11-12-2017 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Helle Abild Hansen (I)

Hanne Berg (F)

Lars Søndergaard (V)

Hossein Armandi (H)

Afbud

Ulla Hardy-Hansen (C)

Nr.273 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Dagsordenen blev godkendt.

Nr.274 - Budgetavis 2018

Sagsnr.: 17/22053

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

I lighed med tidligere praksis omdeles budgetavisen for det kommende år gennem lokalavisen Uge-Nyt.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med offentliggørelse af det vedtagne budget 2018 – 2021 er der udarbejdet en 4-siders avis.


Budgetavisen beskriver overordnet de nye initiativer, der indgår i det vedtagne budget 2018 – 2021.


Udover borgmesterens forord, økonomiafsnit om prioriteringer af finansiering, lagkagefigurer og takstoversigt er der tekster om fremtidens skoler, det sunde liv, de grønne steder og gode veje samt kort og godt om Fremtidens Fredensborg Kommune.


Budgetavisen er borgerrettet og vil blive distribueret primært via Uge-Nyt, men også at finde som bladre-pdf på fredensborg.dk/budget og på kommunens facebookside.


Budgetavisen uddeles på mødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Budgetavisen vil udkomme i Uge-Nyt onsdag den 27. december, blive publiceret på fredensborg.dk/budget og på kommunens facebookside.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkendt med de faldne bemærkninger.

Nr.275 - Implementeringsplan for drift og anlæg for budget 2018-2021

Sagsnr.: 17/20180

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Implementeringsplan for drift og anlæg for budgetforlig 2018-2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2018-2021 udarbejdes implementeringsplan for drift og anlæg. Implementeringsplan for drift og anlæg indeholder alle initiativer i budgetforliget med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator samt en status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Når implementeringen/gennemførelsen af de enkelte projekter er afsluttet, vil disse overgå til en liste med afsluttede projekter for at øge overskueligheden.

 

Implementeringsplan for drift og anlæg vises i bilagene:

 • Implementeringsplan for drift, bilag 1
 • Implementeringsplan for anlæg, bilag 2

 

Opdatering af implementeringsplan vil fremadrettet følge tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner hhv. pr. 31.03.2018, pr. 30.06.2018 samt pr. 31.10.2018.

 

Næste opdatering vil således ske pr. 31.03.2018 og vil blive politisk behandlet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.03.2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget godkender implementeringsplan for drift og anlæg for budget 2018-2021
 2. At Økonomiudvalget godkender den fremadrettede kadence for opdatering og politisk behandling af implementeringsplan for drift og anlæg

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkender administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) undlod at stemme.

Nr.276 - Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice - budget 2018

Sagsnr.: 17/24655

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om indførelsen af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Tiltaget træder i kraft 1. februar 2018.  

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet har med budgetforliget 2018-2021 besluttet, at der med obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice skal spares 400.000 kr. årligt. Det betyder at Fredensborg Kommune i budgetperioden 2018-2021 samlet set skal spare 1,6 mio. kr. Direktionen har i forlængelse af budgetforliget godkendt indførelsen af obligatorisk tidsbestilling med virkning fra 1. februar 2018.

 

Historik og erfaringer

Siden 2015 har Borgerservice arbejdet med tidsbestilling. Erfaringerne er særdeles gode og viser, at borgerne gennemgående er glade for den service og de muligheder tidsbestilling giver i kontakten til kommunen.

Erfaringerne viser endvidere at administrationen kan frigøre ressourcer ved effektiv planlægning af tider til personlig betjening. Beregninger og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er muligt at optimere medarbejdernes tid til personlig betjening uden det påvirker den tid, der er til borgeren. 

 

Beregningerne fra Borgerservice viser konkrete besparelser på knap 400.000 kr. Dette gevinstpotentiale er, som det fremgik af budgetmaterialet, under forudsætning af at der ændres på serviceniveauet og tidsbestilling gøres obligatorisk. 

Som det er i dag kan borgeren møde personligt op i Borgerservice uden at have bestilt tid eller have forberedt sig. Det gør at borgeren kan opleve lange ventetider eller møder op forgæves.

 

Potentiale ved obligatorisk tidsbestilling

Mulighederne i forhold til selvbetjening og tidsbestilling er flere:

 

Borgeren møder ikke forgæves.

Eksempel: En borger, som skal have fornyet sit pas, og som møder op uopfordret og uden gammelt pas vil i dag skulle hjem og hente sit gamle pas før vedkommende kan få et nyt. Ved at bruge tidsbestilling vil borgeren automatisk blive guidet igennem processen, og informeres om de nødvendige dokumenter, som skal til, for at gennemføre sagsbehandlingen. 

 

Borgeren kan klare det hjemmefra.

Eksempel: Den ældre borger, som ønsker nedsat TV-licens vil i dag typisk møde uopfordret op i Borgerservice for at få hjælp. Denne hjælp kan fremadrettet ydes uden borgeren skal møde op personligt, ved at Kontaktcentret telefonisk hjælper borgeren.

 

Borgeren oplever hurtig service.

Eksempel: En borger der skal forny sit kørekort, og har betjent sig selv på forhånd, vil opleve minimum ventetid og hurtigere ekspedition.

 

Eksemplerne illustrerer, hvordan tidsbestilling og digital selvbetjening er instrumentet til at lette borgerens kontakt til kommunen, og skal ses som serviceforbedringer.

 

Omvendt kan det ses som en serviceforringelse, idet den spontane tilgængelighed nedsættes. Dvs. at man som hovedregel ikke kan møde uden at have bestilt tid på forhånd.

 

Som det er i dag arbejder Borgerservice med to ”køer”. Den ene omhandler pas/Kørekort og Indrejse, mens den anden kø omhandler alt ”Andet”.

 

På pas/kørekort og indrejse er der estimeret et effektiviseringspotentiale på 10 pct. Dette kommer ved, at de borgere som kan det digitale, tvinges til at anvendes selvbetjeningsløsninger, som gør det bedre for borgeren, men også for sagsbehandlingstiden.

 

På køen andet er effektiviseringspotentialet beregnet til 30 pct. Dette stemmer overens med andre kommuners erfaringer, som endvidere viser høje tilfredshedsmålinger blandt borgerne.  Effektiviseringen består i at borgeren, fremfor et unødigt personligt fremmøde, kan betjene sig selv eller få hjælp via Kontaktcentret.

 

Tidsbestilling giver Borgerservice mulighed for at udbyde tider tidligere om morgenen samt flere dage med tider sidst på dagen. Det betyder at erhvervsaktive borgere vil opleve større fleksibilitet fra kommunens side.

 

Med obligatorisk tidsbestilling vil målet være, at borgeren i fremtiden vil opleve Rådhuset mere fleksibelt og brugervenligt i forhold til hvornår på dagen de kan møde. Fremover skal borgeren forholde sig til sin reserverede tid fremfor konkrete åbningstider. Dette kender borgeren fra andre livssituationer – eksempelvis SKAT, tandlæge mm., men der må nok påregnes en vis tilvænning. Derfor vil der de første 2 måneder, være en floorwalker i frontområdet, som kan guide borgerne.

 

Møder borgeren derimod op uden forudgående tidsbestilling vil mødestanderen henvise til hjemmesiden eller Kontaktcentret for tidsbestilling. Borgeren vil i dette tilfælde tidligst kunne få tid dagen efter – med mindre der er behov for en akuttid. Dette for at sikre en effektiv planlægning samt kontinuitet i den personlige betjening overfor de borgere, der har bestilt tid.    

 

De borgere, der bestiller tid vil altid kunne få en tid indenfor fem hverdage. Har en borger et akut problem, som kræver personligt fremmøde her og nu, vil de altid kunne få en akuttid via Kontaktcentret. Kontaktcentret hjælper endvidere borgere som har svært ved det digitale med at bestille tid. Derudover er Kontaktcentret en del af et større fælleskommunalt samarbejde som gør, at borgeren her vil opleve en større tilgængelighed.

 

Proces

Obligatorisk tidsbestilling træder i kraft 1. februar 2018, idet januar altid er en travl måned, hvilket harmonerer dårligt med indkøring af nye rutiner.

 

Som optakt til ikrafttræden afholdes en markant borgerrettet informationskampagne, som informerer om hvordan borgeren fremadrettet skal forholde sig til obligatorisk tidsbestilling.

Bilag 1 viser kommunikationsplan for tiltaget. Som det fremgår af bilaget er der planlagt en intensiv kampagne, som skal oplyse borgere og virksomheder om tiltaget. Der vil blive udarbejdet postkort og plakater til bibliotekerne, på facebook vil der blive annonceret om obligatorisk tidsbestilling på kommunens fem facebook-sider og på brevskabeloner, som sendes fra Borgerservice, vil der stå en information om tiltaget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet tiltaget indgår i budgetforlig 2018 -2021.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.277 - Økonomisk Orientering - November 2017

Sagsnr.: 16/12923

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30. november 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Status for drift og anlæg
Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver og likviditet samt folketallet

Drift

Ved udgangen af november 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 2.150 mio. kr. Med et korrigeret budget for året på 2.478 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 86,7 pct. Forbrugsprocenten er 0,2 procentpoint højere end på samme tidspunkt i 2016. Ved udgangen af oktober var forbrugsprocenten 0,5 procentpoint højere.

De danske kommuner er som følge af aftalen mellem regeringen og KL underlagt et loft over såvel service- som anlægsudgifter. For Fredensborg Kommune er loftet over serviceudgifterne på 1.821 mio. kr. i 2017 svarende til kommunens eget oprindeligt vedtagne budget.


Med udgangen af november 2017 havde Fredensborg Kommune afholdt serviceudgifter for 1.654 mio. kr. Såfremt forbrugsmønsteret i december 2016 gentager sig i 2017, må der forventes en overskridelse af servicerammen i 2017 på ca. 0,5 pct. svarende til 8 mio. kr.
Der vil blive forelagt et opdateret bud på de forventede serviceudgifter for 2017 i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2017.  

Anlæg

Ved udgangen af november 2017 har kommunen afholdt anlægsudgifter for 84,9 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 10,5 mio. kr., svarende til et nettoanlægsforbrug på 74 mio. kr.

I forbindelse med Budgetrevisionen per 30. november 2017 vil der blive forelagt et opdateret bud på det forventede regnskab for anlægsområdet i 2017. Det er forventningen at der i forbindelse med budgetrevisionen vil blive søgt om overførsel af bruttoanlægsbudget for et større millionbeløb.  

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

2016

2017

 

Korr. Budget

Forbrug november

Forbrugspct. november

Korr. Budget

Forbrug november

Forbrugspct. november

Drift

2.441

2.111

86,5

2.478

2.150

86,7

Anlæg

31

3,0

9,8

126

74

59,0


Kommunens gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af november 2017 219,8 mio. kr. svarende til en stigning på 3,9 mio. kr. siden udgangen af oktober og en stigning på 90,8 mio. kr. siden årsskiftet.


Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

november 2016

december 2016

november 2017

Likviditet

118,7

129,0

219,8


Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30. november 2017

Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder.
Bevillingsreserverne er uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for oktober 2017. Driftsreserven er således på 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem mens anlægsreserven er på 5 mio. kr. fra 2019 og frem. 

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

0

15

15

15

Anlægsreserven

0

0

5

5


Folketal
Kommunens folketal var pr. 1. december 2017 40.692 borgere. Folketallet er dermed uændret i forhold til 1. november. Det uændrede folketal er resultatet af et fødselsunderskud på 10 borgere og en nettotilflytning på 10 borgere.Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

November 2017

December 2017

Folketal

40.080

40.445

40.692

40.692


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. november til 1. december

 

Ændring

Tilflytning

277

Fraflytning

-267

Fødsel

24

Dødsfald

-34

Befolkningstilvækst

0

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.278 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2017

Sagsnr.: 17/21309

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2017 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2017 fremsendes overordnet tidsplan


Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.


Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedure for kommunernes regnskabsaflæggelse.


Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.


Fra tidsplanen kan fremhæves:


 • Udkast til årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalget den 19. marts 2018 og for Byrådet den 26. marts 2018 og fremsendes herefter til revisionen.
 • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalget den 11. juni 2018 og Byrådet den 18. juni 2018, hvor årsregnskabet endeligt godkendes.
 • 31. august 2018 er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og økonomimedarbejdere.

Elektroniske bilag

Overordnet tidsplan for regnskabsafslutning 2017

Indstilling

 1. At tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.279 - Låneadgang i 2017

Sagsnr.: 17/26640

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om den fulde låneadgang i 2017 skal benyttes, så der optages yderligere lån på lånerammen for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Med det tidligere vedtagne budget 2017-2020 blev det besluttet, at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i 2027. Som led heri er der vedtaget et nettoafdrag på 28,3 mio. kr. i 2018 – hvori indgår et låneoptag på 25,4 mio. kr. Bruttoafdraget er således 53,7 mio. kr. Det besluttede lån i 2018 skal udover afdrag også finansiere en del af tilbagekøbet af belysningen fra DONG.

 

Forudsætningen for nettoafdraget på 28,3 mio. kr. var, at kommunen kunne optage nye lån i 2018, men kommunen har imidlertid ikke opnået låneadgang i 2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Administrationen vurderer, at en del af tilbagekøbet af belysningen vil være omfattet af automatisk låneadgang, da det reelt er betaling for udskiftning af belysning til energivenlige LED-armaturer. Den automatiske låneadgang forventes at udgøre 4,5 mio. kr.

 

Af det forudsatte låneoptag på 25,4 mio. kr. i 2018 mangler der derfor et låneoptag på 20,9 mio. kr. i forhold til det besluttede.

 

Mens det ikke er muligt at optage de forudsatte lån i 2018 har kommunen en ikke udnyttet lånemulighed i  2017 på 14,2 mio. kr.

 

Byrådet står på den baggrund med to handlemuligheder:

 

 1. Det konstateres at der ikke kan optages lån i 2018. Det betyder, at det forudsatte bruttolåneoptag på 20,9 mio. kr.,i stedet bliver et træk på kassebeholdningen eller at der skal findes alternativ finansiering i form af besparelser..
  Med budget 2018-2021 nedbringes likviditeten gradvist til 120 mio. kr. ultimo i den fireårige budgetperiode. Såfremt det besluttes ikke at finansiere det manglende låneoptag på 20,9 mio. kr., vil likviditeten falde til omkring 100 mio. kr. over budgetperioden.

 

 1. Kommunen fremskynder størstedelen af den forudsatte låntagning i 2018 til december 2017, gennem udnyttelse af låneadgangen i år på 14,2 mio. kr.
  Der udestår dermed finansiering i 2018 på 6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, der vil blive et ekstraordinært træk på kassen i 2018, hvis der ikke peges på alternativ finansiering heraf.

 

Administrationen bemærker, at et træk på kassebeholdningen vil begrænse Byrådets handlemuligheder ved vedtagelsen af budget 2019, hvor der, jf.  orientering herom på Social og Seniorudvalgets møde i december, allerede nu er konstateret udfordringer på det specialiserede område.

 

Med afsæt i det vedtagne budget og de kendte udfordringer af budget 2018, anbefaler administrationen, at den vedtagne afdragsprofil på kommunens gæld så vidt muligt fastholdes gennem udnyttelse af låneadgang i 2017. Hermed fremrykkes lån for 14,2 mio. kr. fra 2018 til 2017.

 

Med administrationens anbefaling vil der i 2017 brutto blive afdraget 53,0 mio. kr., mens bruttolåntagningen vil udgøre 46,9 mio. kr. Dermed udgør nettoafdraget på kommunens ordinære gæld 6,1 mio. kr. i 2017.

Det skal bemærkes, at der i 2017 også er budgetteret med lån til energi- og klimainvesteringer på 18,7 mio. kr. Hvis lånene til klimainvesteringer optages fuldt ud, vil kommunens samlede gæld stige med 12,6 mio. kr.

Bevilling

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

 

Profit-center

Sted

2017

2018

I alt

 

Låneoptag

-14,228

+20,850

6.622

I alt

Kassen

+14,228

-20,850

-6.622

 

Samlet øges afdragene på kommunens gæld med 6,6 mio. kr. der finansieres af kassen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.     At den i budget 2017 og 2018 vedtagne afdragsprofil så vidt muligt fastholdes gennem fremrykning af låntagning  for 14,2 mio. kr. fra 2018 til 2017. Set over de to år nedbringes gælden med yderligere  6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Den mindre låntagning finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemmer: 7 Liste A, Liste B, Liste F,  Liste H og Liste O


Imod stemmer:  3 Liste V og Liste I

Nr.280 - Orientering om ny lovgivning om partistøtte

Sagsnr.: 17/27157

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet orienteres om ny lovgivning vedr. private bidrag til politiske partier og partistøtte.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er vedtaget en ændring af partistøtte- og partiregnskabsloven, som er trådt i kraft den 1. juli 2017. Lovændringen udmønter den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet på partistøtteområdet den 1. februar 2017.


Formålet med den politiske aftale har været at skabe mere åbenhed om den private økonomiske støtte til partier, kandidatlister og enkeltkandidater.


Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28. november 2017 udsendt en orienteringsskrivelse om lovændringerne. 


Med loven er der indført et forbud for partier og kandidatlister mod at modtage anonyme bidrag over 20.000 kr. Hvis et parti eller en kandidatliste har modtaget et anonymt tilskud over 20.000 kr., skal tilskuddet, hvis det er muligt, returneres til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen eller alternativt overføres til en konto hos Økonomi- og indenrigsministeriet inden for samme frist. Opstillede kandidater er ikke omfattet af forbuddet, men har som noget nyt indberetningspligt om modtagne anonyme og private bidrag.


Ikke-anonyme tilskud på over 20.000 kr., der ydes til f.eks. en kommunal kandidatliste, en lokal partiforening eller en kredsforening samt til enkeltkandidater, der stiller op til kommunalbestyrelsesvalg, skal fremover både indberettes til og offentliggøres af byrådet.


De erklæringer om private og anonyme bidrag, som kommunen modtager i forbindelse med ansøgning om partistøtte, og som er en betingelse for udbetaling af partistøtte, vil fremover blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.


Beløbsgrænsen på 20.000 kr. bliver pristalsreguleret, således at reguleringen vil følge den almindelige lønudvikling.


Ifølge ministeriet vil der blive udarbejdet nye ansøgnings- og udbetalingsblanketter til brug for ansøgning om og udbetaling af partistøtte, så de tager højde for lovændringerne.


Det kan i den forbindelse oplyses, at partistøtten fra Fredensborg Kommune i 2018 vil være på 7,25 kr. for hver stemme, som et parti har modtaget ved kommunalvalget den 21. november 2017.


Der henvises i øvrigt til vedhæftede orientering af 28. november 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som vil blive sendt til partiforeningerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag


Partistøtteloven – lovbekendtgørelse nr. 973 af 11.august 2017.

Partiregnskabsloven – lovbekendtgørelse nr. 974 af 11. august 2017.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.281 - Godkendelse af program for byrådsseminar 26.-27. januar 2018

Sagsnr.: 17/703

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der forelægges forslag til program for et seminar for det nye byråd den 26. -27. januar 2018 på Schæffergården i Gentofte.

Sagsfremstilling og økonomi

Den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018 – 2021 har anbefalet, at der afholdes et seminar for det nye byråd og direktionen på Schæffergården i Gentofte den 26.-27. januar 2018.


Formålet med byrådsseminaret er, at de nye byrådsmedlemmer hurtigt lærer hinanden, direktionen og byrådsarbejdet at kende.


Der forelægges i den forbindelse et forslag til program med forbehold for mindre justeringer. Programforslaget er vedhæftet sagen som bilag.


Byrådsseminaret foreslås afholdt fra fredag kl. 15 til lørdag kl. 13.30.


Det anbefales, at programmet godkendes med forbehold for mindre justeringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At programmet godkendes med forbehold for mindre justeringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkender administrationens indstilling.

Nr.282 - Stejlepladsen II - Baunebjergvej 202 - 226 m.fl. - helhedsplan - skema B

Sagsnr.: 13/15478

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Stejlepladsen II om godkendelse af skema B vedrørende økonomisk helhedsplan.


Ansøgningen omfatter garantistillelse og kapitalindskud.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea har med brev af 14. november 2017 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. Stejlepladsen II fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdelingen.


Helhedsplanen omfatter følgende:

 • Opretning/udskiftning af eksisterende tag.
 • Efterisolering
 • Isolering af skunke og hanebånd
 • Udkradsning og omfugning af gavle
 • Nye ovenlysvinduer
 • Opretning af installationer, vådrum og etablering af nye badeværelser.
 • Etablering af mekanisk ventilation.
 • Ombygning/opdeling af eksisterende gavlboliger til 2 boliger, hvor boliger i terræn opfylder tilgængelighedskrav.
 • Udearbejder i fællesarealer og fælles adgangsvej, stier med henblik på et mere funktionelt fællesareal, som understøtter beboerne.

Byrådet har den 5. september 2016 godkendt skema A  på følgende vilkår:

 1. At der til finansiering af helhedsplanen optages støttet lån på 40.947.045 kr. og ustøttet lån på 31.868.710 kr.
 2. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 20.473.522 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
 3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 4.952.397 kr. af det ustøttede lån.
 4. At kommunen påtager sig at indbetale 200.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
 5. Af den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Boligselskabet oplyser, at priserne i skema B, der afspejler det faktiske licitationsresultat er blevet dyrere end skema A. Stigningerne specificeres således:

 

Støttede arbejder:

Stigning

Øget genhusningsomkostninger ved tilbud (licitation):

1.763.000

Arealudvidelse blev dyrere end antaget ved skema A:

3.635.372

Byggepladsomkostninger blev dyrere end ved skema A:

1.400.000

 

6.798.372

U-støttede arbejder:

 

Stigning på 1,9%  skyldes primært  indeksering/tilbud

750.290

 

7.548.662


Derudover er der arbejder, som prismæssigt er ændret +/-. Priserne ifølge skema A og B kan sammenstilles således:

 

 

Skema A

Skema B

forskel

 

Kr.

Kr.

Kr.

Støttede arbejder

40.947.045

47.860.285

6.913.240

Ustøttede arbejder

37.648.710

38.399.338

750.628

I alt

78.595.755

86.259.623

7.663.868


Finansieringen efter skema B ser således ud:

 

Lån mv.

Kr.

Garanti

i procent

Garanti kr.

Skema B

Garanti kr.

Skema A

Støttet Lån

47.860.285

100

(LBF 50)

23.390.142

20.473.522

Kapitaltilførsel 1/5 dels ordning

1.000.000

 

 

 

Fællespuljetilskud

2.460.000

 

 

 

Egen trækningsret

820.000

 

 

 

Eget bidrag

1.500.000

 

 

 

U-støttet lån

32.619.338

65 anslået

21.202.570

4.952.397

Finansiering i alt

86.259.623

 

44.592.712

25.425.919

 

Skemaet viser, at behovet for kommunal garantistillelse er steget med 19.166.793 kr. fra skema A 25.425.919 kr. til Skema B 44.592.712 kr.  Stigningen skyldes en stigning i de støttede arbejder på ca. 7 mio. kr., hvor af kommunen skal stille garanti for 50 % (netto), samt en stigning i kreditforeningens krav om garanti for de ustøttede lån fra anslået ca. 15,5 % til anslået 65 %.

 

Administrationen har i december 2014 skrevet til alle boligselskaberne, at de skal overholde budgetterne for nybyggeri og renoveringsarbejder og at byrådet ikke automatisk vil godkende budgetoverskridelser, som medfører forøgede udgifter og/eller garantier fra kommunen. Dette er gentaget på de årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.

 

Udover kommunegaranti på i alt kr. 44.592.712, skal Kommunen bidrage med 1/5 del af 1.000.000 = kr. 200.000, jf. beslutningen vedrørende skema A, pkt. 4 ovenfor.

 

Konsekvenserne for huslejen efter skema B svarer til, hvad der blev oplyst i forbindelse med skema A. Huslejestigningen er for 2 rums boliger på 114 kr./m2 og for 3 og 4 rums boligerne på 90 kr./m2. Svarende til en huslejestigning for 2 rumsboliger fra 829 kr./m2 til 943 kr./m2 og for 3 og 4 rumsboliger svarende til en stigning fra 829 kr./m2 til 916 kr./m2

 

Projektet og dets finansiering er godkendt af afdelingsmødet, af organisationsbestyrelsen og af Landsbyggefonden.

 

Helhedsplanen vil ikke kunne realiseres uden de kommunale lånegarantier og det kommunale kapitalindskud.

Bevilling

Nærværende sag medfører ikke behov for yderligere bevillinger i forhold til Byrådets godkendelse af skema A.


Forøgelsen af garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der til finansiering af helhedsplanen optages støttet lån på 47.860.285 kr. og ustøttet lån på 32.619.338 kr.
 2. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 23.390.142 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
 3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 21.202.570 kr. af det ustøttede lån.
 4. At kommunen vedstår sit tilsagn om at indbetale 200.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen.
 5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.283 - Ansøgning om forhøjelse af garanti for lån til individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 15/19673

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra KAB på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om forhøjelse af kommunens tilsagn om lånegaranti fra 1.500.000 kr. til 1.618.000 kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har på sit møde den 31. august 2015 godkendt ansøgning fra Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer. Byrådet erklærede samtidigt at ville stille garanti for hele lånet.

Følgende fremgik af dagsordensteksten den 31. august 2015:

”Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen indebærer,

 

-      At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr., som skal inkludere håndværker- og materialeudgifter samt finansieringsomkostninger.

-      At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

-      At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

 

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med en anslået fast ydelse på 6,7 % p.a. og med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet. Boligselskabet oplyser, at der pt. afdrages ca. 5,3 mio. kr. om året på afdelingens eksisterende realkreditlån.

 

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr. vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 558 kr. pr. måned i gennemsnit. Såfremt køkkenmoderniseringen er lige så omfattende i 2- og 3-værelses lejlighederne som i 4-væreleslejlighederne, vil lejeforhøjelserne, hvis lejerne ønsker køkkenmodernisering, udgøre henholdsvis 13%, 8,3% og 7,3%.

 

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer af ca. 75.000 kr. pr. stk.

 

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.”

Kommunen har nu modtaget anmodning fra boligselskabet om at forhøje låneoptagelsen og kommunens garantitilsagn med 118.000 kr. til 1.618.000 kr.

Årsagen til, at der ønskes et større lån og en højere garanti, er, at boligselskabet har lagt ud flere køkkenmoderniseringer end oprindeligt beregnet.

Bevilling

Den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet godkender den ansøgte forhøjelse af realkreditlån på 118.000 kr. til 1.618.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
 2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.284 - Skema C ansøgning - ombygning og oprening af Niverødgård

Sagsnr.: 15/9868

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C angående ombygning og opretning af Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverødgård.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har den 20. november 2017 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afd. Niverødgård fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af skema C vedrørende ombygning og opretning af afdelingen.


Byrådet har den 21. november 2016 godkendt skema B med følgende vilkår:

 1. At Skema B for den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
 2. At Skema B for den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 4.224.050 kr.
 3. At arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
 4. At Fredensborg Kommune giver tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
 5. At Fredensborg Kommune godkender den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Skema C’s hovedtal ser således ud sammenlignet med skema B:

 

 

Skema B

Skema C

forskel

 

Kr.

Kr.

Kr.

Støttede arbejder

5.030.000

5.030.000

0

Ustøttede arbejder

4.224.050

5.080.915

856.865

I alt

9.254.050

10.110.915

856.865


Som det ses, er udgiften til de støttede arbejder uændret i skema C i forhold til skema B, mens der er en overskridelse på 856.865 kr. på skema C for de ustøttede arbejder. Boligselskabet oplyser, at der  har været en række udfordringer, som har medført ekstra entrepriseudgifter. Således vedrører 500.000 kr. af overskridelsen genopretning af bebyggelsens tag.

Landsbyggefonden har indstillet, at boligselskabets dispositionsfond yder lån, der finansierer overskridelsen på det ustøttede lån, og at Landsbyggefonden via driftsstøtte i byggesagen afholder udgifter til låneydelsen, således at det ikke får huslejemæssige konsekvenser for beboerne.

Finansieringsbudgettet ser herefter således ud:

 

Skema B
Kr.

Skema C
kr.

30-årigt støttet realkreditlån

5.030.000

5.030.000

30-årigt ustøttet realkreditlån

4.224.050

4.224.050

Energitilskud

 

46.218

Tilskud fra dispositionsfond

 

75.000

Lån fra dispositionsfond

 

735.647

 

9.254.050

10.110.915Som anført får budgetoverskridelsen ikke konsekvenser for huslejen. Det samlede ombygnings- og opretningsprojekt vil således, som det også fremgik af skema B, medføre en huslejenedsættelse fra 980 kr. pr. m2 pr. år til 960 kr.

Byggeregnskabet/skema C er godkendt af beboerne den 31. august 2017 og af organisationsbestyrelsen den 15. november 2017.

Der erindres om, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af skema A den 25. januar 2016 har givet tilsagn om at deltage i en kapitaltilførsel på i alt 900.000 kr. efter femtedelsordningen. Kapitaltilførslen udgør for kommunens vedkommende således 180.000 kr.  Kapitaltilførslen skal anvendes til at dække det opsamlede underskud i afdelingen på 522.000 kr. pr. 30. juni 2015, samt til for at nedbringe beboerindskuddet med 337.000 kr. - svarende til 220 kr. pr m2.

 

Samlet set indebærer skema C uændrede forpligtelser for kommunen i forhold til de tilsagn, der blev givet ved godkendelsen af skema B og skema A, idet budgetoverskridelsen på de ustøttede arbejder dækkes af boligselskabets egne midler og af Landsbyggefonden. Der vil derfor ikke være sagligt grundlag for ikke at godkende skema C.

Bevilling

Nærværende sag medfører ikke behov for yderligere bevilliger eller garantistillelser i forhold til Byrådets godkendelse af skema A på møde den 25. januar 2016.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Skema C vedrørende ombygning og opretning af Niverødgård godkendes, herunder

 1. At den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
 2. At den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.080.915 kr.
 3. At arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
 4. At Fredensborg Kommune vedstår sit givne tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
 5. At Fredensborg Kommune vedstår sit tilsagn om at medvirke til den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger efter afstemning:


Liste V stemte imod indstillingens punkt 1-4

Liste I stemte imod indstillingens punkt 1-5

Nr.285 - Jellerødparken - nye boliger og omdannelse af butiksbygning

Sagsnr.: 16/16919

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Den Almene Boligforening Jellerød Parken om tilladelse til nedrivning af det hidtidige erhvervslejemål, der erstattes af 2 nye almene familieboliger med kommunal medfinansiering.

 

Sagen forelægges til fornyet behandling efter dialog med boligforeningen, jf. Byrådets beslutning den 25. september 2017, der refereres nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

Den Almene Boligforening Jellerød Parken har fremsendt ansøgning med forslag til nedrivning af den gamle butiksbygning på 143 m2 og nyopførelse af 2 almene familieboliger, hver på 92 m2.

 

 

Jellerød Park består i dag af 41 almene familieboliger, 1 erhvervslejemål (der ønskes nedrevet og erstattet af 2 nye boliger) og 5 garager. Lejen udgjorde pr. 1. oktober 2016 948 kr. pr. m2.

 

Projektet udspringer først og fremmest af et ønske om at omdanne det eksisterende erhvervslejemål til boliger. Det har i flere år vist sig vanskeligt at udleje erhvervslejemålet, der nu har stået tomt i et par år. Boligforeningen har på de årlige styringsdialogmøder flere gange ytret ønske netop om at nedlægge erhvervslejemålet og erstatte dette med boliger.

 

 

Den manglende indtægt fra erhvervslejemålet har haft negativ indflydelse på afdelingens regnskab og dermed på den leje afdelingens bebeboere må betale. Det tomme erhvervslejemål giver endvidere bebyggelsen et lidt trist udseende.

 

Afdelingen har i sin ansøgning og i skema A opgjort anskaffelsessummen - inklusiv udgiften til nedrivning af den eksisterende erhvervsbygning - til 4.396.000 kr. Der søges derfor om kommunal medfinansiering i form af et grundkapitallån på 439.600 kr. samt garantistillelse for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens handelsværdi. Såfremt projektet kan betragtes som ”forsættelsesbyggeri” (i modsætning til opførelsen af en hel ny afdeling, der senere sammenlægges med den eksisterende) vil der ikke være behov for garantistillelse.

 

Såfremt Byrådet godkender skema A ansøgningen, vil administrationen anbefale boligselskabet primært at arbejde på en løsning, hvor kommunal garantistillelse ikke er nødvendig. Kan en sådan løsning ikke gennemføres, anbefaler administrationen, at Byrådet stiller den omtalte garanti for lån, der ligger over 60 % af ejendommens handelsværdi.

 

Anskaffelsessummen er beregnet i overensstemmelse med det såkaldte rammebeløb (maksimal anskaffelsessum pr. m2), der i 2017 udgør 22.890 kr. pr. m2 med tillæg af 1.000 kr. pr. m2 i energitillæg.

 

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

 

Kr.

Kommunal grundkapitallån (10 %)

439.600

Beboerindskud (2 %)

88.000

Realkreditlån (88 %)

3.868.160

I alt (100 %)

4.395.760

 

Boligselskabet oplyser, at lejen for de nye boliger vil være 1064 kr. pr. m2 pr. år, hvilket for en lejlighed på 92 m2 vil svare til 8.157 kr. pr. måned.

 

Projektet er godkendt af afdelingsmødet den 26. juni 2017 med 60 stemmer for og 2 imod.

 

Administrationen anbefaler projektet, der fjerner det tomme erhvervslejemål og erstatter det med tidsvarende familieboliger, der kan udlejes. Såfremt Byrådet vælger ikke at deltage i den ansøgte finansiering, vil projektet ikke kunne gennemføres.

 

Sagsbehandling siden 25. september 2017

Byrådet besluttede den 25. september 2017 at sende sagen tilbage til økonomiudvalget, idet Byrådet anmoder Boligforeningen om, at muligheden for en alternativ løsning undersøges.

 

Administrationen har være i dialog med Boligforeningen Jellerød Parken, der bemærker følgende (citat):

 

”Det er af en vis vigtighed, at Jellerød Parkvej 37 snarest bliver bygget om til udlejning.

 

Det tidligere erhvervslejemål har stået ledigt i over et år, til en tabt indtægt for boligorganisationen på 14.000 kr. pr. måned, og bygningen, der ikke længere er opvarmet, står nu og forfalder på anden vinter i træk. Det er ikke holdbart.

 

I september 2016 så det ud til, at problemet med det ledige lejemål kunne løses ved at det sammenlagte ejendomskontor kunne placeres her, men det projekt materialiserede sig ikke. Forsøg på at udleje billigere til lagerplads lykkedes heller ikke.

 

Området ligger desuden socialt uheldigt og tiltrækker utilpassede unge fra Egedalsvænge og omegn. Den graffiti, som beboerne på Skovbrynet har klaget over i årevis er ikke bare dekorationer, men såkaldt ’tagging’ fra ungdomsbander, der erklærer området for deres territorium (eller ’turf’). Dette problem eksisterede også i de sidste 16 år, hvor nr. 37 var erhvervslejemål. To på hinanden følgende erhvervsdrivende lejere blev drevet ud ved systematisk rudeknusning, som deres respektive forsikringer til sidst ikke ville betale. Hærværket standsede ved den sidste lejer, som syntes at være ’godkendt af banderne, men som dog alligevel ikke kunne få et pizzeria til at betale sig på adressen.

 

Det er især uheldigt, at stedet har bandernes bevågenhed, fordi to af vore småbørnsfamilier i Jellerødparken er umiddelbare naboer til det tidligere erhvervslejemål.

 

Løsningen, som organisationsbestyrelsen i Jellerødparken ser den, er hurtigst muligt at få bygget det tidligere erhvervslejemål om til to lejeboliger. Vi forstår, at bygningen er fundet bevaringsværdig, og er godt tilfredse med, at gavlene bevares, og at bygningens ydre så vidt muligt bevares, så den harmonerer med resten af afdelingens udseende som hidtil. Men sagen begynder at haste.”

 

Administrationen skal tilføje, at bebyggelsen i 2014 af kommunen er kortlagt som såkaldt ”kulturmiljø”. Det skyldes, at området er et udtryk for en samlet planlægning efter velfærdssamfundets idealer. Husene har en klar struktur og rytme og en nogenlunde ens størrelse. Det nordlige torv , hvor butikslejemålet er beliggende, og hvor der i øvrigt er garager og vaskeri for områdets beboere, er centralt i fortællingen. Dette sidste stiller særlige krav til det arkitektoniske i forbindelse med omdannelsen af erhverv til bolig.

 

Administrationen har sikret sig, at den omdannelse af butikslejemålet til boliger, der er omhandlet af ansøgningen, passer ind i det eksisterende kulturmiljø.

 

Administrationen har ligeledes opfordret boligforeningen til at vurdere muligheden for at gennemføre ombygningen til en billigere pris. Boligforening har oplyst, at dette ikke vil være muligt, og at man i forvejen har svært ved at holde sig inden for maksimumsbeløbet pr. m2, bl.a. på grund af de krav kommunen har stillet til bebyggelsens udseende.

 

Om huslejeniveauet kan administrationen oplyse, at der er flere eksempler i kommunen på kvadratmeterlejer i almene boliger på niveau med de 1064 kr., som de nye boliger er budgetteret til. Eksempelvis er huslejen i Egeparken på 1126 kr., Bøgelunden 1010 kr., Frøparken 1018 kr., Langebjergparken 1021 kr. og Ravnsbjerg II 1050 kr.

 

Administrationen skal yderligere bemærke, at det planmæssigt ikke vil være muligt at frastykke (og sælge) det grundareal, som den nuværende butik ligger på. Grundstørrelsen på ca. 360 m² strider både imod Kommuneplanen og BR15. Bebyggelsesprocenten på 30 vil medføre et nyt hus på max. 108 m², hvilket anses for at være et urealistisk lille enfamiliehus. Endeligt skal huset placeres mindst 2,5 m fra skel, og der skal være plads til have og indkørsel og parkering.

 

På baggrund af de ovenfor anført supplerende oplysninger, anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om, hvad man vil anbefale Byrådet.

 

Sagsbehandling efter byrådsmødet den 27. november 2017.

 

På Byrådets møde den 27. november 2017 blev sagen sendt tilbage til Økonomiudvalget til afklaring af, om byggeriet vil kunne opføres som fortsættelsesbyggeri. Boligforeningens realkreditinstitut har over for administrationen bekræftet, at byggeriet vil kunne opføres som fortsættelsesbyggeri. Da der ikke kræves kommunal garanti for realkreditlånet ved fortsættelsesbyggeri, bortfalder indstillingens pkt. 3 således.  Det kommunale grundkapitallån og huslejen er uændret, henholdsvis 439.600 kr. og 1064 kr. /m2. 

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Grundkapitallån

 

0

440

 

 

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

0

440

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Der er ikke afsat budget til finansiering af grundkapitallånet, hvorfor udbetaling af dette forudsætter, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Eventuel garantistillelse for boligselskabets realkreditlån vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Den Almene Boligforening Jellerødparkens skema A ansøgning vedrørende nedrivning af eksisterende erhvervslejemål og erstatning af dette med 2 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4.396.000 kr.
 2. At kommunen erklærer sig sindet at yde et grundkapitallån på 439.600 kr. finansieret af kassebeholdningen.
 3. At kommunen erklærer sig sindet at ville stille garanti for den del af realkreditforeningslånet på 3.868.160 kr., der har pant efter 60 % af ejendommens handelsværdi, såfremt der fremsættes krav herom.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemmer: 7 Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste H, Liste O


Helle Abild Hansen (I) og Tinne Borch Jacobsen (V) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Sagen blev sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger pkt 1 og 2. Indstillingens punkt 3 bortfalder.

Nr.286 - Direktionens Ledetråd 2018

Sagsnr.: 17/24026

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Direktionens Ledetråd for 2018 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens blik på de vigtigste strategiske krav og forventninger for 2018 og svaret på hvordan de ledelsesmæssigt og organisatorisk skal håndteres.

Direktionens Ledetråd 2018

Direktionens ledetråd er i 2018 hægtet op på regeringens sammenhængsreform og byrådets budgetforlig. I forordet er der sat fokus på den nye velfærdsforståelse, det nationale pres på kommunestyret og betydning af kommunalvalget. Endvidere er ledetråden som direktionens strategibrev styrket med en dobbeltside med fem vigtige strategiske pejlinger for næste år. 


De tre overordnede temaer fra sidste års ledetråd er fastholdt, da de forstsat er højaktuelle. Organisationen er allerede godt på vej med arbejdet, men i årets ledetråd sættes temaerne i spil på nye måder med et styrket borgerfokus og – inddragelse og vægt på koncernperspektivet. Input fra chefseminar i oktober omkring tværgående opgavefællesskaber er inddraget.


De tre temaer i ledetråden er:

·         Effekt for borgerne – indsatser der virker

·         Faglighed og kompetence – en arbejdsplads i udvikling

·         Samarbejde på tværs – helhedsorienteret indsats


Den videre proces

Ledetråden føles op af årsplaner på center og institutionsniveau som vanligt. Årsplanerne skal sikre at ledetråden implementeres og at direktionens prioriteringer kommer ud at leve.


Opfølgning på det strategiske arbejde med ledetråden foregår løbende i de enkelte institutioner og centre og gennem dialog med direktionen.


Udvikling af ledetråden og den efterfølgende udmøntning er i år tænkt sammen med lederudviklingsforløbet om ledelsesfællesskaber og sammenhængskraft. Seminaret i december er trædesten til at styrke koncernperspektivet og igangsætte samarbejdsprojekter på tværs.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionens Ledetråd 2018 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.287 - Opfølgning på sag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse

Sagsnr.: 16/30715

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2017 om at sagen udsættes med henblik på yderligere undersøgelser af den anvendte model i Albertslund Kommune. Økonomiudvalget orienteres om tilbagemeldingerne fra Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 24. januar 2017 behandlede Økonomiudvalget forslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse. Økonomiudvalget besluttede at ”Sagen blev udsat med henblik på yderligere undersøgelser af den anvendte model i Albertslund, når denne foreligger.” Med afsæt heri har administrationen afventet en egentlig evaluering af effekten af beslutningen i Albertslund.


Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse beslutning af 13. december 2016 i sagen om forvaltningens bud på en konkret udmøntning og kontrol i forbindelse med skattely var at Albertslund Kommune fremover bl.a. i udbud udelukker leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse, og indarbejder klausuler i fremtidige kontrakter om væsentlig misligholdelse, så kontrakten kan ophæves, hvis leverandøren dømmes for skatteunddragelse.


Administrationen har været i kontakt med Albertslund Kommune med henblik på at få belyst hvilke erfaringer Albertslund har gjort sig på baggrund af de indførte tiltag. Der forelægger ikke en egentlig samlet evaluering, men nedenfor er Albertslunds tilbagemelding på kommunens gennemførte tiltag:


1.     At Albertslund Kommune udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse.

Det har endnu ikke været aktuelt for Albertslund.

 

2.     At Albertslund Kommune indgår i samarbejde om at udarbejde et nyt certifikat/mærkning i tråd med Storbritanniens ”Fair Tax Market” og at den indgår i revision af indkøbspolitikken.

Albertslund har indtil videre indgået et samarbejde med Københavns Kommune og Dansk Standard med henblik på at vurdere muligheder for standardisering af området. Dette betyder, at Dansk Standard er i gang med en forundersøgelse, hvor Albertslund opsøger interessenter, som kan være med til at bakke op om projektet.

 

3.     At Albertslund Kommune indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse.

Sagen er vedhæftet notat fra Albertslund Kommune, hvoraf det fremgår at kommunen ikke har mulighed for at bruge skattemæssige forhold som enten krav eller egnethed, som tildelingskriterium eller som kontaktvilkår. Ligesom det bemærkes at det er SKAT, der er den kompetente myndighed til at tage stilling til om en virksomheds økonomiske forhold eller deltagelse overholder gældende lovgivning.

 

4.     At forvaltningen følger udviklingen på skattely området løbende med henblik på at følge op på muligheder for yderligere kontrol og tiltag.                                                                                     Albertslund holder øje med udviklingen, men har ikke meldt tilbage om der har været nogle sager i denne forbindelse.


5.     At forvaltningen udvælger en stikprøve på 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse.                         Det har ikke været muligt for Albertslund Kommune at tilgå et register, hvor de har kunnet tjekke det.


På bagrund af ovenstående er det vurderingen, at Albertslund Kommunes beslutning om ikke at samarbejde med virksomheder dømt for skatteunddragelse på den ene side er en klar politisk markering, men på den anden side er vanskelig at gøre operativ med gældende lovgivning og tilgængelige redskaber.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget træffer beslutning om pt. ikke at foretage yderligere undersøgelser, da det ikke er muligt at vurdere effekten af tiltag på det foreliggende grundlag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkender administrationens indstilling, idet arbejdet i Albertslund Kommune og Københavns Kommune følges jfr.  sagsfremstillingens punkt 2.

Nr.288 - Status på anbefalinger af tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet 2017

Sagsnr.: 15/12508

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Behandling af status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Samarbejdet er indgået i 2015 mellem 49 kommuner under Kommune Kontaktråd Hovedstaden (KKR).


Samarbejdet vedrørende de tværkommunale samarbejder er tidligere blevet  behandlet på byrådsmøderne den 22. juni 2015 og den 29. marts 2016.


KKR har besluttet, at status på anbefalingerne vedrørende det tværkommunale samarbejder behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og derefter drøftes i KKR.


Sagen skal til endelig behandling på byrådsmødet 18. december 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

KKR Hovedstaden godkendte tilbage i 2015 en række anbefalinger, der skal være med til at øge det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet. KKR besluttede, at anbefalingerne skal drøftes i alle byråd, og at der årligt skal foretages en status på anbefalingerne.


2. Justering af anbefalinger

Der er med udgangspunkt i den statusopsamling, der blev udarbejdet i 2016, blevet foretaget en række justeringer i forhold til de oprindelige anbefalinger. Statusopsamlingen fra 2016 viste, at kommunerne er kommet langt i forhold til at øge de tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet og, at kommunerne stort set er kommet i mål i forhold til de oprindelige anbefalinger. Der er derfor overordnet lagt op til færre anbefalinger under de fire indsatsområder, der har været de overordnede temaer fra 2015.


I forbindelse med statusopsamlingen i 2016 havde kommunerne mulighed for at tilføje ekstra temaområder. Fredensborg Kommune, anbefalede, at der skulle være et nyt indsatsområde vedrørende integrationsområdet. Det er således kommet med som et nyt indsatsområde.


Indsatsområderne er:


 1. Virksomhedsrettede indsatser
 2. Borgerrettede indsatser
 3. Sikre kvalificerede medarbejdere
 4. Dokumentation af effekt af indsats
 5. Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge (nyt)


3. Opfølgning på de 12 anbefalinger

Alle kommuner der er en del af samarbejdet, er ligesom ved den sidste status, blevet bedt om at udfylde et skema med farverne grøn, gul og rød i forhold til status på de enkelte anbefalinger. Nedenfor er en status på de enkelte anbefalinger.


Initiativer som er igangsat efter planen:


 • Alle kommuner skal aktivt medvirke til at udvikle og forankre Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice

 • Alle kommuner skal aktivt medvirke til forankring og udvikling af samarbejdet i regi af Uddannelsesforum

 

 • Alle kommuner skal medvirke til, at dokumentation af effekten af indsatser på beskæftigelsesområdet udvikles

 

 • Effektiv kompetenceafklaring af flygtninge

 

 • Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager.

 

Initiativer som er i proces:


 • Alle kommuner skal have fokus på, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling

 • Særlige indsatser for akademikere

 • Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på Best practice på beskæftigelsesområdet

 


Initiativer som er endnu ikke er igangsat:


 • Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed

 • Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter

 

 • Samarbejde om optimal fordeling af praktikpladser i virksomhederne til flygtninge

 

 • Erfaringsudveksling om arbejdet med at indplacere flygtninge.

 

 

Opsummering
Fem af anbefalingerne er i igangsat, tre anbefalinger er i proces og dermed i gang med at blive implementeret, og fire anbefalinger er endnu ikke igangsat. For uddybning henvises til vedlagte bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At status på anbefalinger vedrørende det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 29-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.

Nr.289 - Revideret beskæftigelsesplan 2017-2018

Sagsnr.: 17/20238

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender den reviderede beskæftigelsesplan 2017-2018 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen, og er den lokal politiske indsats for lokale mål  i 2017-2018 i Fredensborg Kommune.


Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejeledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.


Beskæftigelsesplan 2017-2018 blev som en toårig plan godkendt på et møde i Byrådet den 21. november 2016.


Grundet udmeldingen af nye ministermål for 2018 og vedtagelsen af budgetforliget 2018-2021 med en investeringsstrategi på fleksjobområdet har administrationen fundet grundlag for at foreslå gennemført en mindre revision af den godkendte beskæftigelsesplan 2017-2018.


Det overordnede element i beskæftigelsesindsatsen er og vil fortsat være at have fokus på at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper.


Den reviderede Beskæftigelsesplan 2017-2018

I Fredensborg Kommune er det politisk besluttet, at der i indeværende år og de kommende år rent indsatsmæssigt skal investeres for på den måde at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de strategiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsten. Den reviderede beskæftigelsesplan indeholder fem mål fra Beskæftigelsesministeren mod oprindeligt fire, et overordnet lokalpolitisk mål, og fire særlige lokale pejlemærker for de kommende år. Hertil kommer otte konkrete mål, på baggrund af de investeringsstrategier der er igangsat med grundlag i budgetforliget for 2017-2020 samt den investeringsstrategi, som igangsættes med grundlag i det seneste budgetforlig for 2018-2021.


Mål i den reviderede Beskæftigelsesplan 2017-2018

I 2017 og 2018 er der ud over ministermål og målet om, at kommunen skal have landets laveste ungdomsledighed, kvantitative målsætninger i forhold til de otte vedtagne investeringsstrategier.

Bevilling

Den reviderede beskæftigelsesplan er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At den reviderede beskæftigelsesplan 2017-2018 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 29-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Arbejdsmarkeds – og erhvervsudvalgets indstilling.

Nr.290 - Forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald for 2018

Sagsnr.: 15/9038

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald gældende for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund. I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald. Gebyret dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne.

 

Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv.

 

Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Affald A/S udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster gældende for 2018.

 

Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på deres møde d. 31. oktober 2017 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet at taksterne godkendes. I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer/takster for de enkelte ordninger.


Dagrenovation. Taksten for dagrenovation dækker afhentning af sække/containere m.m. til dagrenovation 1 gang om ugen.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud, som er delvis nedbragt i 2017. Det foreslås, at taksten for dagrenovation fastholdes uændret i 2018.


Storskrald. Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten for storskrald fastholdes uændret.


Papir. Taksten for papir giver hver husstand ret til at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Glas. Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Genbrugsplads. Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept.

 

Norfors opkræver en takst pr. husstand hos kommunen baseret på befolkningstallet. Taksten for 2018 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2016 samt prognosen der bygger på årets første 6 måneder af 2017 for affaldsbortskaffelse samt serviceniveauet.


Der forventes, at affaldsmængderne i 2017 falder med 2 % i forhold til 2016, og der budgetteres med uændrede mængder i 2018.

 

Det er Norfors vurdering, at den takst som Norfors opkræver kommunen pr. husstand bør stige med 1 % i 2018.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås dog, at taksten for genbrugspladser fastholdes uændret.

 

Farligt affald. Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald /år.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Sammenfatning. Godkendelse af forslag til taksterne for 2018 vil betyde, at udgiften for kommunens husstande forbliver uændret. Taksterne er udfærdiget med henblik på at fastholde takstniveauet i 2018, hvor der planlægges en hjemtagning af affaldsordningerne. 

 

Gebyr pr. husstand

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Dagrenovation (110 l)

933,50

933,50

933,50

933,50

Storskrald

46,38

46,38

46,38

46,38

Papir

66,25

66,25

66,25

66,25

Glas

48,75

48,75

48,75

48,75

Genbrugsplads

1.089,60

1.089,60

1.089,60

1.089,60

Farligt affald

40,00

40,00

40,00

40,00

I alt

2.224,48

2.224,48

2.224,48

2.224,48

Alle beløb i kr. og inkl. moms.

 

Fremtidsperspektiver. I det følgende gennemgås en række potentielle emner, der kan komme til at påvirke affaldsgebyrerne i 2019 og fremover:


Fælles indsamlingssystem. Byrådet skal på møde i december 2017 behandle en sag om etablering af et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald (dagrenovation, storskrald, haveaffald, samt de genanvendelige fraktioner som glas, pap, papir, metal og plast) i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, Fredensborg Forsyning samt Norfors.

 

Forventningen er, at et fælles system, herunder fælles udbud kan  bibringe en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud.

 

Fredensborg Affald A/S drifter de kommunale affaldsordninger. Bestyrelsen har besluttet, at hjemtage opgaven vedr. håndtering af husholdningsaffald pr. 1. april 2018. Der er en forventning om der kan opnås 15 % i besparelse på driften årligt.

 

Affaldsøkonomi. De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genbrugsmaterialer, etc.

 

Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil får en betydning for den samlede affaldsøkonomi og affaldsgebyrerne, hvilket betyder, at disse højst sandsynligt vil stige fra 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2018 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.291 - Oprettelse af lokale naturråd

Sagsnr.: 17/13380

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Bemyndigelse til administrationen om at beslutte, hvilke foreninger og organisationer, der skal være medlem af naturrådet, i samråd med de 5 andre kommuner i Naturråd Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Oprettelse af naturråd

Den 10. august 2017 trådte en ny bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd i kraft. Formålet med naturrådet er, at de skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en sammenhængende udpegning af eksisterende og potentielle naturområder på tværs af kommunegrænser.


Etableringen af lokale naturråd samt udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort er beskrevet i planloven, idet udpegningen af Grønt Danmarkskort kan medføre ændringer i kommuneplanen.


Det lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.


Fredensborg Kommune er en del af Naturråd Nordsjælland sammen med 5 andre kommuner; Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner. De seks kommuners kommunaldirektører har besluttet, at Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af Naturråd Nordsjælland.


Der er nedsat en teknikergruppe med deltagelse fra de 6 kommuner, som skal bistå Naturrådet med nødvendige data og kortbilag. De øvrige 5 kommuner deltager som observatører ved naturrådets møder


Medlemmer af naturrådet

Naturrådene kan højest bestå af 20 medlemmer, som skal repræsentere en ligelig fordeling af forskellige interesser i forbindelse med planlægning af natur. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. Kravet om ligelig repræsentation gælder også, hvis rådet består af færre end 20 medlemmer. Medlemmerne skal repræsentere en forening eller organisation. Enkeltpersoner kan således ikke indstilles.


Foreninger og organisationer har indtil den 22. december 2017 til at indstille medlemmer til naturrådet. Naturråd Nordsjælland skal være oprettet senest den 15. januar 2018.


Tidsplan

Tidsplanen for arbejdet er angivet nedenfor. Som det ses skal arbejdet i naturrådet være afsluttet senest den 15. juli 2018. Deres indstilling forventes politisk behandlet i de enkelte kommuner efter sommerferien 2018.


1. november 2017    Halsnæs kommune har meddelt Erhvervsstyrelsen at de er sekretariatskommune for Naturråd Nordsjælland


13. november 2017   Kommunerne offentliggør oplysninger om det lokale naturråd på deres hjemmesider, herunder en frist for foreninger/organisationer til 22. december 2017 til at indstille medlemmer


                             Halsnæs kommune udarbejder forslag til udpegning af medlemmer, som godkendes af de øvrige kommuner.


15. januar 2018        De lokale naturråd skal være oprettet


15. februar 2018      Første møde i naturråd


15. marts 2018        Andet møde i naturråd


3. maj 2018             Tredje møde i naturråd


21. juni 2018           Sidste møde i naturråd


15. juli 2018            De lokale naturråd afslutter deres arbejde


Efter sommerferien  Forventet politisk behandling af forslag til udpegninger af eksisterende og potentielle naturområder i kommunen.


Bemyndigelse

Da der er tale om en ny bekendtgørelse har administrationen ikke med den nuværende delegationsplan bemyndigelse til at beslutte, hvem der skal være medlem af naturrådet.


På baggrund af den stramme tidsplan indstilles det, at administrationen bemyndiges til at beslutte, hvem der er medlem af naturrådet i samarbejde med de 5 andre kommuner i naturrådet.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bek. Nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd


Lov om Planlægning jf lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved lov nr. 668 af 8. juni 2017

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At administrationen bemyndiges til at beslutte, hvem der er medlemmer af naturrådet, i samråd med de 5 andre kommuner i Naturråd Nordsjælland.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.292 - Justering af Natura 2000 områdegrænser

Sagsnr.: 17/225

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af, at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsens om, at kommunen ingen bemærkninger har til justering af områdegrænserne i den del af Natura 2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der ligger i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Fredensborg Kommune er del af et Natura 2000 område, der dækker Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.


Miljøstyrelsen har i 2017 gennemgået de udpegede Natura-2000 områder på land og vurderet arealernes betydning for de arter og naturtyper, som skal beskyttes. Resultatet af gennemgangen er nu sendt i høring indtil den 3. januar 2018.


I gennemgangen er de eksisterende grænser blevet kvalitetssikret og justeret ind i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort, da de oprindelige grænser blev håndtegnet på papirkort og senere digitaliseret. I kvalitetssikringen er der blevet afsøgt naturlige skel, som har været tiltænkt som grænse.


Gennemgangen har resulteret i, at nogle arealer er blevet taget ud og nogle arealer  er blevet inkluderet i Natura 2000 området. Arealer, der er udtaget af Natura 2000 arealerne, er fortrinsvis intensive jordbrugsarealer, men omfatter også byer, sommerhusområder og andre bebyggede arealer. Også havnearealer beliggende i randen af Natura 2000 områder er udtaget.


Justeringen af områdegrænsen af Natura 2000 området i Fredensborg Kommune har ikke givet anledning til store ændringer, idet der er sket en tilpasning til de naturlige skel, der findes i området. I bilag 1 er der vist eksempler på justeringen.


Da justeringen ikke er omfattende, er det administrationens vurdering, at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsen om, at man ikke har bemærkninger til ændringerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

EU"s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv


Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsen om, at kommunen ingen bemærkninger har til justering af områdegrænserne for den del af Natura 2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der ligger i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.293 - Sundhedsberedskabsplan 2017

Sagsnr.: 17/16294

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Orientering om Sundhedsberedskabsplanen 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan er

udarbejdet i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen og nabo- kommunerne Allerød, Hørholm og Rudersdal.


Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Fredensborg Kommunes samlede beredskab og har til formål, at beskrive retningslinjer for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Fredensborg Kommune – primært vedr. sundhedsberedskabet.


Sundhedsberedskabsplanen aktiveres, hvis der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror eller krigshandlinger.


Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med beredskab situationer, herunder


 1. Hvis der sker ekstra ordinære udskrivninger fra hospitaler.
 2. Når der opstår opgaver i akutte situationer, fx behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver  ved vejrbetingede beredskabssituationer samt,
 3. Procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner eller epidemiske sygdomme.

Formålet med planen er, at der i forbindelse med ovenstående forhold kan iværksættes et beredskab i vores kommune, der sikrer, at den normale drift varetages, samtidig med at beredskabssituationen håndteres.


Sundhedsberedskabsplanen har modtaget positive høringssvar fra  nabokommunerne: Hørsholm, Helsingør, Gribskov, Hillerød, Allerød og Rudersdal.


Sundhedsstyrelsen har afgivet rådgivningssvar til Fredensborg Kommune og er fremkommet med flere forslag til forbedringer, der alle er indarbejdet i den nuværende udgave.


Sundhedsberedskabsplanen er tilbagesendt til Sundhedsstyrelsen og vi afventer yderligere rådgivningssvar. Hvis Sundhedsstyrelsen fremkommer med forslag til væsentlige ændringer, vil sundhedsberedskabsplanen blive fremlagt igen til endelig godkendelse. Såfremt der alene er tale om mindre ændringer vil de blot blive indarbejde i den godkendte plan.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181681

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Se Sundhedsberedskabsplanen afsendt til Sundhedsstyrelsen oktober 2017 i bilag.

Indstilling

At Byrådet vedtager Sundhedsberedskabsplanen.


Der tages forbehold for yderligere bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.

I tilfælde af at bemærkninger er væsentlige, vil sundhedsberedskabsplanen blive forlagt igen primo 2018.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Udvalget anbefaler sundhedsberedskabsplanen til byrådets godkendelse.


Udvalget anbefaler, at der i første halvår 2018 gennemføres en øvelse.


Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, hvis tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen giver anledning hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Nr.294 - Kvalitetsstandarder 2018

Sagsnr.: 17/26135

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældreområdet og handicapområdet.


Der  er ingen ændringer i Handicapstandarderne.


På ældreområdet er der udarbejdet 2 nye kvalitetsstandarder. Den ene omfatter Aflastning/Afløsning for Demente og deres pårørende. Den anden omfatter Hjemmesygepleje.


Kvalitetsstandarden for indkøbsordning er ændret idet, der er indført en brugerbetaling på 100 kr. om måneden, for at være tilmeldt ordningen. Jf. budgetforlig 2018-2021


Kvalitetsstandarden for nødkald ændres idet der ikke længere stilles krav om en analog telefonlinje, men tager udgangspunkt, i det abonnement borgeren allerede har.


Kvalitetsstandarden på personlig pleje ændres så almindelig neglepleje på fødder kan indgå. Speciel neglepleje, som eksempelvis fodpleje til diabetikere henvises som altid til fodterapeut.


Kvalitetsstandarderne for madservice er der arbejdet med over tid, Den største ændring er at fuldkost nu ændres til normal kost.

Der arbejdes endvidere med at flere ældre vil blive anbefalet kost til småt spisende. Begrundelsen er at mange hjemmeboende borgere bestiller en fuldkost, som er en pæn stor portion, hvorfor mange deler portionen over 2 dage. Dette er ikke hensigtsmæssigt da hele portionen skal spises for at borgerne får dækket deres daglige ernæringsbehov.


I kvalitetsstandarden vedrørende omsorgstandpleje er det alene taktsten der er ændret i henhold til den gældende cirkulæreskrivelse om regulering af egenbetaling for omsorgstandplejen. Men administrationen gør opmærksom på at der træder en ny lovgivning i kraft på området, hvor der indføres frit-valgs-ordning pr. 1.1.2018. En ny sag vil blive fremlagt når omsorgstandplejen kender betydningen på området.


De andre kvalitetsstandarder har blot mindre ændringer i de hidtidige standarder, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.


Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt og drøftet med repræsentanter for Seniorråd og Danske handicaporganisationer. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i kvalitetsstandarderne.

Retsgrundlag

Serviceloven og sundhedsloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At kvalitetsstandarderne for 2018 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Udvalget anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Social – of Seniorudvalgets indstilling med følgende justeringer:


 1. Kvalitetsstandard om ambulant alkoholbehandling rettes til, således at det fremgår tydeligt, at frikommuneforsøget er stoppet og at der frit valg af behandlingssted. Revideret standard vedlægges byrådets dagsorden
 2. Kvalitetsstandard vedrørende aflastning/afløsning godkendes i den nuværende form, men tages op i fagudvalget primo 2018, når Finansloven er godkendt og kriterierne for puljen på området er kendt. Fagudvalget vil her endvidere se på en præcisering af klageadgangen.

Bilag

Madservice uden levering - 13.pdf
Madservice med levering - 12.pdf
Kvalitetsstandarder - Vedligeholdelses træning § 86 stk 2 - 23.pdf
Kvalitetsstandarder - Vederlagsfri fysioterapi - 22.pdf
Kvalitetsstandarder - Tøjvask - 21.pdf
Kvalitetsstandarder - Rengøring - 20.pdf
Kvalitetsstandarder - Plejebolig- ydelser 19.pdf
Kvalitetsstandarder - Personlig pleje - 18.pdf
Kvalitetsstandarder - Omsorgstandpleje - 17.pdf
Kvalitetsstandarder - Omsorgsmæssige ydelser - 16.pdf
Kvalitetsstandarder - Nødkaldsanlæg - 15.pdf
Kvalitetsstandarder - Midlertidigt ophold - 14.pdf
Kvalitetsstandarder - Kropsbårne hjælpemidler - 11.pdf
Kvalitetsstandarder - Indkøbsordning - 10.pdf
Kvalitetsstandarder - Individuelt handicapkørsel - 9.pdf
Kvalitetsstandarder - Hjemmesygepleje - 8.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning og træning af børn § 140 - 7.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning § 140 - 6.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning § 86 - 5.pdf
Kvalitetsstandarder - Forebyggende træning - Selvtræning - 4.pdf
Kvalitetsstandarder - Forebyggende hjemmebesøg - 3.pdf
Kvalitetsstandarder - Bestilling af varer mv -2.pdf
Kvalitetsstandarder - Aflastning-Afløsning - 1.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - 36.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Socialpædagogisk støtte § 85 - 35.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Socialbehandling af alkoholmisbrug SUL § 141 - 34.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Social behandling af stofmisbrug § 101 - 33.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Midlertidig botilbud servicelovens § 107 - 32.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Merudgifter § 100 - 31.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Længerevarende botilbud servicelovens § 108 - 30.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Ledsagelse servicelovens § 97 - 29.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste §42 - 28.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Borgerstyret personlig assistance § 96 - 27.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Borgere på forsorgshjem § 110 - 26.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Beskyttet beskæftigelse servicelovens § 103 - 25.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Aktivitets- og samværstilbud servicelovens § 104 - 24.pdf

Nr.295 - Fredensborg Atletik Stadion, status og økonomi

Sagsnr.: 17/1364

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til merudgift i forbindelse med anlæggelse af Fredensborg Atletik Stadion.


Desuden gives en orientering om projektet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde den 4. september 2017 sag om bløde jordbundsforhold på Fredensborg Atletik Stadion (sag nr. 124). Byrådet godkendte en ekstrabevilling indenfor den samlede anlægsramme på 3,4 mio. kr.

Der er i forbindelse med det efterfølgende anlægsarbejde konstateret yderligere ekstraarbejder, hvilket gør, at der er en merudgift på færdiggørelse af atletikanlægget på 0,66 mio. kr. De ekstra omkostninger skyldes fund af yderligere to områder med silt, som skulle bortskaffes og deponeres samt efterfølgende opfyldning med grus. I forbindelse med de mange ekstra opgravninger har det været nødvendigt at tage flere af lysmasterne og hegnstolperne op, og desværre har det været umuligt at undgå at beskadige flere af elkablerne mellem masterne.

Sagen fremlægges derfor til politisk beslutning.


Status

Løbebanen overvintrer med asfalt, som kan bruges af atletiklubben og andre.   Der mangler at blive etableret græs og kuglestød på rundbuearealet tættest ved Kastanjevej. Da området er meget vådt ventes til foråret med denne del af etableringen. Desuden vil der også til foråret blive asfalteret på indersiden af hegn i samme ende. Her overvintres med grus.


Lysanlæg

Lysanlægget er etableret. Fredensborg Atletik Klub har testet og taget det i brug ved en lille event for deres medlemmer den 15. november. De oplyser, at det virker efter hensigten. Lyset tændes ved tryk på en knap ved klubhuset. Lyset er tændt i 30 min, hvorefter en lille lampe blinker og fortæller, at der skal trykkes på ny. Dette sikrer, at alle borgere har mulighed for at anvende lyset samtidig med, at lyset ikke står tændt, hvis man glemmer at slukke. Der kan tændes for lyset i perioden kl. 6-22 hver dag og kun, når det er mørkt nok. Denne indstilling testes hen over vinteren og kan justeres ved behov.


Gummibelægning

Gummibelægningen etableres i foråret 2018. Det er vanskeligt at sige præcis hvornår, da det afhænger af vejret. Der reserveres tid hos entreprenøren fra midt april 2018. Opgaven tager ca. tre uger inklusiv opstregning. Hvis opgaven ikke påbegyndes midt april ventes til efter den 18. maj 2018, idet Fredensborg Atletik Klub har fastsat denne dato for Skole OL 2018. Administrationen er i tæt dialog med klubben omkring etableringen og vil fortsætte den gode dialog til foråret, når atletikstadion skal endelig færdiggøres.


Indvielse

Indvielse af det nye Fredensborg Atletik Stadion foreslås afholdt i forbindelse med Skole OL den 18. maj 2018, hvis det er muligt og gummibelægningen er etableret. Hvis ikke vejret tillader at gummibelægningen kan etableres, vil der blive fastsat ny dato.


Gavebrev

Fredensborg Atletik Klub indfrier 70 pct. af værdien af deres gavebrev i 2017 og de resterende, når projektet er endeligt færdigt til foråret.


Økonomi

Der er efter sagen blev behandlet på fagudvalg i august og Byrådet den 4. september 2017 fundet yderligere to bløde huller, som ikke var forventet og taget højde for i ekstrabevillingen.


Desuden har det været nødvendigt i anlægsprocessen at nedtage en del af de opsatte lysmaster og hegnspæle grundet fundet af blød bund. Desværre har der også været nødvendigt at grave ned og skifte en del af kablerne til lyset, da det har været umuligt at undgå skader på kablerne i forbindelse med opgravning af blød bund på en del af løbebanearealet.


Derudover har det været nødvendigt at forlænge lejetiden af jernplader og rengøring af disse efter brug. I alt er der er merudgift på 0,66 mio. kr.


Administrationen har vurderet på finansieringskilder og anbefaler, at der overføres 400.000 kr. fra uforbrugte anlægsmidler på legeplads på Teglgårdsvej 701 (opgaven er løst med andre midler) og 260.000 kr. på uforudsete udgifter på anlægsopgaver vedr. bygningsvedligehold i Center for Ejendomme og Intern Service.


Den endelige anlægspris bliver således 10,39 mio. kr.

Bevilling

Det indstilles, at der fra XA-0060102097 Bygningsvedl. uforudsete overføres 260.000 kr. og fra XG 1020005002 overføres 400.000 kr. til sagen Fredensborg Atletik Stadion, jf bevillingsskema.

 

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20

Uforbrugte anlægsmidler legeplads Teglgårdsvej 701

-400

0

0

0

-400

Bygningsvedligeholdelse uforudsete

-260

0

0

0

-260

Fredensborg Atletik Stadion

660

0

0

0

660

I alt

0

0

0

0

0

Kompetence

Indstilling 1: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling 2-3: Byrådet. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler overfor Byrådet.

Indstilling

 1. At orienteringen om status på projektet tages til efterretning.
 2. At der overføres 0,4 mio. kr. fra uforbrugte anlægsmidler på legeplads på Teglgårdsvej 701.
 3. At der overføres 0,26 mio. kr. på uforudsete udgifter på anlægsopgaver vedr. bygningsvedligehold i Center for Ejendomme og Intern Service.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2) og 3) i den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.


Punkt 2) og 3) i den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler indstillingerne fra Plan,- Miljø – og Klimaudvalget og Fritids og Idrætsudvalget.

Nr.296 - Takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug

Sagsnr.: 17/25998

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag til takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget forventes endeligt at godkende revidering af Fredensborg Kommunes regler for lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug på møde i januar 2018. Som en del af revideringen vil det fremover, under visse betingelser, være muligt at leje kommunale lokaler og anlæg.


Taksterne for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug fastsættes af Byrådet. Fremover fastsættes taksterne en gang årligt for det kommende år i  Byrådets behandling af borgerrettede takster.


Tidligere udlejning af lokaler og anlæg

Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet har i konkrete tilfælde givet dispensation fra lokalereglerne til fritidsbrug og lejet kommunale lokaler ud. Taksten har været  fastsat til 250 kr. pr. time, som var den takst, der blev anvendt i forbindelse med den første udlejning af gymnastiksalen i Egedalshallen i 2014.


Fritids- og Idrætsudvalget besluttede endvidere på møde i september 2016, at prisen for privatskolers leje af lokaler og anlæg fastsættes til 250 kr. pr. time.


Forslag til takster

Administrationen har undersøgt omkringlæggende kommuners lejepriser i 2017. Se oversigt i bilag 1. Administrationen vurderer, at taksterne bør fastsættes ud fra lejepriser i andre sammenlignelige kommuner samt at taksterne er enkle og let administrerbare.


Administrationen foreslår ens takster for leje af kunstgræsbaner og almindelige fodboldbaner af hensyn til administration af ordningen. I dag er det primært privatskoler, der lejer fodboldbaner. Administrationen foreslår, at taksten for leje af fodboldbaner og kunstgræsbaner har samme pris, som tidligere besluttet af Fritids- og Idrætsudvalget. Administrationen følger udviklingen, og hvis efterspørgslen efter leje af fodboldbaner stiger hos andre brugergrupper, kan taksten differentieres for henholdsvis græsbaner og kunstgræsbaner.


Administrationen foreslår på den baggrund følgende takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018 inkl. moms:

 

 

Takster anvendt 2014-2017

Takster for 2018

Mødelokale eller sal under 800 kvadratmeter

250 kr. pr. time

300 kr. pr. time

Idrætshal elle lokale over 800 kvadratmeter

250 kr. pr. time

700 kr. pr. time

Fodboldbane/kunstgræsbane 11-mands

250 kr. pr. time

400 kr. pr. time

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne og Fredensborg Kommunes regelsæt for lån af lokaler og anlæg til fritidsbrug.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At forslag til takster for lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018 godkendes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-12-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets indstillinger.

Nr.297 - Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå Nu 2018-2021

Sagsnr.: 17/20044

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny boligsocial helhedsplan for Nivå Nu 2018-2021

 

Der skal endvidere tages stilling til en udgiftsneutral omdisponering af kommunal medfinansiering fra Nivå Nu til Kokkedal på Vej. Herved bliver kommunens to boligsociale helhedsplaner synkroniseret.

Sagsfremstilling og økonomi

Landsbyggefonden godkendte i december 2016 en prækvalifikationsansøgning til en ny Nivå Nu boligsocial helhedsplan for perioden 2018 – 2021. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Nivåhøj I-III og Nivårød III-IV i Nivå fortsat har behov for en boligsocial indsats.

 

Helhedsplanens parter er Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab/KAB og Fredensborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan ud fra Landbyggefondens regulativ for boligsociale helhedsplaner. Regulativet har specifikke krav til både indhold i den boligsociale helhedsplan, samt til hvordan samarbejdet omkring planen organiseres. Helhedsplanen er derfor løbende afstemt med Landsbyggefonden og tilrettet efter fondens forventninger.

 

Læsevejledning

Der er vedhæftet 10 bilag til sagen. Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale og budgettet (bilag 1 og 2). I delaftalerne fremgår detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

 

Synkronisering af helhedsplanerne

I dag løber Fredensborg Kommunes to boligsociale helhedsplaner et år forskudt af hinanden. Landsbyggefonden ønsker, at de to helhedsplaner synkroniseres. Administrationen anbefaler sammen med de involverede boligorganisationer også en synkronisering, for at tilgodese ny organisering med fælles bestyrelse. En synkronisering af helhedsplanerne vil ligeledes betyde, at såvel den administrative som politiske behandling af en evt. forlængelse af helhedsplanerne gøres lettere. Konkret betyder det, at Kokkedal på Vej forlænges med ½ år, fra 4 til 4,5 år og Nivå Nu derfor blot løber 3,5 år.

Økonomisk er det udgiftsneutralt i det betyder en øget kommunal medfinansiering til Kokkedal på Vej (cirka 550.000 kr.), mod en reduceret kommunal medfinansiering til Nivå Nu (cirka 550.000 kr. – svarende til ½ års kommunal medfinansiering i 2021)

 

Elementer i helhedsplanen for Nivå Nu

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som i store træk er forudbestemt af Landsbyggefondens koncept for boligsociale helhedsplaner.

 

1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale (bilag 1) forpligtiger kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Bestyrelsen for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Nivå. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområdet. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokale mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

 

 2. Budget

Der er udarbejdet et budget (bilag 2) over den samlede indsats’ forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationer og Fredensborg Kommune.

 

Kommunens og boligorganisationernes medfinansiering skal samlet set udgøre mindst 25 % af den samlede udgift til helhedsplanen. Medfinansieringen behøver ikke at være kontante bidrag, men kan være f.eks. i form af medarbejdertimer eller i form af værdien af lokaleleje.

 

Budget for Nivå NU 2018-2021   - i 1.000 kr.

Samlede udgifter

16.250

LBF

11.375

Boligorganisationer

1.625

Fredensborg Kommune

3.250

 

Fordeling af Fredensborg Kommunes medfinansiering 2018-2021 – i  t. kr.

Samlet medfinansiering                  

3.250

Lokaler, husleje Nivåhøj 55A

875

 

 

Medarbejdertimer i alt

2.375

Mødedeltagelse

82

Medarbejderressourcer, Tryghed og trivsel

35

Medarbejderressourcer, Kriminalpræventiv indsats

252

Medarbejderressourcer, Uddannelse og beskæftigelse

1.838

Medarbejderressourcer, Forebyggelse og forældreansvar

168

 

 

3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet en række delaftaler (bilag 3-6), der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter, der indgår i udførelsen. Størstedelen af de indsatser, der iværksættes i helhedsplanen, skal have en dokumenteret effekt. Landbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig inden for de fire indsatsområder ’Tryghed og trivsel’, ’Kriminalpræventiv indsats’, ’Uddannelse og job’ og ’Forebyggelse og forældreansvar’.

 

Aktiviteter ’Tryghed og trivsel’

-     Beboerrådgivning

-     Naboskabsaktiviteter

-     Læringsaktiviteter

-     Udvikling i lokalområdet

 

Aktiviteter ’Kriminalpræventiv indsats’

-     Fritidsaktiviteter og brobygning

-     Kitchenstars

 

Aktiviteter ’Uddannelse og job’

-     Læring i nye rammer

-     Fritidsjobindsats

-     Særlig uddannelsesindsats for unge

 

Aktiviteter ’Forebyggelse og forældreansvar’

-     Sundhedscafé

-     Brobyg mellem institution og forældre

-     Forældrekursus

-     Individuel familievejledning

 

Kommune og boligorganisationer har samarbejdet tæt om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på hvilke mål, der ønskes opnået, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernedrift.

 

4. Målhierarki

For hvert indsatsområde, Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og job samt Forebyggelse og forældreansvar, er der fastlagt konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering (bilag 7).

 

5. Beredskabsplan

Det er et krav fra Landsbyggefonden, at der udarbejdes en beredskabsplan (bilag 8) som redegør for, hvordan kommuner og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører konkret vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet.

 

6. Kommissorium for bestyrelse
For at sikre entydig ledelse, skal der som noget nyt oprettes en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af helhedsplanen (bilag 9-10). Bestyrelsen skal sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af relevante niveauer og organisationer, herunder boligorganisationer, boligafdelinger, kommune og øvrige relevante organisationer.

 

I Fredensborg Kommune nedsættes én overordnet bestyrelse, der skal styre og sikre udviklingen for kommunens to boligsociale helhedsplaner, Kokkedal på Vej og Nivå Nu. Således erstatter den kommende bestyrelse de forhenværende to styregrupper, og niveauet løftes til et overordnet strategisk niveau.

 

 

 

Bestyrelsen

Fredensborg Kommune

Teamleder Familie og Handicap

Centerchef Job og Uddannelse

Centerchef Læring, Fritid og Sundhed

Direktør deltager efter behov

Boligforeningen 3B

Chef for boligsociale indsatser

Direktør deltager efter behov

Boligkontoret Danmark

Forretningsfører

Boligforeningen VIBO

Boligsocial chef

Direktør deltager efter behov

KAB

Kundechef

 

Der etableres desuden fire følgegrupper, én for hver delaftale, som skal følge aktiviteterne i delaftalerne og at leverancemålene nås.

 

Procesplan

I Landsbyggefondens vejledning står: ”Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og forpligter sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og eventuelt økonomisk.”

                                                    

2017

 

September/oktober

Godkendelse i boligorganisationer

 

14. september

Godkendelse i Udvalget for Byrum og

Boligsocial indsats

 

2. oktober

Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

 

2. oktober

Godkendelse i Arbejdsmarkeds- og

Erhvervsudvalget

 

4. oktober

Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget

 

23. oktober

Godkendelse i ØK

 

30. oktober

Godkendelse i Byråd

 

31. oktober

Indsendelse til Landsbyggefonden mhp.

endelig godkendelse

 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet set er udarbejdet en god boligsocial helhedsplan, hvis aktiviteter vurderes at kunne bidrage til at løse op for nogle af de udfordringer, som findes i boligområdet. Aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og de supplerer den kommunale kernedrift på områderne og giver mulighed for at afprøve nye metoder og anledning til nye relevante samarbejder.

 

Administrationen ser ligeledes fordele ved at etablere en overordnet boligsocial bestyrelse, der fokuserer strategisk på udviklingen i boligområderne på tværs af Kokkedal og Nivå.

 

Slutteligt anbefaler administrationen, at kommunens to boligsociale helhedsplaner synkroniseres.


Sagsbehandling siden 20. november 2017


Fredensborg Boligselskab har den 4. december sendt et notat til Fredensborg Kommune, Tilsynet for Almene Boligorganisationer, hvor der redegøres for sagen. Notatet er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering af sagen:


1)    I notatet fra Fredensborg Boligselskab gøres der rede for den beboerdemokratiske proces. Boligselskabet mener, at beslutningsprocessen allerede er sikret tilstrækkeligt, men ikke desto mindre har man besluttet at indkalde til ekstraordinære afdelingsmøder i de to afdelinger mandag den 18. december (tidligst mulige dato, når 14 dages indkaldelsesfrist skal overholdes). Boligselskabet gør ligeledes opmærksom på, at såfremt en af de to afdelinger måtte vælge ikke at give støtte til fortsættelsen af Nivå Nu, da vil organisationsbestyrelsen bede repræsentantskabet fastholde beslutningen om at godkende helhedsplanen på et ekstraordinært møde. Administrationen skal bemærke, at det ikke er afdelingsmødet, der har kompetencen, men derimod organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Så boligselskabet er altså ikke i tvivl om, at den endelige beslutning vil blive, at der fortsat støttes op om en fortsættelse af Nivå Nu. Det er administrationens vurdering, at boligselskabet har ret i denne vurdering.

2)    Den nuværende helhedsplan udløber med udgangen af 2017. Det betyder, at de fem ansatte medarbejdere i Nivå Nu står uden arbejde fra 1. januar, såfremt den nye helhedsplan ikke vedtages. Som det fremgår af sagen, har det hidtil været opfattelsen, at alle andre parter end Fredensborg Kommune har godkendt planen (dvs. Fredensborg Boligselskab, Boligselskabet VIBO og Landsbyggefonden). Der er én borger, som mener, at beslutningsprocessen i én enkelt af de involverede afdelinger ikke har været tilstrækkelig. Som det fremgår af punkt 1), er det overvejende sandsynligt, at godkendelsen af helhedsplanen vil blive fastholdt i Fredensborg Boligselskab.

3)    Der er generelt stor lokal opbakning til det arbejde, der er lavet i Nivå Nu igennem de senere år, og derfor har det stor betydning, at helhedsplanen fortsætter i den nye periode 2018-21.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At Byrådet godkender ny boligsocial helhedsplan Nivå Nu 2018-2021.
 2. At Byrådet godkender omdisponering af kommunal medfinansiering fra Nivå Nu til Kokkedal på Vej, med henblik på synkronisering af helhedsplanerne.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-10-2017

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 14-09-2017

Udvalget anbefaler at Byrådet godkender administrationens indstillinger. Udvalget opfordrer samtidig fagudvalgene til at drøfte de punkter i planen, der er relevante for de enkelte fagudvalg.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-10-2017

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.


Fritids– og Idrætsudvalget er enige om at fokusere på aktiviteter i forhold til børn i 2.-6. klasse for at understøtte, at der sker en positiv udvikling i antallet af børn og unge, der er aktive i foreningslivet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.


Helle Abild (I) tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Økonomiudvalget udsatte sagen og anmoder Fredensborg Boligselskab om at sikre beslutningsprocessen angående fortsættelsen af helhedsplanen Nivå Nu med de berørte afdelinger, idet kommunen er blevet opmærksom på, at det ikke er sket i tilstrækkelig grad.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Sagen blev udsat, idet Økonomiudvalget afventer det planlagte afdelingsmøde den 18. december.


Økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren til at træffe borgmesterbeslutning den 19. december 2017 på baggrund af det planlagte afdelingsmøde. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende herom på det førstkommende møde i januar 2018.

Nr.298 - Orientering

Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Udligning

Kommende aktiviteter for det afgående og nye byråd

Nr.299 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 17/27652

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Sagsfremstilling og økonomi

300. Godkendelse af dagsorden - Lukket

301. Egedalsvænge - orientering om verserende sager - Lukket

302. Status på rengøring - Lukket

303. Salg af Boserupvej 101B - Lukket

304. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

 

300. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C), Rasmus Østrup Møller (A)

Dagsordenen blev godkendt. Rasmus Østrup Møller (A) var fraværende under punkt 300.

 

301. Egedalsvænge - orientering om verserende sager – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Orienteringen blev taget til efterretning.


302. Status på rengøring – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Godkender administrationens indstillinger.


303. Salg af Boserupvej 101B – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

304. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Anbefaler administrationens indstillinger.