Nr.2 - Økonomisk Orientering - December 2016

Sagsnr.: 16/12923

 
Hanne Berg (F), Tinne Borch Jakobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema


Økonomisk Orientering pr. 31 december 2016

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet

Status for drift og anlæg

Denne udgave af Økonomisk Orientering giver status for drifts- og anlægsbudgettet ved udgangen af december 2016. Orienteringen dækker således ikke forbrug vedr. 2016 bogført i 2017. Supplementsperioden lukker 20. januar 2017. Det endelige regnskab vil derfor afvige fra det der fremgår af nærværende orientering.  


Drift

Forbrugsprocenten er ved udgangen december 95,9 pct., hvilket er 2 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2015. Målt i kroner var forbruget 2.357 mio. kr. ved udgangen af december mod 2.381 på samme tidspunkt sidste år, den lavere forbrugsprocent skyldes dermed såvel et højere budget samt et lavere forbrug sammenlignet med 2015.


Anlæg

Ved udgangen af december 2016 er der realiseret anlægsudgifter for 47 mio. kr. og anlægsindtægter for 22 mio. kr. svarende til et nettoforbrug på 25 mio. kr. I forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016 søges om en reduktion af nettoanlægsbudgettet til 31,1 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne vedtages vil der i supplementsperioden på et budget på 6,1 mio. kr. Der forventes derfor kun en mindre overførsel af anlægsbudget i forbindelse med overførselssagen 2016 til 2017.


Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

december 2016

december 2016

Drift

97,9

95,9

Anlæg

91,3

34,4Kommunens likviditet

Kommunens likviditet var ved afslutningen af 2016 129 mio. kr.

Likviditeten er således vokset med 94 mio. kr. i løbet af 2016.

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

december 2015

januar 2016

december 2016

Likviditet

35

39,9

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. december 2016


Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Sammenlignet med økonomisk orientering for november 2016 er driftsreserven for 2017 reduceret med 350.000 kr. som ved byrådets møde 19. december 2016 er bevilliget til ”Lommepenge og fritidsjobindsats” i 2017.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

c

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

19,7

20

20

Anlægsreserven

0

9,7

10

10


Folketal

Kommunens folketal var per 2. januar 2017 var 40.445 borgere. Folketallet er dermed reduceret med 39 personer siden 30. november 2016. Reduktionen i folketallet dækker over en nettofraflytning på 35 borgere og et fødselsunderskud på 4 borgere. 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2015

januar 2016

december 2016

Januar 2017

Folketal

39.739

40.080

40.484

40.445


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 30. november 2016 til 2. januar 2017

 

Ændring

Tilflytning

235

Fraflytning

-270

Fødsel

21

Dødsfald

-25

Befolkningstilvækst

-39

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.