Nr.40 - Orientering om det fælleskommunale monopolbrud

Sagsnr.: 16/12438

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på det fælleskommunale monopolbrud.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet i Fredensborg Kommune underskrev i 2013, på linje med landets øvrige kommuner, tilslutning til det fælleskommunale monopolbrud, hvor KOMBIT på kommunernes vegne faciliterer bruddet på det monopol som KMD i dag har på hhv. Kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Forudsætningen for at kunne bryde monopolet er, at KMD Sag – som er et tværgående person- og sagsoverblik – udfases i kommunerne, og en ny IT-infrastruktur implementeres. KMD Sag er særlig interessant, idet de fleste KMD-løsninger i dag er bundet op på dette IT-system.


I den oprindelige plan fra KOMBIT’s side skulle de nye IT-løsninger, til erstatning for de nuværende KMD monopolløsninger, have været i drift ultimo 2015. Det vil sige en forsinkelse på ca. halvanden år. De nye løsninger er: Kommunernes Ydelsessystem (KY) som udvikles af EG Kommuneinformation, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) som udvikles af KMD samt det nye Sags- og Partoverblik (SAPA) som udvikles af Netcompany.


Den manglende idriftsættelse af de nye løsninger skyldes primært KMD’ forsinkelser med udviklingen af komponenter til den ny IT-infrastruktur. KMD har altså i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrud en dobbeltrolle, hvor de både mister monopolet på to store områder, og samtidig er en vigtig leverandør i udviklingen og driften af centrale dele i den ny IT-infrastruktur.


KOMBIT har løbende holdt kommunerne orienterede om forsinkelserne. Senest var i januar 2017, hvor man meddelte at der er en tæt og kritisk dialog med KMD om fremdriften, og samtidig har fokus på den dobbeltrolle som KMD indtager i det fælleskommunale monopolbrud. Således lægger KOMBIT og KL, på vegne af kommunerne, maksimalt pres på KMD.


Status på Monopolbruddet i Fredensborg Kommune

KOMBIT og KL estimerede i 2012 og 2013 store besparelser for kommunerne på det fælleskommunale monopolbrud. På systemsiden blev der fra KOMBIT’ side udmeldt en besparelse på gennemsnitlig 25 pct. for alle kommuner. Denne besparelse blev dog nedjusteret i 2014 til at være 14 pct. for Fredensborg Kommune. Sidenhen har KOMBIT valgt en anden betalingsmodel som gør, at Fredensborg Kommune, på lige fod med de øvrige kommuner, betaler for en pris pr. borger model. Denne prismodel betyder fortsat er der på systemsiden er en besparelse for Fredensborg Kommune. Den er dog ikke så stor, som først antaget.


Ser man på besparelserne på forretningssiden, det vil sige de besparelser kommunerne kan opnå ved at ændre i interne arbejdsgange samt automatisering ved hjælp af forbedret teknologi, har KL i 2013 beregnet besparelser på hhv. 20 pct. på Kontanthjælpsområdet og 40 pct. på Sygedagpengeområdet. Der arbejdes pt. i monopolbrudsprogrammet på, at estimere de forventerede besparelser på de to nævnte områder i kommunen. Der er dog ikke en forventning til at kommunen kan realisere de af KL regnede besparelser, idet kommunen løbende har justerede i forhold til forbedringer.


Udover de besparelser der forventes på interne arbejdsgange er der i kommunens monopolbrudsprogram identificerede gevinster på datasiden, det vil sige en reduktion i udgifter til eksempelvis CPR og CVR-data, og der er identificerede gevinster i relation til den ny IT-infrastruktur – gennem en større systemåbenhed.


KMD’ forsinkelser på udviklingen af den ny IT-infrastruktur betyder at kommunerne ikke kan gå i gang med at indhøste de identificerede gevinstpotentialer.


Derudover skal forsinkelsen endvidere ses i lyset af, at kommunerne også er fastlåste i forhold til at gevinstrealisere på Udbetaling Danmarks områder, idet ATP’ løsninger også er afhængige af KMD’ leverancer. ATP har, som KOMBIT, meddelt kommunerne at man ligeledes er i kritisk dialog med KMD om bl.a. udviklingen af IT-løsningen Socialpension, som i fremtiden skal udbetale folke- og førtidspensioner.


Økonomi

Eksekveringen af monopolbruddet i Fredensborg Kommune tages som en del af driften, mens der i forhold til investeringer i nye snitflader, tidligere fra Byrådets side, er bevilliget 1.3 mio.kr. Beløbet blev bevilliget i 2015, men på grund af forsinkelserne er der ikke pt. foretaget investeringer i snitflader.


Med forsinkelsen vil bevillingen, i forbindelse med budgetrevisioner, blive foreslået overført til de år hvor de forventede mer-udgifter til investeringer vil falde. Det sker i takt med KOMBIT’ reviderede tidsplaner.


Konklusionen på ovenstående status er, at forsinkelsen pt. betyder at kommunen ikke kan opsige de pristunge KMD-løsninger til fordel for de nye og billigere IT-løsninger. Samtidig forhindrer det kommunen i, at realisere de besparelser der er forbundet med de driftsmæssige optimeringer på de berørte områder, som de nye systemer vil give mulighed for.


Videre proces

Trods KMD’ forsinkelse arbejdes der fortsat på kommunens monopolbrudsprogram. Det er i forhold til den fremtidige brugerstyring, ligesom der pågår et arbejde med at udarbejde en ambitiøs gevinstrealiseringsplan.


Derudover bruges forsinkelsen på at skabe forbedringer på andre områder i organisationen, affødt af den læring monopolbruddet har afstedkommet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.