Nr.50 - Godkendelse af fjernvarmeforsyning af området Niverød Bakke, etape 2

Sagsnr.: 13/41035

 

Beslutningstema

Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde Niverød Bakke, etape 2 i Nivå efter endt høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på sit møde den 5. december 2016, at sende et projektforslag for fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Lokalplan 69, boligområdet Niverød Bakke i Nivå i høring i overensstemmelse med reglerne i energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.


Projektforslaget er udarbejdet af Sweco på vegne af I/S Norfors. Forslaget omfatter fjernvarmeforsyning af boligområdet, som kommer til at bestå af ca. 105 boliger. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1.

 

Lovgivning og valg af scenarier

Kommunalbestyrelsen skal jf. varmeforsyningslovens § 4, godkende projekter for nye kollektive varmeforsyningsanlæg.

 

I henhold til projektbekendtgørelsens § 23, skal der forud for en sådan godkendelse, udarbejdes et projektforslag med en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Mulige scenarier er:

 

1. Individuel forsyning. Træpillefyr er urealistisk i en bebyggelse af denne karakter. Luft/vand varmepumpeløsning, grundet de relativt store boliger i tæt lav byggestil, vurderes ligeledes ikke til at være en farbar løsning, idet der eksisterer en potentiel risiko for mulige støjgener. Endelig er det ikke tilladt at installere hverken olie- eller naturgasfyr i nyt byggeri, når der er andre tilgængelige løsninger. Tilbage står individuel jordvarme som en reel mulighed.

 

2. Kollektiv forsyning med fjernvarme fra fjernvarmenettet i Nivå.

 

3. Kollektiv forsyning med en naturgasbaseret blokvarmecentral.

 

I projektforslaget sammenlignes fjernvarmeforsyning derfor med en varmeforsyning med varmepumper (jordvarme). Ud fra en helhedsbetragtning er fjernvarmeforsyning i projektet ligeledes sammenlignet med naturgasbaseret blokvarmecentral.


Varmebehov og driftsforhold

Arealet udstykkes og udvikles af Home-Deluxe, der påregner at opføre ca. 105 boliger med en gennemsnitlig størrelse på ca. 140 m2, med følgende størrelser:

  • 44 fritliggende parcelhuse i to plan på ca.160 m2
  • 38 dobbelthuse i to plan på ca. 120 m2
  • 23 fritliggende parcelhuse i ét plan på ca. 180 m2

Der bygges efter BR 15 og de nye boliger forsynes ikke med andet supplerende rum- eller brugsvandsopvarmning. Dog forventes det i en vis udstrækning, at genvinde varmen fra ventilationsluften. Fjernvarmen skal således levere hele det samlede varmebehov, bortset fra denne supplerende genvundne varme fra ventilationsluft.

 

Boligernes forventede årlige energiforbrug afhænger af husstandens størrelse og forbrug.

 

Ud fra nuværende energiramme og med komforttillæg forudsættes varmebehovet at være i gennemsnit på ca. 7 MWh/år for de mindre boligers vedkommende, ca. 8 MWh/år for de mellemstore boligers vedkommende og ca. 9 MWh/år for de store boligers vedkommende, svarende til ca. 825 MWh/år for bebyggelsens 105 boliger, ekskl. net-tab.

 

De nye boliger vil modtage fjernvarme fra de eksisterende fjernvarmeledninger, der forsyner bebyggelsen Mariehøj samt Nivå Nord skole på den modsatte side af Niverød Kongevej.

 

Projektets økonomi

Projektforslaget indebærer, at der opnås samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske gevinster i det nævnte område. Med hensyn til brugerøkonomien er fjernvarme ligeværdig ift. individuel jordvarme, idet fjernvarme er marginalt billigere for de små huse og marginalt dyrere for de lidt større parcelhuse ud fra de opstillede beregningsforudsætninger.

 

Den samlede investering i varmeforsyningen udgør ca. 9,7 mio. kr., hvoraf Norfors andel udgør ca. 4,5 mio. kr. (forsynings- og distributionsnet) og bygherrens andel ca. 5,2 mio. kr. (stikledninger og fjernvarmeunits). Alle beløb er eks. moms.

 

Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske beregning for et kollektivt fjernvarmesystem er sat i forhold til individuelle varmepumper i form af jordvarmeanlæg. I beregningerne er vist, at fjernvarme samfundsøkonomisk set er et bedre alternativ end en individuel varmepumpeløsning. Projektets samlede samfundsøkonomiske gevinst viser en positiv nutidsværdi på 3,9 mio. kr. opgjort over en 20 årig periode, og med en kalkulationsrente på 4 % p.a. Detaljerede beregninger kan ses på projektforslagets bilag 4.

 

Der er ligeledes udarbejdet en beregning for fjernvarme fra eksisterende net i Nivå sat i forhold til en naturgasbaseret blokvarme. Beregningerne viser, at fjernvarme samfundsøkonomisk er også et bedre alternativ end kollektiv naturgasbaseret blokvarmeløsning. Projektets samlede samfundsøkonomiske gevinst i dette tilfælde viser en positiv nutidsværdi på 1,9 mio. kr.

 

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i investeringsomkostninger, energibesparelser og brændselspriser.

 

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 års periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi for Norfors på ca. 3,8 mio. kr. over en 20 års tidshorisont. Detaljerede beregninger kan ses på projektforslagets bilag 5.

 

Brugerøkonomi

Brugerøkonomisk giver fjernvarmeprojektet en marginalt lavere varmepris (ca. 9 %) for dobbelthusene set over en 20 årig investeringsperiode i forhold til individuel varmeforsyning med jordvarmepumper. Fjernvarmeprojektet vil give en marginal højere varmepris (ca. 4 – 10 %) for de fritliggende huse i både ét og to planer set over en 20 årig investeringsperiode.

 

Da der kun er beregnet en marginal forskel baseret på det estimerede varmebehov for husene og diskonteringsrente set over en 20 årig periode, vurderes en varmeforsyning med fjernvarme og en varmeforsyning med individuelle jordvarmepumper som værende brugerøkonomisk ligeværdige for alle husene. En sammenligning kan ses på projektforslagets bilag 6.

 

Baseret på erfaringer fra andre steder bemærkes det, at fjernvarme for forbrugeren betragtes som en nem opvarmningsform, der ikke kræver nogen stor indsats hverken mht. justeringer eller vedligehold sammenlignet med varmepumpeanlæg, ligesom det vurderes nemmere at sælge huse med fjernvarme end huse med varmepumper, der alt andet lige må forventes, at kræve mere vedligehold og indregulering end et fjernvarmesystem.

 

Miljøvurdering

Miljømæssigt øges CO-emissionerne i fjernvarmeprojektet set i forhold til en individuel jordvarmepumpeløsning. Dette skyldes, at fjernvarmen produceres på affaldsforbrænding i Hørsholm (Norfors) og på naturgas- og biomassebaseret kraftvarme i Helsingør (HØK). Yderligere bliver varmen i fjernvarmescenariet produceret som kraftvarme, således at der også er elproduktion. Ledningstabet i nettet er også med til at øge varmeproduktionen ift. en individuel jordvarmepumpeløsning, hvilket giver øget brændselsforbrug og dermed større udledninger af CO2.

 

CO-emissionerne øges til gennemsnitlig ca. 87 ton/år over 20 år, set i forhold til individuel varmeforsyning med jordvarmepumper. Set i forhold til naturgasbaseret blokvarme er CO-udledningen gennemsnitlig ca. 56 ton/år over 20 år.

 

Den øgede CO-emission i forhold til individuelle jordvarmepumper skyldes især indregning af mere miljøvenlig strøm (Energistyrelsen beregningsforudsætninger), som følge af øget indpasning af VE-energi i elsektoren (vindmøller og biomasse). Derfor er der et relativt lavt CO-emissionsniveau for varmepumpeløsningen.

 

Det naturgasbaserede kraftvarmeværk i Helsingør er i øjeblikket i gang med at blive delvist konverteret til biomassefyring hermed vil specielt CO-emissionerne nedsættes væsentligt inden for de kommende 2-3 år. Dette er medregnet i projektforslaget. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning i henhold til Energistyrelsens vejledninger. Derfor indgår CO-emissionen ikke direkte i byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

 

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring blandt de høringsberettigede parter (HMN og Forsyning Helsingør) og er også offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden indkommet 2 skriftlige høringssvar fra hhv. Forsyning Helsingør (FH) samt Danmarks Naturfredningsforening (DN), Fredensborg Afd. Høringssvar er vedlagt som bilag 2. Indholdet af disse sammenfattes således:


  • FH har meddelt, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget.

  • DN har meddelt, at de støtter projektet på basis af de eksisterende planlægningspræmisser om samfundsøkonomi. DN understreger, at de principielt går ind for varmeforsyning med varmepumper drevet af el fra vindmøller og solceller (vedvarende energi), kombineret med varmelagre i form af akkumuleringstanke.

Det er administrationens vurdering, at høringsbemærkningerne ikke giver anledning til ændringer af projektforslaget. Projektets konklusioner er uændrede og taler fortsat for en endelig godkendelse af projektforslaget.

 

Samlet vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er helt i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen.

 

Desuden tænkes den nyeste fjernvarmeteknologi med hensyn til ultra-lavtemperatur fjernvarme (ULTFV) anvendt. Sweco har af Energistyrelsen fået et tilsagn om et demoprojekt for ca. 65 enheder i Fredensborg Kommune. Eventuel anvendelse af ULTFV for hele eller dele af bebyggelsen medfører ingen ændringer i projektøkonomien – tilskuddet taget i betragtning.

 

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt. Godkendelse af projektforslaget medfører at den sydlige del af området udlægges til kollektiv forsyning med fjernvarme, hvilket vurderes, at være i overensstemmelse varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle udgifter afholdes af I/S Norfors og bygherren, jfr. Projektforslaget.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Vedtagelsen oplyses på kommunens hjemmeside, og meddeles Norfors og bygherren skriftligt.

Indstilling

  1. At projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Lokalplan 69, boligområdet Niverød Bakke, etape 2, i Nivå godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.