Nr.4 - Proces for budget 2018

Sagsnr.: 16/32385

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Drøftelse og beslutning af forslag til proces for budget 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal i 2017 vedtage budgettet for perioden 2018-2021. Efteråret 2017 vil formentlig – som i tidligere valgår – være præget af en travl politisk kalender med mange møder og arrangementer. I lyset heraf og i forlængelse af tilkendegivelserne ved tidligere valg, taler dette for at fremrykke budgetprocessen.

 

For en fremrykket proces taler også, at byrådet allerede har vedtaget et ambitiøst anlægsprogram frem til og med 2022 med budgetvedtagelse for 2017 og at anlægsbudgettet derfor alt andet lige vil fylde mindre end ved f.eks. sidste års budgetvedtagelse.

 

Økonomiaftalens hovedlinjer kendes som regel med indgangen til juni. Kommunens økonomi har opnået en vis robusthed og vil dermed kunne tåle udsving af en vis størrelse f.eks. efter gennemregning af økonomiaftalens effekt for Fredensborg Kommune.

 

Administrationen fremlægger derfor to modeller for årets budgetproces. Budgetprocessen kan følge det traditionelle spor som i 2016. Alternativt kan der arbejdes efter en fremrykket proces, hvor et budgetforlig så vidt muligt søges indgået inden sommerferien.

 

På økonomiudvalgets møde i februar forelægger en mere detaljeret budgetproces med blandt andet program og indhold for aprilseminaret.

 

Den traditionelle budgetproces

Den traditionelle proces følger sporene fra tidligere år. Dvs. at byrådet på aprilseminaret på baggrund af en første vurdering af udfordringerne for budget 2018-2021 giver administrationen nogle overordnede pejlemærker, der skal arbejdes videre med frem mod administrationens 2. budgetvurdering i august. Herefter indledes de politiske forhandlinger som typisk afsluttes i 1. halvdel af september.

 

Fremrykket budgetproces

I den fremrykkede proces stiles efter, at der kan indgås et budgetforlig inden byrådet går på sommerferie. Formelt vedtages budgettet som sædvanligt ved en 1. og 2. behandling i september.

 

I den fremrykkede proces danner byrådets tilkendegivelser på aprilseminaret baggrund for et forligsudspil fra borgmesteren ultimo maj, som partierne så forhandler om i juni måned.

 

Udfordringen ved den fremrykkede model er, at det betyder at et budgetforlig skal indgås inden administrationen har haft mulighed for at regne på økonomiaftalen for 2018. Administrationens vurdering er dog, at der kan skabes et tilstrækkeligt grundlag til at kunne indgå et budgetforlig. Som en del af et budgetforlig kan det aftales, hvordan man håndterer eventuelt større ændringer i forudsætningerne som følge af budgetaftalen. Den nuværende kassebeholdning vil dog i vidt omfang kunne håndtere eventuelle afvigelser.

 

På hovedudvalgets temadag i november 2016 blev budgetprocessen drøftet, se bilag. Hovedudvalget informeres løbende om budgetprocessen og deltager på budgetseminarierne. Hovedudvalget har inviteret sig selv endnu mere ind i budgetprocessen. En større inddragelse vil kunne skabe et øget ejerskab til beslutninger i budgetprocessen, og i endnu højere grad bringe den faglige viden ude i enhederne i spil. På denne baggrund foreslås det, at enhederne indgår i en proces, hvor lederne og medarbejderne i samspil frembringer ideer til fornyelser, effektiviseringer mv., og at dette bringes ind i budgetprocessen i form af budgetforslag. Forslagene samles til et budgetkatalog, som giver effektiviserings- og moderniseringsforslag til det politiske niveau. Der er enighed om, at en større inddragelse og dermed indflydelse også forpligter i arbejdet med at fremkomme med nye forslag til både investeringer og effektiviseringer.

 

Budgetkataloget vil i den traditionelle budgetproces være en del af materialet til augustseminariet. Hvis den fremrykkede proces vælges, så vil budgetkataloget skulle være klart ultimo maj til inddragelse i forhandlingerne i juni.

 

Processen for udarbejdelse af budgetkatalog foreslås opdelt i to trin:

1.     Januar/februar udmeldes på ledercirklen: Alle enheder arbejder med gode ideer til at effektivisere og modernisere fagområdets arbejde.

2.     Ultimo april melder centrene ind med 6 ændringsforslag til centerchefen for Center for Økonomi, Løn og Indkøb, som bidrager til inspirationskatalog for modernisering- og effektiviseringsforslag til budgetprocessen.

 

I forbindelse med budgetprocessen for 2017-2020 har hvert parti haft mulighed for at aftale møde med Center for Økonomi, Løn og Indkøb for at afklare eventuelle spørgsmål til budgetmaterialet. Denne tilgang foreslås gentaget for den kommende budgetproces, idet dette giver partierne mulighed for at få svar på netop det, der optager dem. For hovedudvalget foreslås at fastholde et møde, hvor det er muligt at få information og stille spørgsmål.

 

I forbindelse med den kommende budgetproces for 2018-2021 opfordres udvalget ligeledes til på baggrund af budgetprocessen for 2017-2020 at komme med eventuelle input.

 

Der har tidligere være afholdt borgermøder i forbindelse med budgetprocessen. Økonomiudvalget bedes ligeledes drøfte om der i den kommende budgetproces skal afholdes et borgermøde i maj måned. På borgermødet vil borgerne have mulighed for at få information og stille spørgsmål til budget 2018-2021.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At de to forslag drøftes for at vedtage hvilken budgetproces administrationens skal arbejde videre med.

  1. At det drøftes om der skal holdes borgermøde i den kommende budgetproces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Økonomiudvalget besluttede at fastholde den hidtidige proces for budgetforhandling i efteråret.


Økonomiudvalget besluttede, at der skal afholdes et borgermøde, der programlægges i forbindelse med Økonomiudvalgets opfølgning på budgetseminaret i april.