Nr.47 - Deltagelse i fælles erklæring om beskyttelse af Øresund gennem Øresundsvandsamarbejdet

Sagsnr.: 16/28506

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Fredensborg kommune, som en del af Øresundssamarbejdet, kan tilslutte sig en fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.

Sagsfremstilling og økonomi

Øresundsvandsamarbejdet er blevet bedt om, at tage stilling til en fælles erklæring fra en række NGO’er med en opfordring til, at beskytte naturen i Øresund bedre.


Erklæringen opfordrer de to miljøministre i Danmark og Sverige til at se nærmere på mulighederne for en bedre beskyttelse af naturen i Øresund. Erklæringen er vedlagt dagsordenen.


Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet er et samarbejde mellem en række svenske og danske kommuner rundt om Øresund. De danske kommuner er Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og København. Samarbejdet blev stiftet i 1995 og har til formål at arbejde for et godt vandmiljø i Øresund. Mere information kan findes på samarbejdets hjemmeside: www.oresundsvand.dk.


Øresundssamarbejdets styregruppe, som består af embedsmænd fra de deltagende kommuner, har den 25. oktober 2016 vurderet, at NGO’ernes opfordring er i tråd med Øresundsvandsamarbejdet formål om bl.a. at forbedre livsbetingelser for dyr og planter i Øresund, og om at udnytte Øresund på en bæredygtig måde. Før Øresundsvandsamarbejdet kan tilslutte sig erklæringen, beder styregruppen om politisk opbakning fra samtlige deltagende kommuner. Derfor forelægges erklæringen parallelt i kommunernes politiske udvalg.

Indholdet af erklæringen

I erklæringen opfordres den danske og svenske stat til, at indgå en ny fælles aftale om beskyttelse af Øresund herunder udvidelse af det nuværende trawlforbud til hele Øresund (inklusiv Kilen i Øresundstragten), bæredygtigt lokalt fiskeri fra kyst og småbåde, ophør af sandsugning i første omgang nord for Øresundsbroen.


Det er ikke formålet at lægge begrænsninger for erhvervs- og fritidsaktiviteter på sundet, men det er ønsket, at de skal foregå på en bæredygtig måde. Det er heller ikke formålet, at lægge begrænsninger for udvidelse af havne eller kystsikring.


I erklæringen opfordres staterne desuden til, at formidle Øresunds store naturværdier.


Erklæringen fokuserer på naturen og omhandler således ikke øvrige trusler mod miljøet i Øresund, fx. udledning af kvælstof og fosfor, olie og spildevand fra skibstrafik, forurening med tungmetaller, affald og plast.


Administrationens vurdering

En samlet beskyttelse af naturen i Øresund vil give Øresundsregionen en bedre miljøprofil, og give bedre muligheder for rekreativt brug af havområdet og tiltrække turister.


Ideen om en beskyttelse af Øresund er også i tråd med de drøftelser, der i mange kommuner har været i forbindelse med at få begrænset sandsugningen ved Lappegrund og Disken, som er vigtige opvækstområder for fladfisk.


En beskyttelse af naturen i Øresund passer også fint sammen med udvikling af Nationalpark Kongernes Nord­sjælland og Naturpark Amager, da et beskyttet Øresund vil støde direkte op til disse områder.


Der er i dag både et lokalt erhvervsmæssigt kystfiskeri og et betydeligt rekreativt fiskeri fra kysten og småbåde. Et sådant fiskeri vil stadig kunne finde sted, da det er skånsomt og bæredygtigt.


En udvidelse af trawlforbuddet vil imidlertid reducere erhvervsfiskernes muligheder i Kilen, men generelt har de store trawlere ingen interesser i Øresund pga. det nuværende trawlforbud fra 1932.


Endvidere vil en reduceret sandsugning i det nordlige Øresund på dansk side give bygherrer en merudgift på anslået 12 mio. kr. til råstoffer. Dette skal ses i forhold til de samlede byggeudgifter på 37 mia. kr. i Region Hovedstaden (2013).


Administrationen vurderer, at det vigtigste argument for at tilslutte sig den fælles erklæring er at styrke den rige natur, som findes i Øresund, til glæde for regionens indbyggere og turister.


Den vedlagte opfordring er således ”kun” en opfordring til de to stater om, at se nærmere på mulighederne for at passe bedre på den fine lokale natur, samt at bevare den for kommende generationer.


Det videre forløb

Såfremt samtlige kommuner tilslutter sig erklæringen vil Øresundsvandssamarbejdets sekretariat meddele NGO´erne, at Øresundsvandsamarbejdet kan tilslutte sig erklæringen. Erklæringen vil herefter blive sendt til den danske og svenske miljøminister af NGO´erne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At det meddeles Øresundsvandsamarbejdet, at Fredensborg Kommune er positivt indstillet til at støtte en fælles opfordring til miljøministrene i Sverige og Danmark om at se nærmere på mulighederne for at beskytte Øresunds natur.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.