Nr.8 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret eller part i.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om en løbende orientering, om de retssager kommunen er involveret eller part i.

Kommunen er i øjeblikket involveret eller part i følgende 5 retssager:

·         Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti. Sagen er anket til Østre Landsret. Behandling af sagen afventer dog domstolsbehandling af fastlæggelse af erstatningsbeløbet, hvor grundejer har indbragt taksationskommissionernes afgørelser for domstolene. 

·         Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om hel eller delvis underkendelse af ekspropriationen.

·         Konkursboet efter leverandør har stævnet kommunen for manglende betaling for udført arbejde – kommunen anser arbejdet for yderst mangelfuldt og har tilbageholdt betaling jf. kontrakten. Retten i Helsingør har i en skriftlig tilkendegivelse givet kommunen fuldt ud medhold. Konkursboet har bedt om en dom – dom afsiges 19. januar 2017, hvorefter det må afventes, om konkursboet anker.

·         Sag omhandlende fredning. Kommunen er stævnet med påstand om, at påbud om fjernelse af hegn kendes ugyldigt, idet det efter sagsøgers opfattelse ikke er et forhold omfattet af fredningen.

·         Sag om terrænregulering på en grund med et nyopført parcelhus. Grundejeren har indbragt kommunens påbud om ændring af terrænreguleringen for statsforvaltningen og har samtidig anlagt en retssag mod kommunen. Statsforvaltningen har hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen, og retssagen er nu udsat indtil kommunen har truffet en ny afgørelse i sagen.

 

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag