Nr.13 - Infrastrukturprojekt - Nivåhøj I, II og III - skema B

Sagsnr.: 15/35651

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende infrastrukturprojekt for Nivåhøj I, II og II.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen VIBO har med mail af 5. januar 2017 fremsendt ansøgning til kommunen om godkendelse af skema B.


Byrådet har den 7. december 2015 godkendt skema A, jf. vedlagte bilag.


Infrastrukturprojektet skal være med til at skabe en bedre sammenhæng imellem boligområdet og den omkringliggende by.

 

Nivåhøj fremstår i dag meget lukket for udefrakommende og et ophold i kvarteret giver, hverken en fornemmelse af at være en del af en større by eller at være tæt på et stort naturområde. For at opnå dette skal boligområdet udvikles igennem renovering og udvikling af stisystemer, et nyt torv, en plads og aktivitetsområder samt bearbejdelse af beplantning og ny skiltning, der viser vej til tilbud i den omkringliggende by og til de tilbud og institutioner der ligger i boligområdet.

 

De mange nye aktiviteter vil naturligt skabe mere liv i boligområdet, som sammen med en bedre belysning, vil være med til at øge trygheden.

 

Derudover skal projektet åbne op for, at flere nivåborgere kommer i eller kører igennem Nivåhøj og dermed får et nyt og bedre kendskab til boligområdet, hvilket igen vil øge trygheden samt boligområdets ry udadtil.

 

En sammenligning af udgifterne ifølge skema A og skema B ser således ud:

 

 

Skema A – kr.

Skema B – kr.

Håndværkerudgifter

17.882.500

18.169.236

Byggeplads

894.125

607.004

Omkostninger og gebyr

3.755.375

3.755.375

I alt

22.532.000

22.531.615

 

Som det kan ses, er udgifterne ifølge skema B marginalt mindre end ifølge skema A.

 

Som oplyst i skema A sagen, finansieres infrastrukturprojektet af Landsbyggefondens infrastrukturpulje med undtagelse af 1.150.000 kr., som kommunen tidligere har bevilliget til renovering af de kommunale stier samt udtynding af bevoksning imod Lergravssøerne. Herudover har kommunen administrativt prioriteret 150.000 kr. fra driftsbudgettet til pleje af naturområderne. Bortset herfra er der ikke behov for kommunale tilskud eller lånegarantier. Byrådets godkendelse af skema B har derfor ingen selvstændige bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Infrastrukturprojektet indebærer heller ikke nogen låntagning eller udgifter for de tre boligafdelinger. Også huslejen forbliver uændret. Projektet forventes ikke at øge det samlede driftsbudget for afdelingerne, idet udgifterne til projektet finansieres i fællesskab af de tre afdelinger ud fra en allerede fastsat fordelingsnøgle til fælles drift af Nivåhøj.

 

Miljøforbedringsprojektet er udarbejdet i samarbejde med afdelingernes beboere og afdelingsbestyrelser og VIBO’s organisationsbestyrelse bakker op om ansøgningen.

 

Byrådets godkendelse af skema B er fortsat en betingelse Landsbyggefondens støttetilsagn og dermed for projektets gennemførelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema B vedrørende infrastrukturprojekt for Nivåhøj I, II og II godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler administrationens indstilling.