsen af Esrum Sø Rundt, at Fredensborg Gl. Bio skulle være ryddet og klargjort til afholdelse af Esrum Sø Rundt fra fredag kl. 18.00 den pågældende weekend.

 

Det blev ligeledes præciseret, at selvom Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio varetager den indholdsmæssige drift af Fredensborg Gl. Bio, agerer foreningen som stedfortræder for kommunen og skal derfor leve op til de samme grundlæggende principper som en offentlig instans. Dette betyder blandt andet, at foreningen ikke kan nægte personer adgang til huset. Denne specificering blev tilføjet aftalen efter en klage hvor en forening ifølge klagen var nægtet behandling af deres henvendelser angående lokalereservation af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. 

 

Administrationens bemærkninger

Efter driftsaftalens begyndelse i oktober 2014 og et år frem var perioden præget af en del udfordringer vedrørende driften samt de ressourcer, som administrationen måtte bruge på Kulturhuset. Fra sidste evaluering og frem til i dag har driften af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio været yderst stabil, og det har været et år uden de store udfordringer. Det er administrationens vurdering, at foreningen lever op til driftsaftalen, og at de indskærpede forhold er blevet efterlevet af foreningen.

 

Administrationen har kontaktet Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio angående denne evaluering og givet foreningen mulighed for at præsentere egne kommentarer til det sidste års drift. Foreningen har dog ikke fundet anledning til at kommentere på evalueringen samt årets afholdte aktiviteter.

 

På Kulturudvalgsmødet den 8. februar 2017 vil forslag til driftsmodeller for Egedal Byens Hus blive præsenteret. I denne forbindelse skal Kulturudvalget diskutere, om man vil harmonisere driften af kulturhusene herunder Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Driftsmodellen vil træde i kraft fra 2018. Administrationen indstiller på denne bagrund, at driftsaftalen forlænges med ét år til den 1. januar 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet. 

Indstilling

 1. At det anbefales overfor Byrådet, at ”Aftale mellem Fredensborg Kommune og Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio om drift af Fredensborg Bio” forlænges med ét år til den 1. januar 2018.

Beslutning i Kulturudvalget den 18-01-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

Nr.20 - Orientering

Hanne Berg (F)

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017

-      Audiens hos Dronning Margrethe den II

-      Orientering vedr. fælles rensestruktur

-      Orientering om medieomtale

-      Orientering om forsinkelse på monopolbruddet

-      Borgermøder om tryghed, indbrudssikring og tricktyverier

-      Status på mobilt rejsehold

-      Status på salg af grund

Nr.21 - Sager behandlet på lukket møde

Hanne Berg (F)

Sagsfremstilling og økonomi

22. .. Byggeri af nyt plejecenter - udfordringer i byggeriet - Lukket

23. .. Proces for etablering af det fremtidige bibliotek/kulturhus på posthusgrunden - Lukket

24. .. Salgsstrategi Hammersvej 12 - 26 - Lukket

25. .. Salgsstrateg for ejendommen Boserupvej 101B - Lukket

26. .. Kommunens rengøringskontrakt med Forenede Service - Lukket

27. .. Godkendelse af kontrakt vedr. anlægs- og rådgivningsydelse i lergravsområdet i Nivå - Lukket

28. .. Godkendelse af lejeaftale - Lukket

29. .. Ansøgning om alkoholbevlling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid til Cafe Time Out/Fredensborg Hallen - Lukket

30. .. Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere fra Teaterhuset i Nivå - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017

 

22. .. Byggeri af nyt plejecenter - udfordringer i byggeriet – Lukket

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.


23. .. Proces for etablering af det fremtidige bibliotek/kulturhus på posthusgrunden – Lukket

Godkender administrationens indstilling.

 

24. .. Salgsstrategi Hammersvej 12 - 26 – Lukket

Økonomiudvalget besluttede, at der skal gennemføres et udbud.


25. .. Salgsstrateg for ejendommen Boserupvej 101B – Lukket

Godkender administrationens indstilling.


26. .. Kommunens rengøringskontrakt med Forenede Service – Lukket

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kontrakten med Forende Service opsiges.


27. .. Godkendelse af kontrakt vedr. anlægs- og rådgivningsydelse i lergravsområdet i Nivå – Lukket

Godkender administrationens indstilling.


28. .. Godkendelse af lejeaftale – Lukket

Godkender administrationens indstilling.


29. .. Ansøgning om alkoholbevlling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid til Cafe Time Out/Fredensborg Hallen – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.


30. .. Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere fra Teaterhuset i Nivå – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.