Nr.11 - Egeparken ansøger om anbefaling af ansøgning om huslejestøtte

Sagsnr.: 16/34764

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til Domea Fredensborgs anmodning på vegne af Egeparken om kommunens anbefaling af ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea Fredensborg anmoder på vegne af afdeling Egeparken om kommunens anbefaling af ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte.


Domea oplyser, at Egeparken gennem en årrække har oplevet huslejestigninger som følge af store udgifter til vedligeholdelse og forbedringsarbejder. På trods heraf har afdelingen endnu et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Dette fordi vedligeholdelsen og opsparingen hertil er holdt på et lavt niveau for at sikre en nogenlunde realistisk huslejeudvikling. Dette betyder fx, at den nuværende nettoopsparing kun netop svarer til det kommende års forbrug.


Huslejen i afdelingen, som er på 1.100 kr. pr. m2, forventes at stige de kommende år, såfremt der ikke opnås støtte udefra.


I Region Hovedstaden lå den gennemsnitlige husleje pr. m2 i 2013 på 815 kr. pr. m2 for boliger opført samtidigt med Egeparken.


Afdelingen oplever, at ventelisterne udtyndes, og at tilbud om en ledig bolig må udsendes til flere for at få udlejet boligerne. På det sidste har man oplevet egentlig tomgang.


Afdelingen hører under Domea Fredensborg, hvis egenkapital ikke er tilstrækkelig til at yde den nødvendige støtte, hvorfor afdelingen er på vej ind i en negativ spiral med ledige lejligheder, manglende opsparing til vedligeholdelse og huslejestigninger.


På dette grundlag ønsker afdelingen at ansøge Landsbyggefonden om huslejestøtte. Kommunens anbefaling herom er en forudsætning for at sådan støtte kan opnås.


Administrationen kan tilslutte sig boligselskabets argumenter om, at der er behov for huslejestøtte, for at afdelingen kan få råd til at foretage nødvendige investeringer og samtidigt holde lejebetalingen på et rimeligt niveau. Administrationen indstiller derfor, at der gives en sådan anbefaling, som er uden omkostninger for kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Egeparkens anmodning om kommunens anbefaling af huslejestøtte fra Landsbyggefonden imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget forudsætter, at boligselskabet fremadrettet sikrer, at der afsættes de nødvendige midler til vedligeholdelsesomkostninger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.