Nr.37 - Orientering om ventilationssagen - Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen)  i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

I fortsættelse af orienteringen til Økonomiudvalget senest på mødet den 24. januar 2017 følger hermed en status pr. 7. februar.


Økonomiudvalget blev på sidste møde orienteret om, at Teknologisk Instituts 5 undersøgelsesrapporter var på trapperne. Teknologisk Institut er i imidlertid i mellemtiden blevet bedt om sideløbende at udarbejde en sammenfattende rapport. Alle disse rapporter er under færdiggørelse.


På administrationens sidste møde med 3B forelagde 3B udkast til plan for den kommende tid.


Der er herefter planen, at Teknologisk Institut ca. den 28. februar skal forelægge sine foreløbige rapporter for 3B, Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik og Kommunen. Til samme møde bør også en sammenfattende rapport fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik foreligge.


De involverede parter skal herefter give en tilbagemelding til 3B den 6. marts, hvorefter 3B den 9. marts vil fremlægge sin plan for organisationsbestyrelsen. Administrationen forventer derfor at kunne give Økonomiudvalget en orientering om sagens status og den plan, 3B vil følge, på Økonomiudvalgsmødet den 20. marts. Administrationen vil så vidt muligt til samme møde have indhentet embedslægens vurdering af sagen, således at denne vurdering ligeledes kan forelægges Økonomiudvalget.


Det er det 3B’s hensigt at forelægge de indhentede rapporter og en plan for de tiltag, man vil iværksætte, på et beboermøde den 21. marts.


Det kan oplyses, at der har været yderligere 2 henvendelser fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik om patienter, hvis sygdomssymptomer, kan have relation til indeklimaet. Der foreligger herefter i alt 23 sådanne henvendelser.


Bortset herfra har der ikke været henvendelser fra beboerne eller andre, og der er heller ikke på statusmøderne med 3B fremkommet yderligere oplysninger, som Økonomiudvalget bør orienteres om.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.