Nr.43 - Belysning på private arealer og private fællesveje

Sagsnr.: 16/32526

 

Beslutningstema

Principiel stillingtagen til belysning samt betaling heraf på private arealer og private fællesveje som overtages fra Dong Energy A/S fra 1. juli 2018. Beslutning herom skal dog træffes senest med udgangen af marts 2017 af hensyn til en hensigtsmæssig udbudsproces for drift og vedligeholdelse af belysningsanlægget (jf. sag herom).

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har i januar 2016 indgået aftale med Dong Energy A/S om overtagelse af belysningsanlægget på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 15. juni 2015.


Overtagelsen omfatter 10.740 lamper som kommunen i dag betaler abonnement for. Af Dongs anlægskartotek viser det sig imidlertid, at en del af lamperne, som kommunen har betalt abonnement for, står på private arealer hhv. private fællesveje.


Den aktuelle fordeling af lamperne er som vist i tabellen nedenfor.


Antal lamper

Offentlig vej

Privat fællesvej

Privat areal

Kommunen betaler

9.040

500

1.200

Grundejer betaler

0

400

2.400


Der er, som det fremgår i alt 1.700 lamper på private fællesveje og private arealer, som kommunen betaler for i dag uden, at dette er hjemlet i form af en afgørelse truffet efter privatvejsloven.


Kommunen kan ikke vedblive at dække en sådan udgift uden hjemmel. Administrationen anbefaler at forholdet bringes til ophør ved igangsætning af den fornødne sagsbehandling.


Der skal i 2017 gennemføres et udbud af drift og vedligeholdelsen af de overtagne lamper. Overtagelsen gør det yderligere påkrævet at tage stilling til betalingsforholdet mv. af lamper på private arealer og private fællesveje.


Stillingtagen hertil sker efter privatvejslovens procedurer, som gennemgås i det følgende.Belysningsanlæg på private fællesveje

 

Lovgrundlag

Belysningsanlæg på private fællesveje behandles efter privatvejslovens § 59.

Som nævnt betaler kommunen i dag for belysningen på en række private fællesveje. På en del andre private fællesveje betaler grundejerne selv for belysningen enten til Dong eller til en anden leverandør.


Grundlaget for privatvejsloven er, at grundejerne skal betale for vejbelysningen på private fællesveje.


Det følger af § 59, stk. 1, at kommunen kan bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst, hvis det vurderes, at dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn. Det kunne f. eks. være at man vurderer, at man ved at kræve belysningen opretholdt, kan skabe mere tryghed og/eller forhindre tyveri eller hærværk på en konkret vej.


§ 59, stk. 2 og 3 angår alene bestemmelser om beregningen af de enkelte grundejeres udgift til vejbelysningen.


I § 59, stk. 4 er der indsat en bestemmelse om, at kommunen skal betale en forholdsmæssig del af udgifterne til vejbelysningen, hvis vejen kræves belyst yderligere af hensyn til den almene færdsel på vejen.

I bemærkningerne til loven hedder det:

Ved almen færdsel forstås færdsel, som ikke har ærinde til eller i øvrigt betjener de tilgrænsende ejendomme, og som heller ikke er lokaltrafik i området. Det sidste kan være relevant, hvis den private fællesvej indgår i et afgrænset net af private fællesveje”.


Det er administrationens vurdering, at der ikke er nogen private fællesveje i kommunen, der bærer almen færdsel som ovenfor defineret og dermed er der ikke begrundelse for belysning ud over det som kræves til færdslen på vejen. Hvis grundejerne på vejen er af en anden opfattelse forventes det at komme frem ved den kommende partshøring og vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.


I § 59, stk. 5 er indsat en bestemmelse, der hjemler muligheden for, at vejbestyrelsen kan bestemme, at man på en konkret privat fællesvej kan afholde udgifter til vejbelysning, såfremt almene offentlige hensyn taler for det.


I bemærkningerne til lovforslaget er anført:

Med forslaget vil kommunerne også kunne afholde udgifter til vejbelysning, der udelukkende er krævet af færdselsmæssige hensyn, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor”.


Man skal dog være opmærksom på, at tilstedeværelsen af sådanne hensyn bør føre til en vurdering af om vejen skal optages som offentlig vej i medfør af vejlovens § 23.


Administrationens vurdering vedrørende private fællesveje

Sammenfattende er det administrationens vurdering, at:

1)    Den nuværende vejbelysning på de private fællesveje opretholdes af hensyn til færdslen på vejen.

2)    Der som udgangspunkt ikke på de private fællesveje er forhold, der begrunder at kommunen skal betale for vejbelysningen.

3)    Grundejerne på private fællesveje skal betale for vejbelysningen


Forslag til proces i forhold til private fællesveje

På baggrund heraf foreslås det at igangsætte procedure med henblik på opkrævning af udgifterne til vejbelysning. Forløbet vil være som følger:

  1. Der udsendes breve til grundejerne på de private fællesveje, hvor de partshøres om udvalgets beslutning på dette møde i henhold til ovenstående. Partshøringen vedlægges beregning af hvad den enkelte grundejers fremtidige betaling til vejbelysningen bliver.
  2. På baggrund af de indkomne partsindlæg udarbejder administrationen den endelige beslutning i overensstemmelse med bestemmelserne i § 59.
  3. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget forelægges den endelige beslutning.
  4. Beslutningen meddeles grundejerne med detaljeret begrundelse, herunder hvorfor en parts indsigelser enten er blevet eller ikke blevet fulgt. Endvidere medsendes klagevejledning.

Belysningsanlæg på private arealer


Lovgrundlag

Belysningsanlæg på private arealer behandles i privatvejslovens § 7.


Kommunen betaler i dag abonnement til Dong for ca. 1.200 lamper på private arealer, der primært ejes af boligselskaber. En række andre boligselskaber betaler selv for belysningen fra ca. 2.400 lamper direkte til Dong.


Privatvejsloven indeholder i § 7, stk. 1-3 bestemmelser, hvorefter kommunalbestyrelsen i byområder kan bestemme, at private arealer, der benyttes som offentligt tilgængelige færdselsarealer, herunder parkerings- og gårdarealer, skal holdes belyst og kan bestemme, at kommunen sørger for belysningen på ejernes vegne og for ejernes regning.


§ 7, stk. 4 bestemmer at hvis kommunalbestyrelsen kræver et privat areal belyst af hensyn til offentlighedens færdsel, skal kommunen dog afholde udgifterne hertil.


I lighed med § 59, stk. 5 er der i § 7, stk. 5 indsat en bestemmelse, der hjemler muligheden for at kommunen kan bestemme, at man på et konkret areal afholder udgifterne til anlæg, forbedring og drift af vejbelysningen, hvis almene offentlige hensyn taler herfor, men det er ikke en pligt, kommunen har.


Administrationens vurdering i forhold til belysning på private arealer

Det er administrationens vurdering, at der på boligselskabernes arealer ikke er grundlag for at kræve arealerne belyst af hensyn til offentlighedens færdsel, jf. stk. 4, eller at der i øvrigt er almene offentlige hensyn, som kommunen lovligt kunne varetage, jf. stk. 5.


Forslag til proces for lamper på private arealer

På baggrund heraf foreslås det at igangsætte drøftelser mellem administrationen og private grundejere om fremtidig model for grundejernes betaling for belysningen.


I de tilfælde hvor belysningen fremover vil skulle betales af ejeren af det private areal er der umiddelbart følgende muligheder:

1)    Grundejer overtager anlægget pr. 1. juli 2018 og sørger selv for fremtidig drift og vedligeholdelse. Det forudsætter at grundejer afholder udgiften dels til at anlægget separeres og dels til den købesum som kommunen har erlagt for anlægget ved overtagelsen fra Dong.

2)    Anlægget indgår i kommunens generelle udbud af vejbelysningen. Drift og vedligeholdelse indgår i en delaftale med afregning mellem entreprenør og grundejer. Kommunen kompenseres for den afholdte købesum for anlægget.

3)    Abonnementet overgår fra kommunen til grundejeren på samme vilkår, som kommunen har med Dong. Anlægget forbliver hos Dong og anlægget udgår af overdragelsesaftalen mellem Dong og kommunen.


Den videre proces i sagsbehandlingen vil afhænge af udfaldet af drøftelserne med de private grundejere.


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vil blive orienteret om status i sagen i det videre forløb.


Økonomi

I sagen om køb af belysningsanlægget fra Dong Energy er nævnt at der skulle ske en afklaring af betalingsforholdet på private fællesvej og private arealer som typisk vedrørte boligselskaber.


Udover hensynet til ligebehandlingen, er der de lovgivningsmæssige forhold som er gennemgået ovenfor.


Med de aktuelle el- og abonnementspriser hos Dong Energy så er kommunes uretmæssige udgift til betaling af belysning på private fællesveje og private arealer ca. 1 mio. kr. årligt ekskl. moms. Hvis sagsbehandlingen måtte resultere i at denne udgift fremover afholdes af grundejerne, vil kommunen enten kunne nedsætte driftsbudgettet til belysningen eller anvende provenuet til at fremme udskiftningen af de mest energiforbrugende armaturer i gadebelysningen til LED-armaturer.


I en situation, hvor grundejerne selv afholder udgiften for de 1.700 lamper vil der være en merudgift på skønsmæssigt 400 kr./grundejer/år inkl. moms.


Beløbet gælder lamper på såvel private fællesveje som private arealer, men er baseret på konkrete lokaliteter, så variationer kan give et større eller mindre beløb.


I beløbet indgår el, drift og vedligeholdelse, afskrivning samt administration.

Bevilling

Sagen har på sit nuværende stade ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Belysningsanlæg på private fællesveje behandles efter privatvejslovens § 59.


Belysningsanlæg på private arealer behandles i privatvejslovens § 7.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationen igangsætter sagsbehandling for private fællesveje som beskrevet i sagsfremstillingen.
  2. At administrationen indleder drøftelser med private grundejere med hensyn til fremtidig model for grundejerens betaling for belysning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Anbefaler administrationens indstillinger 1 og 2.

Udvalget noterer sig, at der i henhold til tidligere beslutning i 2018 skal rejses en sag om ligebehandling af boligveje, hvorunder også betaling for belysning vil indgå.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.