Nr.7 - Opfølgning på forslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse

Sagsnr.: 16/30715

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Opfølgning på økonomiudvalgets behandling den 23. maj af forslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens leverandører har til enhver tid pligt til at overholde de krav, loven foreskriver i forbindelse med udførelsen af virksomhedens erhverv. Det gælder også de gældende skattemæssige krav og regler. Tilsidesætter en virksomhed at overholde gældende lovgivning, overtræder virksomheden reglerne og kan straffes for skattesvig. Virksomheder, der for at øge deres udbytte, foretager skattespekulation indenfor lovens rammer, begår således ikke noget ulovligt.


Fredensborg Kommunes indkøb og udbud er reguleret af tilbudsloven og udbudsloven, og er derigennem underlagt EU’s udbudsregler. Målet er at sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst.


I forhold til overvejelser om tiltag i forhold til virksomheder, der udøver skatteunddragelse, bør det overvejes, hvad Fredensborg Kommune får ud af yderligere tiltag - herunder hvor ofte det er relevant, samt hvor stort ressourcetræk, det medfører administrativt. Anbefalingen er, at der ikke træffes generelt gældende beslutninger, men at yderligere tiltag overvejes i den konkrete situation og anvendes i udbud, der vurderes som særligt kritiske.


Hvad har andre kommuner gjort?

Siden økonomiudvalgets drøftelser i maj 2016 har administrationen været i kontakt med Hvidovre og Albertslund kommuner. Administrationen har ligeledes orienteret sig i Københavns Kommunes økonomiudvalgs sag om skatteunddragelse, som blev behandlet i november 2016.

 

Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse besluttede den 21. juni 2016 ikke at indføre skattelykontrol, men vedtog i stedet at rette henvendelse til Skatteministeriet og Folketingets Skatteudvalg for, at disse tager initiativer, som sikrer, at kommunerne kan få fat på eller får kendskab til dem, der undgår at betale skat. Se endvidere bilag med kopi af Hvidovre Kommunes sag.

 

Københavns Kommune har ligeledes behandlet tiltag vedrørende skatteunddragelse på deres økonomiudvalgsmøde den 1. november 2016. På mødet besluttede økonomiudvalget bl.a., at der fremover skal implementeres en frivillig udelukkelsesgrund i kommunens udbud, og at der i kommunens kontrakter indskrives klausuler om, at kommunen vil have ret til at hæve kontrakten i de situationer, hvor der er konstateret overtrædelse af skattelovgivning, og skyldsspørgsmålet er fastslået ved endelig dom eller lignende.

 

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune besluttede at indføre kontrol af skattely-aktiviteter, og at forvaltningen vender tilbage med konkret udmøntning i forbindelse med bankforbindelser, stikprøver på kommunens leverandører, udbudskrav samt forslag til sanktioner overfor leverandører, der ikke overholder skattely-politik. Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse behandlede den 13. december forvaltningens bud på konkret udmøntning og kontroller i forbindelse med skattely. Kommunalbestyrelsen besluttede, at Albertslund Kommune fremover bl.a. i udbud udelukker leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse, og indarbejder klausuler i fremtidige kontrakter om væsentlig misligholdelse, så kontrakten kan ophæves, hvis leverandøren dømmes for skatteunddragelse. For flere detaljer se bilag.


Bemærkninger til andre kommuners tiltag og hvad Fredensborg Kommune gør i dag

 

Københavns og Albertslund Kommuners beslutninger medfører et ekstra ressourcetræk hos administration og virksomheder som følge af, at der med disse beslutninger skal foretages ekstra vurderinger af virksomhederne i form af egnethedsbedømmelse i udbud, afvejning af proportionalitet samt foretage udelukkelse med deraf følgende risiko for klagesager. Beslutningerne kan desuden medføre dyrere tilbud.

 

Hvis Fredensborg Kommune skal udelukke leverandører fra at byde på udbud, kan det ske ved at implementere en frivillig udelukkelsesgrund i kommunens udbud.


Fredensborg Kommune har i dag i langt de fleste af vores centralt indgåede kontrakter (indgået af team udbud) anført, at lovgivningen skal overholdes.

I kontrakter af mere kritisk karakter er det også specifikt angivet, at det er misligholdelse eller væsentlig misligholdelse, hvis ikke lovgivningen overholdes. I langt de fleste kontrakter er manglende overholdelse af lovgivningen ikke specifikt nævnt under mislighold eller væsentlig mislighold, men kommunen vil alt andet lige kunne betragte det som sådan, da hele kontrakten skal overholdes. Omvendt vil leverandøren kunne argumentere for, 1) at lovovertrædelsen ikke har nogen betydning for kontraktens genstand, og 2) at leverandøren allerede er straffet for lovovertrædelse og ikke skal dobbelt straffes ved også at få ophævet sine kontrakter.


Hvilke muligheder lovgivningen giver i forhold til udbud og kontrakt er beskrevet af vedlagte bilag og hvoraf det fremgår hvad de frivillige udelukkelsesgrunde, som der er henvist til i sagen, er.

 

Der er således allerede i dag regler samt lovgivning på området for udbud og kontraktindgåelse, således at der ikke vil være nogen stor effekt af at indføre yderligere tiltag. Administrationen anbefaler dermed at der ikke foretages yderligere tiltag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der ikke foretages yderligere tiltag

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Sagen blev udsat med henblik på yderligere undersøgelser af den anvendte model i Albertslund, når denne foreligger.