Nr.293 - Sundhedsberedskabsplan 2017

Sagsnr.: 17/16294

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Orientering om Sundhedsberedskabsplanen 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan er

udarbejdet i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen og nabo- kommunerne Allerød, Hørholm og Rudersdal.


Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Fredensborg Kommunes samlede beredskab og har til formål, at beskrive retningslinjer for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Fredensborg Kommune – primært vedr. sundhedsberedskabet.


Sundhedsberedskabsplanen aktiveres, hvis der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror eller krigshandlinger.


Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med beredskab situationer, herunder


  1. Hvis der sker ekstra ordinære udskrivninger fra hospitaler.
  2. Når der opstår opgaver i akutte situationer, fx behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver  ved vejrbetingede beredskabssituationer samt,
  3. Procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner eller epidemiske sygdomme.

Formålet med planen er, at der i forbindelse med ovenstående forhold kan iværksættes et beredskab i vores kommune, der sikrer, at den normale drift varetages, samtidig med at beredskabssituationen håndteres.


Sundhedsberedskabsplanen har modtaget positive høringssvar fra  nabokommunerne: Hørsholm, Helsingør, Gribskov, Hillerød, Allerød og Rudersdal.


Sundhedsstyrelsen har afgivet rådgivningssvar til Fredensborg Kommune og er fremkommet med flere forslag til forbedringer, der alle er indarbejdet i den nuværende udgave.


Sundhedsberedskabsplanen er tilbagesendt til Sundhedsstyrelsen og vi afventer yderligere rådgivningssvar. Hvis Sundhedsstyrelsen fremkommer med forslag til væsentlige ændringer, vil sundhedsberedskabsplanen blive fremlagt igen til endelig godkendelse. Såfremt der alene er tale om mindre ændringer vil de blot blive indarbejde i den godkendte plan.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181681

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Se Sundhedsberedskabsplanen afsendt til Sundhedsstyrelsen oktober 2017 i bilag.

Indstilling

At Byrådet vedtager Sundhedsberedskabsplanen.


Der tages forbehold for yderligere bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.

I tilfælde af at bemærkninger er væsentlige, vil sundhedsberedskabsplanen blive forlagt igen primo 2018.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Udvalget anbefaler sundhedsberedskabsplanen til byrådets godkendelse.


Udvalget anbefaler, at der i første halvår 2018 gennemføres en øvelse.


Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, hvis tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen giver anledning hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.