Nr.5 - Regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 16/23538

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende afskrivninger i økonomisystemet over kr. 20.000.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring skal afskrivninger af restancer og tilgodehavender over kr. 20.000 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, forinden de afskrives.


Administrationen anmoder Økonomiudvalget om at godkende følgende afskrivningssager:

 1. Krav vedr. bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, som skal afskrives jævnfør treårsreglen (bortfald eller forældelse)*, 13 sager.
  Det samlede beløb til afskrivning udgør kr. 627.120,73 og afskrives over debitormellemregningskontoen i Opus debitor.
 2. Borger kan ikke betale løbende forældrebetaling pga. manglende betalingsevne. Én sag.
  Kravene er forældet, jævnfør treårsreglen (bortfald eller forældelse)*. Det samlede beløb til afskrivning udgør kr. 38.381,00 og afskrives over balancen.
 3. Borger er vendt tilbage til sit hjemland, repatriering, Én sag.
  Det er derfor ikke muligt at inddrive restancen på kr. 21.449,32 og beløbet afskrives over balancen.
 4. En indbetaling på kr. 28.332,85 fra Gribskov Kommune vedr. mellemkommunal refusion pension, blev ved en fejl bogført på en driftskonto. Fejlen blev konstateret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015, da mellemregningskontoen afstemmes. Beløbet på kr. 28.332,85 afskrives over balancen.
 5. Ved afstemning af mellemregningskonto for ATP-bidrag/tabt arbejdsfortjeneste konstateres saldo, som burde være bogført på driftskonto. Derfor er der ikke hjemtaget den mulige refusion.  Borgerne har modtaget korrekt tabt arbejdsfortjeneste og ATP’en er afregnet korrekt. Beløbet udgør kr. 337.006 og afskrives over balancen.
 6. Teknisk korrektion, én sag
  Der udarbejdes faktura, som senere skal krediteres. Dette gøres ved en fejl i to forskellige systemer, hvorved beløbet ikke udlignes korrekt. Beløbet kr. 41.734 afskrives over balancen.

* Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik…”, men borger har således ikke har haft betalingsevne til at betale restancen inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet afskrivningen sker over debitormellemregning og balancen. Det betyder regnskabsmæssigt at Fredensborg Kommunes tilgodehavende bliver kr. 1.094.023,90 mindre.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At beløbet på kr. 466.903,17 afskrives over balancen og kr. 627.120,73 afskrives over debitormellemregning i OPUS debitor.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Godkender administrationens indstillinger.