Nr.49 - Fremrykning af budget til etablering af rundkørsel i Humlebæk

Sagsnr.: 16/11849

 

Beslutningstema

Beslutning om revideret tidsplan og budget for rundkørslen i Humlebæk. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Borgmesteren har på baggrund af aftale i budgetforligskredsen bedt om behandling af forslag om fremrykning af budget til etablering af rundkørsel i Humlebæk således at anlægget af rundkørslen kan udføres i 2018.

 

 

Tidligere behandling

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 2. december 2014 at igangsætte skitseprojekteringen af rundkørslen i krydset Hørsholmvej/Fredensborgvej/Humlebækvej for 0,2 mio. kr. Skitseprojektet blev opstart for anlægsmidlerne til trafiksikkerhed og udvalget besluttede at de forbrugte midler tilbageføres til trafiksikkerhedsområdet når anlægsbevillingen til rundkørslen frigives. 

 

Den 1. juni 2016 behandlede det udførte skitseprojekt. Af sagen fremgik blandt andet at ”for at opnå tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken i rundkørslen inklusive den forventede eventelle fremtidige trafik fra Humlebæk Syd, skal midterøen have en radius på 20 meter. Der etableres to spor ind og to spor ud i øst-vest retningen og to spor ind og et spor ud i nord-syd retningen. Udvidelsen af kørebaner på det vestlige ben, vil medføre, at der skal indbygges betydelige jord-mængder i begge sider af den nuværende vejdæmning.”

 

Sagen var forinden behandlet i Udvalget for Infrastruktur og Trafik, som anbefalede at der arbejdes videre med det forelagte skitseprojekt, samt at der i etableres en cykelkrydsning på Humlebækvej dér hvor den dobbeltrettede cykelsti ophører.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur og Trafik og besluttede at spørgsmålet om anlæggelse af rundkørsel i 2018 i stedet for 2019 overførtes til budgetforhandlingerne. Dette førte ikke til ændringer ved budgetforhandlingerne.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog desuden at der skal undersøges muligheden for at lave to spor i alle retninger.

 

Vedrørende to spor i rundkørslen blev udvalget orienteret om nedenstående på mødet den 16. august 2016: Administrationen kan oplyse at spørgsmålet om to spor er undersøgt af rådgiveren i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojektet, hvor nødvendig kapacitet, kø, ventetider samt anlægsøkonomi er afvejet. Rådgiveren kan ikke anbefale at lave en fuldt 2 sporet rundkørsel, da den vil forringe trafiksikkerheden og da der med relevante fremskrivninger af trafikken, er tilstrækkelig kapacitet i den forelagte udformning.

 

Vedrørende forslaget om at etablere en cykelkrydsning på Humlebækvej dér hvor den dobbeltrettede cykelsti ophører, så er dette blevet undersøgt af rådgiver i forbindelse med skitseprojektet. Det foreslås at der blandt andet anlægges en støttehelle for de lette trafikanter og at laves justeringer ved krydsning af motorvejsramperne. Dette er i skitseprojektet beregnet at koste 0,5 mio. kr.

 

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 8,0 mio. kr. til anlæg af rundkørsel i Humlebæk fordelt med 3,4 mio i 2018 og 4,6 mio i 2019.

 

Skitseprojektets anlægsoverslag for rundkørslen er på 8,3 incl. midler til projektledelse, bygherrerådgivning mm. Desuden er der som det fremgår af sagen fra den 1. december 2014 anvendt 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojektet. Dette giver et samlet budget på i alt 8,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end det afsatte budget. Anlægsoverslaget er udført på basis af skitseprojektet med den usikkerhed der kan være i forhold til eksempelvis erstatninger, ledningsomlægninger, forurenet jord og lignende. Der er kalkuleret med at eventuelle ekspropriationer udføres i 2016 og finansieres inden for politikområde 3, Veje og Trafik.

 

Hvis rundkørslen skal anlægges i 2018 forudsættes at der flyttes anlægsmidler (4,6 mio. kr.) fra budget 2019 til budget 2018, samt at der peges på finansiering af yderligere 0,5 mio. kr.

 

Administrationen foreslår at den forventede øgede udgift på 0,5 mio. kr. dækkes ved dels at undlade tilbagebetaling af 0,2 mio. kr. til anlægsbudgettet for trafiksikkerhed og dels ved at 0,3 mio. kr. dækkes via ubrugte midler fra projekt om fejlkoblinger (se særskilt dagsordenspunkt herom). Alternativt kan udvalget pege på anden finansiering.

 

Hvis rundkørslen besluttes udført i 2018 skal projekteringen igangsættes i 2017. Det foreslås derfor fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2017 til projektering af rundkørslen i 2017.

 

Den samlede fordeling af udgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Udgiften til stikrydsningen er ikke indeholdt i budgettet. Administrationen foreslår at 0,5 mio. kr. til stikrydsningen finansieres via anlægsmidler til Trafiksikkerhed i 2018. (I budgettet af sat 1,5 mio. kr. til Trafiksikkerhed i 2018).

Bevilling

 

Administrationen foreslår at den forventede øgede udgift på 0,5 mio. kr. dækkes ved dels at undlade tilbagebetaling af 0,2 mio. kr. til anlægsbudgettet for trafiksikkerhed og dels ved at 0,3 mio. kr. dækkes via ubrugte midler fra projekt om fejlkoblinger (se særskilt dagsordenspunkt herom).

 

Den samlede fordeling af udgifterne fremgår af tabellen.

 

Beløb i 1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2017-19 i alt

Nyt budget til rundkørsel

8

500

7.792

0

8.300

Budget tilbageføres til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

0

0

200

0

200

Finansieringsbehov i alt

8

500

7.992

0

8.500

Eksisterende budget

-8

0

-3.392

-4.600

-8.000

Tilbageførsel til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger annulleres

0

0

-200

0

-200

Fejlkoblingsprojekt

0

-300

0

0

-300

Finansiering i alt

-8

-300

-3.592

-4.600

-8.500

Tillægsbevilling

0

200

4.400

-4.600

0

 

 

Udgiften til stikrydsningen er ikke indeholdt i budgettet. Administrationen foreslår at 0,5 mio. kr. til stikrydsningen finansieres via anlægsmidler til Trafiksikkerhed i 2018. (I budgettet af sat 1,5 mio. kr. til Trafiksikkerhed i 2018).

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At revideret tidsplan og budget for rundkørslen i Humlebæk godkendes.
  2. At der træffes beslutning om finansiering af forventet merudgift til rundkørslen på 0,5 mio. kr.
  3. At der træffes beslutning om finansiering af en cykelkrydsning på Humlebækvej dér hvor den dobbeltrettede cykelsti ophører til 0,5 mio. kr.  

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Anbefaler administrationens indstillinger punkt 1, 2 og 3, herunder 1) at periodisering af bevilling ændres som det fremgår af sagen, 2) at den forventede øgede udgift på 0,5 mio. kr. dækkes ved dels at undlade tilbagebetaling af 0,2 mio. kr. til anlægsbudgettet for trafiksikkerhed og dels ved at 0,3 mio. kr. dækkes via ubrugte midler fra projekt om fejlkoblinger og 3) at 0,5 mio. kr. til stikrydsningen finansieres via anlægsmidler til Trafiksikkerhed i 2018. Notat om stikrydsning vedlægges sagen ifm. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.