Nr.9 - Orientering om status i ventilationssagen - Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen) i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidste orientering af Økonomiudvalget den 12. december 2016 har kommunen via 3B modtaget foreløbig konklusion på de undersøgelser Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital har foretaget.


Det fremgår af orienteringen, at klinikken har fået henvist 101 patienter fra Egedalsvænge. 80 af dem har været til undersøgelse på klinikken, 11 indkaldte beboerne er udeblevet fra undersøgelserne, et antal småbørn har ikke fået oprettet selvstændig journal og endelig mangler 10 at blive indkaldt, idet de ikke har reageret på klinikkens første henvendelse.


Klinikken oplyser, at man har set patienter fra næsten alle opgange, dog flest fra opgange over nr. 30, uden at man kan angive nogen sikker forklaring herfor. Alle etager er repræsenteret.


De 80 personer, man har undersøgt på klinikken, har fået registret deres symptomer. Der er lavet objektiv undersøgelse og 24 er sat i gang med ”peak flow monitorering” (peak flow måling betyder, at man måler den maksimale hastighed, som du kan puste ud med. Peak flow siger først og fremmest noget om, hvor åbne luftvejene er).


Patienternes dominerende symptomer er hoste og vejrtrækningsbesvær. Herudover er der rapporter om hudkløe, næseblod, kløe i øjnene og hovedpine fra lige knap halvdelen af de berørte.


På baggrund af undersøgelserne har Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik tilrådet, at 21 beboere flytter midlertidigt. 2 beboere har selv taget initiativ til at flytte. 4 har fået råd om, at de kan blive boende uden risiko for varige helbredsskader. En række beboere mangler at indsende peak flow resultater.


Endelig, sammenfattende rapport fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik forventes at foreligge ultimo januar/primo februar 2017.


3B oplyser, at man er i dialog med de 21 beboere, som Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik har tilrådet at flytte. 15 af disse har 3B tilbudt anden bolig. Foreløbigt har 3 sagt ja til at flytte permanent og 2 til at flytte midlertidigt. Administrationen bemærker, at et par andre boligorganisationer i kommunen har stillet boliger til rådighed.


Teknologisk Instituts undersøgelser er fortsat hen over jul og nytår. Instituttets rapport om mikrobiologisk undersøgelse af affaldsskakte er tidligere fremlagt, jf. orienteringen herom på udvalgets møde i december.


Følgende yderligere undersøgelsesrapporter er under færdiggørelse:


-      Mikrobiologisk undersøgelse af ventilationsanlæg (tillæg til tidligere rapport)

-      Måling af støv i ventilationskanaler

-      Undersøgelse af luftkvalitet i lejligheder

-      Undersøgelse af asbest i indeklimaet

-      Måling af temperatur, luftfugtighed og co2


Endvidere skal der foretages nogle undersøgelse af de gipsplader, der er anvendt under renoveringen af bebyggelsen.Endelige rapporter forventes at foreligge i inden månedens udgang. Rapporterne skal vurderes af 3B’s rådgivere og vil blive forelagt på et beboermøde, der endnu ikke er berammet.


Foreløbige meldinger om rapporterne tyder på, at der ikke er identificeret nye og alarmerende fund. De endelige rapporter vil dog skulle granskes nøje eksempelvis også af Styrelsen for Patientsikkerhed, før der kan drages endelige konklusioner.


Administrationens task force holder forsat statusmøder internt og med 3B på ugentlig basis. Administrationen har ikke i perioden modtaget særskilte henvendelser fra beboerne via hotline eller via ”åbent hus” tilbuddet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.