Nr.295 - Fredensborg Atletik Stadion, status og økonomi

Sagsnr.: 17/1364

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til merudgift i forbindelse med anlæggelse af Fredensborg Atletik Stadion.


Desuden gives en orientering om projektet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde den 4. september 2017 sag om bløde jordbundsforhold på Fredensborg Atletik Stadion (sag nr. 124). Byrådet godkendte en ekstrabevilling indenfor den samlede anlægsramme på 3,4 mio. kr.

Der er i forbindelse med det efterfølgende anlægsarbejde konstateret yderligere ekstraarbejder, hvilket gør, at der er en merudgift på færdiggørelse af atletikanlægget på 0,66 mio. kr. De ekstra omkostninger skyldes fund af yderligere to områder med silt, som skulle bortskaffes og deponeres samt efterfølgende opfyldning med grus. I forbindelse med de mange ekstra opgravninger har det været nødvendigt at tage flere af lysmasterne og hegnstolperne op, og desværre har det været umuligt at undgå at beskadige flere af elkablerne mellem masterne.

Sagen fremlægges derfor til politisk beslutning.


Status

Løbebanen overvintrer med asfalt, som kan bruges af atletiklubben og andre.   Der mangler at blive etableret græs og kuglestød på rundbuearealet tættest ved Kastanjevej. Da området er meget vådt ventes til foråret med denne del af etableringen. Desuden vil der også til foråret blive asfalteret på indersiden af hegn i samme ende. Her overvintres med grus.


Lysanlæg

Lysanlægget er etableret. Fredensborg Atletik Klub har testet og taget det i brug ved en lille event for deres medlemmer den 15. november. De oplyser, at det virker efter hensigten. Lyset tændes ved tryk på en knap ved klubhuset. Lyset er tændt i 30 min, hvorefter en lille lampe blinker og fortæller, at der skal trykkes på ny. Dette sikrer, at alle borgere har mulighed for at anvende lyset samtidig med, at lyset ikke står tændt, hvis man glemmer at slukke. Der kan tændes for lyset i perioden kl. 6-22 hver dag og kun, når det er mørkt nok. Denne indstilling testes hen over vinteren og kan justeres ved behov.


Gummibelægning

Gummibelægningen etableres i foråret 2018. Det er vanskeligt at sige præcis hvornår, da det afhænger af vejret. Der reserveres tid hos entreprenøren fra midt april 2018. Opgaven tager ca. tre uger inklusiv opstregning. Hvis opgaven ikke påbegyndes midt april ventes til efter den 18. maj 2018, idet Fredensborg Atletik Klub har fastsat denne dato for Skole OL 2018. Administrationen er i tæt dialog med klubben omkring etableringen og vil fortsætte den gode dialog til foråret, når atletikstadion skal endelig færdiggøres.


Indvielse

Indvielse af det nye Fredensborg Atletik Stadion foreslås afholdt i forbindelse med Skole OL den 18. maj 2018, hvis det er muligt og gummibelægningen er etableret. Hvis ikke vejret tillader at gummibelægningen kan etableres, vil der blive fastsat ny dato.


Gavebrev

Fredensborg Atletik Klub indfrier 70 pct. af værdien af deres gavebrev i 2017 og de resterende, når projektet er endeligt færdigt til foråret.


Økonomi

Der er efter sagen blev behandlet på fagudvalg i august og Byrådet den 4. september 2017 fundet yderligere to bløde huller, som ikke var forventet og taget højde for i ekstrabevillingen.


Desuden har det været nødvendigt i anlægsprocessen at nedtage en del af de opsatte lysmaster og hegnspæle grundet fundet af blød bund. Desværre har der også været nødvendigt at grave ned og skifte en del af kablerne til lyset, da det har været umuligt at undgå skader på kablerne i forbindelse med opgravning af blød bund på en del af løbebanearealet.


Derudover har det været nødvendigt at forlænge lejetiden af jernplader og rengøring af disse efter brug. I alt er der er merudgift på 0,66 mio. kr.


Administrationen har vurderet på finansieringskilder og anbefaler, at der overføres 400.000 kr. fra uforbrugte anlægsmidler på legeplads på Teglgårdsvej 701 (opgaven er løst med andre midler) og 260.000 kr. på uforudsete udgifter på anlægsopgaver vedr. bygningsvedligehold i Center for Ejendomme og Intern Service.


Den endelige anlægspris bliver således 10,39 mio. kr.

Bevilling

Det indstilles, at der fra XA-0060102097 Bygningsvedl. uforudsete overføres 260.000 kr. og fra XG 1020005002 overføres 400.000 kr. til sagen Fredensborg Atletik Stadion, jf bevillingsskema.

 

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20

Uforbrugte anlægsmidler legeplads Teglgårdsvej 701

-400

0

0

0

-400

Bygningsvedligeholdelse uforudsete

-260

0

0

0

-260

Fredensborg Atletik Stadion

660

0

0

0

660

I alt

0

0

0

0

0

Kompetence

Indstilling 1: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling 2-3: Byrådet. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler overfor Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen om status på projektet tages til efterretning.
  2. At der overføres 0,4 mio. kr. fra uforbrugte anlægsmidler på legeplads på Teglgårdsvej 701.
  3. At der overføres 0,26 mio. kr. på uforudsete udgifter på anlægsopgaver vedr. bygningsvedligehold i Center for Ejendomme og Intern Service.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2) og 3) i den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.


Punkt 2) og 3) i den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler indstillingerne fra Plan,- Miljø – og Klimaudvalget og Fritids og Idrætsudvalget.