Nr.34 - Statsskove og ejendomsskat

Sagsnr.: 16/35681

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om korrektion af ejendomsskat på statsskove i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Med afsæt i ekstern henvendelse fra advokatvirksomhed har kommunen iværksat et arbejde med at korrigere ejendomsskatteopkrævningen på statsskovene.


Vurderingen er, at statsskovene ikke længere drives erhvervsmæssigt.

Ved revideringen af naturbeskyttelsesloven i 2004 fik statsskovene et ændret fokus – skovene tilbyder nu naturoplevelser med aktiviteter for befolkningen med mountainbikestier, diversitet i plante- og dyreriget mv. Grundlaget for vurderingen er de lovgivningsmæssige og faktuelle ændringer af den statslige skovdrift i Danmark, hvor overskud på skovdriften har en sekundær prioritering og hvor der ikke budgetteres med et overskud.


Hvis statsskovene drives erhvervsmæssigt skal de beskattes som produktionsjord og dermed betale grundskyld. Når statsskoven ikke drives erhvervsmæssigt, skal der ikke betales grundskyld, men i stedet skal der opkræves offentlig dækningsafgift. Det er forskellen i de to former for ejendomsskat, som giver en korrektion i opkrævningen af Naturstyrelsen.


Fredensborg Kommune har flere områder med statsskove. Den eksterne vurdering er, at korrektionen af ejendomsskatten på statsskovene til ikke-erhvervsdrift vil kunne bidrage med en årlig merindtægt på ca. 1,8 mio. kr. For 2017 forventes det at kunne opkræve den korrigerede ejendomsskat fra andet kvartal i 2017, hvormed den forventede merindtægt i 2017 bliver forholdsmæssigt mindre.


Umiddelbart vil dette give kommunen en merindtægt fremadrettet, idet dækningsafgiften ikke indgår som en parameter i udligningen kommunerne imellem. Naturstyrelsens udgifter er derimod øget og det må forventes, at der i fremtiden vil kunne komme en ændring på dette område, således at kommunerne ikke længere vil have denne merindtægt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet den endelige budgetkorrektion for 2017 tages med ved budgetrevisionen 30. april 2017.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.