Nr.18 - Trafikaftale om modulvogntog gennem Fredensborg

Sagsnr.: 16/24749

 
Hanne Berg (F)

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 13. december 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: ”Udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv.”

 

En del af aftalen omfatter modulvogntog på A6 igennem Fredensborg.

Aftaleteksten lyder:

”Modulvogntog – Helsingør – Hillerød (Rute 6)

 

Med Trafikaftale 2014 – Udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 blev parterne enige om at udbrede forsøgsvejnettet til modulvogntog, og afsatte 75,0 mio. kr. til prioritering af en række strækninger.

 

Parterne er enige om, at modulvogntog er en energi- og omkostningseffektiv transportform og ønsker fortsat at udbrede denne transportform i hele landet.

 

Parterne konstaterer, at der lokalt i Fredensborg er et ønske om, at rute 6 mellem Helsingør og Hillerød, der går gennem Fredensborg, ikke omfattes af modulvogntogsnettet.

 

Fredensborg Kommune har i den forbindelse peget på en alternativ rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen. Ruten er forbundet med merudgifter i forhold til den oprindelige rute og vil endvidere også berøre Hillerød og Hørsholm Kommune.

 

Parterne er enige om at imødekomme Fredensborg Kommunes ønske om en ændret rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen. Staten bidrager som hidtil forudsat med 0,5 mio. kr.”

 

To alternative ruter

Fredensborg kommune har over for Vejdirektoratet foreslået to alternative ruter som begge benytter Isterødvejen i stedet for A6 gennem Fredensborg. Begge alternativer forudsætter kørsel med modulvogntog ad Helsingørmotorvejen (E47) og Isterødvejen (E19). I det første alternativ føres modulvogntogene fra Isterødvejen ad Overdrevsvejen (rute 6), i det andet alternativ føres modulvogntogene ad Isterødvejen nord om Hillerød (rute 19). Begge alternativer forventes at kunne rummes inden for aftaleteksten.

 

Vejdirektoratet har i efteråret 2016 gennemført beregninger af ruten ad Overdrevsvejen. Beregningerne tyder på at der er store udgifter forbundet ved at skulle ombygge rampeanlægget ved Overdrevsvejen til modulvogntog. Der er så vidt administrationen er vidende om ikke gennemført beregninger af alternativet nord om Hillerød.

 

Næste skridt

Administrationen foreslår at der igangsættes følgende aktiviteter:

 

-      Der gennemføres beregninger og vurdering af de reelle omkostninger ved de to alternativer. Beregningerne gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet og eventuelt ekstern konsulent.

 

-      Der laves en afklaring omkring de juridiske forhold vedrørende ansvar for kryds mellem statsveje og kommuneveje, muligheden for at kommunen finansierer anlæg i andre kommuner og på statsveje, den formelle sagsgang i forhold til at ansøge om benyttelse af Isterødvejen til Modulvogntog, samt mulighederne for eventuelt mageskifte med staten vedrørende.

 

-      Der gennemføres sonderende samtaler med nabokommunerne Hørsholm og Hillerød, som er vejbestyrelser for dele af Isterødvejen, samt med Helsingør kommune såfremt spørgsmålet om mageskifte bliver relevant.

 

Byrådet besluttede den 21. november i sag om ”Analyse af brændstofforbrug, køretid m.m. ad alternativ rute for modulvogntog”, sag nr. 171, at der igangsættes en analyse af køretid, brændstofforbrug, økonomi og rejsetid som beskrevet i sagen. På grund af de konkrete politiske forhandlinger besluttede borgmesteren at opsætte analysen. Administrationen anbefaler med udgangspunkt i den nye trafikaftale at analysen ikke gennemføres. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At de beskrevne aktiviteter igangsættes med henblik på at forberede Isterødvejen for kørsel med modulvogntog.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 10-01-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.