Nr.44 - Dansk Byggeris måling: Kommunernes erhvervsvenlighed 2016

Sagsnr.: 16/11001

 

Beslutningstema

På baggrund af Dansk Byggeris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed 2016 drøftes målsætningen for Fredensborg Kommunes placering på benchmarkingen. Med afsæt i en evt. målsætning besluttes det, på hvilke punkter der følges op på målingen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune går 7 pladser op på Dansk Byggeris (DB) måling af den lokale erhvervs- og byggevenlighed fra nr. 93 i 2015 til nr. 86 i 2016.

 

Målingens metode

Målingen har afsæt i 28 parametre på følgende 7 områder: Byggesagsbehandling, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse og kommunale kendetegn. Analysen er baseret på objektive data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber og andre offentlige kilder, kommunernes egne hjemmesider samt et kort faktuelt spørgeskema til kommunaldirektørerne. Vægtningen af parametrene og dermed den indbyrdes vigtighed af de enkelte parametre er sket ud fra, hvor væsentlige Dansk Byggeris medlemmer vurderer, at de forskellige parametre er. På nogle af de parametre som indgår i målingen, har kommunerne ikke direkte mulighed for at påvirke resultatet, fx i forhold til den erhvervsmæssige og demografiske kontekst, som bl.a. påvirker, hvor mange der har en erhvervsuddannelse og antallet af langtidsledige i kommunen. Disse parametre tæller halvt.

 

Mulighed for at påvirke Fredensborg Kommunes placering på listen

Som det fremgår i det følgende er de fremadrettede muligheder for at forbedre Fredensborg Kommunes placering i målingen af erhvervs- og byggevenlighed primært rettet imod følgende af målingens parametre: Dækningsafgift, udlicitering på tekniske områder, udbudspolitikken i forhold til arbejdsgarantier, kædeansvar, uddannelsesklausuler/partnerskabsaftaler og kommunale investeringer. Lavere servicemål i byggesagsbehandlingstiden, som offentliggjort på kommunens hjemmeside vil give en højere score. Desuden vil en positiv udvikling i forhold til antallet af borgere med en erhvervsuddannelse og færre langtidsledige forbedre kommunens placering.

 

I det følgende fremlægges administrationens bemærkninger til målingen, og Dansk Byggeris anbefalinger. Følges deres anbefalinger kan kommunen komme højere op på listen.

 

Byggesagsbehandling

Administrationens fokuserede indsats på nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden er slået igennem. Det har resulteret i, at Fredensborg Kommune er gået fra en placering som nr. 54 i 2015 til en flot placering som nr. 14 i 2016 med en gennemsnitlig nettosagsbehandlingstid på 11 dage. Byggesagsbehandlingstid er den parameter, som virksomhederne anser for at være vigtigst.

 

Byggesagsbehandlingstiden er i 2015-målingen opgjort på baggrund af nettotider. Nettotiden angiver tidsrummet fra kommunen har modtaget fyldestgørende oplysninger, til sagen er afgjort. Tidligere blev bruttotiden anvendt, som er tiden fra sagen modtages til afgørelse. Det har netop været et ønske fra mange kommuner, at byggesagsbehandlingstiden blev opgjort via nettotider, da bruttotiden medtager dele af sagsbehandlingen, som kommunen ikke har direkte mulighed for at forbedre (fx fejlbehæftede ansøgninger og høringer).

 

Kommunens egen beregning viser, at nettobyggesagsbehandlingstiden er helt nede på et gennemsnit på 13 dage for alle typer sager i perioden marts 2015 til marts 2016. Dette er en reduktion i sagsbehandlingstiden på mere end en halvering i den sidste 3-årige periode. I samme periode er der er sket en stor stigning i antallet af sager. Der er kommet gang i byggeriet og det kan mærkes på antallet af nye sager. 

 

I forhold til gebyrer får kommunen en topplacering, da der ikke opkræves byggesagsgebyr.

 

Samlet set konstateres, at kommunens indsats har resulteret i en topplacering på punktet vedr. byggesagsbehandling. Samtidigt viste den tidligere fremlagte undersøgelse af tilfredsheden i erhvervssager, at virksomhederne er meget tilfredse med sagsbehandlingen.

 

Skatter og afgifter

Fredensborg Kommune opkræver som i 2014 en dækningsafgift på 9 promille. Dækningsafgiften kan kommunerne vælge at opkræve af de ejendomme, som anvendes til afgiftspligtige formål. Den opkræves ved siden af den egentlige ejendomsbeskatning. Fredensborg kommunen ligger på linje med kommunerne i Hovedstadsregionen, som generelt opkræver mellem 7-10 promille. Dækningsafgift trækker ned ift. den samlede placering. Grundskyld og indkomstskat i kommunen er uændret siden 2015.

 • Dansk Byggeri er kritisk overfor dækningsafgiften, som de mener hæmmer vækst.

 

Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver

I forhold til parameteren Kommunale entreprenør- og materielgårde trækker det ned, at Fredensborg Kommune er angivet til at have 2,64 ansatte pr. 1000 indbygger på park- og vej området. Dette er dog ikke retvisende og Dansk Byggeri er gjort opmærksom herpå. Fredensborg og Helsingør kommuner har i fællesskab etableret Nordsjællands Park og Vej (NSPV), og alle medarbejdere aflønnes af NSPV men via Fredensborg Kommunes lønsystem. Helsingør kommune angives at have 0 ansatte pr. 100 indbyggere. Der arbejdes i administrationen på at sikre, at kontoplanen bliver retvisende ift. medarbejdernes kommunale tilknytning for de to kommuner.

En anden parameter er udlicitering på det tekniske område, som tager udgangspunkt i den Private Leverandør Indikator (PLI’en). Denne viser, hvor stor en del af opgaverne som kan udliciteres, bliver det. Det trækker ned, at Fredensborg Kommune har en udliciteringsgrad på 31,4 %, mens landsgennemsnittet er 42,5 %.

 • Dansk Byggeri tillægger udlicitering positiv værdi for erhvervslivet.

 

Erhvervsaffald

Fredensborg er én af 5 interessentkommuner i Norfors, der varetager forhold vedr. erhvervsaffald. Det tæller her positivt, at åbningstid på genbrugspladserne er udvidet. Norfors’ politik vedr. genbrugspladsgebyr er med til at trække ned i målingen. Prisen på et års abonnement til adgang til genbrugsstationerne varierer fra 818 kr. til 12.850 kr. afhængig af branche og antal medarbejdere i virksomheden. En månedsbillet til genbrugsstationerne koster 1000 kr. pr. bil. Genbrugsaffaldsgebyret er frivilligt. Erhvervsaffaldsgrundgebyr er lovpligtigt og skal dække kommunens omkostninger vedr. administration og håndtering af erhvervsaffald.

 • Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne løbende arbejder med tilgængeligheden til deres genbrugspladser.
 • Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne opkræver affaldsgebyr efter vægt. Hvis der betales for adgangen, bør der kunne betales pr. besøg.
 • Dansk Byggeri anbefaler, at administrationsgebyret afskaffes.

 

Udbudspolitik

Fredensborg Kommunen anvender kædeansvar med økonomisk hæftelse og uddannelsesklausuler og en politik om, at sociale klausuler altid indarbejdes i kravspecifikation ved udbud, og især i bygge- og anlægskontrakter, når det er økonomisk rimeligt, forsvarligt og relevant. Fredensborg Kommune har uddannelsesklausuler i kontrakter på bygge- og anlægsområdet. Eksempelvis er der i forbindelse med Klimaprojektet i Kokkedal lavet aftale med entreprenøren om, at de skal tage et antal lærlinge ind. Jf. Fredensborg Kommunes økonomihåndbog har kommunen mulighed (det er ikke et krav) for at stille krav om sikkerhedsstillelse (arbejdsgaranti) i kontrakter på bygge- og anlægsområdet over 75.000 kr. I rammeaftalerne for håndværkerydelser, er beløbsgrænsen for krav om sikkerhedsstillelse 200.000 kr.

Kommunens politik på dette område er ikke i tråd med Dansk Byggeris anbefalinger og trækker ned.

 • Dansk Byggeri anbefaler, at kommunen nøje vurderer behovet for arbejdsgaranti, og alene anvender dem ved større bygge- og anlægsprojekter med entreprisesummer over 500.000 kr.
 • Generelt anbefaler Dansk Byggeri, at der ikke anvendes kædeansvar i aftaler.
 • Dansk Byggeri anbefaler, at der ikke indgår uddannelsesklausuler i aftaler.
 • Dansk Byggeri foretrækker, at kommunerne i stedet for uddannelsesklausuler indgår partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri.

 

Arbejdsmarked og uddannelse

Antallet af borgere i kommunen med en erhvervsuddannelse indenfor bygge-anlæg er lavt, og det trækker ned i målingen. Antallet er på niveau med det øvrige Nordsjælland. Til orientering har fx NSPV 5-6 lærlinge dog ikke på bygge- og anlægsområdet, men som gartner, skovarbejder og brolægger. Kommunen ligger lavt i forhold til langtidsledige med en relativ høj andel langtidsledige. Kommunen har en god placering i forhold til at få nyledige i arbejde.               

 • Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne gør en indsats for at gøre det attraktivt for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse.
 • Dansk Byggeri anbefaler, at folkeskoleelever kommer ud i praktik i bygge- og anlægsbranchen, og får inspiration til en håndværksuddannelse.
 • Dansk Byggeri anbefaler, at kommunen og de selskaber kommunen indgår i giver mulighed for at afprøve flygtningenes kompetencer i forhold til bygge- og anlægsbranchen.
 • Dansk Byggeri anbefaler, at kommunen og de selskaber kommunen indgår i tager del i etableringen af lærlingepladser.

 

Kommunale kendetegn

De kommunale kendetegn er delvist forhold, som kommunen ikke har direkte indflydelse på, og som vægtes lavt i den samlede score. Fredensborg Kommune ligger i den bedste kategori ift. udvikling i antal virksomheder med 5,5 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere. Landsgennemsnittet er 3,1. Kommunernes indflydelse på antallet af virksomheder er på kort sigt begrænset. På den lange bane spiller kommunen en nøglerolle i at skabe et miljø, som kan tiltrække, fremme og fastholde nye virksomheder.

”Kommunale investeringer” har kommunen dog indflydelse på, og denne parameter vægtes højt. Kommunen scorer lavt på området med investeringer på 1956 kr. pr. indbygger over de sidste 3 år (2013-2015), der er langt under landsgennemsnittet på 2973 kr.

 • Dansk Byggeri anbefaler at, kommunerne bevarer, udbygger og fornyer i tilstrækkeligt omfang, så samfundets kapital i bygninger og infrastruktur bevares.

Administrationens anbefaling

Det er i høj grad et politisk spørgsmål om kommunens placering skal tages til efterretning eller man ønsker at arbejde målrettet efter en højere placering. I Fredensborg Kommunes Erhvervsstrategi er der fx ved indsatsen: Måling af Erhvervsklima anført, at Fredensborg Kommune placerer sig i top 40 i DI’s måling af lokalt erhvervsklima i senest 2017.

Der er fra administrationen arbejdet med byggesagsbehandlingstiden hvor sagsbehandlingstiden er nedbragt væsentligt. Der vil fortsat være fokus på byggesagsbehandlingen, men ønskes en højere placering er det på andre af de ovennævnte områder der skal arbejdes med. Nogle af disse områder er komplekse og kræver en tværgående indsats. Afhængig af udvalgets beslutninger og anbefalinger kan administrationen arbejde videre med beslutningsoplæg på udvalgte områder.

 

Sagsbehandling siden den 24. august 2016

 

DIs måling Lokalt Erhvervsklima ønskes inddraget i sagen, som sammenholdes med Erhvervsstrategiens mål.

 

DIs måling Lokalt Erhvervsklima 2016

Fredensborg Kommune er i DI’s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2016 placeret som nr. 69 ud af i alt 96 kommuner. Der en fremgang på 22 pladser i forhold til 2015, hvor Fredensborg var nr. 91. Det fremgår af Erhvervsstrategien at kommunen skal placere sig i top 40 på DIs måling. Målingen samt dataark for Fredensborg Kommune er vedhæftet.

 

Om målingen

I DIs måling af virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima indgår der 96 kommuner. I Fredensborg Kommune er der indhentet svar fra 49 ud af 147 virksomheder.

Målingen omfatter 11 kategorier og 22 parametre. Kategorierne 1. Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden og 11. Kommunale rammevilkår (statistiske indikatorer) tæller hver 1/3. Kategorierne 2-10 tæller tilsammen 1/3.

Der tale om virksomhedernes tilkendegivelse af deres oplevede tilfredshed, bortset fra 11. Kommunale rammevilkår som er kvantitative statistiske data. 

 

Kategorierne og DIs holdning til områderne

DI fremsætter i forbindelse med Lokalt Erhvervsklima ikke konkrete anbefalinger til kommunerne i relation til kategorierne. DIs generelle holdning til de forskellige områder er anført nedenfor under hver kategori.

 

 1. Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden
 • En højere placering på Lokalt Erhvervsklima indikerer en højere erhvervsvenlighed vurderet ud fra DIs kategorier.
 1. Infrastruktur og transport
 • DI mener, at det er afgørende, at virksomhederne kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden.
 1. Arbejdskraft
 • DI mener, at det er afgørende, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft.
 1. Kommunal sagsbehandling
 • DI mener, at hurtig og kompetent sagsbehandling betyder en konkurrencemæssig forskel eller store ekstraudgifter.
 1. Skatter, afgifter og gebyrer
 • DI mener, at størrelsen på skat, afgift og gebyrer slår igennem på virksomhedens konkurrenceevne.
 1. Fysisk planlægning
 • DI mener, at mulighed for at udvide produktionen er en forudsætning for, at virksomheder kan vokse og skabe arbejdspladser.
 1. Brug af private leverandører
 • DI mener, at brug af private leverandører kan spare kommunen penge på driftsbudgettet og styrke den lokale serviceindustri.
 1. Kommunens image
 • DI mener, at et godt image er vigtigt for at tiltrække virksomheder og kvalificerede medarbejdere.
 1. Kommunale velfærdsservice
 • DI mener, at gode basisydelser er med til at tiltrække kvalificerede medarbejdere.
 1. Information og dialog med kommunen
 • DI mener, at et overblik over kommunens planer og lydhørhed overfor virksomhederne er vigtigt for, at virksomhederne kan planlægge investeringer.

11.   Kommunale rammevilkår (Statistiske indikatorer)

 • Fx kortere sagsbehandling, øget konkurrenceudsættelse, udlicitering og lavere skatter resulterer i en højere score.

 

 

Resultater for Fredensborg Kommune i DIs måling

 • Fredensborg Kommune er gået 22 pladser frem i årets måling til en placering som nr. 69.
 • Fredensborg Kommune er gået frem i 9 af de 11 kategorier.

 

Kategori

Placering

Kategoriernes placering i kommunen

Samlet placering

Fra 91 til 69

22 pladser frem

 

1. Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden

Fra 96 til 71

25 pladser frem

5

2. Infrastruktur og transport

Fra 75 til 36

39 pladser frem

3

3. Arbejdskraft

Fra 93 til 92

1 plads frem

9

4. Kommunal sagsbehandling

Fra 84 til 74

10 pladser frem

6

5. Skatter, afgifter og gebyrer

96

Status quo

10

6. Fysisk planlægning

Fra 90 til 81

9 pladser frem

7

7. Brug af private leverandører

Fra 84 til 49

35 pladser frem

4

8. Kommunens image

Fra 73 til 81

8 pladser tilbage

Bemærk: Kommunen er gået frem i forhold til tilfredshedsværdierne.

7

9. Kommunale velfærdsservice

Fra 30 til 17

13 pladser frem

1

10. Information og dialog med kommunen

Fra 92 til 78

14 pladser frem

8

11. Kommunale rammevilkår (Statistiske indikatorer)

Fra 49 til 28

21 pladser frem

2

 

 

DI har desuden spurgt virksomhederne ”Hvad bør kommunen prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet?”

Virksomhederne i Fredensborg Kommune ønsker primært i prioriteret rækkefølge følgende fire områder, som kommunen bør have særligt fokus:

 1. Infrastruktur og transport
 2. Skatter og afgifter
 3. Information og dialog
 4. Arbejdskraft.

 

Målingerne sammenholdt med Erhvervsstrategien

Erhvervsstrategien for Fredensborg Kommune blev vedtaget i Byrådet den 23. februar 2015.

 

Strategiens vision lyder:

Fredensborg Kommune skal være erhvervslivets foretrukne valg ved etablering og drift af virksomhed.

I strategien er anført værdier, der handler om, at dialogen med erhvervslivet skal foregå i øjenhøjde, at sagsbehandlingen handler om at finde løsninger og at erhvervslivet skal opfattes som en medspiller. En forudsætning herfor er et forstærket fokus på koordinering, imødekommenhed og servicering over for erhvervslivet. Et arbejde der er i fuld gang i form af koordineringsmøder, Én indgang i Erhvervsservice, og som har resulteret i en høj tilfredshed med sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet.

Strategien har desuden tre overordnede strategiske målsætninger som omfatter en række konkrete tiltag. Målsætningerne er

 1. Et attraktivt erhvervsklima
 2. Fastholde og tiltrække nye virksomheder
 3. Et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling

 

I forhold til målsætningerne fremlægges målingerne sammenholdt med Erhvervsstrategien

 

Dansk Byggeri

Områder:

Erhvervsstrategien

Administrationens bemærkning

Byggesagsbehandling

Indsatsen ”Vejledende sagsbehandlingstider” - det anføres ”At der fastsættes vejledende sagsbehandlingstider, så sagsbehandlings-tiden i gennemsnit nedsættes med 1/3 i forhold til de nuvær-ende tider (2014, da strategien blev udarbejdet, red)

 

Én indgang for erhvervslivet… sikre, at de interne processer og arbejdsgange er så smidige og hensigts-mæssige som muligt.

 

Vedvarende dialog med virksomhederne mens sagsbehandlingen pågår.

 

Der er fastsat vejledende sagsbe-handlingstider som fremgår af kommunen hjemmeside. Sagsbehandlingstiden er desuden nedbragt markant og målet indfriet. Som fremlagt tidligere er sagsbe-handlingstiden på nogle byggesagstyper halve-ret.

 

Byggesagsgebyret er afskaffet.

Skatter og afgifter

Indgår ikke i Erhvervsstrategien

Dækningsafgiften er i budgetaftalen i 2016 nedsat fra 9 ‰ til 7 ‰

Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver

Indgår ikke i Erhvervsstrategien

 

Adresseres i Indkøbs- og Udbudspolitikken og –strategien.

Erhvervsaffald

Indgår ikke i Erhvervsstrategien

 

Varetages af Norfors.

Udbudspolitik

Indgår ikke i Erhvervsstrategien

 

Adresseres i Indkøbs- og Udbudspolitikken og –strategien.

Arbejdsmarked og uddannelse

Indgår ikke i Erhvervsstrategien

 

Adresseres i Beskæftigelsesplanen.

Kommunale kendetegn

 

Indgår ikke i Erhvervsstrategien.

 

Kommunen har ikke indflydelse på disse.

 

 

DI

Kategorier:

 

Erhvervsstrategien

Administrationens bemærkning

Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden

Indsatsen ”Måling af erhvervsklima” anfører at, det er ”et succeskriterium, at Fredensborg Kommune placerer sig i top 40 i DI’s måling af lokalt erhvervsklima i senest 2017.”

 

 

Infrastruktur og transport

 

Konkrete indgår parametrene ”Det kommunale vejnet” og ”Kommunal kollektiv trafik” ikke i Erhvervsstrategien

 

Indsatsen ”Samarbejde med andre kommuner om vækst og infrastruktur” anfører at,

”kommunerne i fællesskab bliver enige om infrastrukturprojekter i Nordsjælland, der bør anbefales til regeringen, og at en del af disse gennemføres over de næste år.”

”At Fredensborg Kommuner aktivt påvirker og understøtter den fælles regionale vækstdagsorden.”

 

Greater Copenhagen har en indsats, som fokuserer på infrastrukturen i regionen.

Arbejdskraft

Indgår ikke i Erhvervsstrategien.

 

Adresseres i Beskæftigelsesplanen.

Sagsbehandling

Indsatsen ”Vejledende sagsbehandlingstider” - anfører ”At der fastsættes vejledende sagsbehandlingstider, så sagsbehandlings-tiden i gennemsnit nedsættes med 1/3 i forhold til de nuvær-ende tider (2014, da strategien blev udarbejdet, red)

 

Konkrete indsatser i relation til parametrene: Kompetent og hurtigt sagsbehandling på:

Miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager indgår ikke i Erhvervsstrategien.

 

Der er fastsat vejledende sagsbe-handlingstider, som fremgår af kommunen hjemmeside. Sagsbehandlingstiden er desuden nedbragt markant og målet indfriet. Som fremlagt tidligere er sagsbe-handlingstiden på nogle byggesagstyper halve-ret.

 

Skatter, afgifter og gebyrer

Indgår ikke Erhvervsstrategien

 

Dækningsafgiften er i budgetaftalen i 2016 nedsat fra 9 ‰ til 7 ‰

 

Byggesagsgebyret er afskaffet.

 

Lokal Planlægning

Indsatsen ”Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet – f.eks. justeringer af lokalplaner” anfører at ”kommunen faciliterer en proces, så der etableres et vejlaug med medlemmer fra Bakkegårdsvej i Humlebæk, så kommunikationen mellem de erhvervsdrivende og kommunen smidiggøres og effektiviseres.”

”At der frem mod 2017 sker et generelt kvarterløft i området og at min. 40 pct. af de tomme bygninger i dag sælges eller udlejes til anden aktivitet.”

 

Parameteren Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling indgår ikke i Erhvervsstrategien

Parameteren erhvervsgrunde med plads til udvikling indgår ikke i Erhvervsstrategien.

 

Der har været afholdt dialogmøde på Bakkegårdvej.

 

Der er givet to byzonetilladelser til konkrete projekter på Bakkegårdsvej. Behovet for ny lokalplan er derfor ikke presserende. Det er ambitionen at ny lokalplan udarbejdes i 2017. Revideret lokalplan for erhvervsområdet er et anliggende for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Brug af private leverandører

Indgår ikke i Erhvervsstrategien

 

Adresseres i Indkøbs- og Udbudspolitikken og –strategien.

Kommunens image

Kommunens image adresseres i Erhvervsstrategiens vision ”Fredensborg kommune skal være erhvervslivets foretrukne valg ved etablering og drift af virksomhed”.

 

Parameteren kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen adresseres i målsætningen 1. Et attraktivt erhvervsklima, hvor indsatserne bl.a. er temaarrangementer og erhvervskonference samt i målsætning 2. At fastholde og tiltrække virksomheder, hvor indsatserne bl.a. er velkomstmøde for nye virksomheder og overblik over ledige erhvervslejemål.

 

Parameteren Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere indgår ikke i Erhvervsstrategien.

 

Kommunen markedsfører sig ikke som en erhvervskommune. Kommunen arbejder for at tiltrække flere borgere bl.a. ved at sikre plangrundlaget for nye boliger.

Kommunen velfærdsservice

Indgår ikke i Erhvervsstrategien.

 

Velfærdsservice er defineret ved børnepasning og folkeskolen.

Information og dialog med kommunen

Information og dialog adresseres i høj grad i Erhvervsstrategien med fx indsatserne temaarrangementer for erhvervslivet, erhvervskonference, virksomhedsbesøg og én indgang.

Administrationen har jf. Erhvervsstrategien et stort fokus på denne indsats.

 

 

Flere indsatser i Erhvervsstrategien skal desuden understøtte en øget tilfredshed med kommunens sagsbehandling, fokuserer på dialog og service overfor erhvervslivet. Kommunens har i 2016 gennemført en undersøgelse af tilfredsheden i erhvervssager. I den konstateredes en høj tilfredshed med kommunens sagsbehandling på teknik og miljøområdet baseret på vidnesbyrd fra virksomheder, der har haft konkrete sagsforløb. Undersøgelsens resultater har tidligere været fremlagt for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget vedr. erhvervs- og beskæftigelsesforhold, samt anbefaling vedr. behandling i øvrige udvalg.

Plan, Miljø og Klimaudvalget vedr. byggesagsbehandling og offentliggjorte byggesagsbehandlingstider, samt erhvervsaffald.

Økonomiudvalget vedr. dækningsafgift, udbudspolitik og udlicitering samt kommunale investeringer.

Norfors vedr. erhvervsaffald.

Indstilling

1. At der tages stilling til målsætningen for Fredensborg Kommunes fremadrettede placering på Dansk Byggeris benchmarking over erhvervs- og byggevenlighed.

2. At det besluttes, på hvilke områder udvalget ønsker at sætte hvor der skal sættes ind, under forudsætning af beslutning vedr. indstillingens pkt. 1.

3. At sagen sendes videre til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Sagen udsættes til resultat af Dansk Industris måling foreligger. Derefter tages en samlet drøftelse i udvalget af Dansk Byggeris måling, Dansk Industris måling sammenholdt med Erhvervsstrategiens mål.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 31-01-2017

Sagen drøftet.


Fredensborg Kommune vil løbende fokusere på at være en god og erhvervsvenlig kommune, og vil arbejde for dette på relevante parametre og i en løbende dialog med erhvervslivet.


Erhvervsstrategien skal medtage en indsats herfor.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Taget til efterretning, idet udvalget med tilfredshed bemærker den gode udvikling vedrørende byggesagsbehandling og offentliggjorte byggesagsbehandlingstider samt erhvervsaffald.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkender Plan-, Miljø og Klimaudvalgets og Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod indstillingens punkt 2.