Nr.17 - Rammer for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41

Sagsnr.: 16/12591

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til rammer for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41 i Humlebæk samt forhøring af tillæg til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen har været på dagsorden i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. oktober 2016 og den 5. december 2016. Sagen er begge gange blevet udskudt, da Humlebæk Center er blevet købet af et ejendoms- og udviklingsselskab. Ejendoms- og udviklingsselskabet har oplyst at de agter at videreføre centeret, og at de på længere sigt, har intentioner om at udvikle centeret – eksempelvis med flere boliger og nyt byggeri.

 

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2016, at gennemføre en forhøring af et Tillæg til Kommuneplan 2013, som har til formål at inddrage Humlebæk Center 40-41 i kommuneplanrammeområdet HC 01 for Humlebæk Center og Station. Det skyldes, at arealet ifølge de nuværende rammer i Kommuneplan 2013 udelukkende kan benyttes til deres nuværende anvendelse som bibliotek og institution.

Forslaget til ændring af kommuneplanrammerne for arealet har til hensigt at styrke den overordnede vision for Humlebæk Bymidte, så området samlet set får mere liv og handel. Den forslåede ændring af kommuneplanrammerne vil skabe mulighed for at opføre ny bebyggelse til såkaldte centerfunktioner, herunder butikker, liberale erhverv (fx lægehus, kontorer og lignende), boliger og restauranter mv. Bebyggelse må jf. kommuneplanrammen maksimalt være på 4 etager og have en bebyggelsesprocent på højst 50 % for rammeområdet under ét.

Forhøring og borgermøde

Forslaget til ændring af kommuneplanrammerne var udsendt i forhøring fra den 3. august til den 31. august, hvor naboer og øvrige interessenter havde mulighed for at kommer med holdninger og idéer til planlægning og udvikling af arealet jf. Planlovens § 23c. I høringsperioden indkom der 10 høringssvar og 6 kommentarer på facebook.

Den 25. august 2016 blev der afholdt borgermøde på biblioteket i Humlebæk, hvor borgere og interessenter i Humlebæk ligeledes havde mulighed for at komme med idéer og input til udvikling af arealet. Det skønnes, at omkring 75 borgere deltog i borgermødet.

Hovedbudskaberne på borgermødet og i høringssvarene er følgende:

  • Humlebæk bibliotek skal bevares og gerne udvikles, da Humlebæk Bibliotek skaber liv og sammenhængskraft i Humlebæk Bymidte.
  • Der bør udarbejdes en helhedsplan for Humlebæk, inden at Humlebæk Center 40-41 udvikles, for at sikre en samlet strategi for området. En helhedsplan bør give mulighed for fortætning og have kultur som primær drivkraft for liv i bymidten.
  • Der ønskes ikke detailhandel på arealet Humlebæk Center 40-41.
  • Ny bebyggelse bør ikke opføres i 4 etager, da det vil skabe store skyggegener i forhold til Enebærhaven og bryde med bebyggelsesstrukturen i Humlebæk Bymidte.

Referat af borgermødet, kommentarer fra facebook, behandling af høringssvar og høringssvarerne er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.


Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en helhedsplan for Humlebæk Bymidte bør udvikles i samarbejde med ny investor i den privatejede del Humlebæk Centeret. Helhedsplanen bør tage udgangspunkt i en kommende investors perspektiver for centeret sammenholdt med Byrådets strategiske og politiske visioner for Humlebæk Bymidte. Dialog med det nye ejendoms- og udviklingsselskab er igangsat, hvilket sikrer at udvikling og salg af Humlebæk Center 40-41 er afstemt fremtidige intentioner med Humlebæk Centeret.

Med salget af Humlebæk Center 40-41 og flytning af Humlebæk Bibliotek til posthusgrunden forsøges det gradvist, at igangsætte en omdannelse af Humlebæk Bymidte, som netop tager afsæt i, at Humlebæk Bibliotek er en central drivkraft for sammenhold og oplevelser i bymidten.

Det er administrationens vurdering, at rammerne for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41 ikke bør muliggøre detailhandel. Det skyldes primært at adgangsforholdene til arealet er komplicerede, at intern trafikafvikling er vanskelig, at arealet er relativt begrænset, samt at detailhandel kan medføre støjbelastning af de nærliggende boliger og daginstitution. Ligeledes kan planlægning for detailhandel på arealet foregribe en helhedsplan for Humlebæk Center, samt bidrage til lukning af eksisterende dagligvarebutikker i Humlebæk Centeret. Sekundært kan der være en procesmæssig risiko i og med at planlovens regler for ændring af bymidteafgrænsning forventes ændret med den nye planlov.

Det vurderes endvidere, at bebyggelse på Humlebæk Center 40-41 af hensyn til Enebærhaven bør opføres i maksimalt 3-4 etager. Dels af hensyn til indsigelserne fra borgerne, dels i lyset af det faktum at Enebærhaven er beliggende lavere end arealet Humlebæk Center 40-41 og at Humlebæk Center 40-41 er en ret lille grund. Det bør dog være et krav, at bebyggelsen opføres i mindst 2 etager og koncentreres på arealets østlige del, for at understøtte oplevelsen af en bymidte med en større bebyggelsesmæssig tæthed.

Med hensyn til fremtidig omdannelse af den privatejede del af Humlebæk Center er det administrationens vurdering, at der her bør åbnes for planlægning af byggeri i betydelig større højde end 4 etager. Dels med det formål at synliggøre bymidten, og dels med det formål at udnytte udsigtsmuligheder over Øresund og den fredede Kelleris-kile.

 

Rammer for udbud og salg af Humlebæk Center 40-41

På baggrund af dialog med de nye ejere om byudviklingen i det centrale Humlebæk anbefaler administrationen at fortsætte processen med udbud og salg af Humlebæk Center 40-41 med de planmæssige rammer, der fremgår af sagsfremstillingen.

 

Administrationen anbefaler, at udbyde Humlebæk Center 40-41 til salg med nedenstående planmæssige rammer:

a) Området skal anvendes til boliger, liberale erhverv eller publikumsorienteret service.

b) Bebyggelsesprocenten er max 60 % for arealet.

c) Bebyggelse skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 3 etager med mulighed for taghaver/tagterrasser.

d) Bebyggelse skal koncentreres mod øst på ejendommen.

e) Ny bebyggelse skal opføres i respekt for stedet og bidrage til et arkitektonisk løft af Humlebæk Bymidte.

f) Den nordlige stiadgang på arealet skal fastholdes, således at den eksisterende adgang for renovation til Enebærhaven samt Søstjernen kan bibeholdes.

g) Der skal etableres parkeringspladser på ejendommen svarende til de parkeringsnormer, der er fastlagt i Kommuneplan 2013. Det vil sige 1,5 p-pladser pr. tæt-lav eller etagebolig og 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for liberalt erhverv og publikumsorienteret service.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At endelig beslutning om ændring af kommuneplanrammerne for Humlebæk Center 40-41 træffes i forbindelse med en ny lokalplan for arealet.
  2. At udbyde Humlebæk Center til salg med følgende planmæssige rammer:

a)    Området skal anvendes til boliger, liberale erhverv eller publikumsorienteret service.

b)    Bebyggelsesprocenten er max 60 % for arealet.

c)    Bebyggelse skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 3 etager med mulighed for taghaver/tagterrasser.

d)    Bebyggelse skal koncentreres mod øst på ejendommen.

e)    Ny bebyggelse skal opføres i respekt for stedet og bidrage til et arkitektonisk løft af Humlebæk Bymidte.

f)    Den nordlige stiadgang på arealet skal fastholdes, således at den eksisterende adgang for renovation til Enebærhaven samt Søstjernen kan bibeholdes.

g)    Der skal etableres parkeringspladser på ejendommen svarende til de parkeringsnormer, der er fastlagt i Kommuneplan 2013. Det vil sige 1,5 p-pladser pr. tæt-lav eller etagebolig og 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for liberalt erhverv og publikumsorienteret service.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 10-01-2017

Der var afstemning om, hvorvidt ”detailhandel/dagligvarer” tilføjes i i

anvendelsesbestemmelserne -  indstillingens afsnit a.

 

For stemte 2: Rasmus Østrup Møller og Carsten Nielsen (A)

Imod stemte 7: V, C, B, F, O og Ergin Özer (A)

 

Forslaget faldt hermed.

 

Der var afstemning vedr. antallet af parkeringspladser jf. indstillingens

punkt g, således at der stilles krav om 2 pladser pr. tæt-lav eller

etagebolig.

 

For stemte 4: O, V, Carsten Nielsen (A)

Imod stemte 2: B og C

Undlod at stemme 3: F, Ergin Özer og Rasmus Østrup Møller (A)

 

Forslaget blev hermed godkendt.

 

Den administrative indstilling anbefales herefter men den ændring, at der jf. punkt g) stilles krav om 2 p-pladser på tæt-lav eller etagebolig.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Der var afstemning om, hvorvidt ”detailhandel/dagligvarer” tilføjes i i

anvendelsesbestemmelserne -  indstillingens afsnit a.

 

For stemte: 1 Hans Nissen (A)      

Imod stemte: 9 Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Liste B, Liste C, Liste I, Liste V, Liste O, Liste Ø.

 

Forslaget faldt hermed.

 

Der blev stemt om antallet af parkeringspladser jf. indstillingens

punkt g, således at der stilles krav om 2 pladser pr. tæt-lav eller

etagebolig.

 

For stemte: 8 Liste A, Liste C, Liste I, Liste V, Liste O

Imod stemte 2: Liste B og Liste ØForslaget blev hermed godkendt.

 

Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling godkendes herefter men den ændring, at der jf. punkt g) stilles krav om 2 p-pladser på tæt-lav eller etagebolig.