Nr.42 - Endelig vedtagelse af lokalplan K105 - Egedal byens hus og Bygrønning

Sagsnr.: 16/11275

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan K105 – Egedal byens hus og Bygrønning.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede i 2015, at Egedal byens hus i Kokkedal skal etableres ved Medborgerhuset Egedal på Egedalsvej 2. Forslag til lokalplan K105 for Egedal byens hus og Bygrønning har været i offentlig høring og står nu foran endelig vedtagelse.

 

Vedtagelsen af lokalplan K105 skaber mulighed for nyt byggeri i tilknytning til det eksisterende Medborgerhus Egedal, som samlet set skal rumme byens hus. Lokalplanen sikrer, at det nye byggeri sker i respekt for de bevaringsværdier og det kulturmiljø, det er omfattet af og desuden sikres der mulighed for lokal afledning af regnvand.


Lokalplanområdet og områdets anvendelse

Lokalplanområdet, der ligger i den centrale del af Kokkedal mellem Egedalsvænge og Egedal Kirke, udgør ca. 7,2 ha. Området er veldefineret og rumligt afgrænset dels af byggeri og dels af beplantning af skovlignende karakter. Lokalplanen sikrer områdets anvendelse til offentlige formål.

 

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der har til formål at sikre

  • mulighed for et samlet bebygget areal til offentlige formål ved Egedal på 500 m2 i op til to etager.
  • bevaringsbestemmelser for den eksisterende bebyggelse Egedal
  • bevaringsbestemmelser for landskab og beplantning
  • bil- og cykelparkering samt sti adgang til Egedal Byens Hus

 

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag K105 blev der den 22. november 2016 afholdt et borgermøde. Resume fra borgermødet er vedlagt sagen (se bilag 1).

 

Offentlig høring af lokalplanforslag K105

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i perioden fra 7. november 2016 til den 9. januar 2017. Der er kommet8 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, foreninger og privatpersoner. ”Hvidbog Egedal byens hus og Bygrønning, høringssvar” er et resumé af de enkelte indsigelser samt administrationens bemærkninger. Hvidbog og samtlige høringssvar i deres helhed er vedlagt sagen (se bilag 2 og 3).

 

Bemærkninger fra borgermødet og den offentlige høring

Herunder følger en kort opsummering af indholdet i de bemærkninger/indsigelser der er indkommet:

 

Placering, arkitektur mm

  • Byens hus i Kokkedal ønskes placeret ved Kokkedal Skole.
  • Arkitekturen i den nye tilbygning ønskes ændret. Nogle ønsker en tilbygning der er udført i samme arkitektur som det eksisterende Egedal. Andre ønsker at tilbygningen stilmæssigt ligner de tidligere (for længst nedrevede) ladebygninger.
  • Glas ønskes ikke i større partier, fordi det kan blive smadret.
  • Lokalplanen bør give mulighed for evt. senere udvidelse af byens hus.

 

Administrationens bemærkninger til placering og arkitektur

Placeringen af byens hus ved Egedal blev besluttet af byrådet ved budgetforliget 2016-19.

 

Der har været nedsat et bedømmelsesudvalg, bestående af politikere, direktør, centerchef, formand for Medborgerhuset Egedal samt ekstern fagdommer, som i juni 2016 anbefalede, at de nye bygninger placeres med respekt for det historiske Egedal og arkitektonisk udformet som sekundære bygninger i moderne formsprog, så Egedals udtryk ikke sløres.  Bygningen mellem det eksisterende Egedal og den nye multisal er med til at skaber god tilgængelighed i nyt såvel som gammelt byggeri. Glaspartier i de nye bygninger er med til at skabe en lethed og åbenhed i byggeriet. En åbenhed der kan være med til at skabe interesse for byens hus og som kan skabe tryghed i området, fordi det er muligt at se, hvad der sker ind i og uden for bygningen.

 

Lokalplanen giver mulighed for et bebygget areal på 500 m2. Med den kapacitet der bliver skabt i projektforslaget for byens hus er der et behov for 24 parkeringspladser. Med større kapacitet i huset må det antages, at der er behov for flere parkeringspladser og med den nuværende disponering er det ikke umiddelbart muligt.

 

Administrationen anbefaler at bemærkningerne om placering og arkitektur ikke medfører ændringer til lokalplanforslaget.

 

Bevaring

·         Bevaringsbestemmelserne skal også omfatte murpillerne ved indkørslen til Egedal

 

Administrationens bemærkninger til bevaring

Sammen med den bevaringsværdige trærække markerer de murpillerne indkørslen til Egedal, og administrationen anbefaler, at bemærkningerne medfører følgende tilføjelse til lokalplanen:


·         § 5 stk. 9
De to murpiller ved indkørslen til Egedal byens hus må ikke rives ned eller ændres uden kommunens særlige tilladelse.

 

Vej, parkering og belysning

·         Tilkørslen til Egedal er dårlig

·         Der er foreslået for lidt parkering ved det nye byens hus

·         I forbindelse med den videre projektering af byens hus er parkeringen langs den østlige del af Egedalsvej foreslået ændret til skråparkering på 60 grader og en vendeplads foran murpillerne ved indkørslen til Egedal. Det betyder at vejen kun behøver at udvides til 3,9 meter.

·         Der bør anvendes skærmede armaturer, så lysforurening undgås. Det er vigtigere end højdeplaceringen af lyskilden.

·         Kirkens spidsbelastningsparkering indenfor lokalplanområdet skal sikres bevaret.

 

Administrationens bemærkninger til vej og parkering

Tilkørslen til Egedal ændres ikke. Dog bliver parkeringen flyttet ud til Egedalsvej, så der ikke længere skal parkeres oppe ved Egedal.

 

Beregning af parkeringsbehovet for Byens Hus er vurderet ud fra det antal personer der forventes at benytte lokalerne, både i den nye multisal og de eksisterende faciliteter i Egedal Medborgerhus. Multisalen er godkendt til 150 personer og arrangementer kan forventes at blive i den størrelse eller større, hvis udearealerne bruges til f.eks. koncerter. 


Der er anvendt en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 8 personer lokalerne kan rumme. Det giver for Egedal Byens Hus et samlet behov på 19 pladser for Multisalen + de ca. 5 pladser der dækker det eksisterende behov. Heraf skal 2 pladser reserveres til handicapparkeringspladser. Ved større, specielle arrangementer kan der parkeres andre steder f.eks. på den offentlige parkeringsplads ved Egedal Kirke.

 

Hvad angår belysning er der fokus på tilgængelighed og tryghed i området og højere siddende lyskilde kan i højere grad være med til at sikre dette.

 

Administrationen anbefaler, at bemærkningerne om vej, parkering og belysning medfører følgende ændring hhv. tilføjelse til lokalplanen:

 

·         Ændring i § 4 stk. 4 Det præciseres, at der er tale om parkering ved byens hus.

Ny tekst § 4 stk. 4 Der skal ved byens hus etableres minimum 24 p-pladser hvoraf minimum 2 skal etableres som handicapparkeringspladser.

·         § 4 stk. 7 udgår, fordi den foreslåede p-løsning med skråparkering kan etableres uden en vejudvidelse til 7 meter.

·         Ændring § 4 stk. 10 Indkørslen til Egedal skal etableres med lyskilder med afskærmende armatur der imødegår lysforurening, i en højde der sikre god tilgængelighed.

·         Ny § 4 stk. 11
Ved Egedal Kirke skal der sikres min. 20 spidsbelastnings p-pladser indenfor lokalplanområdet.

·         Ændring i § 7 stk. 1 Ankomstarealet ved byens hus skal etableres med lyskilder med afskærmende armatur der imødegår lysforurening, i en højde der sikre god tilgængelighed.

 

Bygrønning

·         De to træer, som på kirkens foranledning er plantet vest for kirken til ære for Dronning Margrethe og Kronprins Frederik, bør sikres bevaret.

·         Skoven nord for Egedal er utryg pga. manglende pleje.

 

Administrationens bemærkninger til bygrønning

Træerne er indarbejdet i projektet Klimatilpasning Kokkedal og med en bevaringsbestemmelse sikres træernes bevarelse.

Plejen af skoven nord for Egedal er omfattet af driftsaftalen med NSPV  og evt. ændringer af driften indarbejdes i driftsaftalen.

 

Administrationen anbefaler, at bemærkningerne medfører følgende tilføjelse til lokalplanen:

·         De to egetræer ved kirken indtegnes på kortbilag 3

 

Andet

·         Den del af lokalplanområdet, der omfatter del af matr. nr. 4 gd bør udgå af lokalplanen, da den er privat ejet.

·         Bemærkninger fra Museum Nordsjælland

 

Administrationens bemærkninger til andet:

Arealet er ca. 850 m2 i det sydøstlige hjørne og skal ifølge den eksisterende lokalplan henligge som ubebygget bygrønning, derfor anbefaler administrationen, at bemærkningerne medfører følgende ændring af lokalplanen:

 

·         Kortbilag rettes så matr. nr. 4 gd Brønsholm By, Karlebo udgår.

·         Ændringer i tekst side 13, Museumsloven

Ny tekst: Det er Museum Nordsjællands vurdering at der på matrikel 4q Brønsholm By, Karlebo, kan være hidtil ukendte fortidsminder. Det anbefales, at Museum Nordsjælland kontaktes og inddrages i planlægningsfasen af jordarbejder på matriklen, så eventuelle forundersøgelser kan foretages i god tid inden anlægsarbejdet. I de resterende dele af lokalplanområdet har der tidligere ligget flere bygninger og vejanlæg. Hvis der i forbindelse med jord-og anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder, er disse omfattet af Museumsloven, og arbejdet skal stoppes og Museum Nordsjælland – Hørsholm skal tilkaldes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret på kommunens hjemmeside. De som har afgivet høringssvar vil modtage brev om Fredensborg Kommunes afgørelse.

Indstilling

  1. At lokalplan K105 vedtages endeligt med følgende rettelser til bestemmelserne og kortbilag på baggrund af høringssvar:

 

·         Generelt:

Lokalplanafgrænsningen ændres så matr. nr. 4gd Brønsholm By, Karlebo udgår.

·         § 4 stk. 7 bestemmelsen udgår idet parkeringen langs Egedalsvej ikke kræver en vejudvidelse til 7 meter.

·         § 4 stk. 11 Ny bestemmelse:
Ved Egedal Kirke skal der sikres min. 20 spidsbelastnings p-pladser indenfor lokalplanområdet.

·         § 5 stk. 9 ny bestemmelse:
De to murpiller ved indkørslen til Egedal byens hus må ikke rives ned eller ændres uden kommunens særlige tilladelse.

·         Kortbilag 3
To egetræer ved Egedal Kirke markeres som bevaringsværdige.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.